Pojasnila ministrstev in drugih služb

Išči
Po letu:
11.06.2018 DOLOČITEV PODRAČUNOV JAVNOFINANČNIH PRIHODKOV ZA VPLAČILA PO ZAKONU O UREJANJU PROSTORA

Ime datotke: MF_Dolocitev_podracunov_JFP_-_ZUreP-2.pdf
Velikost datoteke: 295.89 kB
Prenosov: 5x
Dodano: 11.06.2018 14:02
31.05.2018 POJASNILA O VODENJU TERJATEV/OBVEZNOSTI IZ NASLOVA NADOMESTILA ZA DEGRADACIJO IN UZURPACIJO PROSTORA

Ime datotke: Pojasnila_o_vodenju_terjatev.pdf
Velikost datoteke: 938.65 kB
Prenosov: 10x
Dodano: 31.05.2018 09:05
31.05.2018 POJASNILA O ODMERI, PLAČEVANJU IN EVIDENTIRANJU NADOMESTILA STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE

Ime datotke: Pojasnila_o_odmeri.pdf
Velikost datoteke: 343.05 kB
Prenosov: 12x
Dodano: 31.05.2018 08:52
03.05.2018 POJASNILA O ODMERI, PLAČEVANJU IN EVIDENTIRANJU TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE TER TURISTIČNE TAKSE V PAVŠALNEM LETNEM ZNESKU

pojasnilo Ministrstva za finance si lahko preberete TU


Ime datotke:
Velikost datoteke: 59.90 kB
Prenosov: 12x
Dodano: 03.05.2018 15:02
26.04.2018 POJASNILO MGRT- 26 IN 27. ČLEN ZPPDej

Ministrstvi za gospodarski razvoj in tehnologijo je na pobudo občin podalo pisno pojasnilo glede tolmačenja 26. in 27. člena Zakona.

pojasnilo v celoti si lahko preberete TU.

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 59.90 kB
Prenosov: 13x
Dodano: 26.04.2018 07:51
12.04.2018 REDNE LOKALNE VOLITVE 2018

S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli dopis, v katerem nas obveščajo o novostih na letošnjih rednih lokalnih volitvah. S 1. februarjem je namreč pričela velajti določba 79. člena Zakona o volitvah v državni zbor RS, ki določa, da bodo morala biti vsa volišča dostopna invalidom in to že na  ponovnem glasovanju na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper ter na predčasnih volitvah v Državni zbor RS.

Od sprejetja novele ZVDZ v lanskem letu je bil narejen očiten napredek pri dostopnosti volišč za invalide, saj je bilo še na volitvah za predsednika Republike Slovenije novembra 2017 dostopnih za invalide le 56% volišč, po podatkih Državne volilne komisije (DVK) je zdaj dostopnih že 86% volišč, število se še povečuje. Kljub možnostim, da invalidi glasujejo po pošti ali na domu jim je potrebno brez dvoma omogočiti dostop glasovanje na vseh voliščih v Republiki Sloveniji. Ob tem je potrebno upoštevati tudi časovni vidik, volitve so čez nekaj mesecev, istočasno pa tudi racionalnost in ekonomičnost pri porabi javnih sredstev.

Do 18. novembra, dneva glasovanja na rednih lokalnih volitvah, je še nekaj časa, vendar bodo obstoječa volišča pred tem v uporabi že prej, zato MJU priporoča, da občine čimprej skrbno preverite dosedanja volišča in sledite usmeritvam Državne volilne komisije številka 042-1/2018-11 z dne 30. 3. 2018, ki jih je sprejela pred izvedbo glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper (v prilogi), saj bodo brez dvoma veljale tudi za redne lokalne volitve 2018. 

Usmeritve DVK so na voljo TU.

* * *

 

 

 

 

 

 


Ime datotke: MJU_OBVESTILO_2_LOKALNE_VOLITVE_APRIL_2018.pdf
Velikost datoteke: 102.94 kB
Prenosov: 24x
Dodano: 12.04.2018 08:43
11.04.2018 POJASNILA O NAČRTOVANJU NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV V PRORAČUNU OBČINE

S strani Ministrstva za finanace smo prejeli pojasnilo, v katerem med drugim pojasnjujejo, da je določitev namenskih prejemkov, ki so vezani na določene izdatke proračuna, utemeljena le ko gre za neposredno zvezo med določenim prejemkom in izdatkom. Pri tem je potrebno upoštevati, da je veliko število namenskih prejmkov pri pripravi proračuna lahko ovira, ker tovrstnih prejemkov ni mogoče porabiti za druge morebitne bolj potrebne izdatke.

Pri načrtovanju namenskih izdatkov, ki se financirajo z namenskimi prejemki v proračunu občine je potrebno upoštevati omejitve, ki jih določataa tretji in četrti odstavek 21. člena ZIPRS1819.

