Pojasnila ministrstev in drugih služb

Išči
Po letu:
18.08.2021 POSREDOVANJE GRADIV ZA PRIDOBITEV SMERNIC IN MNENJ MOP

Ime datotke: 3503-1-2021_Posredovanje_gradiv_za_pridobitev_smernic_in_mnenj_Ministrstva_za_okolje_in_prostor__Direktorata_za_prostor_graditev_in_stanovanja.pdf
Velikost datoteke: 191.59 kB
Prenosov: 16x
Dodano: 31.08.2021 09:15
17.08.2021 TOLMAČENJE 116. ČLENA SZ-1 - FAKTOR 0,8 ZA NAJEMNIKE, KI SO TRAJNO VEZANI NA UPORABO INVALIDKSEGA VOZIČKA

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo dodatno tolmačenje petega odstavka 116. člena Stanovanjskega zakona, ki govori o določanju vrednosti neprofitnega stanovanja, katerega najemnik ali uporabnik je invalid, ki je trajno vezan na uporabo invalidskega vozička, in za katerega se uporabna stanovanjska površina pomnoži s količnikom 0,8.

* * *


Ime datotke: Odgovor_SSRS_faktor_0_8_dopolnitev.pdf
Velikost datoteke: 190.57 kB
Prenosov: 11x
Dodano: 17.08.2021 13:58
17.08.2021 POSEBNE GRADBENE UZANCE

Na spletni strani Ministrstva za javno upravo, Direktorata za javno naročanje, smo zasledili objavo pojasnil ministrstva glede posebnih gradbenih uzanc 2020.

Ministrstvo za javno upravo pri pripravi PGU 2020 ni sodelovalo, niti za takšno sodelovanje ni pristojno, zato ne da bi se opredeljevali do veljavnosti uzanc ter do dometa njihove uporabe, želijo naročnikom, ki so zavezanci po pravilih javnega naročanja, z vidika javnonaročniške zakonodaje podati nekatera opozorila v zvezi z vsebino PGU 2020.

Obvestilo ministrstva je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 17x
Dodano: 17.08.2021 12:16
17.08.2021 OBVESTILO MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR GLEDE SPREJEMA OBČINSKIH PROSTORSKIH NAČRTOV DO ZAKONSKO DOLOČENEGA ROKA

S strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP) smo prejeli obvestilo, v katerem naprošajo občine k posredovanju informacij o tem, v kateri fazi sprejema je njihov OPN.

* * *


Ime datotke: MOP_sprejem-obcinskih-prostorskih-nacrtov-do-zakonsko-dolocenega-roka-.pdf
Velikost datoteke: 302.12 kB
Prenosov: 13x
Dodano: 17.08.2021 12:13
29.07.2021 POJASNILO MJU - UREDBA O SPREMEMBAH UREDBE O NAPREDOVANJU JAVNIH USLUŽBENCEV V PLAČNE RAZREDE IN UREDBA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH UREDBE O ENOTNI METODOLOGIJI IN OBRAZCIH ZA OBRAČUN IN IZPLAČILO PLAČ V JAVNEM SEKTORJU

Ministrstvo za javno upravo nam je posredovalo obvestilo o objavi dveh uredb, in sicer:

1. Uredba o spremembah Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede vsebuje nekatere spremembe rokov pri izvedbi postopka preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede.

2. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju se je uskladila z Zakonom o nujnih ukrepih na področju zdravstva, ki je določil tri nove dodatke in za namen izplačila novih dodatkov se v Uredbi določajo nove šifre izplačil.

Celotno pojasnilo je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 22x
Dodano: 29.07.2021 11:13
20.07.2021 NAVODILO O NAČINU IZSTAVITVE ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO SREDSTEV ZA DODATEK ZA NEVARNOST IN POSEBNE OBREMENITVE V ČASU EPIDEMIJE COVID-19 IZ 42. ČLENA ZAKONA O NUJNIH UKREPIH NA PODROČJU ZDRAVSTVA

Ministrstvo za finance pojasnjuje, da je treba dodatke iz 42. člena ZNUPZ upravičencem izplačati najkasneje do 31. avgusta 2021. Dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v nominalni višini 200 eurov mesečno predstavlja bruto znesek.

