Pojasnila ministrstev in drugih služb

Išči
Po letu:
21.06.2022 PRIPOROČILO MOP: ODLOK O UREJENOSTI NASELIJ IN KRAJINE

Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo priporočilo novo priporočilo Odlok o urejenosti naselij in krajine, ki je namenjeno občinam, prostorskim načrtovalcem, urbanistom, arhitektom, krajinskim arhitektom ter drugim deležnikom s področja urejanja prostora, ki se ukvarjajo z vprašanji urejenosti naselij in krajine. 

Namen priporočila je predstaviti vsebine in postopke priprave novega instrumenta za doseganje urejenosti naselij in krajine, ki ga predpisuje Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3), to je odloka o urejenosti naselij in krajine.

Vsebina
priporočil je razdeljena v več delov, in sicer:

 • v drugem poglavju je predstavljen vrstni red korakov pri pripravi odloka o urejenosti naselij in krajine (OUNK);
 • tretje poglavje oriše širši zakonodajni okvir in povzema bistvene zahteve, ki iz njega izhajajo;
 • četrto poglavje po vsebinskih in tematskih sklopih predstavlja teoretični nabor elementov, ki so lahko predmet obravnave OUNK, in opredeljuje vidike njihove obravnave;
 • peto poglavje na dveh izbranih primerih prikaže konkretne vsebine oziroma potek priprave OUNK.

Sestavni del priporočil so tudi priloge, ki prikazujejo podporna orodja pri pripravi OUNK – vprašalnike za preverjanje stališč širše javnosti in nabor vprašanj za preverjanje stanja na področju kulture grajenega okolja po evalvacijskem sistemu za merjenje kakovosti kulture grajenega okolja - Baukultur. V povezavi s poglavjem pet sta v prilogah tri in štiri predstavljena tudi testna primera OUNK.

Priporočilo je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 118.78 kB
Prenosov: 4x
Dodano: 21.06.2022 11:59
20.06.2022 POJASNILO MOP: IZVAJANJE NOVEGA ZAKONA O UREJANJU PROSTORA DO SPREJEMA PODZAKONSKIH AKTOV

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo pojasnilo v zvezi z izvajanjem novega Zakona o urejanju prostora (v nadaljevanju: ZUreP-3) do sprejetja podzakonskih aktov. ZUreP-3 je začel veljati 31. decembra 2022 in se je začel uporabljati 1. junija 2022 iv n njegovem 339. členu je določeno, da Vlada RS izda podzakonske predpise iz svoje pristojnosti v šestih mescih od uveljavitve zakona (do 30. junija 2022), minister pa podzakonske akte iz svoje pristojnosti v devetih mesecih od uveljavitve zakona (do 30. septembra 2022).

Večina podzakonskih predpisov je v zaključni fazi priprave in bodo sprejeti in objavljeni v Uradnem listu RS v zakonsko določenem roku. Za večino podzakonskih predpisov (razen Uredbe o prostorskem informacijskem sistemu in Pravilnika o merilih za določitev komunalno opremljenega nepozidanega stavbnega zemljišča) je že zaključena javna obravnava in so v fazi medresorskega usklajevanja. Na MOP ocenjujejo, da bosta v uradnem listu v kratkem objavljena  Pravilnik o lokacijski informaciji in Pravilnik o povprečnih stroških obstoječe komunalne opreme na osnovi povprečnih stroškov obstoječe komunalne opreme na enote mere in izračunu komunalnega prispevka na podlagi nadomestnih podlag.

Za premostitev  vrzeli med začetkom uporabe ZUreP-3 in uveljavitvijo vseh podzakonskih predpisov je v ZUreP-3 v končnih določbah urejeno podaljšanje veljavnosti oziroma uporabe podzakonskih aktov sprejetih na podlagi prejšnjih zakonov. V primeru, kadar ZUreP-3 določene obveznosti in upravne postopke, dokumentacijo, potrdila predpisuje drugače, kot to določajo določeni podzakonski predpisi, ki se še uporabljajo, ali pa ti  podzakonski predpisi tega niti ne urejajo, se neposredno uporabijo določbe ZUreP-3, kot novejšega predpisa višje ravni.

Več informacij je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 118.78 kB
Prenosov: 3x
Dodano: 20.06.2022 14:31
30.05.2022 POJASNILO MP: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODVETNIŠKE TARIFE

S strani Ministrstva za pravosodje smo prejeli obvestilo, da je skupščina Odvetniške zbornice Slovenije 13. aprila 2022 sprejela Spremembe in dopolnitve Odvetniške tarife, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 70/22.  Skladno z 9. členom Sprememb in dopolnitev Odvetniške tarife le-te začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, torej dne 4. junija 2022.

Tarifna številka 41 Odvetniške tarife (v veljani Odvetniški tarifi to področje ureja Tarifna številka 37) celovito in v skladu s sistemsko ureditvijo prekrškovnega prava Republike Slovenije določa vrednosti odvetniških storitev v postopkih v zvezi s prekrški. Vrednost odvetniških storitev je vezana na višino globe, ki je predpisana za posamezen prekršek; če je globa predpisana v razponu, se za potrebe izračuna vrednosti odvetniških storitev upošteva aritmetična sredina predpisane globe. Ob tem seveda ne gre spregledati sprememb in dopolnitev splošnega dela Odvetniške tarife, ki se nanašajo na zastopanje več strank v postopku, potne stroške in dnevnice odvetnika ipd.

Ministrstvo za pravosodje ocenjuje, da bo nova ureditev vrednosti odvetniških storitev v postopkih v zvezi s prekrški prekrškovnim organom olajšala priznavaje odvetniških stroškov, ocene pa kažejo, da se bodo s tega vidika stroški prekrškovnega postopka, ki zaradi ustavitve bremenijo proračun, v določenih primerih celo znižali.

                                                            * * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 118.78 kB
Prenosov: 10x
Dodano: 30.05.2022 11:00
23.05.2022 POJASNILO SDP: VLOGA OBČIN PRI IZVAJANJU SOFINANCIRANIH OPERACIJ GRADNJE ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ NASLEDNJE GENERACIJE

S strani Službe Vlade RS za digitalno preobrazbo smo prejeli dopis, v katerem, v povezavi z Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Javnim razpisom za gradnjo širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 4« ali Javnim razpisom za gradnjo širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«, izpostavljajo:

 • posebno vlogo lokalnih skupnosti pri pospeševanju gradnje elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture,
 • javno korist gradnje javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture,
 • obstoj dodatnih pravil za gradnjo javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture z javnimi sredstvi.

* * *


Ime datotke: Dopis-obcine_SEK_P.pdf
Velikost datoteke: 144.08 kB
Prenosov: 14x
Dodano: 23.05.2022 14:03
20.04.2022 POJASNILO MIZŠ: ZAGOTOVITEV SREDSTEV ZA PREVOZE UČENCEV OSNOVNE ŠOLE Z ZAČASNO ZAŠČITO

S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo prejeli obvestilo v zvezi s povračilom stroškov za prevoze učencev z začasno zaščito. Uredba o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito (v nadaljevanju: Uredba) v 20. členu določa, da imajo učenci z začasno zaščito pravico do brezplačnega prevoza v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli.

Obrazec »zahtevek za zagotovitev sredstev za prevoze učencev OŠ z začasno zaščito«, je treba izpolnjenega, podpisanega in opremljenega s pečatom posredovati skupaj z E-računom na MIZŠ.

* * *


Ime datotke: 1150_Dopis_obcinam_novo_P.pdf
Velikost datoteke: 111.69 kB
Prenosov: 27x
Dodano: 20.04.2022 11:47
13.04.2022 POJASNILO MOP: DOPOLNITEV SISTEMSKIH PRIPOROČIL ZA IZVAJANJE SISTEMA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNIH ZEMLJIŠČ

S strani Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli dopolnitev sistemskih priporočil za izvajanje sistema nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.

Podrobnejša razlaga oziroma nova točka »3.1.1.4 Druge površine namenjene poslovni dejavnosti« je svetovalni pripomoček občinam, strokovni javnosti in zavezancem za lažjo uporabo predpisov, ki se uporabljajo za odmero nadomestila. S tem se na podlagi sodne prakse opozarja le na uporabo pravilnega sklica na del predpisa, ki se uporablja za odmero nadomestila za t.i. druge površine namenjene poslovni dejavnosti in posledično tudi na ustrezno ureditev podatkov, ki jih občine uporabijo za odmero nadomestila (površine, ki so predmet odmere), v kolikor občine podatkov še niso ustrezno uredile.

