Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2024

Ljubljana, 22. 1. 2024 – V Uradnem listu RS, št. 4/2024, ki je izšel 19. 1. 2024, je objavljen Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2024, katerega je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 1.800.000 EUR.

Predmet Javnega razpisa je podpora pri izvedbi ukrepov za varstvo gozdov pred požari, kot so gradnja, rekonstrukcija ter protipožarno vzdrževanje protipožarne infrastrukture.

Cilji javnega razpisa so gradnja, rekonstrukcija ter protipožarno vzdrževanje protipožarne infrastrukture z namenom zagotavljanja varstva gozdov pred požari.

Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna RS znaša 25 odstotkov.

Do podpore so upravičeni stroški:

  • gradnje, rekonstrukcije, protipožarnega vzdrževanja protipožarne gozdne ceste in pripadajoče opreme;
  • gradnje, rekonstrukcije, protipožarnega vzdrževanja protipožarne poti in pripadajoče opreme;
  • gradnje, protipožarnega vzdrževanja protipožarnih stez in pripadajoče opreme;
  • gradnje, protipožarnega vzdrževanja protipožarnih zidov;
  • gradnje, protipožarnega vzdrževanja prostorov za izvenletališko pristajanje helikopterjev in
  • namenske ureditve vodnih virov oziroma mesta za oskrbo helikopterjev, gasilskih vozil in gasilcev z vodo za gašenje.

Poleg tega so do podpore upravičeni tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb, ki ne presegajo 10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

Za več informacij o razpisu se lahko obrnete na INFO točko Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, in sicer na tel. št. 01/580-77-92 ali aktrp@gov.si, lahko pa se obrnete tudi na INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije.