Prostor, infrastruktura

Išči
Po letu:
03.06.2019 PODZAKONSKI PREDPISI

Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč

Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij

Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta

Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave regionalnega prostorskega načrta


Pravilnik o povrnitvi stroškov občinam za investicije v izgradnjo elektroenergetskega omrežja

Pravilnik o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja

Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje

Uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin

Uredba o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin

Pravilnik o določanju zemljišč za gradnjo stavb

Pravilnik dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

Pravilnik o ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic ter označevanju ulic in stavb

Pravilnik o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanja presojevalcev varnosti cest

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 148x
Dodano: 03.06.2019 10:22
03.06.2019 ZAKONI

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)

Zakon o urejanju prostora (ZUreP)

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)

Zakon o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1)

Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN)

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN)

Stanovanjski zakon (SZ-1)

Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS)

Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP)

Zakon o vojnih grobiščih (ZVG)

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (ZPPDUP)

Zakon o cestah(ZCes-1)

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 107x
Dodano: 03.06.2019 10:22