Pobude in predlogi Združenja občin Slovenije

Išči
Po letu:
21.09.2021 PREDLOG VIŠINE SOFINANCIRANJA OKOLJSKIH PROJEKTOV

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pobudo, da se kot ključ določitvi višine sofinanciranja okoljskih projektov uporabi koeficient razvitosti občin oz. da se višino sofinanciranja določi skladno s 24.a členom Zakona o financiranju občin.

* * *


Ime datotke: 354-4-2021_MOP_PREDLOG_SPREMEMB_SOFINANCIRANJA.pdf
Velikost datoteke: 199.97 kB
Prenosov: 1x
Dodano: 21.09.2021 11:33
21.09.2021 POBUDA ZA VKLJUČITEV DODATNIH VSEBIN V UKREPE NOVE FINANČNE PERSPEKTIVE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE

Združenje občin Slovenije je Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko posredovalo pobudo, da se v vsebine nove finančne prespektive vključi še projekte s področja predšolske in šolske vzgoje, zaščite in reševanjam turizma i s področja stanovanjske problematike za mlade.

* * *


Ime datotke: 007-51-2021_SVRK-_POBUDA_PROJEKTI_EKP_1592021.pdf
Velikost datoteke: 210.83 kB
Prenosov: 0x
Dodano: 21.09.2021 11:28
21.09.2021 PROŠNJA ZA INFORMACIJO IN POBUDA ZA VKLJUČITEV PROJEKTOV ZA GRADNJO TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V NOVO FINANČNO PERSPEKTIVO

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo posredovalo prošnjo za podrobnejše informacije o vljučitvi projektov s področja turizma v finančno perspektivo 2021-2027.

* * *


Ime datotke: 007-50-2021_MGRT-_POBUDA_PROJEKTI_EKP_1592021.pdf
Velikost datoteke: 200.60 kB
Prenosov: 1x
Dodano: 21.09.2021 11:22
21.09.2021 POBUDA ZA SPREMEMBO UREDITVE NA PODROČJU ZADOLŽEVANJA

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za finance posredovalo pobudo za spremembo ureditve na področju zadolževanja občin.

* * *


Ime datotke: 007-52-2021_MF-_POBUDA_ZADOLZEVANJE_1592021.pdf
Velikost datoteke: 198.01 kB
Prenosov: 1x
Dodano: 21.09.2021 11:07
08.09.2021 PONOVNA POBUDA ZA SPREMEMBO SMERNIC PODROČJA VAROVANJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN USMERITEV S PODROČJA VAROVANJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ ZA PRIPRAVO LOKACIJSKIH PREVERITEV

Ker s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nismo prejeli odgovora na psoredovano pobudo, katero smo jim posredovali v mesecu juniju 2021, smo jim le-to ponovno posredovali.

* * *


Ime datotke: 331-2-2021-1_MKGP_PONOVNA_POBUDA_ZA_SPREMEMBE_SMERNIC.pdf
Velikost datoteke: 219.63 kB
Prenosov: 6x
Dodano: 08.09.2021 09:58
01.09.2021 POZIV ZA SKLIC SESTANKA V ZVEZI Z DOGOVOROM O VIŠINI POVPREČNINE ZA LETI 2022 IN 2023

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za finance posredovalo poziv za pričetek pogovorov v zvezi z določitvijo višine povprečnine za prihodnji dve leti.

* * *

 

 


Ime datotke: MJU_MF_POZIV_ZA_SKLIC_SESTANKA_V_ZVEZI_S_POVPRECNINO_ZA_LETI_2022_IN_2023_AVGUST_2021.pdf
Velikost datoteke: 150.58 kB
Prenosov: 16x
Dodano: 01.09.2021 13:53
01.07.2021 POBUDA ZA SPREMEMBO SMERNIC PODROČJA VAROVANJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN USMERITEV S PODROČJA VAROVANJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ ZA PRIPRAVO LOKACIJSKIH PREVERITEV

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvoin prehrano posredovalo pobudo za spremembo Smernic področja varovanja kmetijskih zemljišč in Usmeritev s področja varovanja kmetijskih zemljišč za pripravo lokacijskih preveritev.

* * *


Ime datotke: 331-1-2021_MKGP_POBUDA_ZA_SPREMEMBE_SMERNIC.pdf
Velikost datoteke: 219.78 kB
Prenosov: 40x
Dodano: 01.07.2021 14:14
01.07.2021 INVESTICIJE V VRTCE, OSNOVNE ŠOLE IN ŠPORTNO INFRASTRUKTURO

Združenje občin Slovenije je na MIZŠ ponovno posredovalo dopis, v katerem pozivamo k zagotovitvi dodatnih sredstev za investicije v vrtce, osnovne šole in športno infrastrukturo. Pozvali pa smo tudi k objavi novega razpisa.

