Korporacijsko upravljanje občinskih podjetij

Datum dogodka: 

Pričetek:

Konec:

Lokacija: 
Ljubljana

Kontakt: info@zdruzenje-ns.si

Namen izobraževanja je vse deležnike korporacijskega upravljanja v občinskih podjetjih seznaniti s tem kaj je priporočena praksa korporacijskega upravljanja za občinska podjetja kot je zbrana v Kodeksu upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti. Del izobraževanja bo namenjen posebnostim upravljanja gospodarskih javnih služb v teh podjetjih.

Program namenjen vsem deležnikom korporacijskega upravljanja v občinskih podjetjih med njimi:
– članom nadzornega sveta;
– poslovodstvom;
– županom, podžupanom;
– občinskim svetnikom;
– sekretarjem nadzornega sveta;
– predstavnikom strokovnih služb.

NA SPLOŠNO O KORPORACIJSKEM UPRAVLJANJU
Gorazd Podbevšek, korporacijski pravnik in predsednik ZNS

– Kaj je korporacijsko upravljanje in zakaj je pomembno?
– Pomen in uporaba kodeksov – princip ‘spoštuj ali pojasni’, izjava o upravljanju in razkritja odstopanj od kodeksa, transparentnost poslovanja. OKVIR UPRAVLJANJA IN RAZMERJA MED DRUŽBO IN DRUŽBENIKI
– Akt o ustanovitvi.
– Odnosi z deležniki.
– Strateški cilji družbe.
– Trajnost.
– Politika raznolikosti; enakopravna obravnava družbenikov; skupščina. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA JAVNIH GOSPODARSKIH SLUŽB
dr. Andreja Primec,
izredna profesorica, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru ORGANI VODENJA IN NADZORA TER LOJALNOST DRUŽBI
Gorazd Podbevšek, korporacijski pravnik in predsednik ZNS

– Lojalnost družbi in prepoved konkurence, posli s povezanimi osebami.
– Neodvisnost in upravljanje nasprotij interesov.
– Usposabljanje organov vodenja in nadzora.
– Organ nadzora: sestava in imenovanje članov organov nadzora; delovanje in prejemki organa nadzora; postopek izbire kandidatov za člane organa nadzora; predsednik organa nadzora; sekretar nadzornega sveta.
– Organ vodenja: sestava in imenovanje članov organa vodenja; obveščanje organa nadzora; delovanje organa vodenja; prejemki članov organa vodenja. REVIZIJA IN SISTEM NOTRANJIH KONTROL TER REVIZIJSKA KOMISIJA
mag. Polona Pergar Guzaj
, preizkušena notranja revizorka, CIA, CFE, CRMA, CFSA; 4E, pomoč pri upravljanju organizacij in obvladovanju prevar, d.o.o.
– Sistem notranjih kontrol in upravljanje tveganj: Zakaj je sistematično upravljanje tveganj pomembno? Kako implementirati učinkovit sistem upravljanja tveganj in ga povezati z doseganjem ciljev? Zakaj je čvrst sistem notranjih kontrol pomemben?
– Notranja revizija: Kdaj je notranja revizija potrebna oz. smiselna? Kako določiti primeren obseg notranje revizije in kako jo organizirati? Kako sodelovati z notranjo revizijo?
– Zunanja revizija: Postopek izbire revizorja; Način poteka revizije in vloge deležnikov.
– Revizijska komisija: Vloga revizijske komisije; Sestava revizijske komisije; Delovanje revizijske komisije;
– Poročanje o delu revizijske komisije in sodelovanje z nadzornim svetom.