Delovno srečanje s predsednico Računskega sodišča

Ljubljana, 28. 9. 2023 – Danes je v prostorih Računskega sodišča RS potekal delovni sestanek predstavnikov združenj občin in predsednice Računskega sodišča Jane Ahčin. Udeleženci sestanka so spregovorili o načinih, pomoči, ki jih občinam ob spopadanju s posledicami poplav v okviru svojih pristojnosti nudi Računsko sodišče RS. Sestanka se je udeležila tudi predstavnica ZOS.

Predsednica Računskega sodišča RS (v nadaljevanju: RS RS) Jana Ahčin je uvodoma povedala, da je namen sestanka pogovor o tem kaj se lahko naredi na preventivi boljšega poslovanja občin v času, ko se občine soočajo s posledicami letošnjih naravnih nesreč in z njihovo sanacijo.

Predstavniki RS RS so pregledali pretekle revizije in na podlagi teh izključili področja, na katerih lahko pride do določenih odstopanj. V pomoč občinam je lahko tudi revizijsko poročilo o učinkovitosti uporabe evropskih sredstev za zaščito pred poplavami iz leta 2014, ki je v usmeritvah še vedno aktualno.

Tekom razprave so bile odprte sledeče teme:

  • zadolževanje občin
  • javno naročanje v času intervencijski in sanacijskih del,
  • donacije,
  • prostorsko načrtovanje

Stopnja zadolženosti na strani občin ni visoka in skrb vzbujajoča ter po podatkih RS RS znaša povprečno 500€ na prebivalca. Glede na visoke obrestne mere je na strani občin velika mera previdnosti. Občine na prizadetih območjih se obračajo na banke s povpraševanji za posojila, vendar banke temu niso naklonjene. Občine imajo možnost zadolževanja tudi preko Ribniškega sklada, ki pa ni najbolj konkurenčno napram komercialnim bankam. Predsednica RS je tako pozvala občine naj se poslužujejo sistema EZR, ki za občine predstavlja najmanjše tveganje in občine iz naslova obresti lahko tudi privarčujejo.

V okviru razprave o težavah pri izvajanju postopkov skladno z določili zakona o javnem naročanju je bilo s strani občin podana bojazen zavlačevanja postopkov zaradi pritožb neizbranih izvajalcev. V času sanacijskih del je to lahko izjemno problematično, saj se postopki lahko zelo zavlečejo. RS poudarja, da je pomembno, da so sredstva porabljena na čimbolj učinkovit način. Zavedajo pa se, da se občine soočajo z veliko težavami, tako pri iskanju izvajalcev kot z enormnimi podražitvami. Opozorili so, da bodo občine izpostavljene tveganjem in postavljene pred velike izzive. Ponovno je bila na strani občin podan predlog o uvedbi cenovne kapice za dela pri sanacijah, saj bi s tem še dodatno doprinesli v večji transparentnosti porabe javnih sredstev.

V razpravi o postopkih javnega naročanja je bila posebej izpostavljena problematika sanacije vodotokov. Stvari potekajo prepočasi, na voljo ni dovolj mehanizacije, niti ljudi, ki bi izvajali dela. S strani ZOS je bilo povedano, da je bil že večkrat podan predlog prenosa nalog vzdrževanja manjših in hudourniških vodotokov iz države na občine, seveda z ustreznimi spremljajočimi finančnimi sredstvi, vendar na strani države, ni zadostnega posluha, da bi se to uredilo na dolgi rok.  

Določeno tveganje predstavlja področje zbiranja in razdeljevanja donacij, ki so jih na posebnih proračunskih postavkah prejemale občine. Namreč posamezne občine bodo sprejemale svoja pravila in zato bi bilo, v izogib morebitnim tveganjem, priporočljivo imeti neke usmeritve s strani pristojnih ministrstev. Predsednica RS RS je tako apelirala na občine naj se obrnejo na pristojna ministrstva z zaprosili za pripravo navodil in usmeritev. Predsednica RS RS je svetovala občinam naj se pri dilemah obrnejo tudi na FURS.

S strani RS RS je bilo občinam podano opozorilo naj bodo na področju prostorskega načrtovanja previdne. Aktivnosti je treba izvajati premišljeno in v smer, da se izognemo morebitnim ponovitvenim scenarijem letošnjih naravnih nesreč.  Potreben je temeljit razmislek pri načrtovanju nadomestnih gradenj in umeščanju objektov v prostor. S strani predstavnice ZOS je bil podan tudi predlog organizacije posveta z občinami, na katerem bi predstavniki Računskega sodišča občinam podali usmeritve pravilnega delovanja v času investicijskih in sanacijskih del. Na ta način bi tudi RS RS iz prve roke dobilo informacije o vseh težavah in dilemah s katerimi se soočajo občine, ki so bile prizadete v letošnjih ujmah.

* * *

Foto: Računsko sodišče RS