Pojasnila ministrstev in drugih služb

Išči
Po letu:
11.12.2018 POJASNILO K AKTOM - DOGOVOR S SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA

Vladna in sindikalna stran sta se v okviru razrešitve stavkovnih zahtev večine sindikatov javnega sektorja dogovorili za spremembe glede plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju, ki pa se nanašajo na vse javne uslužbence. Predstavniki vlade in predstavniki sindikatov javnega sektorja  so dne 3. decembra 2018 podpisali stavkovne sporazume,  Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (v nadaljevanju: Dogovor) ter anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

7. 12. 2018 so bili v Uradnem listu RS, št. 80/18, poleg stavkovnih sporazumov, objavljeni še naslednji akti:

 1. Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju,
 2. Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS),
 3. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji,
 4. Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del,
 5. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del,
 6. Aneks Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi,
 7.   Aneks Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost,
 8. Aneks Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
 9. Aneks Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji,
 10. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi Javnega gospodarskega zavoda Brdo Protokolarne storitve Republike Slovenije – tarifni del,
 11. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost – tarifni del,
 12. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za gozdarsko dejavnost– tarifni del,
 13. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije,
 14. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost okolja in prostora – tarifni del,
 15. Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, 
 16. Uredba o spremembi Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede (v nadaljevanju: uredba).

Navedeni akti so pričeli veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, torej dne 8. 12. 2018.

Več si preberite TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 98.30 kB
Prenosov: 0x
Dodano: 11.12.2018 09:01
30.11.2018 PRIPOROČILA ZA IZVAJANJE LOKACIJSKIH PREVERITEV

S strani Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli obvestilo o objavi Priporočil za izvajanje lokacijskih preveritev.

Občine z izdelavo prostorskih aktov opredeljujejo prostorski razvoj občine, načrtujejo prostorske ureditve in določajo izvedbeno regulacijo prostora. Poleg teh, splošno uveljavljenih instrumentov urejanja prostora, praksa in slovenskim razmeram primerljive ureditve izkazujejo potrebo po določeni meri prožnosti v prostorskem načrtovanju in uvedbi možnosti prilagajanja konkretnim investicijskim potrebam. V ta namen je bila v Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017 z dne 2.11.2017; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2), ki se je začel uporabljati dne 1. 6. 2018, vpeljana lokacijska preveritev kot novost v naboru instrumentov občinskega prostorskega načrtovanja.

Lokacijska preveritev je instrument, s katerim se preveri ustreznos  individualnih namer za posege v prostor in omogoči manjše odstopanje od v prostorskih aktih že sprejetih pravil urejanja prostora. Njen namen je določen v 127. členu ZUreP-2.

Priporočila so dostopna TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 98.30 kB
Prenosov: 9x
Dodano: 30.11.2018 09:27
08.10.2018 IZVAJANJE ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI GLEDE KONCESIJ NA PRIMARNI RAVNI

S strani Ministrstva za zdravje smo prejeli dopis, v katerem nam v zvezi s pobudami o tem, da podajo smernice za izvajanje Zakona o zdravstveni dejavnosti pojasnjujejo, da MZ kot del izvršilne veje oblasti ne sme obvezujoče razlagati zakonov. Zakone lahko, poleg sodišč (prvi odstavek 23. člena Ustave Republike Slovenije), obvezujoče razlaga le zakonodajna veja oblasti, tj. Državni zbor Republike Slovenije po določbah za t. i. avtentično razlago zakona. Poleg tega izpostavljajo, da Ministrstvo za zdravje ne sme podajati obvezujočih pravnih mnenj, saj za to ni pristojno, temveč lahko podaja le pojasnila sistemske narave glede zakonskih določb oziroma določb izvršilnih predpisov, ki sodijo v delovno področje ministrstva, ter oblikuje neobvezujoča pravna mnenja oziroma stališča.

