DRŽAVNI SVETNIKI ODREKLI PODPORO PRELOGU NOVELE ZIPRS2324

Ljubljana, 18. 5. 2023 – Državni svetniki so na 6. redni seji, ki je potekala 17. 5. 2023, med drugim obravnavali Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023, Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 in predlog sprememb Gradbenega zakona. Obravnavali so tudi pobudo nujnega reševanja in odprave škode zaradi obilnega deževja.


Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 in Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024
Državni svetniki navedenih proračunskih dokumentov niso podprli, saj ocenjujejo, da ne naslavljata dviga povprečnine za leti 2023 in 2024, ki bi zadoščala za kritje višjih stroškov občin, ki so predvsem posledica dviga stroškov dela v javnih zavodih, cen energentov ter inflacije.

Skladno z mnenjem pristojne Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance ter skupnim poročilom zainteresirane Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih interesov Državni svet RS poziva Vlado RS, da prisluhne reprezentativnim združenjem občin ter poišče ustrezno rešitev za dodatno financiranje občin.

Predlog sprememb Gradbenega zakona

Državni svet RS je na pobudo državnega svetnika Leopolda Pogačarja sprejel zakonodajno iniciativo –  Predlog zakona o dopolnitvah Gradbenega zakona, ki bo predložen v obravnavo Državnega zbora RS in katerega namen je preprečitev legalizacije nelegalno zgrajenih objektov na kmetijskih zemljiščih.

Ključni cilj predloga zakona je uskladitev veljavnega gradbenega zakona na področju izdaje dovoljenj za objekte daljšega obstoja z ustavnimi določbami tako, da bo občina, kot eden izmed ključnih nosilcev urejanja prostora, sodelovala v postopku izdaje tega dovoljenja.  Državni svet je pooblastil državnega svetnika Leopolda Pogačarja za morebitna usklajevanja v zvezi z vsebino predloga zakona v okviru zakonodajnega postopka.

Pobuda nujnega reševanja in odprave škode zaradi obilnega deževja
Državni svetniki so obravnavali pobudo Interesne skupine lokalnih interesov glede nujnega reševanja in odprave škode zaradi obilnega deževja, ki se glasi: »Vlada Republike Slovenije naj nemudoma pristopi k reševanju in odpravi posledic škode zaradi obilnega deževja ter sprejme interventne ukrepe in prizadetim območjem zagotovi sredstva za zagotavljanje varnosti in življenja ljudi.«

Državni svetniki so pobudo podprli in jo naslovili na Vlado RS.

* * *