Pojasnila ministrstev in drugih služb

Išči
Po letu:
10.11.2020 POROČILO O SOCIALNIH TRANSFERJIH ZA MESEC OKTOBER 2020

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo mesečno poročilo o socialnih prejemkih za mesec oktober 2020, ki jih izplačuje ministrstvo, Zavod RS za zaposlovanje in občine. Namen poročila je širšo javnost informirati o dejavnostih ministrstva ter omogočiti spremljanje in oblikovanje politik.

Ministrstvo izplačuje socialne transferje preko centrov za socialno delo in Zavoda za zaposlovanje, nekatere pravice pa financirajo občine.

Poročilo, ki ga ministrstvo objavlja na mesečni ravni, vsebuje relevantne informacije o dinamiki plačil in števila upravičencev do socialnih transferjev ter omogoča mesečni pregled dinamike in obsega transferjev na podlagi istih meril oziroma enotnega pristopa za vse transferje, česar do sedaj ni bilo na razpolago.

Poročilo je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 6x
Dodano: 10.11.2020 10:41
09.11.2020 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA V OBLIKI KILOMETRINE IN KILOMETRINE ZA UPORABO LASTNEGA VOZILA V DRŽAVI OD 1. 10. 2020

S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli pojasnilo v zvezi s povračilom stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrino za uporabo lastnega vozila v državi za službene namene za javne uslužbence kot to določajo Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji in aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

Na podlagi sprejete metodologije iz 2. člena aneksa sporočamo, da je najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 za mesec oktober 2020 znašala 1,00193 EUR/liter. Skladno z določili aneksa se ta cena uporabi za obračun stroškov kilometrine za meseca oktober in november 2020. Referenčni podatek maloprodajne cene NMB-95 za Slovenijo je objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo:
https://www.gov.si/teme/povracila-stroskov-in-drugiosebni-prejemki/
rubrika Referenčni podatek maloprodajne cene NMB-95 za Slovenijo.

Podatki za naslednje mesece bodo do 6. dne v tekočem mesecu za posamezni pretekli mesec objavljeni na spletni strani Ministrstva za javno upravo:
https://www.gov.si/teme/povracilastroskov-in-drugi-osebni-prejemki/
rubrika Referenčni podatek maloprodajne cene NMB-95 za Slovenijo.

Celoten dopis Ministrstva za javno upravo je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 5x
Dodano: 09.11.2020 15:01
27.10.2020 ZZZS: NOV INTERVENTNI ZAKON – PRAVICA DO KRATKOTRAJNE ODSOTNOSTI ZARADI BOLEZNI – POSTOPEK IZVAJANJA

Ljubljana, 27.10.2020 - Dne 23. 10. 2020 je bil v Uradnem listu RS, št. 152/20 objavljen Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki je začel veljati dne 24. 10. 2020, in uvaja novo pravico – pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (20. člen). Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, torej brez predhodne ugotovitve razlogov za takšno odsotnost z dela s strani osebnega zdravnika zavarovanca, do tri zaporedne delovne dni, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu. Za čas te odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače, ki ga izplača delodajalec, ki nato zahteva refundacijo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). ZZZS delavcu refundira izplačano nadomestilo v breme proračuna.

 1. Kdo lahko uveljavlja pravico?

Pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni lahko uveljavljajo samo delavci (zavarovanci, ki so v zavarovanje vključeni iz naslova sklenjenega delovnega razmerja), ne pa tudi samostojni zavezanci za prispevek (zavarovanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost; družbeniki zasebnih družb in zavodov v RS, ki so poslovodne osebe; vrhunski športniki in šahisti; kmetje, zavarovane osebe, zaposlene pri tujih delodajalcih, vključene v obvezno zavarovanje v RS).

2. V katerem obdobju je mogoče uveljavljati pravico?

Pravico do kratkotrajne odsotnosti od dela je mogoče uveljavljati v obdobju od 24. 10. 2020 do 31. 12.

2020, če ukrep ne bo podaljšan s sklepom Vlade Republike Slovenije.