* * *

 


Ime datotke: 410-4-2021-2_MIZS_JAVNI_RAZPIS_ZA_INVESTICIJE_V_VRTCE_IN_OS.pdf
Velikost datoteke: 200.21 kB
Prenosov: 50x
Dodano: 01.07.2021 10:47
27.05.2021 PONOVEN POZIV ZA RAZREŠITEV PROBLEMATIKE RAZLASTITVE CEST

Združenje občin Slovenije je na Kabinet predsednika Vlade RS in Ministrstvo za okolje in prostor ponovno naslovilo poziv za razrešitev izjemno pereče problematike, problematike razlastitve cest.

* * *


Ime datotke: 3501-1-2021-2_KPV_MOP_PROBLEMATIKA_RAZLASTITVE_CEST_2_MAJ_2021.pdf
Velikost datoteke: 109.73 kB
Prenosov: 55x
Dodano: 27.05.2021 12:35
27.05.2021 STROŠKI IZVAJANJA ZIMSKE SLUŽBE

Združenje občin Slovenije je na Kabinet predsednika Vlade RS, MJU in MF naslovilo dopis, v katerem pozivamo, da se občinam, ki imajo visoke stroške zaradi izvajanja zimske službe, zagotovi dodatna proračunska sredstva oz. te stroške ustrezno ovrednoti v okviru vsakoletnih izračunov stroškov občin.

* * *

 


Ime datotke: 371-1-2021_KPV_MJU_MF_STROSKI_IZVAJANJA_ZIMSKE_SLUZBE.pdf
Velikost datoteke: 122.28 kB
Prenosov: 58x
Dodano: 27.05.2021 12:33
27.05.2021 POBUDA ZA PREGLED IN POSODOBITEV STANDARDOV INNORMATIVOV NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE

Združenje občin Slovenije je na Kabinet predsednika Vlade RS, MJU in MIZŠ naslovilo dopis s pobudo, da se skupaj z občinami in interesnimi združenji pristopi k oblikovanju standardov in normativov na področju predšolske vzgoje.

* * *


Ime datotke: 602-5-2021_KPV_MJU_MIZS_STANDARDI_IN_NORMATIVI_NA_PODROCJU_PREDSOLSKE_VZGOJE.pdf
Velikost datoteke: 121.87 kB
Prenosov: 56x
Dodano: 27.05.2021 12:29
27.05.2021 POBUDA ZA PRENOS UREJANJA MANJŠIH VODOTOKOV IZ DRŽAVE NA OBČINO

Združenje občin Slovenije je na Kabinet predsednika Vlade RS, MJU in MOP naslovilo pobudo za prenos naloge urejanja manjših vodotokov iz države na občine.

* * *

 


Ime datotke: 355-1-2021_KPV_MJU_MOP_UREJANJE_MANJSIH_VODOTOKOV.pdf
Velikost datoteke: 122.16 kB
Prenosov: 52x
Dodano: 27.05.2021 12:23
27.05.2021 IZRAČUN STROŠKOV OBČIN IN OBLIKOVANJE POVPREČNINE

Združenje občin Slovenije je na Kabinet predsednika Vlade RS, MJU in MF posredovalo dopis s pozivom za posodobitev načina izračuna stroškov občin, ki so podlaga za oblikovanje višine povprečnine.

* * *


Ime datotke: 410-5-2021_KPV_MJU_MF_IZRACUN_STROSKOV_OBCIN_IN_OBLIKOVANJE_POVPRECNINE.pdf
Velikost datoteke: 120.28 kB
Prenosov: 58x
Dodano: 27.05.2021 12:19
27.05.2021 POBUDA ZA SPREMEMBO 27. ČLENA ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE

Združenje občin Slovenije je na Kabinet predsednika Vlade RS, MJU in MP posredovalo pobudo za spremembo 27. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

* * *


Ime datotke: 007-36-2021_KPV_MJU_MP_27._CLEN_ZIntPK.pdf
Velikost datoteke: 123.30 kB
Prenosov: 57x
Dodano: 27.05.2021 12:10
27.05.2021 PONOVEN POZIV K UREDITVI NESORAZMERJA MED PLAČAMI FUNKCIONARJEV IN JAVNIH USLUŽBENCEV

Združenje občin Slovenije je na Kabinet predsednika Vlade RS in Ministrstvo za javno upravo naslovilo dopis, v katerem ponovno pozivamo k odpravi nesorazmerij med plačami županov in direktorji občinskih uprav in direktorji ter ravnatelji javnih zavodov.

