Pojasnila ministrstev in drugih služb

Išči
Po letu:
25.04.2017 MGRT: IZVAJANJE 6. ČLENA ZAKONA O TRGOVINI

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo obvestilo za občine v zvezi z izvajanjem prvega odstavka 6. člena Zakona o trgovini ZT-1, ki se nanaša na izdajanje soglasij občin za prodajo blaga izven prodajaln. 


Ime datotke: MGRT_zakon_o_trgovini_pojasnilo_19.4.2017.pdf
Velikost datoteke: 482.61 kB
Prenosov: 7x
Dodano: 25.04.2017 10:36
25.04.2017 MJU:RAZLAGA VELJAVNEGA 3.A ČLENA ZSPJS V POVEZAVI Z ODLOČITVIJO VRHOVNEGA SODIŠČA RS, OPRAVILNA ŠTEVILKA VIII IPS 256/2016

Ministrstvu za javno upravo je pripravilo pojasnilo v zvezi z izvajanjem določb 3. a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ob upoštevanju odločitve Vrhovnega sodišča Republike Slovenije opravilna številka VIII Ips 256/2016 z dne 20. 12. 2016.

Vrhovno sodišče RS je v navedeni sodbi ugodilo reviziji in zavrnilo tožbeni zahtevek tožeče stranke (delodajalca) na povračilo preveč izplačane plače. Sodišče je v sodbi glede 3.a člena ZSPJS obrazložilo, da 3.a člen ZSPJS javnemu uslužbencu neposredno ne nalaga vrnitve preveč izplačane plače, temveč določa, da se za vračilo preveč izplačanih zneskov plač uporabljajo splošne določbe civilnega prava. V zvezi z uporabo splošnih pravil civilnega prava pa sodišče zaključuje, da posledica napačne določitve plače v pogodbi o zaposlitvi ni ničnost take določbe v smislu 86. in 87. člena Obligacijskega zakonika (OZ), temveč gre za nezakonitost, ki ima za posledico, da se javnemu uslužbencu za naprej v pogodbi o zaposlitvi določi pravilna plača in se mu za naprej tudi izplačuje pravilna plača. Posledično vračila preveč izplačanih plač v tem primeru ni.

 

 


Ime datotke: MJU_Pojasnilo-3_a_clen_sodba_VS__P_4.4.2017.pdf
Velikost datoteke: 121.60 kB
Prenosov: 8x
Dodano: 25.04.2017 10:18
28.03.2017 MzI: IZVAJANJE 13. IN 14. ČLENA ZAKONA O CESTAH

Ministrstvo za infrastrukturo je za pristojne upravljavce javnih cest pripravilo pojasnila z namenom in priporočilom, da jih upravljavci javnih cest upoštevajo pri izvajanju 13. oziroma 14. člena Zakona o cestah.

Pojasnila so povezana z obvestilom Gurs-a o sodbah Upravnega sodišča RS glede izvajanja Zakona o cestah (ZCes-1).  Sodbi: Sodba 1Sodba 2.


Ime datotke: MzI_Izvajanje_13._in_14_clen_Zakona_o_cestah.pdf
Velikost datoteke: 174.80 kB
Prenosov: 21x
Dodano: 28.03.2017 09:27
07.03.2017 NEZDRUŽLJIVOST FUNKCIJ

Na pobudo občine članice smo se na Komisijo za preprečevanje korupcije obrnili z vprašanjem v zvezi z možnostjo imenovanja člana občinskega sveta v organ javnega podjetja.

V občini je bilo ustanovljeno javno podjetje, ki ima dva organa, in sicer skupščino ter direktorja. Nadzornega odbora/sveta nima. Zato je naloga skupščine tudi, da nadzira vodenje poslov javnega podjetja, pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo javnega podjetja, njegovo blagajno, ipd. Župan mora v javno podjetje imenovati člana skupščine. Med kandidati za imenovanje je oseba, ki opravlja funkcijo člana občinskega sveta

Občina je seznanjena z vsebino drugega odstavka 27. člena Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 –UPB), ki pravi, da nepoklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v osebi javnega ali zasebnega prava iz prejšnjega odstavka, če po svoji funkciji opravlja neposredni nadzor nad njihovim delom. Zato še vedno obstaja dvom o možnosti oziroma dopustnosti imenovanja te osebe v organ javnega podjetja. Vprašanje občine se zato glasi: ali je občinski svetnik lahko imenovan za člana skupščine javnega podjetja? 