3. Kakšen je postopek uveljavljanja pravice?

Delavec uveljavlja pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni na podlagi lastne ocene, da zaradi prisotnosti bolezni, ne zmore opravljati dela.

O izrabi pravice je delavec dolžan obvestiti svojega delodajalca prvi dan odsotnosti, in sicer pisno ali elektronsko. Delavec ne kliče oz. ne uveljavlja bolniškega staleža pri izbranem osebnem zdravniku, saj podlaga za izplačilo ni bolniški list, temveč prej omenjeno obvestilo delodajalcu.

Nadomestilo zavarovancu izplača delodajalec, ki nato od ZZZS zahteva refundacijo tako izplačanega nadomestila. ZZZS nadomestilo refundira delodajalcu v breme proračuna.

4. Kdaj je pravica izkoriščena?

V koledarskem letu 2020 lahko delavec uveljavlja to pravico le enkrat, in sicer do maksimalno tri zaporedne delovne dni. Če odsotnost od dela traja le en ali dva zaporedna dneva, je pravica izkoriščena, in je v istem koledarskem letu ni več mogoče izkoristiti še za preostanek.

5. Kako se ravnati v času kratkotrajne odsotnosti?

Delavec v času koriščenja kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni ne sme opravljati pridobitne dejavnosti ali se gibati izven kraja svojega bivanja.

Če delodajalec pred izplačilom nadomestila ugotovi, da delavec opravlja pridobitno dejavnost ali se giba izven kraja svojega bivanja, delavcu ne izplača nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Lahko pa presoja tudi uporabo delovnopravnih sankcij.

Če ZZZS ob ali po refundaciji nadomestila delodajalcu ugotovi, da je delavec opravljal pridobitno dejavnost, ali se gibal izven kraja (npr. anonimna prijava z dokazili, podatki FURS o izplačilih za to obdobje ipd.), ZZZS zahteva vračilo izplačanega nadomestila (od zavarovanca).

6. Kaj, če se stanje v 3 dneh ne izboljša?

Če delavec tudi po preteku tretjega dne odsotnosti meni, da še nadalje ni zmožen za opravljanje svojega dela, nemudoma obvesti izbranega osebnega zdravnika, ki presodi, ali so pri njem še nadalje podani razlogi za odsotnost od dela.

Če izbrani osebni zdravnik pri delavcu ugotovi, da je ta tudi po preteku obdobja kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni še nadalje neprekinjeno začasno odsoten z dela zaradi bolezni ali poškodbe (iz kateregakoli razloga, kot je npr. bolezen, poškodba, nega, izolacija, spremstvo idr.), se šteje, da v tem primeru pravica do enkratne kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni ni izkoriščena. Tako ugotovljena začasna zadržanost od dela velja za naprej (od četrtega dne odsotnosti) in hkrati tudi za nazaj, za celotno obdobje kratkotrajne odsotnosti z dela zaradi bolezni (po samem zakonu se v tem primeru šteje, da predhodna kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni ni bila izkoriščena).

V teh primerih izbrani osebni zdravnik izda elektronski bolniški list, na katerem kot prvi dan zadržanosti od dela označi dan, ko je delavec delodajalcu sporočil odsotnost od dela. Osebni zdravnik hkrati sam opredeli razlog zadržanosti od dela za celotno obdobje, pri čemer ni nujno, da je razlog »bolezen«, lahko je to katerikoli razlog (npr. poškodba izven dela, nega, izolacija idr.).

7. Koliko znaša nadomestilo plače?

Za čas kratkotrajne odsotnosti od dela zaradi bolezni je delavec upravičen do nadomestila plače, ki ga izplača delodajalec.

ZZZS povrne delodajalcu izplačano nadomestilo plače v višini, v kateri je dolžan delodajalec obračunati nadomestilo delavcu v skladu z ZDR-1. Pri obračunu se uporabi urna osnova za nadomestilo v breme delodajalca, izračunana na podlagi plače delavca iz obdobja, kot je določeno po ZDR-1 ali kolektivni pogodbi. Odmerni odstotek pa je enak kot v primeru delavčeve odsotnosti z dela do 30 delovnih dni zaradi bolezni (80 %).