Občine morate zahtevke za izplačilo sredstev na naslov Ministrstva za finance vložiti najpozneje do 31. julija 2021. Zahtevek za izplačilo sredstev za dodatek se izstavi v celotni vrednosti obveznosti delodajalca za izplačilo navedenega dodatka, torej v bruto-bruto znesku. Zahtevke, ki bodo oddani kasneje, bodo na ministrstvu zavrnili.

Celotno navodilo je na voljo TU.

Zahtevek za izplačilo je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 23x
Dodano: 20.07.2021 13:00
08.07.2021 VIŠINA REGRESA ZA PREHRANO MED DELOM

Ministrstvo za javno upravo nam je posredovalo obvestilo v zvezi z višino regresa za prehrano med delom.

Znesek regresa za prehrano med delom se  vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrambnih izdelkov. Glede na ta količnik rasti cen prehrambnih izdelkov znaša višina regresa za prehrano med delom od 1. julija 2021 dalje 4,39 evra.


Navedeni znesek pa ne velja za funkcionarje, za katere ta znesek, urejen v
166. členu ZUJF, znaša 3,52 evra.

                                                             * * *

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 27x
Dodano: 08.07.2021 09:14
08.07.2021 POKRITJE IZPADA PLAČIL STARŠEV ZA DNEVE ODSOTNOSTI OTROK IZ VRTCA ZARADI ODREJENE KARANTENE ZA OBDOBJE JUNIJ, JULIJ IN AVGUST 2021

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nam je posredovalo pojasnilo glede izpada izplačil za dneve odsotnosti otrok zaradi odrejene karantene v obdobju junij, julij in avgust 2021.

Obveščajo, da se bodo zahtevki za izplačilo vlagali za vse tri navedene mesece skupaj. Obrezce z navodili za pripravo zahtevkov bo ministrstvo posredovalo konec meseca avgusta, oddati pa ga bo treba v septembru 2021.

* * *

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 24x
Dodano: 08.07.2021 08:59
30.06.2021 POJASNILO MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE GLEDE OPRAVLJANJA MRLIŠKIH PREGLEDOV, OBDUKCIJ IN TEHNIČNE POMOČI V ZVEZI Z OBDUKCIJO

Ime datotke: MZ_navodilo_obcinam_2_mrlisko_pregledna_sluzba_junij_2021_p.pdf
Velikost datoteke: 83.56 kB
Prenosov: 57x
Dodano: 05.07.2021 00:00
29.06.2021 DODATNO POJASNILO MJU V ZVEZI Z UVELJAVITVIJO ANEKSOV H KOLEKTIVNIM POGODBAM DEJAVNOSTI IN POKLICEV

Ime datotke: MJU_DODATNA_POJASNILA_JUNIJ_2021.pdf
Velikost datoteke: 103.66 kB
Prenosov: 54x
Dodano: 04.07.2021 23:51
14.06.2021 ODGOVOR MF NA PREDLOGE ZOS ZA SPREMEMBO KAZALNIKOV RAZVITOSTI OBČIN

Ministrstvo za finance nam je posredovalo odgovor na predloge za spremembo kazalnikov razvitosti občin, katere smo jim poslali v mesecu marcu 2021.

* * *


Ime datotke: mf_36488368_P.pdf
Velikost datoteke: 99.65 kB
Prenosov: 33x
Dodano: 04.07.2021 22:56
07.06.2021 POJASNILO MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO V ZVEZI Z UVELJAVITVIJO ANEKSOV H KOLEKTIVNIM POGODBAM DEJAVNOSTI IN POKLICEV

Ministrstvo je pripravilo pojasnilo v zvezi z ureditvijo povračil stroškov in drugih prejemkov javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021. Navedeno je določeno v aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021.

* * *


Ime datotke: Pojasnilo_-_aneksi_h_KP__izplacilni_P.pdf
Velikost datoteke: 135.93 kB
Prenosov: 258x
Dodano: 07.06.2021 12:47
16.04.2021 VPLIV POMOČI PKP NA IZRAČUN ODBITNEGA DELEŽA

Ministrstvo za finance, FURS je pripravilo pojasnilo v zvezi z vprašanji, če so ukrepi oz. plačila, ki jih davčni zavezanec prejme iz naslova protikorona ukrepov za blažitev posledic koronavirusa, zaradi izpada prihodkov, oprostitve plačila davkov in prispevkov ali povračilu dodatnih stroškov, ki so mu nastali v obdobju epidemije COVID-19, po DDV zakonodaji obravnavajo kot prave subvencije, ki se pri davčnem zavezancu, ki opravlja obdavčeno in oproščeno dejavnost in uveljavlja odbitek DDV z uporabo odbitnega deleža za vso dejavnost, subvencije, ki se vštevajo v imenovalec odbitnega deleža.