Celoten dopis je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 98.30 kB
Prenosov: 13x
Dodano: 29.10.2018 22:56
02.10.2018 POSREDOVANJE NAČRTA RAZSVETLJAVE PO UREDBI O MEJNIH VREDNOSTIH SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA

Ministrstvo za okolje in prostor nam je posredovalo dopis, v katerem nas seznanjajo, da nameravajo pristopiti k izvedbi analize svetlobnega onesnaževanj aokolja v Republiki Sloveniji pri doseganju ciljev, ki so podani v Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Za potrebe izvedbe analize naprošajo občine, da sporočijo povezavo na spletno stran, kjer je možen vpogled v načrt razsvetljave ali da posredujejo načrt razsvetljave v elektronski obliki api papirnati obliki, v kolikor ni možen javni dostop preko spletne strani.

Prosijo, da jim občine posredujejo ustrezne podatke do 31. 10. 2018. Za dodatne informacije lahko pokličete na številko 01/478 74 48.

Celoten dopis je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 98.30 kB
Prenosov: 16x
Dodano: 02.10.2018 10:23
26.09.2018 MNENJE GLEDE POŠILJANJA VABIL OTROKOM

Informacijski pooblaščenec je na zaprosilo ZOS podal mnenje glede pošiljanja vabil otrokom na prireditev.

Mnenje je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 98.30 kB
Prenosov: 12x
Dodano: 26.09.2018 12:06
18.09.2018 IZDAJANJE POTRDIL O NAMENSKI RABI PROSTORA IN LOKACIJSKIH INFORMACIJ NA OBMOČJU DRŽAVNIH PROSTORSKIH AKTOV

Ministrstvo za okolje in prostor nam je poslalo pojasnila za izvajanje Zakona o urejanju prostora v zvezi z izdajanjem potrdil o namenski rabi prostora in lokacijskih informacij za zemljišča, ki se nahajajo znotraj območij veljavnih državnih prostorskih aktov (DPA), s katerimi dodatno pojasnjuje relacijo med državnimi in občinskimi prostorskimi akti, posledice, ki jih ima sprejem DPA na občinske prostorske akte (OPA), ter vpliv na izdajanje potrdil o namenski rabi prostora in lokacijskih informacij za taka zemljišča.

Pojasnilo je na voljo TU.

* * *

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 98.30 kB
Prenosov: 12x
Dodano: 25.09.2018 13:15
17.09.2018 REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti nam je poslalo dopis, v katerem seznanja z ustanovitvijo 16 centrov za socialno delo. Sklepe o njihovi ustanovitvi je Vlada RS sprejela 26. 4. 2018 in tudi imenovala 16 vršilcev dolžnosti direktorjev. 16 CSD-jev bodo s svojim delovanjem 1. 10. 2018, ko se bo spojilo 62 obstoječih centrov za socialno delo. Sedanji centri za socialno delo bodo 1. 10. 2018 postali enote CSD-jev. Vršilci dolžnosti direktorjev CSD-jev bodo do imenovanja direktorjev, vendar največ za obdobje enega leta (od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019), pooblaščeni, da opravijo priprave za začetek dela CSD ter od 1. 10. 2018 dalje organizirajo in vodijo strokovno delo ter poslovanje CSD-jev.

Ena izmed bistvenih sprememb za samoupravne lokalne skupnosti je uvedba novega kolegijskega posvetovalnega organa sveta lokalnih skupnosti v CSD. Skladno s 17. členom ZSV-H bo predstavnikom sveta v sedanjih centrih za socialno delo prenehal mandat z dnem vpisa spojitve 16 CSD  v sodni register, to je z dnem 1. 10. 2018. Pri vsakem od 16-ih CSD-jev bo kot organ CSD-ja deloval Svet lokalne skupnosti. V njegovi sestavi bodo predstavniki vseh lokalnih skupnosti, ki delujejo na območju CSD-ja.

Celoten dopis je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 98.30 kB
Prenosov: 12x
Dodano: 26.09.2018 12:56
02.08.2018 VZPOSTAVITEV ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

S strani Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli dopis, v katerem obveščajo, da so bile pri občinah, ki so že sprejele spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta na podlagi 124. člena ZUreP-2, ugotovljene določene nepravilnosti. V zvezi s tem pojasnjujejo, da se kratek postopek SD OPN izvede v primerih takih sprememb OPN, ki vsebinsko ne predstavljajo novega določanja ali spreminjanja namenske rabe prostora, načrtovanja novih prostorskih ureditev ali določanja novih prostorskih izvedenih pogojev.

* * *


Ime datotke: MOP_POJASNILA_ZA_IZVAJANJE_ZUREP-2_JULIJ_2018.pdf
Velikost datoteke: 166.49 kB
Prenosov: 30x
Dodano: 02.08.2018 12:23
02.08.2018 PRIPRAVA POROČILA PDP ZA ZADNJI DAN PRORAČUNSKEGA LETA

Ministrstvo za finance nam je poslalo dopis, v katerem obveščajo, da je Komisija za reševanje metodoloških vprašanj s področja javnih financ sprejela dopolnitve 14. člena Pravilnika, ki ureja dnevno poročanje o razčlenjenih obveznih dajatvah FURS. V skladu s predlagano doponitvijo se bo zadnji delovni dan preteklega leta najkasneje do 20. januarja naslednjega leta poleg dnevnega poročila iz drugega odstavka 14. člena izdelalo še dodatno poročilo PDP. V dodatno poročilo PDP bodo vključeni podatki o plačilih, ki so bila izvedena na prehodne podračune 845 in 846 pri FURS zadnji delovni dan proračunskega leta in razporejena po prejemnikih prva dva delovna dneva v letu ter podatki, na podlagi katerih prejemniki povečajo oz. zmanjšajo prihodke na ustreznem podkontudajatev za zadnji delovni dan proračunskega leta.

* * *

 

 


Ime datotke: MF_PRIPRAVA_POROCILA_PDP.pdf
Velikost datoteke: 212.53 kB
Prenosov: 21x
Dodano: 02.08.2018 11:19
26.07.2018 SPREMEMBA UREDBE O PRODAJI IN DRUGIH OBLIKAH RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM DRŽAVE IN OBČIN

Ministrstvo za finance nam je poslalo obvestilo, da nameravajo pristopiti k spremembi Uredbe o prodaji in drugih obikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin oz. k pripravi predloga nove uredbe.

Prostojni naprošajo, da na občine podlagi dosedanjih izkušenj pri razpolaganju s finančnim promoženjem občin na podlagi ZJF in trenutno veljavne uredbe, podate svoje mnjenje in opozorite na težave pri izvajanju določil navedenih aktov.

Vaše predloge in mnenja nam lahko posredujete do 20. avgusta 2018 na elektronski naslov info(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MF_SPREMEMBA_UREDBE_O_PRODAJI_IN_DRUGIH_OBLIKAH_RAZPOLAGANJA_S_FINANCNIM_PREMOZENJEM_DRZAVE_JULIJ_2018.pdf
Velikost datoteke: 418.47 kB
Prenosov: 28x
Dodano: 26.07.2018 11:38
18.07.2018 ZAČETEK POSTOPKA PRIPRAVE PROSTORSKEGA AKTA PO ZUreP-2

Ministrstvo za okolje in prostor nam je poslalo pojasnilo glede tega, kdaj se po prehodnih odločbah ZUreP-2 šteje, da je postopek priprave prostorskega akta začet.

* * *


Ime datotke: MOP_Pojasnilo_sklep_o_zacetku_priprave_P.pdf
Velikost datoteke: 162.33 kB
Prenosov: 35x
Dodano: 18.07.2018 11:25
18.07.2018 VIŠINA REGRESA ZA PREHRANO MED DELOM

Ministrstvo za javno upravo nam je poslalo dopis, v katerem obveščajo, da višina regresa za prehrano med delom od 1. julija dalje znaša 3,88 evra.

Znesek ne velja za funkcionarje, za katere še vedno velja znesek 3,52 evra, ki ga določa 166. člen ZUJF.

* * *


Ime datotke: MJU_VISINA_REGRESA_ZA_PREHRANO_MED_DELOM_JULIJ_2018.pdf
Velikost datoteke: 107.46 kB
Prenosov: 33x
Dodano: 18.07.2018 09:36
16.07.2018 OBVESTILA MIZŠ ZA JAVNE VRTCE

S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo prejeli okrožnico z aktualnimi obvestili za šolsko leto 2018/2019.

* * *


Ime datotke: MIZS_OKROZNICA_JAVNI_VRTCI_JULIJ_2018.pdf
Velikost datoteke: 247.35 kB
Prenosov: 32x
Dodano: 18.07.2018 10:11
03.07.2018 PLATFORMA Io ZA DIGITALNO SLOVENIJO

Ministrstvo za javno upravo nam je poslalo obvestilo o pripravi Platforme Io za digitalno Slovenijo.


Ime datotke: 20180615_Dopis_SOS_ZMOS_MOS_ter_dig_P__002_.pdf
Velikost datoteke: 91.46 kB
Prenosov: 42x
Dodano: 03.07.2018 02:29
03.07.2018 POTRDILA O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA TER PREDKUPNA PRAVICA OBČIN IN DRŽAVE

Ime datotke: NZS_dopis_ZUreP2_pnr.pdf
Velikost datoteke: 81.23 kB
Prenosov: 41x
Dodano: 03.07.2018 02:10
21.06.2018 IZVAJANJE 30. ČLENA ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo prejeli dopis, v katerem podrobneje pojasnjujejo izvajanje določil 330. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Do 30. 4. 2018 je zakonec, ki je bil obvezno zavarovan kot družinski član, pridobil pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in tako se je vzpostavilo zavarovanje po 21. točki prvega odstavka 15. člena ZZZVZZ (podlaga 099) in s tem je nastala obveznost občine do plačila prispevka. Od 1. 5. 2018 dalje pa osebe, ki so v obveznem zdravstvenem zavarovanju zavarovane kot družinski član zakonec, otrok ali starš, ne pridobijo pravice do plačila prispevka.


Ime datotke: MDDSZ_obcine-sprememba_30._clena_ZUPJS-20.6.18.pdf
Velikost datoteke: 240.13 kB
Prenosov: 37x
Dodano: 21.06.2018 11:24
20.06.2018 POJASNILO GLEDE IZDAJANJA SOGLASIJ OZIROMA MNENJ PO NOVI GRADBENI IN PROSTORSKI ZAKONODAJI

Ime datotke: GZS_351_243_2018_ZKGsoglasja_P.pdf
Velikost datoteke: 110.67 kB
Prenosov: 48x
Dodano: 22.06.2018 13:45
11.06.2018 DOLOČITEV PODRAČUNOV JAVNOFINANČNIH PRIHODKOV ZA VPLAČILA PO ZAKONU O UREJANJU PROSTORA

Ime datotke: MF_Dolocitev_podracunov_JFP_-_ZUreP-2.pdf
Velikost datoteke: 295.89 kB
Prenosov: 36x
Dodano: 11.06.2018 14:02
31.05.2018 POJASNILA O VODENJU TERJATEV/OBVEZNOSTI IZ NASLOVA NADOMESTILA ZA DEGRADACIJO IN UZURPACIJO PROSTORA

Ime datotke: Pojasnila_o_vodenju_terjatev.pdf
Velikost datoteke: 938.65 kB
Prenosov: 43x
Dodano: 31.05.2018 09:05
31.05.2018 POJASNILA O ODMERI, PLAČEVANJU IN EVIDENTIRANJU NADOMESTILA STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE

Ime datotke: Pojasnila_o_odmeri.pdf
Velikost datoteke: 343.05 kB
Prenosov: 42x
Dodano: 31.05.2018 08:52
03.05.2018 POJASNILA O ODMERI, PLAČEVANJU IN EVIDENTIRANJU TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE TER TURISTIČNE TAKSE V PAVŠALNEM LETNEM ZNESKU

pojasnilo Ministrstva za finance si lahko preberete TU


Ime datotke:
Velikost datoteke: 98.30 kB
Prenosov: 47x
Dodano: 03.05.2018 15:02
26.04.2018 POJASNILO MGRT- 26 IN 27. ČLEN ZPPDej

Ministrstvi za gospodarski razvoj in tehnologijo je na pobudo občin podalo pisno pojasnilo glede tolmačenja 26. in 27. člena Zakona.

pojasnilo v celoti si lahko preberete TU.

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 98.30 kB
Prenosov: 50x
Dodano: 26.04.2018 07:51
12.04.2018 REDNE LOKALNE VOLITVE 2018

S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli dopis, v katerem nas obveščajo o novostih na letošnjih rednih lokalnih volitvah. S 1. februarjem je namreč pričela velajti določba 79. člena Zakona o volitvah v državni zbor RS, ki določa, da bodo morala biti vsa volišča dostopna invalidom in to že na  ponovnem glasovanju na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper ter na predčasnih volitvah v Državni zbor RS.

Od sprejetja novele ZVDZ v lanskem letu je bil narejen očiten napredek pri dostopnosti volišč za invalide, saj je bilo še na volitvah za predsednika Republike Slovenije novembra 2017 dostopnih za invalide le 56% volišč, po podatkih Državne volilne komisije (DVK) je zdaj dostopnih že 86% volišč, število se še povečuje. Kljub možnostim, da invalidi glasujejo po pošti ali na domu jim je potrebno brez dvoma omogočiti dostop glasovanje na vseh voliščih v Republiki Sloveniji. Ob tem je potrebno upoštevati tudi časovni vidik, volitve so čez nekaj mesecev, istočasno pa tudi racionalnost in ekonomičnost pri porabi javnih sredstev.

Do 18. novembra, dneva glasovanja na rednih lokalnih volitvah, je še nekaj časa, vendar bodo obstoječa volišča pred tem v uporabi že prej, zato MJU priporoča, da občine čimprej skrbno preverite dosedanja volišča in sledite usmeritvam Državne volilne komisije številka 042-1/2018-11 z dne 30. 3. 2018, ki jih je sprejela pred izvedbo glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper (v prilogi), saj bodo brez dvoma veljale tudi za redne lokalne volitve 2018. 

Usmeritve DVK so na voljo TU.

* * *

 

 

 

 

 

 


Ime datotke: MJU_OBVESTILO_2_LOKALNE_VOLITVE_APRIL_2018.pdf
Velikost datoteke: 102.94 kB
Prenosov: 90x
Dodano: 12.04.2018 08:43
11.04.2018 POJASNILA O NAČRTOVANJU NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV V PRORAČUNU OBČINE

S strani Ministrstva za finanace smo prejeli pojasnilo, v katerem med drugim pojasnjujejo, da je določitev namenskih prejemkov, ki so vezani na določene izdatke proračuna, utemeljena le ko gre za neposredno zvezo med določenim prejemkom in izdatkom. Pri tem je potrebno upoštevati, da je veliko število namenskih prejmkov pri pripravi proračuna lahko ovira, ker tovrstnih prejemkov ni mogoče porabiti za druge morebitne bolj potrebne izdatke.

Pri načrtovanju namenskih izdatkov, ki se financirajo z namenskimi prejemki v proračunu občine je potrebno upoštevati omejitve, ki jih določataa tretji in četrti odstavek 21. člena ZIPRS1819.

* * *

 


Ime datotke: MF_POJASNILO_NACRT_NAMENSKIH_PREJEMKOV_APRIL_2018.pdf
Velikost datoteke: 1358.83 kB
Prenosov: 74x
Dodano: 11.04.2018 13:42
10.04.2018 VPISOVANJE EMŠO V EVIDENCE PREKRŠKOVNIH ORGANOV IN SKUPNO EVIDENCO KAZENSKIH TOČK V CESTNEM PROMETU

Ministrstvo za pravosodje nam je poslalo neobvezujoče mnenje glede vpisovanje EMŠO tujcev v evidence prekrškovnih organov in skupno evidenco kazenskih točk v cestnem prometu.

Ministrstvo za pravosodje je bilo v sklopu sestanka na Evidenčnem oddelku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije dne 22. 3. 2018 med drugim seznanjeno s problematiko vpisovanja podatkov o tujcih v evidence prekrškovnih organov oziroma skupno evidenco kazenskih točk v cestnem prometu ter s tem povezanim vprašanjem enolične identifikacije osebe, ki je tujec, še posebej, če imajo različne osebe enako ime in datum rojstva.

Zaradi zagotavljanja točnih podatkov v prekrškovnih evidencah, ki so potrebni za enolično identifikacijo oseb vpisanih v te evidence, je Ministrstvo za pravosodje v zvezi z vpisovanjem podatkov o tujcih podalo naslednje neobvezujoče pravno mnenje:

»V prekrškovne evidence se osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji določen EMŠO, vpisujejo z EMŠO, čeprav so tujci. Če tujec nima določenega EMŠO, pa se namesto EMŠO vpišejo rojstni podatki. »

* * *


Ime datotke: MP_EMSO_EVIDENCE_APRIL_2018.docx
Velikost datoteke: 83.32 kB
Prenosov: 71x
Dodano: 25.04.2018 09:53
08.04.2018 POROČILO MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO O OPRAVLJENIH STROKOVNIH NADZORIH OBČINSKIH PREDPISOV OD LETA 2013 DO LETA 2017

V letu 2017 je Ministrstvo za javno upravo opravilo nadzor v 70 občinah in s tem zaključilo realizacijo leta 2013 sprejetega načrta izvedbe sistematičnega nadzora občinskih splošnih aktov v vseh 212 občinah. Nadzor je obsegal pregled najmanj treh temeljnih predpisov občine ter še štirih drugih predpisov. O svojih ugotovitvah je Ministrstvo za javno upravo pripravilo poročilo o opravljenih strokovnih nadzorih občinskih predpisov za navedeno obdobje s ključnimi ugotovitvami o najpogostejših napakah. Poročilo je koristno pri morebitni pripravi sprememb občinskih statutov, poslovnikov občinskih svetov in poslovnikov nadzornih odborov, zato vam ga priporočamo v branje.


Ime datotke: MJU_Porocilo_o_nadzorih_2013_do_2017.pdf
Velikost datoteke: 965.50 kB
Prenosov: 59x
Dodano: 25.04.2018 09:39
26.03.2018 ZDOLŽEVANJE OBČIN NA PODLAGI VARIABILNE OBRESTNE MERE

Ministrstvo za finance nam je poslalo dopis, v katerem opozarja na obrestno tveganje, ki ga predstavlja dolgoročno zadolževanje z variabilno obrestno mero. Občinam zato predlagajo, da pri pripravi finančnih konstrukcij za financiranje investicijskih projektov na podlagi dolgoročnega zadolževanja z variabilno obrestno mero upoštevajo tudi dejstvo, da je tečaj EUIBOR-ja zgodovinsko gledano nestanoviten in se najverjetneje ne bo dolgoročno zadržal na sedanji ravni.

Ministrstvo za finance namreč prek spletne aplikacije e-Dolg-občine spremlja stanje zadolženosti občin. Pri pregledu evidence zadolževanja občin v preteklem letu je bilo ugotovljeno, da banke in javni skladi občinam v večini primerov ponujajo dolgoročne kredite z varialbilno obretsno mero. Od 60 sklenjenih kreditnih pogodb v letu 2017, je bilo 57 sklenjenih z variabilno obrestno mero. 

* * *


Ime datotke: MF_ZADOLZEVANJE_OBCIN_NA_PODLAGI_VARIABILNE_OBRESTNE_MERE_MAREC_2018.pdf
Velikost datoteke: 642.37 kB
Prenosov: 95x
Dodano: 26.03.2018 10:27
26.03.2018 IZVAJANJE 8. ČLENA ZAKONA O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI

S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo prejeli dopis v zvezi z izvajanjem 8. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti.

* * *


Ime datotke: MGRT_POKOPALISKA_IN_POGREBNA_DEJAVNOST_8.CLEN_MAREC_2018.pdf
Velikost datoteke: 1026.75 kB
Prenosov: 101x
Dodano: 26.03.2018 09:00
22.03.2018 OBVESTILO PREKRŠKOVNIM ORGANOM V ZVEZI Z IZVAJANJEM PETEGA ODSTAVKA 57. C ČLENA ZAKONA O PREKRŠKIH

S strani Ministrstva za pravosodje smo dobili dopis, v katerem nas seznanjajo z novo ureditvijo na področju plačilnih storitev, ki vpliva na poslovanje prekrškovnih organov.

Namreč Ministrstvo za pravosodje je bilo s strani Uprave Republike Slovenije za javna plačila ter s strani Ministrstva za finance seznanjeno, da je bil v Uradnem listu RS,št. 7/18 objavljen Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih, ki med drugim določa, da prejemnik plačila ne sme zahtevati nadomestil za uporabo plačilnih instrumentov, za katere drugo poglavje Uredbe 2015/751/EU določa uporabo medbančnih provizij, in za tiste plačilne storitve, za katere se uporablja Uredba 260/2012/EU (tretji odstavek 126. člena ZPlaSSIED).

Celoten dopis Ministrstva za pravosodje je na voljo TU, pojasnilo Ministrstva za finance je na voljo TU, priloga k pojasnilu pa je dostopna TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 98.30 kB
Prenosov: 72x
Dodano: 22.03.2018 13:51
14.03.2018 POZIV K ODDAJI POROČILA SOU IN ZAHTEVKA OBČIN ZA NAKAZILO SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE SKUPNEGA OPRAVLJANJA POSAMEZNIH NALOG OU ZA LETO 2017

S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli obvestilo, da bo vnos poročila skupne občinske uprave in zahtevka občin za nakazilo sredstev za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave za leto 2017 možen od ponedeljka, 19. 3. 2018 dalje. Takrat bodo uporabniki preko aplikacije prejeli obvestilo na elektronski naslov. Skrajni rok za oddajo poročila in zahtevka je sobota, 31. 3. 2018. Vse uporabnike aplikacije eSOU obveščamo, da sta za vnos poročila in zahtevka zahtevana dva predpogoja:

* * *


Ime datotke: MJU_ODDAJA_POROCILA_SOU.pdf
Velikost datoteke: 101.65 kB
Prenosov: 74x
Dodano: 14.03.2018 10:40
14.03.2018 REORGANIZACIJA CSD IN VLOGA LOKALNIH SKUPNOSTI - DODATNO POJASNILO

S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo prejeli dodatno pojasnilo v zvezi z reorganizacijo centrov za socialno delo.

Dodatno pojasnilo se navezuje na uvedbo novega kolegijskega posvetovalnega organa sveta lokalnih skupnosti v centrih za socialno delo. Svet bo deloval znotraj vsakega od 16 novo ustanovljenih centrov za socialno delo, v njegovi sestavi pa bodo predstavniki vseh lokalnih skupnosti, na območju katerih center deluje.

V kolikor imate kakšno vprašanje, se lahko obrnete na predstavnike projektne skupine za reorganizacijo CSD na MDDSZ na elektronski naslov dasa.meglic(at)gov.si.

* * *


Ime datotke: MDDSZ_dodatno_pojasnilo_reorganizacija_CSD_marec_2018.pdf
Velikost datoteke: 490.86 kB
Prenosov: 114x
Dodano: 14.03.2018 09:35
06.03.2018 NAČRTI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI ZA LETO 2019

S strani ministrstva za javno upravo smo prejeli obvestilo, da se načrti ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnost za leto 2019, v kolikor se postopki načrtovanja ne bodo začeli do 10. 3. 2018, ko prične veljati ZSPDSLS-1, po tem datumu, tudi v primeru, da bi v letu 2018 ali 2019 prišlo do sprememb proračuna oz. rebalansa občinskega proračuna za leto 2019, ne bodo mogli več spreminjati, saj za kaj takšnega ne bo več pravne podlage.

23. 2. 2018 je bil v  Uradnem listu RS objavljen novi Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 – v nadaljevanju ZSPDSLS-1), ki določa, da se v skladu z drugim odstavkom 91. člena ZSPDSLS-1 postopki načrtovanja ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti za leto 2019, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, dokončajo po predpisih, ki veljajo do njegove uveljavitve. Prav tako je v 96. členu ZSPDSLS-1 določeno, da se določbe IV. poglavja tega zakona začnejo uporabljati šele pri pripravi državnega proračuna in proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti za leto 2020.

V kolikor imate kakšno vprašanje, se lahko obrnete na Direktorat za stvarno premoženje, na gospo Tatjano Hočevar Kerševan in Petro Kralj.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 98.30 kB
Prenosov: 77x
Dodano: 06.03.2018 12:04
02.03.2018 OKROŽNICA MIZŠ - PLAČILO OSKRBNIN V VRTCIH NA DAN STAVKE

S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo prejeli dopis, ki se nanaša na obračun plačil staršev na dan stavke, ki je potekala 14. 2. 2018.

