Javne finance

Išči
Po letu:
03.06.2019 PODZAKONSKI PREDPISI

Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije

Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu

Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prav

Uredba o  posredovanju podatkov in poročanju podatkov o državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis«

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 132x
Dodano: 03.06.2019 09:29
03.06.2019 ZAKONI

Zakon o javnih financah

Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2015

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS)

Zakon o računovodstvu (ZR)

Zakon o dohodnini (ZDoh-2)

Zakon o posebnem davku na določene prejemke (ZPDDP)

Zakon o prispevkih za socialno varnost


Zakon o spremljanju državnih pomoči

Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU)

Zakon o javno zasebnem partnerstvu

Zakon o samoprispevku (ZSam-1)

Zakon o financiranju občin (ZFO- UPB1)


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 99x
Dodano: 03.06.2019 09:29