8. Kakšen je postopek refundacije nadomestila plače od ZZZS?

Po izplačilu nadomestila zaradi kratkotrajne odsotnosti od dela delodajalec lahko vloži na ZZZS zahtevek za refundacijo.

Če je v postopku refundacije ugotovljeno, da je bil zavarovancu za obdobje kratkotrajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, za katero delodajalec zahteva refundacijo nadomestila, izdan elektronski bolniški list, ZZZS refundacije ne izvede (razen, če bo elektronski bolniški list za to obdobje naknadno storniran).

Delodajalci, ki so upravičeni do refundacije nadomestila

Zahtevek za refundacijo nadomestila zaradi kratkotrajne odsotnosti od dela lahko vložijo vsi delodajalci, tudi posredni in neposredni uporabniki proračuna občine ali države.

Rok za vložitev zahtevka

Delodajalec vloži zahtevo iz prejšnjega stavka v elektronski obliki pri ZZZS najpozneje tri mesece po preteku ukrepa, tj. do 31. 3. 2021 (če ukrep ne bo podaljšan s sklepom Vlada Republike Slovenije). Če bo zahteva vložena po preteku tega roka, ZZZS nadomestila ne povrne.

Način vlaganja zahtevkov

Zahtevek za refundacijo se vloži elektronsko na spletni strani ZZZS v obliki Excel ali PDF datoteke. Za pripravo zahtevka lahko delodajalec uporabi objavljeni Excelov pripomoček, ki ga je pripravil ZZZS za dejanski oz. fiksni obračun, ali pa zahtevek, ki mora vsebovati podatke, ki so navedeni na predzadnjem zavihku Excelovega pripomočka, ki ga delodajalec pripravi iz svojega programa za obračun plač ter ga posreduje v PDF datoteki. Kot razlog zadržanosti na zahtevku in obračunu se označi št. 13 ''bolezen-3 dni''.

OPOZORILO: Za to vrsto odsotnosti se ne izdaja bolniškega lista! K zahtevku za refundacijo se ne prilaga obvestila zavarovanca o nastopu kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni.

Rok za refundacijo nadomestila

ZZZS povrne delodajalcu izplačano nadomestilo v 60 dneh po predložitvi zahtevka.

Pripravil: ZZZS

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 8x
Dodano: 27.10.2020 07:31
27.10.2020 MZ: NOVO GLEDE UREDITVE KARANTENE NA DOMU

Ljubljana, 27.10.2020 Ministrstvo za zdravje je objavilo nov protokol glede ureditve karanten na domu. Vzpostavlja se ureditev, ki bo zagotovila, da bo obveščenih čim več tistih, ki so bili v tesnem stiku z okuženo osebo in bodo, če ne gre drugače, ostali doma v karanteni na domu in bodo za ta čas prejeli nadomestilo dohodka.

Vsi tisti, ki jim je bilo sporočeno, da so bili v tesnem stiku z okuženo osebo neposredno ali preko aplikacije, naj ostanejo doma in ravnajo, kot da so v karanteni na domu.

Zaposleni, o tem, da so bili v tesnem stiku, obvestijo delodajalca. Delodajalec se bo v sodelovanju z zdravniki medicine dela odločil, ali lahko oseba dela od doma, ali se ji lahko delo organizira tako, da ne bo možen morebiten prenos okužbe na druge zaposlene med delom in niti med prihodom na delo in iz dela domov, ali pa naj oseba ostane v karanteni na domu. 

V primeru, da bo oseba ostala doma v karanteni na domu, bo  delodajalec v sodelovanju s svojim izvajalcem medicine dela posredoval to informacijo na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) skupaj z naslovom ali elektronskim naslovom zaposlenega ob njegovem privoljenju. NIJZ bo osebi v roku 72 ur poslal na ta naslov potrdilo o tem, da prestaja karanteno na domu. S tem potrdilom zaposleni pri delodajalcu uveljavlja nadomestilo.

Nekateri zaposleni so zaradi narave dela ostali doma v soglasju z delodajalcem tudi v tem vmesnem času, ko se niso izdajale odločbe o karanteni in tudi še ne potrdila. Za tiste, ki so bili doma in niso mogli opravljati dela od doma ali koristiti ur oziroma dopusta, bo lahko delodajalec pridobil potrdilo tudi za to obdobje. Za vse, ki pa so bili do sedaj s strani epidemiologa obveščeni, da jim bo odrejena karantena na domu, je za uveljavljanje nadomestila še vedno potrebna odločba ministrstva.

Vir: https://www.gov.si/novice/2020-10-23-nova-ureditev-karanten-na-domu/

PROTOKOL


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 8x
Dodano: 27.10.2020 07:29
14.10.2020 UPOŠTEVANJE PRIHRANKOV KOT VIRA SREDSTEV ZA IZPLAČEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA

Ministrstvo za javno upravo, ki je pristojno za sistem plač v javnem sektorju, prejema številna vprašanja v zvezi z viri in oblikovanjem mase sredstev za nagrajevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela 

Na spletnih straneh ministrstva so na naslovu https://www.gov.si/teme/placni-sistem/  že objavili nekatera pojasnila glede virov sredstev za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, zato s pričujočim pojasnilom zgolj dopolnjujejo oziroma natančneje pojasnjujejo že objavljeno stališče iz dopisa, številka: 010-163/2017/16 z dne 9.5.2019, hkrati pa dodajajo odgovor na vprašanje, ali se odsotnost z dela, ko gre za primere čakanja na delo, lahko upošteva kot vir sredstev za nagrajevanje povečanega obsega dela.

Njihovo pojasnilo si lahko v celoti preberete TU.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 10x
Dodano: 14.10.2020 08:02
12.10.2020 POSREDOVANJE GRADIV ZA PRIDOBITEV SMERNIC IN MNENJ MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR – DIREKTORATA ZA PROSTOR, GRADITEV IN STANOVANJA

Glede na aktualne razmere v državi vas Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za prostor, graditev (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ponovno seznanja na nekoliko spremenjene načine posredovanja gradiv državnih in občinskih prostorskih aktov ter lokacijskih preveritev. V ta namen ponovno pošiljamo navodilo, ki je so ga občine prejele že v marcu 2020:

 1.    Vloge

Celotna gradiva prostorskih aktov (DPN, OPN in OPPN) ter drugih dokumentov urejanja prostora (lokacijske preveritve, Odlok o urejanju podobe naselij in krajine) naj se od današnjega dne posredujejo izključno v elektronski obliki. Priporočeno je, da se gradiva objavijo na spletnih straneh pripravljavca (izdelovalca) ter se o tem obvesti ministrstvo po e-pošti, na naslov gp.mop@gov.si. Lahko se uporabijo tudi druge načine posredovanja digitalnih podatkov, kot npr. WeTransfer in podobno.

 Povsem se izključuje možnost posredovanja gradiv z uporabo nosilcev digitalnih podatkov, kot so CD-ji in DVD-ji.

 Ministrstvo želi posebej opozoriti, da je treba v skladu z ZUreP-2 pridobiti identifikacijsko številko prostorskega akta. V kolikor je bila ta prostorskemu aktu že dodeljena, naj se to v dopisu navede.

 

Ocenjujemo, da s pričujočimi navodili ne bomo bistveno vplivali na časovno dinamiko priprave prostorskih aktov in da bomo na ta način pripomogli k lažjemu načinu reševanja vlog v obdobju nastalih izrednih razmer.

