IZHODIŠČA ZOS K PREDLOGU ZAKONA O SKUPNIH TEMELJIH SISTEMA PLAČ V JAVNEM SEKTORJU

Ljubljana, 16. 5. 2023 – Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za javno upravo posredovalo izhodišča k predlogu Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju.


V izhodiščih smo zapisali sledeče:
1. predlog, da se morebiti v tej fazi razmisli o uvedbi posebnega plačnega stebra za področje lokalne samouprave, saj gre za specifično avtonomno  raven delovanja znotraj javnega sektorja;
2. občinske funkcionarje  je treba  uvrstiti  v plačni razred, primeren pristojnostim in odgovornostim;
3. vsem funkcionarjem (tudi v lokalni samoupravi) je treba urediti:

  • dodatke primerljive z ostalimi uslužbenci (dodatek na vodenje, dodatek za delo v manj ugodnem delovnem času, dodatek za pripravljenost, dodatek za nadurno delo),
  • izplačilo redne delovne uspešnosti,
  • izplačilo na podlagi povečanega obsega dela,
  • sistem napredovanja,
  • in vse ostale pravice kot ostalim zaposlenim v javnem sektorju (odpravnine…).

4. za ostale zaposlene v okviru lokalne samouprave direktorje (plačna skupina B) in javne uslužbence (plačna skupina C) je potrebno zagotoviti enakovreden položaj kot ostali primerljivim direktorjem in  uslužbencem znotraj javnega sektorja.

Ministrstvo za javno upravo smo še zaprosili, da se tudi funkcionarje iz lokalne ravni obravnava primerljivo z sodniki in tožilci in se združenja občin  tako povabi k ločenim pogajanjem o višini plač, za katere menimo, da se morajo v prehodnem obdobju obravnavati primerljivo s sodno vejo oblasti in se 1. 1. 2024 posledično tudi zvišati.

Poziv
, da se v nov plačni sistem uravnoteženo vključi tudi lokalno samoupravo, in sicer kot samostojen steber, pa je bil oblikovan tudi na letošnji 25. redni letni skupščini ZOS in konec meseca marca posredovan tako Vladi RS kot Ministrstvu za javno upravo.

* * *