Pojasnila ministrstev in drugih služb

Išči
Po letu:
21.11.2017 IZRABA IN PRENOS LETNEGA DOPUSTA V PRIHODNJE KOLEDARSKO LETO

Ministrstvo za javno upravo nam je poslalo pojasnila v zvezi z izrabo letnega dopusta, s posebnim poudarkom na prenosu neizrabljenega letnega dopusta v prihodnje koledarsko leto.

* * *


Ime datotke: MJU_IZRABA_IN_PRENOS_LETNEGA_DOPUSTA_NOVEMBER_2017.pdf
Velikost datoteke: 117.03 kB
Prenosov: 0x
Dodano: 21.11.2017 10:39
12.11.2017 NAVODILO O LOČENEM VODENJU IZDATKOV, KI SE NE UPOŠTEVAJO ZA IZRAČUN POVPREČNIH STROŠKOV ZA FINANCIRANJE NALOG OBČIN, V PRORAČUNU OBČINE

Ministrstvo za finance nam je posredovalo navodilo za ločeno vodenje izdatkov, ki se na podlagi 3. člena Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin, ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin v proračunu občine.

* * *

 


Ime datotke: MF_NAVODILO_O_LOCENEM_VODENJU_IZDATKOV_02.pdf
Velikost datoteke: 541.27 kB
Prenosov: 0x
Dodano: 21.11.2017 10:45
04.10.2017 POJASNILA O ODMERI, PLAČEVANJU IN EVIDENTIRANJU POGREBNE PRISTOJBINE

4.10.2017 smo od Ministrstva za finance prejeli Pojasnila o odmeri, plačevanju in evidentiranju pogrebne pristojbine.

Pojasnila v celoti lahko vidite na tej povezavi.

POJASNILA O ODMERI, PLAČEVANJU IN EVIDENTIRANJU POGREBNE PRISTOJBINE


Ime datotke:
Velikost datoteke: 53.76 kB
Prenosov: 12x
Dodano: 04.10.2017 07:47
29.09.2017 VARUH ČP: REZULTATI IZVAJANJA DOLOČIL 34.A ČLENA ZAKONA O VARSTVU OKOLJA NA LOKALNI RAVNI

Varuh človekovih pravic RS je leta 2010 in ponovno letos opravil analizo določil 34.a člena Zakona o varstvu okolja. Na ZOS smo prejeli rezultate primerjalne analize, katere vam na željo Varuha RS podajamo v seznanitev z namenom upoštevanja pri vašem nadaljnjem delu.  


Ime datotke: Varuh_CP_Rezultati_analize_34.a_ZVO.pdf
Velikost datoteke: 177.02 kB
Prenosov: 16x
Dodano: 29.09.2017 09:28
26.09.2017 DOPOLNITEV POJASNILA MJU V ZVEZI Z ODPRAVO ANOMALIJ NA DELOVNIH MESTIH

V začetku septembra smo s strani MJU prejeli pojasnilo v zvezi z realizacijo odprave anomalij na delovanih mestih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda in na delovnih mestih pooblaščenih uradnih oseb. Ker je ministrstvo nakdadno prejelo še nekaj vprašanj, so nam zaradi enotnega ravnanja proračunskih uporabnikov posredovali dodatna pojasnila.

* * *


Ime datotke: MJU_ODPRAVA_ANOMALIJ_DOPOLNITEV_POJASNILA_25.9.2017.pdf
Velikost datoteke: 129.67 kB
Prenosov: 21x
Dodano: 26.09.2017 14:16
04.09.2017 ODPRAVA ANOMALIJ NA DELOVNIH MESTIH, KI SO UVRŠČENA DO VKLJUČNO 26. PLAČNEGA RAZREDA IN NA DELOVNIH MESTIH POOBLAŠČENIH URADNIH OSEB

Vladna in sindikalna stran sta se dogovorili za odpravo anomalij oziroma ustrezne uvrstitve v plačne razrede glede vrednotenja delovnih mest oziroma nazivov v javnem sektorju, in sicer na delovnih mestih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda in na delovnih mestih pooblaščenih uradnih oseb.

29. 8. 2017 so bili v Uradnem listu RS, št. 46/17 objavljeni aneksi h kolektivnim pogodbam in uredbi. Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnilo k 30. 8. 2017 uveljavljenim predpisom.

* * *

 


Ime datotke: MJU_pojasnilo_anomalije_1_1.9.2017.pdf
Velikost datoteke: 122.45 kB
Prenosov: 33x
Dodano: 26.09.2017 09:24
21.08.2017 MNZ: IZVRŠEVANJE ZAKONA O PRIJAVI PREBIVALIŠČA

Dne 13. 8. 2017 se je pričel uporabljati nov Zakon o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/2016; ZPPreb-1), ki med drugim prinaša tudi spremembe, ki so pomembne za občine, zato je Ministrstvo za notranje zadeve pripravilo informacijo o novostih.


Ime datotke: MNZ_novosti_ZPPREB1_obvestilo_obcinam_10.8.2017.pdf
Velikost datoteke: 254.35 kB
Prenosov: 33x
Dodano: 21.08.2017 10:56
26.07.2017 OBVESTILO NAROČNIKOM O ANALIZI JAVNIH NAROČIL INŽENIRSKIH STORITEV OD TER OPOZORILO K DOSLEDNEMU SPOŠTOVANJU ZJN-3

Ministrstvo za javno upravo obvešča, da Inženirska zbornica Slovenije (IZS) spremlja javna naročila arhitekturnih in inženirskih storitev, da bi ugotovila, ali sta Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) in Smernice za javno naročanje inženirskih in arhitekturnih storitev prinesla izboljšanje stanja na področju javnih naročil arhitekturnih in inženirskih storitev.

 

Izvedena analiza javnih naročil arhitekturnih in inženirskih storitev za obdobje od 1. 4. 2016 do 30. 4. 2017, ki jo je izvedla IZS, je pokazala naslednje:

- Naročniki ne poznajo ZJN-3, saj jih še vedno 21,1% (2016) oz. 8,8% (2017) naroča arhitekturne in inženirske storitve le na podlagi kriterija cene;

- Naročniki niso izločili nobene neobičajno nizke ponudbe v primeru, ko je bila izbrana ponudba za več kot 20% nižja od naslednje uvrščene ponudbe in za več kot 50% nižja od povprečne ponudbe;

- Priporočeno utež kakovosti v odnosu do cene v višini 50-60% uporablja zelo majhen delež naročnikov (5,9% oz. 6,1%);

- Kot merilo kakovosti se uporablja v večini primerov le merilo »reference« pa še to le za eno oz. dve strokovni osebi in na način, ki vodi v to, da vsi ponudniki prejmejo največje možno število točk iz naslova kakovosti; to pomeni, da med ponudniki odloča cena;

- Samo v 8 primerih (7,5%) je bil izbran ponudnik, ki ni ponudil najnižje cene.

 


Ime datotke: MJU_obvestilo_analiza_inzenirskih_storitev_17.7.2017.pdf
Velikost datoteke: 101.09 kB
Prenosov: 39x
Dodano: 26.07.2017 10:59
26.07.2017 OBVESTILO O OBJAVI TOLMAČENJA JAVNONAROČNIŠKE ZAKONODAJE GLEDE URESNIČEVANJA NAČELA KRATKIH VERIG

Odbor DZ RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je nedavno obravnaval problematiko javnega naročanja živil, zlasti v povezavi z možnimi ukrepi za zagotavljanje večjega deleža lokalno pridelanih in predelanih živil. Med razpravo se je izkazalo, da nekateri javni naročniki napačno razumejo določbe petega odstavka 73. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), ki omogočajo uresničevanje t. i. načela kratkih verig, zaradi česar v polnosti ne izkoriščajo zakonskih možnosti za naročanje sezonsko in lokalno pridelane in predelane hrane.

Ministrstvo za javno upravo je zato izdalo stališče oziroma interpretacijo relevantnih določb ZJN-3. Iz nje izhaja, da lahko naročnik iz postopka javnega naročanja izloči večkrat po 80.000 EUR živil (brez DDV), vsa izločena živila pa lahko predstavljajo do 20 % vrednosti vseh živil. 


Ime datotke: MK_JN_kratke_verige.pdf
Velikost datoteke: 97.47 kB
Prenosov: 39x
Dodano: 26.07.2017 10:42
26.07.2017 MJU: VIŠINA REGRESA ZA PREHRANO MED DELOM

Ministrstvo za javno upravo obvešča, da je bil 14. 7. 2017 v Uradnem listu št. 38/17 objavljen ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju.


Ime datotke: MJU_regres_p-obvestilo_17.7.2017.pdf
Velikost datoteke: 124.74 kB
Prenosov: 40x
Dodano: 26.07.2017 09:47
13.07.2017 MF: PRIMERNA PORABA, DOHODNINA IN FINANČNA IZRAVNAVA ZA 2017

Ministrstvo za finance obvešča, da je 1. 7. 2017 začela veljati novela ZIPRS1718-A. Ta na novo določa, da je povprečnina za leto 2017 določena v višini 533,50 evrov. V skladu s tem so bili spremenjeni tudi izračuni primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2017. Ti so dostopni na spletni strani MF.