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 9x
Dodano: 12.10.2020 07:47
07.10.2020 PRIROČNIK ZA PRIPRAVO PRORAČUNOV OBČINE ZA LETI 2021 IN 2022

DOPIS OBČINAM

PRORAČUNSKI PRIROČNIK 2021 IN 2022

PRILOGA I

PRILOGA II

PRILOGA III

PRILOGA IV

PRILOGA V

PRILOGA VI

PRILOGA VII


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 11x
Dodano: 07.10.2020 08:35
06.10.2020 SPREJEM ODLOKOV O POKOPALIŠKIH REDIH V SKLADU Z ZAKONOM O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI

S strani MGRT smo prejeli dopis, v katerem pojasnjujejo, da je 98 občin sprejelo Odlok o pokopališkem redu, od tega jih je 46 že določilo izvajalca 24-urne dežurne službe in upravljavca pokopališč, 52 občin pa mora za izvajanje 24-urne dežurne službe podeliti še koncesijo izvajalcu pogrebne dejavnosti. Prav tako ima 27 občin že pripravljene nove odloke in so že imeli prvo ali drugo obravnavo na občinskem svetu, ostale občine pa so pristojnim obljubile, da bodo pristopili k sprejemu novih odlokov do konca leta 2020.

Tako pristojni občine, ki še nimajo sprejetih odlokov o pokopališkem redu ponovno pozivajo naj čimprej pristopijo k njihovemu sprejemu, saj so bili, na podlagi Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti, v letu 2018 sprejeti vsi potrebni podzakonski akti.

Celoten dopis MGRT je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 7x
Dodano: 29.10.2020 09:14
02.10.2020 SOFINANCIRANJE NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA V LETU 2020

Na ZOS smo prejeli vprašanje občine, v katerem prosijo za pojasnilo glede sofinanciranja nakupa knižničnega gradiva.

Za konkretno pojasnilo smo zaprosili Ministrstvo za kulturo.

na spodnjih povezavah sta na voljo naše vprašanje in odgovor ministrstva.

VPRAŠANJE ZOS

ODGOVOR MK


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 18x
Dodano: 02.10.2020 08:58
17.09.2020 POLOŽAJNI DODATEK ZA JAVNE USLUŽBENCE, KI VODIJO ORGANIZACIJSKO ENOTO NA PODLAGI POOBLASTILA ZA VODENJE

Na Ministrstvu za javno upravo so na podlagi številnih vprašanj glede pravice do položajnega dodatka javnim uslužbencem, ki vodijo organizacijsko enoto na podlagi pooblastila, ponovno preučili določbe Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 85/10; v nadaljevanju: uredba). Gre tako za vprašanje upravičenosti do položajnega dodatka javnih uslužbencev, ki na podlagi pooblastila nadomeščajo direktorja, ravnatelja ali tajnika (plačna skupina B), kot tudi v vseh drugih primerih, ko gre za vodenje organizacijske enote po pooblastilu zaradi odsotnosti vodje, za katerega je vrednotenje vodenja organizacijske enote že vključeno v plačni razred delovnega mesta (npr. Vodja sektorja VII/2, šifra DM J017934, Vodja izpostave I, šifra DM K017914,…).

CELOTNO POJASNILO MINISTRSTVA SI LAHKO OGLEDATE TU.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 23x
Dodano: 17.09.2020 09:47
24.08.2020 ODGOVOR MINISTRSTVA ZA OBRAMBO NA PRIPOMBE ZOS NA PREDLOG PRAVILNIKA O USPOSABLJANJU ZA VOŽNJO MANJŠIH GASILSKIH VOZIL, VOZIL POLOCIJE, REŠEVALNIH VOZIL IN INTERVENCIJSKIH VOZIL

Združenje občin Slovenije je konec meseca maja 2020 na obrambno ministrstvo naslovilo dopis s pripombami na predlog Pravilnika o usposabljanju za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil in intervencijskih vozil civilne zaščite.

Predlagali smo spremembo 2. odstavka 20. člena, in sicer:
»Stroške usposabljanja krije Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Stroške nadomestila za plačo, potne stroške, stroške prehrane in namestitve kandidatov za voznike krijejo državni organi, samoupravne lokalne skupnosti, zavodi in druge organizacije, ki so kandidate za voznike prijavile na usposabljanje.«


Izvajalce bo izbrala URSZR, zato predlagamo da krije direktne stroške usposabljanja. Vse ostale stroške pa pokrijejo tisti državni organi, samoupravne lokalne skupnosti, zavodi in druge organizacije, ki so kandidate za voznike prijavile na usposabljanje.

