107. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 28. 6. 2023 – Vlada RS je na 107. dopisni seji dne, 27. 6. 2023, sprejela mnenje k amandmajem k dopolnjenemu predlogu novele Zakona o šolski prehrani.


PREDLOG NOVELE ZAKONA O ŠOLSKI PREHRANI

Vlada RS je sprejela mnenje k amandmajem k Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani in ga posredovala državnemu zboru.

Skupina 5000 volivk in volivcev je vložila amandmaje k Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani, s katerimi bi se kosilo za učence od 1. septembra 2024 zagotavljalo v okviru javne službe. Poleg tega bi se z začetkom naslednjega šolskega leta pravica do polne subvencije razširila na otroke, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega zgornje meje četrtega dohodkovnega razreda. Pravica do subvencije v višini 50 odstotkov cene kosila bi se medtem razširila na otroke, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega zgornje meje petega dohodkovnega razreda. Začetek uporabe zakona bi se iz 1. septembra 2027 prestavil na 1. september 2026.

Vlada RS podpira amandma, s katerim se z začetkom šolskega leta 2023/2024 pravica do subvencije razširi na otroke, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda. Meni, da takšen ukrep predstavlja postopnost pri uvajanju 100 odstotne subvencije kosila za učence, ki bo v veljavi od 1. septembra 2027 ter, da je treba amandmaja k 13. členu ustrezno preoblikovati tako, da bo obdobje zagotavljanja subvencije od 1. septembra 2023 do 31. avgusta 2027, saj je začetek uporabe tega zakona predviden za 1. september 2027.

Vlada RS amandmaja k 12. Členu ne podpira. Meni, da je treba pred uvedbo zagotavljanja kosil v okviru javne službe ugotoviti, ali je z drugačno organizacijo dela mogoče premostiti prostorske težave in težave pri vedno večjem pomanjkanju kadra, s katerimi se soočajo šole. V ta namen je z zakonom predviden pilotni projekt osrednje šolske kuhinje, kjer bi lahko pripravili večje število zdravih obrokov za več vzgojno-izobraževalnih zavodov. Na podlagi izsledkov navedenega projekta pa bo mogoče oblikovati tudi ustrezne kadrovske normative.

V povezavi s subvencijo v višini 50 odstotkov cene kosila za otroke, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega zgornje meje petega dohodkovnega razreda, kar je določeno v 2. amandmaju k 13. členu meni, da je z vidika postopnosti urejanja ustrezna ureditev, da se 1. septembra 2023 uvede polna subvencija kosila za četrti dohodkovni razred, s 1. septembrom 2024 pa še 50 odstotkov subvencije za peti dohodkovni razred. Amandmaja, ki to opredeljuje, zato Vlada RS ne podpira.

V zvezi z amandmajem k 14. členu Vlada RS ponovno poudarja, da pomeni vsakršen poseg v sistem organizirane šolske prehrane tudi poseg v kompleksen preplet dejavnikov, kot so kadrovske, prostorske in organizacijske zmožnosti ter opremljenost posameznih šol, higienski režim z dietami, zahteve na področju javnega naročanja in zagotavljanja obveznih deležev lokalno, ekološko pridelanih živil itd. Uvedba brezplačnega kosila v osnovnih šolah terja tudi večja vlaganja v posodobitev kapacitet in infrastrukture šolskih kuhinj in jedilnic, zahteva pa tudi spremembo pri organizaciji razdeljevanja kosil. Tudi problem novonastale večje količine zavržene hrane je treba ustrezno nasloviti z drugimi podpornimi ukrepi in predpisi. Vlada RS meni, da je za tovrstne spremembe potreben daljši čas, zato tudi tega amandmaja ne podpira.

***