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 53.76 kB
Prenosov: 32x
Dodano: 13.07.2017 12:32
13.07.2017 MJU: PRIPOROČILA ZA IZVEDBO PROCESA ZAGOTAVLJANJA ZAKONODAJNE SLEDI PRI PRIPRAVI PREDPISOV

Z namenom, da občinam omogočimo lažje načrtovanje in izvedbo procesa  zagotavljanja zakonodajne sledi pri pripravi predpisov na lokalni ravni, je Služba za lokalno samoupravo pripravila priporočila občinam za izvedbo procesa zagotavljanja zakonodajne sledi pri pripravi predpisov in pričujoče obrazce.

Zakonodajna sled (angl. legislative footprint) je izraz, ki ga slovenska zakonodaja sicer ne pozna, se pa je uveljavil kot pojem, ki pomeni sledljivost predlogov sprememb predpisov, uporablja pa se tako za državno kot za lokalno raven. Pri pripravi priporočil je SLS vodila misel, da je potrebno občinam pripraviti kar najbolj uporabna navodila na področju zagotavljanja večje transparentnosti v postopku sprejemanja občinskih predpisov, s katerimi se omogoča vpogled v celoten proces sprejemanja predpisa. Pomembno namreč je, da imajo občani pravico vedeti kdo vpliva na predpise. Priporočila so predstavili udeležencem na strokovnem posvetu »Priprava občinskih predpisov – transparentnost in zakonodajna sled« 7. junija 2017. Izročki s seminarja so dostopni na spletni strani: http://www.mju.gov.si/si/lokalna_samouprava/

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 53.76 kB
Prenosov: 32x
Dodano: 13.07.2017 10:41
12.06.2017 IP: POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV O ŽRTVAH NASILJA ZA POTREBE JAVNIH RAZPISOV V OBČINAH

Na spodnji povezavi vam posredujemo mnenje Informacijskega pooblaščenca glede posredovanja osebnih podatkov o žrtvah nasilja za potrebe javnih razpisov v občinah.

 Povzetek

 Po mnenju IP bi bilo glede na posebno občutljivost podatkov o osebah, ki so bile žrtve nasilja, treba razlikovati obseg posredovanja podatkov v fazi prijave in v fazi nadzora nad porabo dodeljenih sredstev.

 Po mnenju IP je zato zahteva občine po posredovanju osebnih podatkov žrtev nasilja že v fazi prijave na projekt, četudi gre za sofinanciranje programa, katerega uporabnice so, prekomerna in v tej fazi ni upravičena, saj bi za namen izbire izvajalcev morala zadoščati navedba števila uporabnic in izjava o odgovornosti za točnost podatkov.

 IP poleg tega meni, da bi v primeru obdelave osebnih podatkov žrtev nasilja za namen dodelitve sredstev na javnem razpisu in nadzora nad porabo dodeljenih sredstev zaradi zaščite žrtev moralo zadoščati, da predstavnik občine zgolj za izbrane izvajalce le vpogledala v podatke izbranih izvajalcev, ki so pogoj za dodelitev sredstev, in o tem naredi uradni zaznamek.

MNENJE


Ime datotke:
Velikost datoteke: 53.76 kB
Prenosov: 32x
Dodano: 12.06.2017 15:14
30.05.2017 IP:PRIPRAVA IN PRILAGODITVE NA UPORABO NOVE SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV

Informacijski pooblaščenec obvešča, da se nova evropska Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov EU 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) začne uporabljati čez eno leto - 25. 5. 2018.

Čeprav Vlada RS v zakonodajni postopek še ni predložila predloga zakona, ki bi uredil posamezna področja, kjer GDPR to državam članicam dopušča, je Informacijski pooblaščenec (IP) kot pomoč pri prilagoditvenih procesih vnaprej pripravil kratek letak z nekaterimi osnovnimi informacijami o novi uredbi. Več informacij je na voljo tudi na spletni strani www.ip-rs.si.

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 53.76 kB
Prenosov: 37x
Dodano: 30.05.2017 14:23
25.04.2017 MGRT: IZVAJANJE 6. ČLENA ZAKONA O TRGOVINI

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo obvestilo za občine v zvezi z izvajanjem prvega odstavka 6. člena Zakona o trgovini ZT-1, ki se nanaša na izdajanje soglasij občin za prodajo blaga izven prodajaln. 


