Sistem javnih uslužbencev

Išči
Po letu:
03.06.2019 ZAKONI

Zakon o javnih uslužbencih

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)

Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF)

Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov

Zakon o delavcih v državnih organih (ZDDO)

Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (ZRPJZ-A)

Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev (ZZZPF)

Zakon o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO)

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)

 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)

Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN)

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 111x
Dodano: 03.06.2019 09:31
03.06.2019 PODZAKONSKI PREDPISI

Uredba o napredovanju uradnikov v nazive

Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih

Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril

Uredba o načinu zagotavljanja plačane pravne pomoči javnim uslužbencem

Pravilnik o podrobnejših vsebinah in času trajanja obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv

Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja

Pravilnik o službeni izkaznici in znački občinskega inšpektorja

Pravilnik o določitvi upravnih opravil, ki jih lahko opravljajo strokovno-tehnični javni uslužbenci

Pravilnik o trajanju pripravništva, načinu, poteku in programu usposabljanja pripravnikov

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 89x
Dodano: 03.06.2019 09:30