Ministrstvo je v odgovoru med drugim dalo pojasnilo, da način financiranja tovrstnega usposabljanja do sedaj ni bilo natančno opredeljeno. pričakujejo tudi, da bodo stroški zaradi manjšega števila ur praktičnega usposabljanja nižji od stroškov za pridobitev vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije C1.

Celoten odgovor je na voljo TU.

* * *

 

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 17x
Dodano: 30.09.2020 08:26
29.07.2020 POJASNILO MGRT GLEDE PREJEMNIKA POGREBNE PRISTOJBINE

S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo v vednost prejeli dopis v katerem med drugim pojasnjujejo sledeče: " V primeru, da občina v svojem predpisu določi pogrebno pristojbino, jo je izvajalec pogrebne dejavnosti, za izvedbo pogreba na pokopališču, dolžan plačati upravljavcu tega pokopališča."

Celoten dopis je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 32x
Dodano: 29.07.2020 13:53
22.06.2020 IZPLAČILO DODATKA PO PRVEM ODSTAVKU 66. ČLENA ZIUOOPE

Spoštovani, 

Uprava RS za zaščito in reševanje je posredovala pojasnila in obrazec za izplačilo dodatka po prvem odstavku 66. člena ZIUOOPE pripadnikom sil za zaščito, reševanje in pomoč ter državljanom, ki so bili v obdobju od petka, 13. 3. 2020, od 15:00 do sobote, 30. 5. 2020 do 19:00 vpoklicani k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči za zajezitev epidemije.

Pojasnila in obrazec so bila preko izpostav URSZR posredovana tudi občinam.

 Povračila in izplačila dodatka po drugem in tretjem odstavku 66. člena ZIUOOPE bodo izvedena v ločenem postopku.

Vse dokumente si lahko ogledate na spodnjih povezavah.

DOPIS

POJASNILA

OBRAZEC

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 48x
Dodano: 23.06.2020 07:06
11.06.2020 DOLOČITEV OBSEGA SREDSTEV ZA FINANCIRANJE DODATKA ZA NEVARNOST IN POSEBNE OBREMENITVE V ČASU EPIDEMIJE, RAZDELITVE SREDSTEV NA NEPOSREDNE PRORAČUNSKE UPORABNIKE TER KRITERIJEV ZA RAZDELITEV SREDSTEV POSREDNIM PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM ZA MESEC MAJ 2020

Vlada RS je na 20. redni seji sprejela sklep, s katerim je določila obseg sredstev, ki predstavlja najvišji znesek, ki ga je možno izplačati za dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, in razdelitev sredstev na neposredne proračunske uporabnike za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije.

SKLEP
PRILOGA 1
PRILOGA 2

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 48x
Dodano: 01.07.2020 00:28
09.06.2020 NAVODILO ZA PRIPRAVO ZAHTEVKOV ZA FINANCIRANJE IZPADA PLACIL STARSEV ZA JAVNE VRTCE IN ZASEBNE VRTCE S KONCESIJO ZA MESECU MAJ 2020

S strani MIZŠ smo v vednost prejeli dopis v zvezi s pripravo zahtevkov za financiranje izpada plačil staršev za javne vrtce in zasebne vrtce s koncesijo za mesec maj 2020.

Dopis je na voljo TU, zahtevek za financiranje izpada plačil staršev pa je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 49x
Dodano: 30.06.2020 23:49
09.06.2020 IZPLAČILO DODATKA ZA NEVARNOST IN POSEBNE OBREMENITVE NA PODLAGI 71. ČLENA ZIUZEOP IN IZPLAČILO DODATKA ZA DELO V RIZIČNIH RAZMERAH NA PODLAGI 11. TOČKE PRVEGA ODSTAVKA 39. ČLENA KPJS PO UVELJAVITVI ODLOKA O PREKLICU EPIDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19

Dopis Ministrstva za javno upravo v zvezi z izplačilom dodatka za nevarnost in posebne obremenitve na podlagi 71. člena ZIUZEOP in izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah na podlagi 11. točke prvega odstavka 39. člena KPJS po uveljavitvi Odloka o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID – 19) je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 46x
Dodano: 30.06.2020 23:39
05.06.2020 NAVODIOLO ZA PRIPRAVO ZAHTEVKOV ZA FINANCIRANJE ZASEBNIH VRTCEV BREZ KONCESIJE ZA MESEC MAJ 2020

S strani MIZŠ smo v vednost prejeli dopis v zvezi s pripravo zahtevkov za financiranje izpada plačil staršev za zasebne vrtce  za mesec maj 2020.

