Pojasnila ministrstev in drugih služb

Išči
Po letu:
31.01.2019 SPREMEMBE eJN PO 1. FEBRUARJU

S 1. 2. 2019 v informacijskem sistemu e-JN prihaja do pomembnih sprememb na področju elektronske oddaje (ukinitev elektronskega podpisovanja dokumentov).

Ob oddaji dokumenta (npr. ponudbe) uporabnik ne bo več preusmerjen na sistem SI-PASS, kjer je doslej dokument z uporabo kvalificiranega potrdila podpisal z varnim elektronskim podpisom. Varni elektronski podpis bo nadomeščen z oddajo preko sistema e-JN s strani registriranega uporabnika, v sistemu e-JN pooblaščenega za oddajanje pravno zavezujočih dokumentov (prijav in ponudb na objavljena javna naročila, pojasnil in dopolnitev k ponudbi na zahtevo naročnika, idr). Uporabnik bo pred oddaja dokumenta aktivno potrdil, da želi za gospodarski subjekt, v imenu katerega uporablja sistem e-JN, oddati pravno zavezujoč dokument. Gre za aktivnost, enakovredno sklepanju licenčnih, prodajnih in drugih pogodb, ki se vsakodnevno sklepajo preko spleta. Tovrstna izjava volje je skladna z določbami Obligacijskega zakonika in Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu in vzpostavlja obveznost ponudnika.


Informacijski sistem e-JN ob oddaji dokumenta zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje dokumenta. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže voljo v imenu gospodarskega subjekta oddati pravno zavezujoč dokument, o čemer je pred oddajo predhodno opozorjen s strani informacijskega sistema e-JN, zato zmota ni mogoča. Informacijski sistem e-JN omogoča natančno sledljivost, kdo in ob katerem času je opravil posamezno dejanje, dejanja pa lahko v sistemu opravljajo le za to pooblaščene osebe. V ta namen bodo objavljeni tudi novi Splošni pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN.

OPOZORILO NAROČNIKOM:
Ker se s prehodom na drugačen način oddaje ponudbe (oddaja brez elektronskega podpisa) od vključno 1. 2. 2019 dalje spreminja tehnični način oddaje ponudbe, so na  TEJ POVEZAVI  ustrezno spremenjena oz. dopolnjena Navodila za vključitev poglavij v razpisno dokumentacijo (razlika glede na dosedanji sistem je v poglavjih »ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE« ter »Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte«, v prilogi obarvano z vijolično barvo pisave).

OPOZORILO ZA PREHODNO OBDOBJE:
Ker bo sistem e-JN s 1. 2. 2019 nadgrajen z omenjeno novo funkcionalnostjo, bo slednja veljala za vsa javna naročila od tega dne dalje, ne glede na to, ali so bila v sistemu e-JN objavljena pred tem datumom ali kasneje. Iz tega razloga se bo v določenih primerih v prehodnem obdobju lahko zgodilo, da bo postopek v sistemu e-JN začet pred 1. 2. 2019, rok za oddajo ponudb (ali prijav) pa bo določen po tem datumu. V tem prehodnem obdobju se torej lahko zgodi, da bosta obstajala dva načina oddaje ponudbe, ki pa sta sicer enakovredna. Kot primer: JN bo objavljeno 15. 1. 2019, rok za oddajo ponudb bo 3.2.2019, pri tem bo ponudnik, ki bo ponudbo oddal 30. 1. 2019 le-to oddal z uporabo elektronskega podpisa preko SI-PASS, ponudnik, ki bo ponudbo oddal 2. 2. 2019 pa brez podpisa vendar z ustreznim dodanim opozorilom:

ODDAJA NOVEGA DOKUMENTA
S klikom na gumb »Oddaj« boste za gospodarski subjekt, v imenu katerega uporabljate informacijski sistem e-JN, oddali pravno zavezujoč dokument.

Oddajam zavezujoč dokument in delujem v skladu s Splošnimi pogoji za uporabo informacijskega sistema e-JN.

ODDAJ

Pomembno je, da naročniki to dejstvo ustrezno navedejo v razpisni dokumentaciji ali obvestilu o naročilu oz. obvestilu o spremembi ali popravku – to velja za tiste postopke, ki bodo objavljeni pred presečnim datumom (t.j. 1. 2. 2019) z rokom za oddajo prijav oz. ponudb po tem datumu. V ta namen je pripravljen predlog besedila za spremembo razpisne dokumentacije (oz. objavo obvestila o popravku oz. spremembi), ki je na voljo TU.

Za postopke, ki bodo v sistemu e-JN objavljeni 1. 2. 2019 ali kasneje, opozorilo iz prejšnjega odstavka ni potrebno, v tem primeru naročniki v razpisni dokumentaciji upoštevajo zgoraj navedena Navodila za vključitev poglavij v razpisno dokumentacijo.

Ob naložitvi nove verzije z dnem 1. 2. 2019 pa bodo dostopna tudi ustrezno spremenjena oz. dopolnjena:

  • Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: NAROČNIKI;
  • Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI;
  • Opozorila pri pripravi razpisne dokumentacije,
  • Vzorec razpisne dokumentacije;
  • Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori.Ime datotke:
Velikost datoteke: 98.30 kB
Prenosov: 7x
Dodano: 31.01.2019 09:11
30.01.2019 POJASNILA GLEDE IZVAJANJA 28.B ČLENA ZVRT IN SPOROČANJE SPREMEMB BIVALIŠČA OBČINAM PREKO DM PRI VR

S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo v vednost prejeli pojasnilo v zvezi z izvajanjem 28.b člena Zakona o vrtcih, saj v praksi prihaja do primerov nerazumevanja glede izvajanja tega člena zakona.

Ta člen zakona je bil sprejet zaradi transparentnosti pri porabi javnih sredstev. Tako se je zagotovila pravna podlaga občinam za odločanje o »dodatnih popustih pri plačilu vrtca«. Najpogostejši »dodatni popusti« so počitniške rezervacije in dodatna znižanja plačila staršev.

Celoten dopis MDDSZ je na voljo TU.

                                                       * * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 98.30 kB
Prenosov: 7x
Dodano: 30.01.2019 22:28
16.01.2019 NAVODILO MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR GLEDE SOGLASJA ZA SPREMINJANJE MEJE PARCELE

S strani Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli navodilo glede izdajanja soglasja za spreminjanje meje parcele. Gre za nov ukrep zemljiške politike, ki ga vzpostavlja 186. člen Zakona o urejanju prostora. S tem se na določenem območju zagotavlja in vzdržuje takšno parcelno strukturo, ki je skladna z določili prostorskega akta.

Gre za pomemben kontrolni mehanizem, s katerim se preprečuje zlorabe spreminjanja površine parcel in neupoštevanja določil prostorskih aktov.

Občinam svetujejo, da pri vsebinskem določanju območij izhajajo iz svojih prostorskih aktov in ciljev urejanja prostora.

Celotno navodilo je na voljo TU.

                                                           * * *

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 98.30 kB
Prenosov: 2x
Dodano: 31.01.2019 08:48