PRIPRAVA IN IZVEDBA POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
spletna izvedba

Kontakt: info@zdruzenjeobcin.si

Naročniki po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3), med njimi tudi organi samoupravnih lokalnih skupnosti – občine, morajo storitve, gradnje oziroma dobave blaga izvajati v skladu s pravili o postopkih javnega naročanja, ki jih določa ZJN-3.

Pomembno je torej, da so kadri, ki izvajajo oziroma odločajo o oddaji javnih naročil seznanjeni z določili ZJN-3 oziroma podzakonskih aktih, da lahko pravilno izberejo postopke oddaje javnih naročil, ustrezno pripravijo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, izvedejo celoten postopek oddaje javnega naročila ter oddajo naročilo v skladu z določili ZJN-3.

V zadnjih letih je bil Zakon o javnem naročanju večkrat spremenjen, nazadnje leta 2023, ko je v veljavo stopila novela zakona – ZJN-3D, poleg tega pa so se spremile tudi funkcionalnosti, vezane na zagotavljanje elektronskega dela javnega naročanja, predvsem portal javnih naročil, na katerem morajo naročniki objavljati obvestila o naročilu in drugo dokumentacijo.

Na seminarju se boste na primeru priprave in izvedbe naročila seznanili z izvedbo celotnega postopka priprave in oddaje javnega naročila v skladu z ZJN-3, od identifikacije potreb in priprave razpisne dokumentacije do zaključka postopka javnega naročanja. Seznanili se boste tudi z obveznostmi v zvezi z objavljanjem obvestil in druge dokumentacije na portalu javnih naročil ter obveznostmi elektronskega javnega naročanja in uporabnostjo sistema e-Dosje.

Program:

Predstavitev priprave in izvedbe postopka oddaje javnega naročanja

Vsebinski sklopi:

 1. del: aktivnosti v zvezi s pripravo na postopek oddaje javnega naročila
 2. opredelitev potreb pri naročniku in raziskava trga
 3. način izračuna ocenjene vrednosti ob upoštevanju pravil glede istovrstnosti naročil
 4. kako preprečiti drobljenje javnih naročil
 5. mejne vrednosti za uporabo ZJN-3 oziroma možnost uporabe posameznega postopka oddaje javnega naročila
 6. značilnosti in možnost uporabe posameznega postopka oddaje javnega naročila
 7. kako pravilno uporabiti načelo kratkih dobavnih verig
 8. priprava in vsebina sklepa o začetku postopka
 9. priprava razpisne dokumentacije (obvezni/neobvezni razlogi za izključitev, opredelitev pogojev za sodelovanje, meril za oddajo javnih naročil, tehničnih specifikacij in pogodbenih določil)
 10. del: izvedba postopka oddaje javnega naročila

Na primeru naročila male vrednosti (NMV), kot postopka, ki je v Sloveniji statistično najpogosteje uporabljen:

 • priprava javnega naročila v sistemu za elektronsko oddajo ponudb (e-JN)
 • objava obvestila o naročilu na prenovljenem portalu javnih naročil
 • spreminjanje in pojasnjevanje razpisne dokumentacije na prenovljenem portalu javnih naročil (vprašanja in odgovori)
 • pregled in ocenjevanje ponudb
 • dopustnost spreminjanja in dopolnjevanja ponudb, odprava računskih napak, neobičajno nizka cena
 • preverjanje ponudnika v e-Dosjeju
 • priprava odločitve o oddaji naročila in njena objava na prenovljenem portalu javnih naročil
 • zahteva za vpogled in izvedba vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika
 • pravno varstvo
 • priprava in objava pogodbe in obvestila o oddaji naročila na prenovljenem portalu javnih naročil
 • dopustne spremembe pogodbe v teku izvajanja javnega naročila

Na primeru odprtega postopka v smislu razlik glede na naročilo male vrednosti ter priprava ESPD obrazca.

Kdaj in kako se lahko po neuspešno izvedenem NMV ali odprtem postopku uporabi konkurenčni postopek s pogajanji.

Seminar je namenjen:

 • Strokovnim delavcem občin, ministrstev, sodišč,
 • ravnateljem in direktorjem javnih zavodov in drugim osebam javnega prava ter njihovim pomočnikom,
 • strokovnim delavcem zavodov, agencij in drugih oseb javnega prava, ki vodijo postopke javnih naročil,
 • drugim strokovnim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja.

Udeležence vabimo, da nam v naprej pošljete vprašanja, s katerimi se srečujete pri svojem delu.

V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si

SPLETNA PRIJAVA TUKAJ

Vljudno vabljeni!

Združenje občin Slovenije

Strokovna izvajalka: Maja Marinček Ilić je zaposlena v Slovenskem državnem holdingu, kjer je zadolžena za področje nabave in javnih naročil. Na področju javnega naročanja dela od leta 2005, pri čemer je bila sedem let zaposlena tudi na Direktoratu za javno naročanje, kjer je sodelovala pri pripravi predpisov s področja javnega naročanja in tolmačenju javnonaročniške zakonodaje ter svetovala na področju javnih naročil v okviru enote za pomoč uporabnikom oziroma t. im. help deska. Tudi pred zaposlitvijo na Ministrstvu za javno upravo je 10 let svetovala pri pripravi in izvajanju storitev na področju javnega naročanja.