Dopis je na voljo TU, zahtevek za financiranje izpada plačil staršev pa je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 52x
Dodano: 01.07.2020 00:11
05.06.2020 TOLMAČENJE GLEDE STATUSA ZDRUŽENJA OBČIN PO ZAKONU O LOKALNI SAMOUPRAVI

Ministrstva za javno upravo nam je v vednost poslalo dopis, ki je bilo poslan Komisiji za preprečevanje korupcije v zvezi z nezdružljivostjo funkcije župana ali podžupana s funkcijo v združenju občin.

Ministrstvo v dopisu pojasnjuje, da je bil s sprejetjem
Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) (Ur. l. RS, št. 80/20), ki je začel veljati 31. 5. 2020, spremenjen tudi 86.a člen Zakona o lokalni samoupravi. 86. a členu je tako dodan nov šesti odstavek, ki odpravlja navzkrižje določb Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije glede nezdružljivost funkcij in zastopanja v organih reprezentativnih združenj občin.

Z navedeno dopolnitvijo zakona bodo lahko reprezentativna združenja (poklicni ali nepoklicni funkcionarji) tudi v prihodnje predstavljala interese svojih članic (občin) pred državnimi organi, kadar ti oblikujejo ali sprejemajo zakone, ali druge predpise, s katerimi se določajo naloge, pravice, obveznosti in odgovornosti občin, ali se s predpisi kako drugače posega v njihove koristi.

Naj spomnimo, da je Združenje občin Slovenije podalo predlog spremembe 86.a člena ZLS, saj smo s strani KPK prejeli več dopisov s pozivi za odpravo nezdružljivosti funkcij županov z delom županov v organih združenj. Navedbam KPK smo nasprotovali in pojasnjevali, da to ne velja za primere, ko so županje in župani člani organov združenj. Da bi dosegli zastavljen cilj, smo podali tudi amandma k ZIUOOPE, ki je navzkrižje določb zakonov odpravljal le začasno – do konca leta 2020. 

V svoji nameri, da dosežemo trajno veljavnost spremembe 86.a člena ZLS smo uspeli in navzkrižje določb zakonov je odpravljeno.

Celoten dopis MJU je na voljo TU.

                                                             * * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 44x
Dodano: 30.06.2020 23:58
27.05.2020 SOLIDARNOSTNA POMOČ

Pojasnilo Ministrstva za javno upravo je na voljo TU.

 

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 56x
Dodano: 01.06.2020 12:36
27.05.2020 IZPLAČILO DELOVNE USPEŠNOSTI IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA, DELA PREKO POLNEGA DELOVNEGA ČASA, DODATKA ZA NEVARNOST IN POSEBNE OBREMENITVE V ČASU EPIDEMIJE NA PODLAGI 71. ČLENA ZIUZEOP IN DODATKA ZA DELO V RIZIČNIH RAZMERAH PO KPJS

Dopis Ministrstva za javno upravo je na voljo TU.

 

* * * 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 55x
Dodano: 01.06.2020 12:25
14.05.2020 NAVODILA-RAČUNOVODSKA OBRAVNAVA POSLOVNIH DOGODKOV VEZANIH NA COVID – 19 ZA POSREDNE PRORAČUNSKE UPORABNIKE (JAVNE ZAVODE IN JAVNE AGENCIJE)

Navodila, ki jih je pripravilo Ministrstvo za finance, si lahko preberete TU.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 59x
Dodano: 14.05.2020 12:04
06.05.2020 PRIMERNA PORABA OBČIN-SPREMEMBA ZA LETO 2020

V nadaljevanju objavljamo obvestilo MINISTRSTVA ZA FINANCE o objavi spremenjenih podatkov o izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2020.

