Seminar: Naročila male vrednosti ter evidenčna naročila

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Spletni seminar

Kontakt: info@zdruzenjeobcin.si

Torek, 10. oktober 2023, ob 10. uri

SPLETNI SEMINAR

Zakon o javnem naročanju za naročila do mejnih vrednosti za objavo v Uradnem listu EU omogoča poenostavljen postopek oddaje javnega naročila, postopek oddaje naročila male vrednosti. Postopek oddaje naročila male vrednosti po statističnih podatkih predstavlja najpogosteje uporabljen oziroma izveden postopek oddaje naročila.

Pri naročilih zelo nizkih vrednosti, pod mejnimi vrednostmi za uporabo zakona, pa naročniku ni potrebno uporabiti postopkovnih pravil ZJN-3, ampak lahko odda t.im. evidenčno naročilo.

Da bi zavezancem za izvajanje postopkov javnega naročanja olajšali delo pri implementaciji predpisov v prakso, bomo v tem seminarju predstavili predvsem naslednje:

  • mejne vrednosti za uporabo zakona in uporabo postopka naročila male vrednosti
  • način izvedbe postopka oddaje naročila male vrednosti in pravila za njegovo oddajo, vključno s pripravo razpisne dokumentacije (obvezni razlogi za izključitev, pogoji za sodelovanje, merila za oddajo, razvezni pogoj idr.) in obveznostmi v zvezi s preverjanjem prejetih ponudb
  • priprava naročila male vrednosti v sistemu e-JN
  • načelo kratkih dobavnih verig
  • način izvedbe t.im. evidenčnih naročil, torej naročil pod mejno vrednostjo za uporabo zakona, in obveznosti v zvezi z njegovo izvedbo in poročanjem

Seminar je namenjen:

  • Strokovnim delavcem občin, ministrstev, sodišč,
  • ravnateljem in direktorjem javnih zavodov in drugim osebam javnega prava ter njihovim pomočnikom,
  • strokovnim delavcem zavodov, agencij in drugih oseb javnega prava, ki vodijo postopke javnih naročil,
  • drugim strokovnim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja.

Predavateljica: Maja Marinček Ilić, univ. dipl. ekon., je zaposlena na Ministrstvu za javno upravo in ima bogate izkušnje na področju javnega naročanja.

Udeležence vabimo, da nam v naprej pošljete vprašanja, s katerimi se srečujete pri svojem delu.

V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si

SPLETNA PRIJAVA TUKAJ.

Vljudno vabljeni!