Hkrati pa smo pozvali tudi k dopolnitvi ukrepov za zajezitev epidemije s COVID-19, ki bodo omogočali dodelitev in izplačilo dodatka za delo v izrednih razmerah.

* * *

 


Ime datotke: 010-2-2021_KPV_MJU_POZIV_K_UREDITVI_PLACNIH_NESORAZMERIJ.pdf
Velikost datoteke: 127.61 kB
Prenosov: 84x
Dodano: 27.05.2021 12:07
27.05.2021 POZIV K VKLJUČITVI OBČIN IN ZDRUŽENJ V PRIPRAVO KLJUČNIH AKTOV V ZVEZI Z NOVO FINANČNO PERSPEKTIVO IN NAČRTOM ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Združenje občin Slovenije je na Kabinet predsednika Vlade RS, MJU, MKGP in SVRK posredovalo dopis s pozivom za vključitev občin in združenj v vse faze sprejemanja dokumentov, potrebnih za uspešno črpanje sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost kot tudi sredstev iz naslova nove finančne perspektive.

* * *

 

                 


Ime datotke: 300-1-2021_KPV_SVRK_MJU_MKGP_POZIV_ZA_VKLJUCITEV_OBCIN_V_PRIPRAVO_KLJUCNIH_DOKUMENTOV_NOO_KOHEZIJA.pdf
Velikost datoteke: 124.67 kB
Prenosov: 46x
Dodano: 27.05.2021 12:00
21.05.2021 ZAGOTOVITEV SREDSTEV V OKVIRU MEHANIZMA DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJ

Združenje občin Slovenije je, na podlagi sklepa predsedstva združenja, na Kabinet predsednika Vlade RS naslovilo poziv za ohranitev mehanizma Dogovor za razvoj regij oz. njegovo nadgradnjo. Gre za dober mehanizem, brez katerega bi imele manjše občine malo možnosti priti do evropskih sredstev. Seveda je nujna odprava birokratskih ovir, vendar gre za dober princip delovanja od spodaj navzgor in zato ga velja ohraniti tudi v bodoče.

Hkrati smo tudi podali zahtevo, da se za ta namen zagotovi sredstva vsaj v enaki višini, kot so bila zagotovljena v obdobju 2014–2020.

* * *


Ime datotke: 011-1-2021_KPV_MEHANIZEM_DOGOVOR_ZA_RAZVOJ_REGIJ.pdf
Velikost datoteke: 117.17 kB
Prenosov: 43x
Dodano: 01.06.2021 00:04
21.05.2021 PROŠNJA ZA SKLIC SESTANKA NA TEMO ZAGOTAVLJANJA USTREZNE ZDRAVSTVENE OSKRBE NA PRIMARNI RAVNI

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za zdravje posredovalo dopis, v katerem pozivamo k sklicu sestanka, na katerem bi razprava potekala o težavah na področju zagotavljanja osnovne zdravstvene oskrbe na primarni ravni.

* * *


Ime datotke: 011-4-2021_MZ_POZIV_ZA_SESTANEK_TEZAVE_OBCIN_PRI_ZAGOTAVLJANJU_USTREZNE_ZDRAVSTVENE_OSKRBE.pdf
Velikost datoteke: 118.55 kB
Prenosov: 48x
Dodano: 01.06.2021 00:26
21.05.2021 DOLGOTRAJNA OSKRBA

Na podlagi sklepa sedme seje predsedstva ZOS smo na Ministrstvo za zdravje posredovali dopis, v katerem pozivamo k k čim hitrejši pripravi podlag za urejanje dolgotrajne oskrbe, ki bodo izhodišče za razvijanje storitev pomoči in za ustrezno razdelitev finančnih bremen med državo in občinami.

* * *


Ime datotke: 011-3-2021_MZ_DOLGOTRAJNA_OSKRBA.pdf
Velikost datoteke: 117.16 kB
Prenosov: 48x
Dodano: 01.06.2021 00:20
21.05.2021 USKLADITEV PRAVILNIKA O POGOJIH IN NAČINU OPRAVLJANJA MRLIŠKO PREGLEDNE SLUŽBE Z DOLOČILI ZAKONA O FINANČNI RAZBREMENITVI OBČIN

Na Ministrstvo za zdravje smo poslali dopis, v katerem ponovno pozivamo k pričetku aktivnosti za sprejem Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.