Ime datotke: MGRT_zakon_o_trgovini_pojasnilo_19.4.2017.pdf
Velikost datoteke: 482.61 kB
Prenosov: 45x
Dodano: 25.04.2017 10:36
25.04.2017 MJU:RAZLAGA VELJAVNEGA 3.A ČLENA ZSPJS V POVEZAVI Z ODLOČITVIJO VRHOVNEGA SODIŠČA RS, OPRAVILNA ŠTEVILKA VIII IPS 256/2016

Ministrstvu za javno upravo je pripravilo pojasnilo v zvezi z izvajanjem določb 3. a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ob upoštevanju odločitve Vrhovnega sodišča Republike Slovenije opravilna številka VIII Ips 256/2016 z dne 20. 12. 2016.

Vrhovno sodišče RS je v navedeni sodbi ugodilo reviziji in zavrnilo tožbeni zahtevek tožeče stranke (delodajalca) na povračilo preveč izplačane plače. Sodišče je v sodbi glede 3.a člena ZSPJS obrazložilo, da 3.a člen ZSPJS javnemu uslužbencu neposredno ne nalaga vrnitve preveč izplačane plače, temveč določa, da se za vračilo preveč izplačanih zneskov plač uporabljajo splošne določbe civilnega prava. V zvezi z uporabo splošnih pravil civilnega prava pa sodišče zaključuje, da posledica napačne določitve plače v pogodbi o zaposlitvi ni ničnost take določbe v smislu 86. in 87. člena Obligacijskega zakonika (OZ), temveč gre za nezakonitost, ki ima za posledico, da se javnemu uslužbencu za naprej v pogodbi o zaposlitvi določi pravilna plača in se mu za naprej tudi izplačuje pravilna plača. Posledično vračila preveč izplačanih plač v tem primeru ni.

 

 


Ime datotke: MJU_Pojasnilo-3_a_clen_sodba_VS__P_4.4.2017.pdf
Velikost datoteke: 121.60 kB
Prenosov: 49x
Dodano: 25.04.2017 10:18
28.03.2017 MzI: IZVAJANJE 13. IN 14. ČLENA ZAKONA O CESTAH

Ministrstvo za infrastrukturo je za pristojne upravljavce javnih cest pripravilo pojasnila z namenom in priporočilom, da jih upravljavci javnih cest upoštevajo pri izvajanju 13. oziroma 14. člena Zakona o cestah.

Pojasnila so povezana z obvestilom Gurs-a o sodbah Upravnega sodišča RS glede izvajanja Zakona o cestah (ZCes-1).  Sodbi: Sodba 1Sodba 2.


Ime datotke: MzI_Izvajanje_13._in_14_clen_Zakona_o_cestah.pdf
Velikost datoteke: 174.80 kB
Prenosov: 63x
Dodano: 28.03.2017 09:27
07.03.2017 NEZDRUŽLJIVOST FUNKCIJ

Na pobudo občine članice smo se na Komisijo za preprečevanje korupcije obrnili z vprašanjem v zvezi z možnostjo imenovanja člana občinskega sveta v organ javnega podjetja.

V občini je bilo ustanovljeno javno podjetje, ki ima dva organa, in sicer skupščino ter direktorja. Nadzornega odbora/sveta nima. Zato je naloga skupščine tudi, da nadzira vodenje poslov javnega podjetja, pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo javnega podjetja, njegovo blagajno, ipd. Župan mora v javno podjetje imenovati člana skupščine. Med kandidati za imenovanje je oseba, ki opravlja funkcijo člana občinskega sveta

Občina je seznanjena z vsebino drugega odstavka 27. člena Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 –UPB), ki pravi, da nepoklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v osebi javnega ali zasebnega prava iz prejšnjega odstavka, če po svoji funkciji opravlja neposredni nadzor nad njihovim delom. Zato še vedno obstaja dvom o možnosti oziroma dopustnosti imenovanja te osebe v organ javnega podjetja. Vprašanje občine se zato glasi: ali je občinski svetnik lahko imenovan za člana skupščine javnega podjetja? 

 

Odgovor Komisije za preprečevanje korupcije

Tabela: nezdružljivost funkcij - funkcionarji

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 53.76 kB
Prenosov: 48x
Dodano: 07.03.2017 11:51
01.03.2017 RAZVRSTITEV, VARSTVO IN OBDELOVANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ - POJASNILO GLEDE IZVAJANJA ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH – PREVERJANJE POGOJEV PO 3.EA ČLENU

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo pojasnilo glede izvajanja Zakona o kmetijskih zemljiščih, s katerim se dopolnjuje pojasnilo v zvezi z izvajanjem 3. ea člena ZKZ, prejeto v juliju 2016.