* * *

 


Ime datotke: P_35206-1-2022_-_Dopo.pdf
Velikost datoteke: 211.57 kB
Prenosov: 39x
Dodano: 13.04.2022 14:13
31.03.2022 OBVESTILO MJU: STROŠKI LOKALNIH VOLITEV

S strani Ministrstva za javno upravo smo v vednost prejeli dopis glede stroškov zvedbe lokalnih volitev 2022. Prvi krog lokalnih volitev bo potekal 20. 11. 2022, drugi pa 4. 12. 2022.

V dopisu upravnim enotam pojasnjujejo, da se dosedanja praksa zaračunavanja stroškov občinam prekinja. V dopisu navajajo, da "v primeru delovanja državnih organov, povezanih z izvedbo lokalnih volitev, gre za oblastna ravnanja (de iure imperii), ki jih izvajajo v upravnih zadevah znotraj ali preko polnega delovnega časa. Državni organi ob izvedbi rednih lokalnih volitev svoje naloge izvajajo zaradi pravic volivcev in ne občin. Zato se s tem navodilom in tovrstno utemeljitvijo spreminja obstoječi način zaračunavanja stroškov občinam, saj gre za organe, ki jim je z zakonom zapovedana obveznost, ki se nanaša na uresničevanje volilne pravice, tudi volilne pravice občanov v občinah."

 

* * *


Ime datotke: UE_stroski_lokalnih_volitev_23_2_20_P.pdf
Velikost datoteke: 103.06 kB
Prenosov: 34x
Dodano: 31.03.2022 14:29
30.03.2022 OBVESTILO MGRT - PLAČILO TURISTIČNE TAKSE OSEB IZ UKRAJINE

S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT) smo prejeli pojasnila v zvezi s plačevanjem turistične in promocijske takse oseb iz Ukrajine.

* * *


Ime datotke: dopis_obvestilo_obcinam_glede_placil_P.pdf
Velikost datoteke: 81.01 kB
Prenosov: 28x
Dodano: 30.03.2022 14:54
02.03.2022 POJASNILO MJU - KO ŽUPANU PRENEHA FUNKCIJA ZARADI NEZDRUŽLJIVOSTI

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS – 37. a člen) določa, da županu preneha mandat, če nastopi funkcijo, ki ni združljiva s funkcijo župana, funkciji župana in poslanca pa sta nezdružljivi, kar določa Zakon o poslancih (10. člen).

 

Nadomestne volitve župana se opravijo, če županu poteče mandat pred potekom mandatne dobe, kar je določeno v Zakonu o lokalnih volitvah) (ZLV, 105. člen). 105 člen ZLV je v tesni povezavi z določbo, ki ureja nadomestne volitve članov občinskega sveta (31. člen), kjer je določeno, da se volitev ne opravi, če je do poteka mandata manj kot šest mesecev, razen če občinski svet ne odloči drugače.

 

Za boljše razumevanje teh okoliščin MJU pojasnjuje postopek in naloge občinskih organov v okoliščinah, ko županu preneha mandat zaradi nezdružljivosti.

 

Mandat županu preneha z dnem, ko mu je bil potrjen mandat poslanca. Župan o tem obvesti občinski svet. Občinski svet se sestane na seji, poslovniški roki za sklic (čas med poslanim vabilom in dnem zasedanja občinskega sveta) so od občine do občine različni, med 7 in 15 dni, za sklic izrednih sej je pa rok lahko tudi krajši. Občinski svet ugotovi, da je županu prenehal mandat zaradi nastopa funkcije poslanca. Zoper to odločitev je možna pritožba (drugi odstavek 37.a člena ZLS), zato mora Občinska volilna komisija pred sklicem seje in odločanjem o razpisu nadomestnih volitev počakati, da mine pritožbeni rok (8 dni od odločitve občinskega sveta). Peti odstavek 37. a člena ZLS določa, da se postopki za nadomestitev člana občinskega sveta ali izvolitev novega župana lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča.

 

Po svoji naravi so nadomestne volitve župana predčasne, zato jih razpiše občinska volilna komisija najpozneje v 15 dneh po ugotovitvi občinskega sveta o prenehanju mandata (32. člen ZLV), opravijo pa se lahko najprej v 40 dneh od dneva razpisa volitev. V spodnjem scenariju so upoštevani minimalni roki, kadar jih zakon izrecno določa, in ocenjeni roki, kadar zakon določa razpon. Tudi v primeru upoštevanja najkrajših rokov bi bil dan glasovanja nadomestnih volitev župana v juliju, v mesecu, ko bodo že razpisane redne lokalne volitve.

