Pojasnila ministrstev in drugih služb

Išči
Po letu:
17.09.2020 POLOŽAJNI DODATEK ZA JAVNE USLUŽBENCE, KI VODIJO ORGANIZACIJSKO ENOTO NA PODLAGI POOBLASTILA ZA VODENJE

Na Ministrstvu za javno upravo so na podlagi številnih vprašanj glede pravice do položajnega dodatka javnim uslužbencem, ki vodijo organizacijsko enoto na podlagi pooblastila, ponovno preučili določbe Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 85/10; v nadaljevanju: uredba). Gre tako za vprašanje upravičenosti do položajnega dodatka javnih uslužbencev, ki na podlagi pooblastila nadomeščajo direktorja, ravnatelja ali tajnika (plačna skupina B), kot tudi v vseh drugih primerih, ko gre za vodenje organizacijske enote po pooblastilu zaradi odsotnosti vodje, za katerega je vrednotenje vodenja organizacijske enote že vključeno v plačni razred delovnega mesta (npr. Vodja sektorja VII/2, šifra DM J017934, Vodja izpostave I, šifra DM K017914,…).

CELOTNO POJASNILO MINISTRSTVA SI LAHKO OGLEDATE TU.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 1x
Dodano: 17.09.2020 09:47
29.07.2020 POJASNILO MGRT GLEDE PREJEMNIKA POGREBNE PRISTOJBINE

S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo v vednost prejeli dopis v katerem med drugim pojasnjujejo sledeče: " V primeru, da občina v svojem predpisu določi pogrebno pristojbino, jo je izvajalec pogrebne dejavnosti, za izvedbo pogreba na pokopališču, dolžan plačati upravljavcu tega pokopališča."

Celoten dopis je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 14x
Dodano: 29.07.2020 13:53
22.06.2020 IZPLAČILO DODATKA PO PRVEM ODSTAVKU 66. ČLENA ZIUOOPE

Spoštovani, 

Uprava RS za zaščito in reševanje je posredovala pojasnila in obrazec za izplačilo dodatka po prvem odstavku 66. člena ZIUOOPE pripadnikom sil za zaščito, reševanje in pomoč ter državljanom, ki so bili v obdobju od petka, 13. 3. 2020, od 15:00 do sobote, 30. 5. 2020 do 19:00 vpoklicani k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči za zajezitev epidemije.

Pojasnila in obrazec so bila preko izpostav URSZR posredovana tudi občinam.

 Povračila in izplačila dodatka po drugem in tretjem odstavku 66. člena ZIUOOPE bodo izvedena v ločenem postopku.

Vse dokumente si lahko ogledate na spodnjih povezavah.

DOPIS

POJASNILA

OBRAZEC

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 31x
Dodano: 23.06.2020 07:06
11.06.2020 DOLOČITEV OBSEGA SREDSTEV ZA FINANCIRANJE DODATKA ZA NEVARNOST IN POSEBNE OBREMENITVE V ČASU EPIDEMIJE, RAZDELITVE SREDSTEV NA NEPOSREDNE PRORAČUNSKE UPORABNIKE TER KRITERIJEV ZA RAZDELITEV SREDSTEV POSREDNIM PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM ZA MESEC MAJ 2020

Vlada RS je na 20. redni seji sprejela sklep, s katerim je določila obseg sredstev, ki predstavlja najvišji znesek, ki ga je možno izplačati za dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, in razdelitev sredstev na neposredne proračunske uporabnike za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije.

SKLEP
PRILOGA 1
PRILOGA 2

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 29x
Dodano: 01.07.2020 00:28
09.06.2020 NAVODILO ZA PRIPRAVO ZAHTEVKOV ZA FINANCIRANJE IZPADA PLACIL STARSEV ZA JAVNE VRTCE IN ZASEBNE VRTCE S KONCESIJO ZA MESECU MAJ 2020

S strani MIZŠ smo v vednost prejeli dopis v zvezi s pripravo zahtevkov za financiranje izpada plačil staršev za javne vrtce in zasebne vrtce s koncesijo za mesec maj 2020.