* * *

 


Ime datotke: MF_POJASNILO_NACRT_NAMENSKIH_PREJEMKOV_APRIL_2018.pdf
Velikost datoteke: 1358.83 kB
Prenosov: 21x
Dodano: 11.04.2018 13:42
10.04.2018 VPISOVANJE EMŠO V EVIDENCE PREKRŠKOVNIH ORGANOV IN SKUPNO EVIDENCO KAZENSKIH TOČK V CESTNEM PROMETU

Ministrstvo za pravosodje nam je poslalo neobvezujoče mnenje glede vpisovanje EMŠO tujcev v evidence prekrškovnih organov in skupno evidenco kazenskih točk v cestnem prometu.

Ministrstvo za pravosodje je bilo v sklopu sestanka na Evidenčnem oddelku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije dne 22. 3. 2018 med drugim seznanjeno s problematiko vpisovanja podatkov o tujcih v evidence prekrškovnih organov oziroma skupno evidenco kazenskih točk v cestnem prometu ter s tem povezanim vprašanjem enolične identifikacije osebe, ki je tujec, še posebej, če imajo različne osebe enako ime in datum rojstva.

Zaradi zagotavljanja točnih podatkov v prekrškovnih evidencah, ki so potrebni za enolično identifikacijo oseb vpisanih v te evidence, je Ministrstvo za pravosodje v zvezi z vpisovanjem podatkov o tujcih podalo naslednje neobvezujoče pravno mnenje:

»V prekrškovne evidence se osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji določen EMŠO, vpisujejo z EMŠO, čeprav so tujci. Če tujec nima določenega EMŠO, pa se namesto EMŠO vpišejo rojstni podatki. »

* * *


Ime datotke: MP_EMSO_EVIDENCE_APRIL_2018.docx
Velikost datoteke: 83.32 kB
Prenosov: 24x
Dodano: 25.04.2018 09:53
08.04.2018 POROČILO MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO O OPRAVLJENIH STROKOVNIH NADZORIH OBČINSKIH PREDPISOV OD LETA 2013 DO LETA 2017

V letu 2017 je Ministrstvo za javno upravo opravilo nadzor v 70 občinah in s tem zaključilo realizacijo leta 2013 sprejetega načrta izvedbe sistematičnega nadzora občinskih splošnih aktov v vseh 212 občinah. Nadzor je obsegal pregled najmanj treh temeljnih predpisov občine ter še štirih drugih predpisov. O svojih ugotovitvah je Ministrstvo za javno upravo pripravilo poročilo o opravljenih strokovnih nadzorih občinskih predpisov za navedeno obdobje s ključnimi ugotovitvami o najpogostejših napakah. Poročilo je koristno pri morebitni pripravi sprememb občinskih statutov, poslovnikov občinskih svetov in poslovnikov nadzornih odborov, zato vam ga priporočamo v branje.


Ime datotke: MJU_Porocilo_o_nadzorih_2013_do_2017.pdf
Velikost datoteke: 965.50 kB
Prenosov: 18x
Dodano: 25.04.2018 09:39
26.03.2018 ZDOLŽEVANJE OBČIN NA PODLAGI VARIABILNE OBRESTNE MERE

Ministrstvo za finance nam je poslalo dopis, v katerem opozarja na obrestno tveganje, ki ga predstavlja dolgoročno zadolževanje z variabilno obrestno mero. Občinam zato predlagajo, da pri pripravi finančnih konstrukcij za financiranje investicijskih projektov na podlagi dolgoročnega zadolževanja z variabilno obrestno mero upoštevajo tudi dejstvo, da je tečaj EUIBOR-ja zgodovinsko gledano nestanoviten in se najverjetneje ne bo dolgoročno zadržal na sedanji ravni.

Ministrstvo za finance namreč prek spletne aplikacije e-Dolg-občine spremlja stanje zadolženosti občin. Pri pregledu evidence zadolževanja občin v preteklem letu je bilo ugotovljeno, da banke in javni skladi občinam v večini primerov ponujajo dolgoročne kredite z varialbilno obretsno mero. Od 60 sklenjenih kreditnih pogodb v letu 2017, je bilo 57 sklenjenih z variabilno obrestno mero. 

* * *


Ime datotke: MF_ZADOLZEVANJE_OBCIN_NA_PODLAGI_VARIABILNE_OBRESTNE_MERE_MAREC_2018.pdf
Velikost datoteke: 642.37 kB
Prenosov: 32x
Dodano: 26.03.2018 10:27
26.03.2018 IZVAJANJE 8. ČLENA ZAKONA O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI

S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo prejeli dopis v zvezi z izvajanjem 8. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti.