 

V primeru, da pride do izvolitve sedanjih županov na volitvah v državni zbor:

 • 1.  april -  dan glasovanja za volitve poslancev v državni zbor
 • 2. maj  -  potrditev mandatov poslancev in prenehanje mandata župana
 • 3. maj  -  župan obvesti občinski svet o prenehanju mandata
 • 4. maj do 3. junij  -  seja občinskega sveta, na kateri sprejme sklep, da je županu prenehal mandat
 • 5. junij  -  seja Občinske volilne komisije, na kateri razpiše nadomestne volitve župana
 • 6. julij  -  dan glasovanja na nadomestnih volitvah za župana (najprej 40 dni od dneva razpisa)
 • julij  -  objava razpisa rednih lokalnih volitev

Zaradi navedenih rokov bo dan glasovanja (pri tem morebitni drugi krog ni upoštevan) že v času razpisa rednih lokalnih volitev, kar bi pomenilo, da bi vzporedno tekla dva volilna procesa za izvolitev istega organa. V skladu s prvim odstavkom 27. člena ZLV namreč predsednik Državnega zbora RS redne lokalne volitve razpiše v juliju.

V primeru, da občinski organi ne bi izvedli nadomestnih volitev župana, drugi in peti odstavek 33. a člena ZLS določata vodenje občine v primeru predčasnega prenehanja mandata župana. Takrat do nastopa novega župana funkcijo župana opravlja podžupan, če pa tega občina nima, pa član občinskega sveta, ki ga določi župan, če pa ga ne določi, pa najstarejši član občinskega sveta.

Navedeno pojasnilo glede postopkov v primeru, ko županu preneha mandat zaradi nezdružljivosti, ni namenjeno dajanju usmeritev občinam. Odločitev o razpisu nadomestnih volitev je v pristojnosti občinskega sveta in občinske volilne komisije, državni organi, vključno z Državno volilno komisijo, nimajo pravne podlage za poseganje v odločitve občinskih organov. Tudi Ministrstvo za javno upravo pri lokalnih volitvah nima drugih pristojnosti, razen da tolmači zakon.

Ključne določbe iz Zakona o lokalnih volitvah, Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o poslancih so na voljo TU.

 

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 118.78 kB
Prenosov: 37x
Dodano: 02.03.2022 09:59
25.02.2022 OKROŽNICA - REDNA DELOVNA USPEŠNOST RAVNATELJEV ZA LETO 2021

S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smov vednost prejeli okrožnico v zvezi z redno delovno uspešnostjo ravnateljev za leto 2021.

Ravnateljem pripada del plače za redno delovno uspešnost za leto 2021, ki se bo na podlagi poslovnega poročila za leto 2021 in po izvedenem postopku, izplačal v letu 2022.

Ministrstvo svetom zavodom, glede na okoliščine v vzgojno-izobraževalnem procesu v letu 2021, priporoča, da za redno delovno uspešnost ravnatelja namenijo 5% letne mase osnovne plače ravnatelja.

Obrazec je treba poslati do 30. 4. 2022 na elektronski naslov gp.mizs(at)gov.si.

* * *


Ime datotke: 1131_OKROZNICA-DELOVNA_USPESNOST_RAVNATELJI_-_VRTCEV.pdf
Velikost datoteke: 1006.05 kB
Prenosov: 40x
Dodano: 25.02.2022 11:22
26.01.2022 UVELJAVITEV NOVEGA REK OBRAZCA PRESTAVLJENA NA 1. SEPTEMBER 2022

Finančna uprava RS (FURS) je v lanskem letu začela s prenovo REK obrazcev, po kateri bo ukinjenih več obstoječih REK obrazcev (REK-1, REK-1a, REK-2 in PNiPD) in obrazec ZAP/M, hkrati pa bo uveden enoten REK-O obrazec. Poenostavitve bodo uvedene tudi na področju predlaganja popravkov REK obrazcev in predlaganja obrazcev na podlagi samoprijave.