Dopis je na voljo TU, zahtevek za financiranje izpada plačil staršev pa je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 30x
Dodano: 30.06.2020 23:49
09.06.2020 IZPLAČILO DODATKA ZA NEVARNOST IN POSEBNE OBREMENITVE NA PODLAGI 71. ČLENA ZIUZEOP IN IZPLAČILO DODATKA ZA DELO V RIZIČNIH RAZMERAH NA PODLAGI 11. TOČKE PRVEGA ODSTAVKA 39. ČLENA KPJS PO UVELJAVITVI ODLOKA O PREKLICU EPIDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19

Dopis Ministrstva za javno upravo v zvezi z izplačilom dodatka za nevarnost in posebne obremenitve na podlagi 71. člena ZIUZEOP in izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah na podlagi 11. točke prvega odstavka 39. člena KPJS po uveljavitvi Odloka o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID – 19) je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 29x
Dodano: 30.06.2020 23:39
05.06.2020 NAVODIOLO ZA PRIPRAVO ZAHTEVKOV ZA FINANCIRANJE ZASEBNIH VRTCEV BREZ KONCESIJE ZA MESEC MAJ 2020

S strani MIZŠ smo v vednost prejeli dopis v zvezi s pripravo zahtevkov za financiranje izpada plačil staršev za zasebne vrtce  za mesec maj 2020.

Dopis je na voljo TU, zahtevek za financiranje izpada plačil staršev pa je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 30x
Dodano: 01.07.2020 00:11
05.06.2020 TOLMAČENJE GLEDE STATUSA ZDRUŽENJA OBČIN PO ZAKONU O LOKALNI SAMOUPRAVI

Ministrstva za javno upravo nam je v vednost poslalo dopis, ki je bilo poslan Komisiji za preprečevanje korupcije v zvezi z nezdružljivostjo funkcije župana ali podžupana s funkcijo v združenju občin.

Ministrstvo v dopisu pojasnjuje, da je bil s sprejetjem
Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) (Ur. l. RS, št. 80/20), ki je začel veljati 31. 5. 2020, spremenjen tudi 86.a člen Zakona o lokalni samoupravi. 86. a členu je tako dodan nov šesti odstavek, ki odpravlja navzkrižje določb Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije glede nezdružljivost funkcij in zastopanja v organih reprezentativnih združenj občin.

Z navedeno dopolnitvijo zakona bodo lahko reprezentativna združenja (poklicni ali nepoklicni funkcionarji) tudi v prihodnje predstavljala interese svojih članic (občin) pred državnimi organi, kadar ti oblikujejo ali sprejemajo zakone, ali druge predpise, s katerimi se določajo naloge, pravice, obveznosti in odgovornosti občin, ali se s predpisi kako drugače posega v njihove koristi.

Naj spomnimo, da je Združenje občin Slovenije podalo predlog spremembe 86.a člena ZLS, saj smo s strani KPK prejeli več dopisov s pozivi za odpravo nezdružljivosti funkcij županov z delom županov v organih združenj. Navedbam KPK smo nasprotovali in pojasnjevali, da to ne velja za primere, ko so županje in župani člani organov združenj. Da bi dosegli zastavljen cilj, smo podali tudi amandma k ZIUOOPE, ki je navzkrižje določb zakonov odpravljal le začasno – do konca leta 2020. 

V svoji nameri, da dosežemo trajno veljavnost spremembe 86.a člena ZLS smo uspeli in navzkrižje določb zakonov je odpravljeno.

Celoten dopis MJU je na voljo TU.

                                                             * * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 26x
Dodano: 30.06.2020 23:58
27.05.2020 SOLIDARNOSTNA POMOČ

Pojasnilo Ministrstva za javno upravo je na voljo TU.

 

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 37x
Dodano: 01.06.2020 12:36
27.05.2020 IZPLAČILO DELOVNE USPEŠNOSTI IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA, DELA PREKO POLNEGA DELOVNEGA ČASA, DODATKA ZA NEVARNOST IN POSEBNE OBREMENITVE V ČASU EPIDEMIJE NA PODLAGI 71. ČLENA ZIUZEOP IN DODATKA ZA DELO V RIZIČNIH RAZMERAH PO KPJS

Dopis Ministrstva za javno upravo je na voljo TU.

