Iz podnebnega sklada v prihodnjih treh letih 850 milijonov evrov

Ljubljana, 16. 10. 2023 – Vlada RS je sprejela nov program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe, ki prednostnim ukrepom v prihodnjih treh letih namenja več kot 850 milijonov evrov. Največji poudarek je na razogljičenju sektorjev stavb in prometa ter zagotovitvi do 270 milijonov evrov za prilagajanje podnebnim spremembam.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljevanju: ministrstvo), ki sklad upravlja, je sporočilo, da je večina sredstev namenjena gospodinjstvom ali naložbam za potrebe ljudi za nizkoogljični življenjski slog. Sem denimo sodijo zamenjava starih kurilnih naprav z novimi na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami, sončne elektrarne ter nakup električnih vozil in koles.

Zagotovljena so tudi sredstva za naložbe v infrastrukturo za aktivno mobilnost, torej kolesarjenje oziroma pešačenje, ki bodo izboljšale kakovost obstoječe infrastrukture ter ljudem omogočile bolj trajnostne načine dnevne mobilnosti in jih spodbudile k višji stopnji dejavne mobilnosti.

Za potrebe prilagajanja na podnebne spremembe in povečanje odpornosti nanje odlok usmerja več kot 200 milijonov evrov v energetsko sanacijo in podnebno odporno gradnjo stavb ter energetsko samooskrbo in druge ukrepe.

Ranljivim družbenim skupinam je namenjenih 24 milijonov evrov za naložbe za energetsko revna gospodinjstva. S tem ukrepom želi ministrstvo prispevati k blaženju energetske revščine v Sloveniji na trajen način ter ljudem omogočiti, da si zagotovijo topel dom in cenovno dostopno ogrevanje objektov. Gre za začetek večletnega programa za blaženje energetske revščine v Sloveniji.

Ministrstvo obenem podpira razogljičenje gospodarstva, saj podjetjem v določenih panogah v sistemu trgovanja z izpusti namenja slabih 80 milijonov evrov za naložbe v obnovljive vire energije in učinkovite rabe energije. Z njimi bodo zmanjšala ogljični odtis svoje proizvodnje in dvignila konkurenčnost. Mala in srednja podjetja bo ministrstvo podprlo pri trajnostnem poročanju, da bodo lahko ocenila odtis svojega poslovanja in opredelila možnosti za izboljšave.

Javnemu sektorju ministrstvo zagotavlja sredstva zlasti za obnovo stavb javne uprave. “Na tem področju v Sloveniji zaostajamo in potrebujemo spodbude, da te naložbe pospešimo in odpravimo zaostanek,” so poudarili.

Na področju prilagajanja posledicam podnebnih sprememb osrednji ukrep predstavlja zmanjševanje poplavne ogroženosti, kjer je ministrstvo sredstva usmerilo v gradnjo dveh suhih zadrževalnikov, ki bosta zagotavljala poplavno varnost Ljubljane in Komende.

Del sredstev se usmerja v mednarodno podnebno financiranje, ozaveščevalne in izobraževalne aktivnosti na področju podnebnih sprememb ter digitalizacijo v podporo prehodu v nizkoogljično družbo.

***