 

Pojasnilo z dne 4. 7. 2016

Pojasnilo z dne 11. 7. 2016

Pojasnilo z dne 27. 2. 2017

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 53.76 kB
Prenosov: 51x
Dodano: 01.03.2017 14:25
22.02.2017 GEODEDETSJA UPRAVA RS: OBVESTILO O SODBAH GLEDE IZVAJANJA ZAKONA O CESTAH

Geodetska uprava RS je preipravila obvestilo o sodbah Upravnega sodišča RS glede izvajanja Zakona o cestah (ZCes-1). Priloženi sta tudi dve sodbi (Sodba 1Sodba 2).


Ime datotke: dopis_Ministrstvu_za_infrastrukturo.pdf
Velikost datoteke: 940.71 kB
Prenosov: 67x
Dodano: 22.02.2017 11:09
31.01.2017 MJU: OBRAČUN UPRAVNE TAKSE PRI IZDAJI POTRDILA O POGOJIH PARCELACIJE

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnilo v zvezi z zaračunavanjem upravne takse pri izdaji potrdila o pogojih parcelacije. Menijo, da ima navedeno potrdilo naravo potrdila iz uradne evidence in se izda v skladu s predpisi o upravnem postopku proti plačilu takse, in sicer upravno takso v višini 3,00 EUR na podlagi 1. točke Tarifne številke 4 ZUT.


Ime datotke: MJU_obracunavanje_takse_parcelacija_16.1.2017.pdf
Velikost datoteke: 89.62 kB
Prenosov: 94x
Dodano: 31.01.2017 08:57
30.01.2017 MJU: VIŠINA REGRESA ZA PREHRANO MED DELOM

Ministrstvo za javno upravo je izdalo obvestilo, da je bil 20. 1. 2017 v Ur. l. RS, št. 3/17 objavljen ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju. Znesek regresa za prehrano od 1. januarja 2017 znaša 3,68 evrov. Navedeni znesek ne velja za funkcionarje, višina regresa zanje znaša 3,52 evrov. 


Ime datotke: MJU_regres_obvestilo_20.1.2017_01.pdf
Velikost datoteke: 79.70 kB
Prenosov: 87x
Dodano: 30.01.2017 15:04
30.01.2017 URSZR: VARNOST NA ZELEDENELIH VODNIH POVRŠINAH

Uprava RS za zaščito in reševanje je pripravila dopis glede pristojnosti določanja posebnih ukrepov za varstvo pred utopitvami v primeru zaledenelih vodnih površin.

Določitev načina in pogojev za splošno rabo zamrznjenih vodnih površin in posebnih ukrepov za varstvo pred utopitvami je v pristojnosti lokalnih skupnosti. Posebnih predpisov, ki bi opredeljevali, kdaj je zaledenela vodna površina dovolj varna za izvajanje različnih dejavnosti, ni. V zvezi s tem je bila pred leti izdelana Študija o izdelavi meril za zagotavljanje varnega gibanja po zaledenelih površinah, iz katere so na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje (http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv1282.htm) povzeti napotki o tem, kako izračunamo dopustne obremenitve ledu, kako merimo debelino ledu, kako se varno gibamo po zaledeneli vodni površini, kakšna je priporočljiva varnostna oprema in kakšni so postopki reševanja v primeru nesreče. Gre le za priporočila, ki niso vključena v zakonodajo. Celotna študija je objavljena na spletni strani http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv51.htm pod zaporedno številko 87.

 


Ime datotke: URSZR_LED_OBVESTILO_2017_01.pdf
Velikost datoteke: 153.46 kB
Prenosov: 88x
Dodano: 30.01.2017 15:03
17.01.2017 MJU: UKREPI NA PODROČJU PLAČ, DRUGIH STROŠKOV DELA IN DRUGIH UKREPIH V JAVNEM SEKTORJU

Reprezentativni sindikati javnega sektorja in Vlada RS so 21. decembra 2016 podpisali Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16). Ukrepi se nanašajo na plače in druge stroške dela ter nekatere druge ukrepe v javnem sektorju. Dogovorjeni ukrepi so bili uveljavljeni z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16; ZUPPJS17) in s sklenitvijo Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/16). Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnila o sprejetih ukrepih.

 


Ime datotke: MJU_ZUPPJS17_pojasnilo_6.1.2017.pdf
Velikost datoteke: 139.65 kB
Prenosov: 120x
Dodano: 17.01.2017 14:40