 

* * * 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 39x
Dodano: 01.06.2020 12:25
14.05.2020 NAVODILA-RAČUNOVODSKA OBRAVNAVA POSLOVNIH DOGODKOV VEZANIH NA COVID – 19 ZA POSREDNE PRORAČUNSKE UPORABNIKE (JAVNE ZAVODE IN JAVNE AGENCIJE)

Navodila, ki jih je pripravilo Ministrstvo za finance, si lahko preberete TU.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 46x
Dodano: 14.05.2020 12:04
06.05.2020 PRIMERNA PORABA OBČIN-SPREMEMBA ZA LETO 2020

V nadaljevanju objavljamo obvestilo MINISTRSTVA ZA FINANCE o objavi spremenjenih podatkov o izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2020.

 Spremenjeni podatki so objavljeni na spletnem mestu: https://www.gov.si/teme/financiranje-obcin/

OBVESTILO MINISTRSTVA


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 47x
Dodano: 06.05.2020 09:02
06.05.2020 POJASNILA O PLAČILNIH ROKIH IZ 64. IN 82. ČLENA ZIUZEOP

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev nenih posledic za državljane in gospodarstvo v 64. ureja plačilni rok za neposredne in posredne uporabnike proračuna, v 82. členu pa plačilni rok, kadar je upnik javni organ. Določba 82. člena je bila dopolnjena z novelo ZIUZEOP-A.

 

Pojasnilo Ministrstva za finance si lahko v celoti ogledate TU.

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 51x
Dodano: 06.05.2020 08:51
12.04.2020 OBRATOVANJE ZBIRNIH CENTROV V ČASU EPIDEMIJE

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo pojasnilo v zvezi z obratovanjem zbirnih centrov v času epidemije COVID-19. Pozivajo, da se organizacija dela v zbirnih centrih uredi tako, da izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v zbirnem centru (na območju lastne občine ali če je zagotovljeno prepuščanje odpadkov v zbirnem centru na območju druge občine) zagotovi izvajanje javne službe, na način, da so pri delovanju centra smiselno upoštevana določila Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20).

Celotno pojasnilo je na voljo TU.

                                                    * * *

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 48x
Dodano: 03.05.2020 23:05
08.04.2020 PRIPOROČILO GLEDE SPREJETJA DODATNIH UKREPOV ZA ZAŠČITO BREZDOMCEV V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

Zagovornik načela enakosti (v nadaljevanju: Zagovornik) ugotavlja, da tudi lokalna samouprava v času epidemije prepoznava trenutne potrebe prebivalstva in z izjemno angažiranostjo organizira, izvaja ter usklajuje številne ukrepe in aktivnosti, ki pomagajo najbolj ranljivim skupinam, v prvi vrsti socialno šibkim, upokojencem, otrokom, osebam z invalidnostmi itd.

Celoten dokument je na voljo TU.

* * *

           


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 52x
Dodano: 03.05.2020 22:54
05.04.2020 UKREPI MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so v okviru širšega Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo pripravili številne ukrepe, s katerimi se stremi k zajezitvi oz. omilitvi posledic pandemije. Zajeti so poskušali različne skupine prebivalstva, med njimi tudi starejše, velike družine, socialno ogrožene, prav tako tudi  zaposlene, samozaposlene in študente.

Celoten dokument je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 47x
Dodano: 03.05.2020 22:41
14.02.2020 LEGALIZACIJA OBJEKTOV NA PODLAGI ŠESTEGA ODSTAVKA 116. ČLENA GRADBENEGA ZAKONA - PREHODNA LOKACIJSKA PREVERITEV

Ministrstvo za okolje in prostor je v zadnjem času prejelo več prošenj za mnenje o ustreznosti elaboratov lokacijske preveritve ali prošenj za stališče glede uporabe lokacijskih preveritev v primerih legalizacije objektov na kmetijskih zemljiščih. Iz pregledanih primerov izhaja, da gre v večini primerov za povsem neprimerno uporabo instrumenta lokacijske preveritve in da bi bilo treba dodatno pojasniti določbe zakonodaje, ki se nanaša na legalizacijo objektov zgrajenih na kmetijskih zemljiščih po 1. 1. 1998 in s končanimi grobimi gradbenimi deli pred 1. 6. 2018.


Ime datotke: Legalizacija_116_clen_GZ_pojasnila__P.pdf
Velikost datoteke: 182.56 kB
Prenosov: 138x
Dodano: 14.02.2020 08:39
06.02.2020 dodatna pojasnila v zvezi z izvajanjem 80.člena ZJF v povezavi s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

POJASNILA


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 65x
Dodano: 14.02.2020 08:37