 

Odgovor Komisije za preprečevanje korupcije

Tabela: nezdružljivost funkcij - funkcionarji

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 48.13 kB
Prenosov: 16x
Dodano: 07.03.2017 11:51
01.03.2017 RAZVRSTITEV, VARSTVO IN OBDELOVANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ - POJASNILO GLEDE IZVAJANJA ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH – PREVERJANJE POGOJEV PO 3.EA ČLENU

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo pojasnilo glede izvajanja Zakona o kmetijskih zemljiščih, s katerim se dopolnjuje pojasnilo v zvezi z izvajanjem 3. ea člena ZKZ, prejeto v juliju 2016.

 

Pojasnilo z dne 4. 7. 2016

Pojasnilo z dne 11. 7. 2016

Pojasnilo z dne 27. 2. 2017

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 48.13 kB
Prenosov: 21x
Dodano: 01.03.2017 14:25
22.02.2017 GEODEDETSJA UPRAVA RS: OBVESTILO O SODBAH GLEDE IZVAJANJA ZAKONA O CESTAH

Geodetska uprava RS je preipravila obvestilo o sodbah Upravnega sodišča RS glede izvajanja Zakona o cestah (ZCes-1). Priloženi sta tudi dve sodbi (Sodba 1Sodba 2).


Ime datotke: dopis_Ministrstvu_za_infrastrukturo.pdf
Velikost datoteke: 940.71 kB
Prenosov: 27x
Dodano: 22.02.2017 11:09
31.01.2017 MJU: OBRAČUN UPRAVNE TAKSE PRI IZDAJI POTRDILA O POGOJIH PARCELACIJE

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnilo v zvezi z zaračunavanjem upravne takse pri izdaji potrdila o pogojih parcelacije. Menijo, da ima navedeno potrdilo naravo potrdila iz uradne evidence in se izda v skladu s predpisi o upravnem postopku proti plačilu takse, in sicer upravno takso v višini 3,00 EUR na podlagi 1. točke Tarifne številke 4 ZUT.


Ime datotke: MJU_obracunavanje_takse_parcelacija_16.1.2017.pdf
Velikost datoteke: 89.62 kB
Prenosov: 40x
Dodano: 31.01.2017 08:57
30.01.2017 MJU: VIŠINA REGRESA ZA PREHRANO MED DELOM

Ministrstvo za javno upravo je izdalo obvestilo, da je bil 20. 1. 2017 v Ur. l. RS, št. 3/17 objavljen ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju. Znesek regresa za prehrano od 1. januarja 2017 znaša 3,68 evrov. Navedeni znesek ne velja za funkcionarje, višina regresa zanje znaša 3,52 evrov. 


Ime datotke: MJU_regres_obvestilo_20.1.2017_01.pdf
Velikost datoteke: 79.70 kB
Prenosov: 40x
Dodano: 30.01.2017 15:04
30.01.2017 URSZR: VARNOST NA ZELEDENELIH VODNIH POVRŠINAH

Uprava RS za zaščito in reševanje je pripravila dopis glede pristojnosti določanja posebnih ukrepov za varstvo pred utopitvami v primeru zaledenelih vodnih površin.

Določitev načina in pogojev za splošno rabo zamrznjenih vodnih površin in posebnih ukrepov za varstvo pred utopitvami je v pristojnosti lokalnih skupnosti. Posebnih predpisov, ki bi opredeljevali, kdaj je zaledenela vodna površina dovolj varna za izvajanje različnih dejavnosti, ni. V zvezi s tem je bila pred leti izdelana Študija o izdelavi meril za zagotavljanje varnega gibanja po zaledenelih površinah, iz katere so na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje (http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv1282.htm) povzeti napotki o tem, kako izračunamo dopustne obremenitve ledu, kako merimo debelino ledu, kako se varno gibamo po zaledeneli vodni površini, kakšna je priporočljiva varnostna oprema in kakšni so postopki reševanja v primeru nesreče. Gre le za priporočila, ki niso vključena v zakonodajo. Celotna študija je objavljena na spletni strani http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv51.htm pod zaporedno številko 87.

 


Ime datotke: URSZR_LED_OBVESTILO_2017_01.pdf
Velikost datoteke: 153.46 kB
Prenosov: 35x
Dodano: 30.01.2017 15:03
17.01.2017 MJU: UKREPI NA PODROČJU PLAČ, DRUGIH STROŠKOV DELA IN DRUGIH UKREPIH V JAVNEM SEKTORJU

Reprezentativni sindikati javnega sektorja in Vlada RS so 21. decembra 2016 podpisali Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16). Ukrepi se nanašajo na plače in druge stroške dela ter nekatere druge ukrepe v javnem sektorju. Dogovorjeni ukrepi so bili uveljavljeni z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16; ZUPPJS17) in s sklenitvijo Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/16). Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnila o sprejetih ukrepih.

 


Ime datotke: MJU_ZUPPJS17_pojasnilo_6.1.2017.pdf
Velikost datoteke: 139.65 kB
Prenosov: 52x
Dodano: 17.01.2017 14:40