 Spremenjeni podatki so objavljeni na spletnem mestu: https://www.gov.si/teme/financiranje-obcin/

OBVESTILO MINISTRSTVA


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 65x
Dodano: 06.05.2020 09:02
06.05.2020 POJASNILA O PLAČILNIH ROKIH IZ 64. IN 82. ČLENA ZIUZEOP

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev nenih posledic za državljane in gospodarstvo v 64. ureja plačilni rok za neposredne in posredne uporabnike proračuna, v 82. členu pa plačilni rok, kadar je upnik javni organ. Določba 82. člena je bila dopolnjena z novelo ZIUZEOP-A.

 

Pojasnilo Ministrstva za finance si lahko v celoti ogledate TU.

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 70x
Dodano: 06.05.2020 08:51
12.04.2020 OBRATOVANJE ZBIRNIH CENTROV V ČASU EPIDEMIJE

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo pojasnilo v zvezi z obratovanjem zbirnih centrov v času epidemije COVID-19. Pozivajo, da se organizacija dela v zbirnih centrih uredi tako, da izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v zbirnem centru (na območju lastne občine ali če je zagotovljeno prepuščanje odpadkov v zbirnem centru na območju druge občine) zagotovi izvajanje javne službe, na način, da so pri delovanju centra smiselno upoštevana določila Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20).

Celotno pojasnilo je na voljo TU.

                                                    * * *

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 66x
Dodano: 03.05.2020 23:05
08.04.2020 PRIPOROČILO GLEDE SPREJETJA DODATNIH UKREPOV ZA ZAŠČITO BREZDOMCEV V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

Zagovornik načela enakosti (v nadaljevanju: Zagovornik) ugotavlja, da tudi lokalna samouprava v času epidemije prepoznava trenutne potrebe prebivalstva in z izjemno angažiranostjo organizira, izvaja ter usklajuje številne ukrepe in aktivnosti, ki pomagajo najbolj ranljivim skupinam, v prvi vrsti socialno šibkim, upokojencem, otrokom, osebam z invalidnostmi itd.

Celoten dokument je na voljo TU.

* * *

           


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 72x
Dodano: 03.05.2020 22:54
05.04.2020 UKREPI MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so v okviru širšega Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo pripravili številne ukrepe, s katerimi se stremi k zajezitvi oz. omilitvi posledic pandemije. Zajeti so poskušali različne skupine prebivalstva, med njimi tudi starejše, velike družine, socialno ogrožene, prav tako tudi  zaposlene, samozaposlene in študente.

Celoten dokument je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 67x
Dodano: 03.05.2020 22:41
14.02.2020 LEGALIZACIJA OBJEKTOV NA PODLAGI ŠESTEGA ODSTAVKA 116. ČLENA GRADBENEGA ZAKONA - PREHODNA LOKACIJSKA PREVERITEV

Ministrstvo za okolje in prostor je v zadnjem času prejelo več prošenj za mnenje o ustreznosti elaboratov lokacijske preveritve ali prošenj za stališče glede uporabe lokacijskih preveritev v primerih legalizacije objektov na kmetijskih zemljiščih. Iz pregledanih primerov izhaja, da gre v večini primerov za povsem neprimerno uporabo instrumenta lokacijske preveritve in da bi bilo treba dodatno pojasniti določbe zakonodaje, ki se nanaša na legalizacijo objektov zgrajenih na kmetijskih zemljiščih po 1. 1. 1998 in s končanimi grobimi gradbenimi deli pred 1. 6. 2018.


Ime datotke: Legalizacija_116_clen_GZ_pojasnila__P.pdf
Velikost datoteke: 182.56 kB
Prenosov: 170x
Dodano: 14.02.2020 08:39
06.02.2020 dodatna pojasnila v zvezi z izvajanjem 80.člena ZJF v povezavi s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

POJASNILA


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 85x
Dodano: 14.02.2020 08:37