Usklajevanje modelov vrednotenja z občinami

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
MS Teams videokonferenca

Kontakt:

Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju GURS) je na podlagi 10. člena Zakona o
množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št.77/17, 33/19 in 66/19, v nadaljevanju
ZMVN-1), ki določa obveznost in način preverjanja modelov vrednotenja, kot organ vrednotenja
dolžna preveriti modele vrednotenja vsaki dve leti. Z uveljavitvijo Zakona o začasnih ukrepih za
omilitev in odpravo posledic COVID-19 – ZIZUOOP, tako imenovani peti protikoronski paket,(v nadaljevanju PKP5, Ur.l. RS,št. 152, z dne 23.10.2020), ki je stopil v veljavo dne 24.10.2020 so
se vsi roki na področju izvajanja novih modelov vrednotenja zamaknili.


GURS je ob preverjanju modelov ugotovil, da modeli, določeni skladno z Uredbo o določitvi
modelov vrednotenja, ki je bila sprejeta v marcu 2020 in objavljena v Uradnem listu RS številka
20/20 niso več skladni z merili, ki jih določa ZMVN-1, zato jih je dolžan prilagoditi novemu stanju
na trgu nepremičnin ter določiti na novo.


ZMVN-1 v 17. členu določa, da pri pripravi predlogov modelov sodelujejo občine. GURS občinam
pošlje osnutek modelov vrednotenja in jih pozove, da občine podajo svoje pripombe na predloge
modelov. V kolikor so te v skladu z merili ZMVN-1, jih GURS kot organ vrednotenja upošteva.
Zaradi lažjega in bolj učinkovitega dela vseh udeležencev v postopku usklajevanja modelov
vrednotenja, bi za posredovanje gradiv ponovno in na enak način kot v letu 2022 uporabili
obstoječe prostorske informacijske sisteme občin. Ključna sestavina modelov vrednotenja
nepremičnin so namreč vrednostne cone v SHAPE (”.shp”) formatu, ki so tudi glavni predmet
usklajevanja.