DZ RS sprejel noveli zakona o urejanju prostora in zakona o varstvu okolja

Ljubljana, 8. 3. 2023 – Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so na 17. redni seji, ki je potekala od 4. do 7. marca 2024, med drugim sprejeli novele Zakona o urejanju prostora, Zakona o varstvu okolja in Zakona o prevozih v cestnem prometu. Sprejet je bil tudi nov Zakon o blagovnih rezervah ter dopolnilo k predlogu Zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ. Zakonodajno pot pa je končal predlog Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, katerega je obravnavo in sprejem vložila civilna iniciativa Glas ljudstva.

Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3A)

Poslanke in poslanci DZ RS so po skrajšanem postopku sprejeli novelo Zakona o urejanju prostora, s katero se na ustreznejši način kot doslej ureja način določitve pripravljalcev regionalnih prostorskih planov, ki jih morajo razvojne regije sprejeti prej kot dveh letih.

V Sloveniji imamo 12 razvojnih regij, ki naj bi v skladu s sedanjim zakonom prvo generacijo regionalnih prostorskih planov pripravile in sprejele do konca leta 2026.  Proces priprave teh planov se je začel v letu 2023, toda ob testiranju določb zakona s področja regionalnega prostorskega načrtovanja se je izkazalo, da je ureditev glede pripravljalcev regionalnega prostorskega plana neustrezna, zato je vlada predlagala spremembe zakona.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A)

Poslanke in poslanci DZ RS so sprejeli novelo Zakona o varstvu okolja, ki prinaša strožje zahteve glede izpustov iz naprav za sosežig, kot je cementarna Salonit Anhovo. S tem se po navedbah predlagateljev uresničujejo njihova dolgoletna prizadevanja za čistejši zrak in bolj zdravo okolje v okolici obratov za sosežig.

Novela zakona med drugim določa, da bo mejne vrednosti emisij za naprave za sosežig z namenom zmanjšanja znatnega tveganja za zdravje ljudi in za okolje vlada določila tako strogo, kot so določene v zaključkih o najboljših razpoložljivih tehnologij (BAT) za naprave za sežig odpadkov, razen če zaključki o BAT za naprave za sosežig določajo strožje mejne vrednosti emisij. Upravljavci naprav za sosežig bodo morali uskladiti obratovanje naprav z okoljevarstvenim dovoljenjem v delu, ki se nanaša na omenjene strožje mejne vrednosti emisij, v štirih letih od njegove pravnomočnosti. Nove zahteve glede monitoringa, ki se bo po novem izvajal na vseh izpustih naprave, pa bodo morale biti prvič izpolnjene najpozneje v šestih mesecih od pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2I)

Poslanke in poslanci so sprejeli novelo Zakona o prevozih v cestnem prometu, s katero se med drugim v slovenski pravni red prenašajo zadnje spremembe predpisov EU na področju cestnih prevozov, ki urejajo dostop do poklica prevoznika, trga cestnih prevozov blaga in najema vozil.

Osnovni namen novele zakona je zagotoviti transparentnost izvajanja prevozov in zaščititi prevoznika kot šibkejšega.

Z namenom jasnejše opredelitve in lažjega opravljanja nadzora nad izvajanjem je vlada v novelo zakona vključila nekatere predloge s področja javnega potniškega prometa v notranjem in čezmejnem prometu ter mednarodnih avtobusnih prevozov potnikov.

V medkrajevnem linijskem prevozu in notranjem cestnem in železniškem prometu se dodaja subvencionirana vozovnica tudi za spremljevalce invalidov. Študenti in dijaki pa bodo po novem do subvencioniranega prevoza upravičeni ne glede na oddaljenost od doma do mesta izobraževanja.