* * *

 


Ime datotke: okroznica_obracun_placil_starsev_za_mesec_februar_2018.pdf
Velikost datoteke: 46.17 kB
Prenosov: 79x
Dodano: 02.03.2018 10:13
26.02.2018 VLOGA OBČINE ZA IZDAJO POSEBNIH SMERNIC OZIROMA MNENJA K OBČINSKEMU PROSTORSKEMU NAČRTU TER PREDNOSTNA OBRAVNAVA

S strani MKGP smo prejeli Navodilo za ravnanje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri pripravi posebnih smernic in mnenj v postopku priprave in sprejema občinskega prostorskega načrta, ki začne veljati 5. marca 2018.

Navodilo se uporablja pri pripravi posebnih smernic in mnenj v postopku priprave in sprejema občinskega prostorskega načrta s področja kmetijstva. Navodilo se uporablja za vse postopke priprave in sprejema občinskih prostorskih načrtov ter prostorskih aktov, ki se štejejo za občinski prostorski načrt.

* * *

 


Ime datotke: Navodilo_OPN_obcine.pdf
Velikost datoteke: 1568.31 kB
Prenosov: 94x
Dodano: 26.02.2018 10:19
17.01.2018 POJASNILA GLEDE PLAČ, POVRAČIL STROŠKOV IN DRUGIH UKREPOV V LETU 2018

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnila v pomoč pri urejanju delovnih razmerij in pri določanju plač ter povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja javnih uslužbencev.


Ime datotke: MJU_pojasnila_place_povracila_stroskov_16.1.2018.pdf
Velikost datoteke: 144.30 kB
Prenosov: 165x
Dodano: 17.01.2018 13:55
16.01.2018 REORGANIZACIJA CSD IN VLOGA LOKALNIH SKUPNOSTI

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo poročilo o napredovanju projekta reorganizacije centrov za socialno delo. Z vidika lokalnih skupnosti je pomembno določilo novele Zakona o socialnem varstvu, ki uvaja nov kolegijski posvetovalni organ v CSD, to je svet lokalnih skupnosti. Naloge, sestava in način oblikovanja sveta lokalnih skupnosti se določijo s statutom ali pravili centra za socialno delo v skladu z aktom o ustanovitvi.

 


Ime datotke: MDDSZ_Reorganizacija_CSD_in_vloga_lokalnih_skupnosti_16.1.2018.pdf
Velikost datoteke: 86.88 kB
Prenosov: 142x
Dodano: 16.01.2018 14:19
09.01.2018 KOEFICIENTI RAZVITOSTI OBČIN ZA LETI 2018 IN 2019

S strani Ministrstva za finance smo prejeli dopis v katerem nas seznanjajo, da so bili na podlagi Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin določeni koeficienti razvitosti občin za leti 2018 in 2019.

* * *


Ime datotke: MF_KOEFICIENTI_RAZVITOSI_OBCIN_2018_2019_JANUAR_2018.pdf
Velikost datoteke: 1128.77 kB
Prenosov: 144x
Dodano: 09.01.2018 13:47
04.01.2018 POSTOPEK UREJANJA ZAVAROVANJA OTROK

S strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije smo prejeli dopis v zvezi s postopkom urejanja zavarovanja otrok po 24. točki 15. člena ZZVZZ - podlaga za zavarovanje 033.

Potrdilo ZZZS o izpolnjevanju pogojev za zavarovanje

* * *


Ime datotke: ZZZS_POSTOPEK_UREJANJA_ZAVAROVANJA_OTROK_JANUAR_2018.pdf
Velikost datoteke: 169.69 kB
Prenosov: 301x
Dodano: 04.01.2018 12:32
03.01.2018 POSREDOVANJE DOKUMENTACIJE O PODELJENIH KONCESIJAH

Ministrstvo za zdravje nam je posredovalo dopis, v katerem naprošajo občine za posredovanje dokumentacije o podeljenih koncesijah. Prosijo, da jim občine posredujete vso dokumentacijo, ki se navezuje na podeljene koncesije - odločbe, pogodbe, aneksi k pogodbam, sklepi o prenehanju koncesij.

Ministrstvo naproša, da jim občine podatke posredujete do 15. januarja 2018.

* * *


Ime datotke: MZ_DOPIS_KONCESIJE_DECEMBER_2017.pdf
Velikost datoteke: 100.73 kB
Prenosov: 153x
Dodano: 03.01.2018 09:49