Predvideno je bilo, da se nov REK obrazec uveljavi s 1. aprilom 2022, sedaj pa se to prestavlja na 1. september 2022. Razlogi za to pa so:

 • gre za vzpostavitev kompleksnega obrazca, kjer bomo 4 različne obstoječe REK obrazce združili v enega.
 • z dopolnitvijo individualnega dela novega REK obrazca bo omogočena ukinitev ZAP/M obrazca.
 • na novem obrazcu se bo poročalo več kot 70 vrst dohodkov točneje 76, kar predstavlja 76 različnih vrst izračunov.
 • na novo bodo določena pravila za vsako vrsto dohodka (76) posebej.
 • želim se zagotoviti potreben čas za izdelavo učinkovite informacijske podpore.
 • Upoštevamo dejstvo, da se novi REK obrazec uvede po letnih dopustih.
 • vsem uporabnikom, tako gospodarstvu kot tudi javnem sektorju se želim zagotoviti dovolj časa za prilagoditev informacijske podpore in za priprave na uvedbo.

Več informacije je na voljo TU.

Osnutek REk obrazca ja na voljo TU.

Za lažjo prilagoditev informacijskih sistemov pri zavezancih bodo 5.2.2022 objavili na testnem portalu eDavki XML obrazec za izplačilo plače in omogočili zavezancem testiranje. V nadaljevanju bodo postopoma objavili tudi ostale vrste dohodkov.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 118.78 kB
Prenosov: 45x
Dodano: 26.01.2022 12:28
26.01.2022 PRIROČNIK ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE

Ministrstvo za finance je pripravilo Priročnik za pripravo zaključnega računa proračuna občine, katerega namen je pomoč občinam pri pripravi zaključnega računa proračuna občine, finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna občine, letnih poročil za proračun, neposredne in posredne uporabnike proračuna občine in premoženjske bilance.

Občine morajo po koncu proračunskega leta, ki je pri njih enako koledarskemu letu, pripraviti zaključne račune svojih proračunov in pri tem upoštevati strukturo, vsebino in postopke priprave v skladu s predpisi s področja javnih financ. V skladu s predpisi s področja javnega računovodstva je potrebno pripraviti tudi letna poročila.

Vzorec zaključnega računa proračuna občine je priloga Priročnika in oba sta na voljo TU.

Občine zaključne račune pošljete na elektronski naslov:
obcine-zakljucniracunproracuna.mf(at)gov.si

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 118.78 kB
Prenosov: 43x
Dodano: 26.01.2022 12:16
17.01.2022 SPOROČANJE STATISTIČNH PODATKOV IN OBJAVA SEZNAMA EVIDENČNIH NAROČIL ZA LETO 2021

Na portalu e-JN je objavljeno obvestilo za naročnike v zvezi s sporočanjem statističnih podatkov in objave seznama evidenčnih naročil za leto 2021.

Naročnik mora, v skladu z javnonaročniško zakonodajo do zadnjega dne februarja tekočega leta sporočiti statistične podatke o evidenčnih naročilih, oddanih v preteklem letu.

Prav tako do zadnjega dne februarja tekočega leta (za preteklo leto) mora naročnik na portalu javnih naročil objaviti seznam oddanih evidenčnih naročil.

Več informacij je na voljo TU.

 

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 118.78 kB
Prenosov: 43x
Dodano: 17.01.2022 13:38
07.01.2022 KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN ZA LETI 2022 IN 2023

Ministrstvo za finance je na podlagi Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2022 in 2023 določilo koeficiente razvitosti občin.

Na podlagi koeficientov pa je določen tudi odstotek sofinanciranja investicij iz državnega proračuna (24. člen ZFO-1).

Tabela s koeficienti razvitosti občin za leti 2022 in 2023 je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 118.78 kB
Prenosov: 51x
Dodano: 07.01.2022 09:37
05.01.2022 VIŠINA REGREDA ZA PREHRANO OD 1.1.2022 DO 30.6.2022

Ministrstvo za javno upravo je posredovalo obvestilo o Količniku rasti cen prehrambnih izdelkov in podatek o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta. V dopisu so prav tako navedeni  zneski regresa za prehrano med delom, nadomestila za ločeno življenje, dnevnic za službena pot.

CELOTNO OBVESTILO


Ime datotke:
Velikost datoteke: 118.78 kB
Prenosov: 44x
Dodano: 05.01.2022 14:01