520 milijonov za odpravo posledic poplav

Ljubljana, 11. 8. 2023 – Vlada RS je na 63. redni seji dne 10.8.2023, obravnavala predlog rebalansa državnega proračuna in sprejela sklep o oprostitvah plačila nekaterih upravnih taks. S predlogom rebalansa letošnjega državnega proračuna namenja 520 milijonov evrov za odpravo posledic poplav ter pomoč prizadetim.


Vlada potrdila predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna

 Vlada je določila Predlog rebalansa državnega proračuna. Z njim se bo zagotovilo 520 milijonov evrov za hitro in učinkovito odpravljanje posledic uničujočih poplav, ki so prizadele Slovenijo, in nudilo pomoč prizadetim.

 Vlada je na današnji seji določila Predlog rebalansa državnega proračuna z namenom zagotovitve dodatnih pravic porabe za pomoč pri odpravi posledic nedavnih uničujočih poplav. Rebalans proračuna je še eden izmed ukrepov, ki ga je vlada pripravila nemudoma po uničujočih poplavah. Tako se bo zagotovilo dodatnih 520 milijonov evrov za hitro in učinkovito odpravljanje posledic naravnih nesreč in pomoč prizadetim.

 Vlada je pri iskanju dodatnih sredstev želela čim manj poseči v že zastavljene prioritete in s tem povezane aktivnosti v letošnjem letu. Glede na to, da se energetska kriza ne zaostruje, je Vlada kot najboljšo možnost ocenila, da se zamaknejo aktivnosti upravljanja s finančnim premoženjem in tako v Računu finančnih terjatev in naložb zagotovi sredstva v višini 300 milijonov evrov za namen odprave posledic naravnih nesreč.

 V Bilanci prihodkov in odhodkov pa se povečujejo odhodki državnega proračuna za 220 mio EUR in s tem zvišuje primanjkljaj iz 4,5 % BDP, kot izhaja iz sprejetega proračuna, na 4,9 % BDP.

 V Računu financiranja se spremembe ne načrtujejo, saj zaradi predvidenih sprememb dodatno zadolževanje državnega proračuna ni potrebno. Dodatna sredstva se bodo zagotovila na račun zmanjšanja sredstev na računu državnega proračuna.

 Vlada je sprejela sklep o oprostitvah plačila nekaterih upravnih taks zaradi posledic poplav

 Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o oprostitvah plačila upravnih taks zaradi posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023, in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 S sklepom se dopolnjuje obseg oprostitev plačila upravnih taks, ki jih že določa Zakon o upravnih taksah, to so oprostitve za dokumente v postopkih za povrnitev škode v skladu s predpisi, ki urejajo odpravo posledic naravnih nesreč in v zvezi z zamenjavo ali nadomestitvijo osebne izkaznice, potnega lista, vozniškega in prometnega dovoljenja, tujskih listin (potnega lista za tujca, potnega lista za begunca, potrdila o prijavi prebivanja za državljana EU, dovoljenja za stalno prebivanje za državljana EU, dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana slovenskega državljana, dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana slovenskega državljana, dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana državljana EU, dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU).

 V sklepu je navedena oprostitev plačila upravnih taks za zamenjavo ali nadomestitev še naslednjih javnih listin, ki so bile uničene ali poškodovane v poplavah: enotnega dovoljenja, dovoljenja za začasno prebivanje in dovoljenja za stalno prebivanje, potrdila o usposobljenosti za voditelja čolna, o opravljenem preizkusu znanja za upravljanje čolna in o usposobljenosti za upravljanje z radijsko postajo ter vpisni list za čoln na celinskih vodah.

 Prav tako je določena oprostitev plačila upravne takse za odjavo orožja iz orožne listine, če je bilo orožje uničeno ali poškodovano v poplavah.

 Sklep določa oprostitev za dokumente o spremembi, dopolnitvi ali nadomestitvi dovoljenja za trošarinsko skladišče, dovoljenja za davčno skladišče, dovoljenja za oproščenega uporabnika, dovoljenja za davčnega zastopnika in dovoljenja za pooblaščenega uvoznika, če je sprememba, dopolnitev ali nadomestitev potrebna zaradi poplave.

 V zvezi z varstvom javnih cest se določa oprostitev za:

S sklepom je predvideno, da se upravna taksa, ki je bila za omenjene dokumente do uveljavitve sklepa že plačana (v obdobju med 4. 8. 2023 in začetkom veljave tega sklepa), po uradni dolžnosti vrne zavezancu oziroma plačniku.