* * *


Ime datotke: MGRT_POKOPALISKA_IN_POGREBNA_DEJAVNOST_8.CLEN_MAREC_2018.pdf
Velikost datoteke: 1026.75 kB
Prenosov: 53x
Dodano: 26.03.2018 09:00
22.03.2018 OBVESTILO PREKRŠKOVNIM ORGANOM V ZVEZI Z IZVAJANJEM PETEGA ODSTAVKA 57. C ČLENA ZAKONA O PREKRŠKIH

S strani Ministrstva za pravosodje smo dobili dopis, v katerem nas seznanjajo z novo ureditvijo na področju plačilnih storitev, ki vpliva na poslovanje prekrškovnih organov.

Namreč Ministrstvo za pravosodje je bilo s strani Uprave Republike Slovenije za javna plačila ter s strani Ministrstva za finance seznanjeno, da je bil v Uradnem listu RS,št. 7/18 objavljen Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih, ki med drugim določa, da prejemnik plačila ne sme zahtevati nadomestil za uporabo plačilnih instrumentov, za katere drugo poglavje Uredbe 2015/751/EU določa uporabo medbančnih provizij, in za tiste plačilne storitve, za katere se uporablja Uredba 260/2012/EU (tretji odstavek 126. člena ZPlaSSIED).

Celoten dopis Ministrstva za pravosodje je na voljo TU, pojasnilo Ministrstva za finance je na voljo TU, priloga k pojasnilu pa je dostopna TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 59.90 kB
Prenosov: 34x
Dodano: 22.03.2018 13:51
14.03.2018 POZIV K ODDAJI POROČILA SOU IN ZAHTEVKA OBČIN ZA NAKAZILO SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE SKUPNEGA OPRAVLJANJA POSAMEZNIH NALOG OU ZA LETO 2017

S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli obvestilo, da bo vnos poročila skupne občinske uprave in zahtevka občin za nakazilo sredstev za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave za leto 2017 možen od ponedeljka, 19. 3. 2018 dalje. Takrat bodo uporabniki preko aplikacije prejeli obvestilo na elektronski naslov. Skrajni rok za oddajo poročila in zahtevka je sobota, 31. 3. 2018. Vse uporabnike aplikacije eSOU obveščamo, da sta za vnos poročila in zahtevka zahtevana dva predpogoja:

* * *


Ime datotke: MJU_ODDAJA_POROCILA_SOU.pdf
Velikost datoteke: 101.65 kB
Prenosov: 40x
Dodano: 14.03.2018 10:40
14.03.2018 REORGANIZACIJA CSD IN VLOGA LOKALNIH SKUPNOSTI - DODATNO POJASNILO

S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo prejeli dodatno pojasnilo v zvezi z reorganizacijo centrov za socialno delo.

Dodatno pojasnilo se navezuje na uvedbo novega kolegijskega posvetovalnega organa sveta lokalnih skupnosti v centrih za socialno delo. Svet bo deloval znotraj vsakega od 16 novo ustanovljenih centrov za socialno delo, v njegovi sestavi pa bodo predstavniki vseh lokalnih skupnosti, na območju katerih center deluje.

V kolikor imate kakšno vprašanje, se lahko obrnete na predstavnike projektne skupine za reorganizacijo CSD na MDDSZ na elektronski naslov dasa.meglic(at)gov.si.

* * *


Ime datotke: MDDSZ_dodatno_pojasnilo_reorganizacija_CSD_marec_2018.pdf
Velikost datoteke: 490.86 kB
Prenosov: 55x
Dodano: 14.03.2018 09:35
06.03.2018 NAČRTI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI ZA LETO 2019

S strani ministrstva za javno upravo smo prejeli obvestilo, da se načrti ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnost za leto 2019, v kolikor se postopki načrtovanja ne bodo začeli do 10. 3. 2018, ko prične veljati ZSPDSLS-1, po tem datumu, tudi v primeru, da bi v letu 2018 ali 2019 prišlo do sprememb proračuna oz. rebalansa občinskega proračuna za leto 2019, ne bodo mogli več spreminjati, saj za kaj takšnega ne bo več pravne podlage.

23. 2. 2018 je bil v  Uradnem listu RS objavljen novi Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 – v nadaljevanju ZSPDSLS-1), ki določa, da se v skladu z drugim odstavkom 91. člena ZSPDSLS-1 postopki načrtovanja ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti za leto 2019, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, dokončajo po predpisih, ki veljajo do njegove uveljavitve. Prav tako je v 96. členu ZSPDSLS-1 določeno, da se določbe IV. poglavja tega zakona začnejo uporabljati šele pri pripravi državnega proračuna in proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti za leto 2020.