CELOTNO POJASNILO SI LAHKO PREBERETE TU.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 44x
Dodano: 16.04.2021 10:25
02.04.2021 ZIntPK – OBVESTILO O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA JAVNA NAROČILA

Ministrstvo za pravosodje nam je v vednost poslalo obvestilo o osebah, odgovornih za javna naročila,  katerih definicija je bila spremenjena z uveljavitvijo novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki je stopila v veljavo 17. 11. 2020. Opredelitev oseb, odgovornih za javna naročila je pomembna, ker so te osebe pod določenimi pogoji dolžne Komisiji za preprečevanje korupcije sporočiti svoje premoženjsko stanje.

Pojasnilo ministrstva si lahko v celoti ogledate TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 52x
Dodano: 06.04.2021 08:55
26.03.2021 POJASNILO V ZVEZI Z UVELJAVITVIJO UREDBE O OCENJEVANJU JAVNIH USLUŽBENCEV ZA LETO 2020 ZARADI POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19

v Uradnem listu RS, št. 43/2021 je bila dne 25. 3. 2021 objavljena Uredba o ocenjevanju javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19, ki je začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (6. člen Uredbe), torej dne 26. 3. 2021.

CELOTNO POJASNILO


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 52x
Dodano: 26.03.2021 19:32
17.03.2021 PRENOVLJENA SISTEMSKA PRIPOROČILA ZA IZBOLJŠANJE SISTEMA ZA NUSZ

Finančna uprava RS nam je v vednost posredovala PRENOVLJENA SISTEMSKA PRIPOROČILA ZA IZBOLJŠANJE SISTEMA ZA NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA – izvedba odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki so jih po petih letih prenovili z namenom po doslednem izvajanju zakonskih obveznosti in z željo po nadaljnjem dobrem sodelovanju med občinami in FURS-om.

 

Priporočila so vam v celoti dostopna TU.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 55x
Dodano: 17.03.2021 12:29
28.01.2021 RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V VRTCIH IN OSNOVNEM ŠOLSTVU V REPUBLIKI SLOVENIJI

Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport je pripravilo obvestilo za občine o objavi novega razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu ter poziv k prijavi za dodelitev pravic k dostopu do portala, preko katerega bo možno izpolnjevanje prijavnih obrazcev in oddaja vlog za pridobitev sofinancerskih sredstev iz državnega proračuna.

Obvestilo je na voljo TU, do navodila pa lahko dostopate TU.

                                                    * * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 60x
Dodano: 01.02.2021 08:39
05.01.2021 POZIV OBČINAM IN POSREDNIM PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM PRORAČUNOV OBČIN DA DO 11. JANUARJA 2021 POSREDUJEJO ZAHTEVKE ZA IZPLAČILO SREDSTEV IZ PRORAČUNA DRŽAVE

Ministrstvo za finance nam je posredovalo dopis, va katerem pozivajo občine in posredne proračunske uporabnike proračunov občin, da do 11. 1. 2021 posredujejo zahtevek za izplačilo sredstev iz proračuna države, ki se nanašajo na leto 2020, v zvezi s pripravo letnih poročil ter premoženjskih bilanc za leto 2020.

* * *


Ime datotke: Poziv_obcinam_za_posredovanje_zahtevkov_za_leto_2020.pdf
Velikost datoteke: 872.48 kB
Prenosov: 238x
Dodano: 05.01.2021 12:01
05.01.2021 IZVAJANJE ZFRO - DODATNA POJASNILA V ZVEZI Z OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM ZAVAROVANJEM

Ministrstvo za zdravje je pripravilo dodatna pojasnila v zvezi z izvajanjem določb Zakona o finančni razbremenitvi občin, in sicer s področja zdravstvenega zavarovanja. Dodatna pojasnila so pristojni pripravili na podlagi prejetih vprašanj s strani občin.

* * *


Ime datotke: ZFRO-30122020-MDDSZ.ZZZS.MZ.docx
Velikost datoteke: 81.44 kB
Prenosov: 78x
Dodano: 05.01.2021 10:00