V kolikor imate kakšno vprašanje, se lahko obrnete na Direktorat za stvarno premoženje, na gospo Tatjano Hočevar Kerševan in Petro Kralj.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 59.90 kB
Prenosov: 42x
Dodano: 06.03.2018 12:04
02.03.2018 OKROŽNICA MIZŠ - PLAČILO OSKRBNIN V VRTCIH NA DAN STAVKE

S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo prejeli dopis, ki se nanaša na obračun plačil staršev na dan stavke, ki je potekala 14. 2. 2018.

* * *

 


Ime datotke: okroznica_obracun_placil_starsev_za_mesec_februar_2018.pdf
Velikost datoteke: 46.17 kB
Prenosov: 49x
Dodano: 02.03.2018 10:13
26.02.2018 VLOGA OBČINE ZA IZDAJO POSEBNIH SMERNIC OZIROMA MNENJA K OBČINSKEMU PROSTORSKEMU NAČRTU TER PREDNOSTNA OBRAVNAVA

S strani MKGP smo prejeli Navodilo za ravnanje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri pripravi posebnih smernic in mnenj v postopku priprave in sprejema občinskega prostorskega načrta, ki začne veljati 5. marca 2018.

Navodilo se uporablja pri pripravi posebnih smernic in mnenj v postopku priprave in sprejema občinskega prostorskega načrta s področja kmetijstva. Navodilo se uporablja za vse postopke priprave in sprejema občinskih prostorskih načrtov ter prostorskih aktov, ki se štejejo za občinski prostorski načrt.

* * *

 


Ime datotke: Navodilo_OPN_obcine.pdf
Velikost datoteke: 1568.31 kB
Prenosov: 58x
Dodano: 26.02.2018 10:19
17.01.2018 POJASNILA GLEDE PLAČ, POVRAČIL STROŠKOV IN DRUGIH UKREPOV V LETU 2018

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnila v pomoč pri urejanju delovnih razmerij in pri določanju plač ter povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja javnih uslužbencev.


Ime datotke: MJU_pojasnila_place_povracila_stroskov_16.1.2018.pdf
Velikost datoteke: 144.30 kB
Prenosov: 81x
Dodano: 17.01.2018 13:55
16.01.2018 REORGANIZACIJA CSD IN VLOGA LOKALNIH SKUPNOSTI

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo poročilo o napredovanju projekta reorganizacije centrov za socialno delo. Z vidika lokalnih skupnosti je pomembno določilo novele Zakona o socialnem varstvu, ki uvaja nov kolegijski posvetovalni organ v CSD, to je svet lokalnih skupnosti. Naloge, sestava in način oblikovanja sveta lokalnih skupnosti se določijo s statutom ali pravili centra za socialno delo v skladu z aktom o ustanovitvi.

 


Ime datotke: MDDSZ_Reorganizacija_CSD_in_vloga_lokalnih_skupnosti_16.1.2018.pdf
Velikost datoteke: 86.88 kB
Prenosov: 73x
Dodano: 16.01.2018 14:19
09.01.2018 KOEFICIENTI RAZVITOSTI OBČIN ZA LETI 2018 IN 2019

S strani Ministrstva za finance smo prejeli dopis v katerem nas seznanjajo, da so bili na podlagi Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin določeni koeficienti razvitosti občin za leti 2018 in 2019.

* * *


Ime datotke: MF_KOEFICIENTI_RAZVITOSI_OBCIN_2018_2019_JANUAR_2018.pdf
Velikost datoteke: 1128.77 kB
Prenosov: 99x
Dodano: 09.01.2018 13:47
04.01.2018 POSTOPEK UREJANJA ZAVAROVANJA OTROK

S strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije smo prejeli dopis v zvezi s postopkom urejanja zavarovanja otrok po 24. točki 15. člena ZZVZZ - podlaga za zavarovanje 033.

Potrdilo ZZZS o izpolnjevanju pogojev za zavarovanje

* * *


Ime datotke: ZZZS_POSTOPEK_UREJANJA_ZAVAROVANJA_OTROK_JANUAR_2018.pdf
Velikost datoteke: 169.69 kB
Prenosov: 163x
Dodano: 04.01.2018 12:32
03.01.2018 POSREDOVANJE DOKUMENTACIJE O PODELJENIH KONCESIJAH

Ministrstvo za zdravje nam je posredovalo dopis, v katerem naprošajo občine za posredovanje dokumentacije o podeljenih koncesijah. Prosijo, da jim občine posredujete vso dokumentacijo, ki se navezuje na podeljene koncesije - odločbe, pogodbe, aneksi k pogodbam, sklepi o prenehanju koncesij.

Ministrstvo naproša, da jim občine podatke posredujete do 15. januarja 2018.

* * *


Ime datotke: MZ_DOPIS_KONCESIJE_DECEMBER_2017.pdf
Velikost datoteke: 100.73 kB
Prenosov: 113x
Dodano: 03.01.2018 09:49