* * *


Ime datotke: 007-16-2021_MZ_USKLADITEV_PRAVILNIKA_O_POGOJIH_IN_NACINU_OPRAVLJANJA_MRLISKO_PREGLEDNE_SLUZBE_Z_DOLOCILI_ZFRO_2021_01.pdf
Velikost datoteke: 118.50 kB
Prenosov: 43x
Dodano: 01.06.2021 00:17
21.05.2021 POZIV ZA ZAGOTOVITEV SREDSTEV ZA INVESTICIJE V PRIMARNO ZDRAVSTVO

Na Kabinet predsednika Vlade RS in Ministrstvo za zdravje smo posredovali poziv, da za namene investicij v primarno zdravstvo, predvsem za manjše občine, v Načrtu za okrevanje in odpornost, predvidite tudi take projekte in načrtujete ustrezna finančna sredstva.

* * *


Ime datotke: 011-2-2021_KPV_MZ_SREDSTVA_ZA_INVESTICIJE_V_PRIMARNO_ZDRAVSTVO.pdf
Velikost datoteke: 115.95 kB
Prenosov: 41x
Dodano: 01.06.2021 00:11
21.05.2021 POZIV K POENOTENJU CEPILNIH SEZNAMOV IN ZAGOTOVITVI ČIMPREJŠNJE PRECEPLJENOSTI PREBIVALSTVA

Na podlagi sklepa predsedstva ZOS, smo na Kabinet predsednika Vlade RS in Ministrstvo za zdravje naslovili poziv k poenotenju cepilnih seznamov, s katerimi bodo razpolagali cepilni centri in cepilna mesta. S tem poenotenjem bomo pomembno doprinesli k hitrejši precepljenosti prebivalstva in zajezitvi oz. končanju epidemije.

* * *


Ime datotke: 011-5-2021_KPV_MZ_POENOTENJE_CEPILNIH_SEZNAMOV.pdf
Velikost datoteke: 119.71 kB
Prenosov: 41x
Dodano: 01.06.2021 00:10
14.05.2021 PREDLOG ZA POVEČANJE SREDSTEV ZA LOKALNI RAZVOJ

Na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter na Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo naslovili pobudo za 25% povečanje sredstev za lokalni razvoj.

* * *


Ime datotke: 307-2-2021_MKGP_SVRK_PREDLOG_ZA_POVECANJE_SREDSTEV_ZA_CLLD.pdf
Velikost datoteke: 124.11 kB
Prenosov: 54x
Dodano: 14.05.2021 15:23
14.05.2021 ZAPROSILO ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ V ZVEZI S CTN2

Na Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo naslovili dopis z zaprosilom o podrobnejših informacijah o aktivnostih na področju mehenizma CTN2.

* * *


Ime datotke: 307-1-2021_SVRK_MEHANIZEM_CTN2.pdf
Velikost datoteke: 155.17 kB
Prenosov: 59x
Dodano: 14.05.2021 15:20
14.05.2021 PRENOS KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IZ SKLADA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS NA OBČINE

Na podlagi sklepa Predsedstva ZOS smo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter tudi na Kabinet predsednika vlade naslovili poziv k sklicu sestanka, na katerem bi poizkušali najti rešitev, ki bi omogočala prenos kmetijskih zemljišč in gozdov iz Sklada na občine.

* * *


Ime datotke: 331-1-2021_MKGP_PRENOS_KMETIJSKIH_ZEMLJISC_IZ_SKLADA_KMETIJSKIH_ZEMLJISC_IN_GOZDOV_RS_NA_OBCINE.pdf
Velikost datoteke: 202.53 kB
Prenosov: 56x
Dodano: 14.05.2021 14:59
07.04.2021 POBUDA ZA POVEČANJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA JAVNI RAZPIS ZA INVESTICIJE V VRTCE, OSNOVNE ŠOLE IN ŠPORTNO INFRASTRUKTURO

Na Kabinet predsednika Vlade RS, ministra za finance ter šolsko ministrico smo posredovali poziv za zagotovitev dodatnih finančnih sredstev za javni razpis za investicije v vrtce, osnovne šole in športno infrastrukturo.

Združenje občin Slovenije je naredilo analizo potreb med občinami in na podlagi pridobljenih podatkov 105 občin le-te znašajo slabih 3,7 milijarde evrov.

* * *

 


Ime datotke: 410-4-2021_KPV_MF_MIZS_DODATNA_SREDSTVA_ZA_INVESTICIJE.pdf
Velikost datoteke: 124.70 kB
Prenosov: 66x
Dodano: 07.04.2021 13:45
07.04.2021 POZIV K UREDITVI PODROČJA FINANCIRANJA ZASEBNIH VRTCEV

Tematika o financiranju zasebnih vrtcev je zelo aktualna že najmanj dve leti. Združenje občin Slovenije je v zvezi s tem, tako na MIZŠ kot na Državni zbor, poslalo že več dopisov s pripombami in mnenji. Menimo da je prav, da imajo občine na tem področju avtonomijo odločanja in da v svojo javno mrežo po potrebi vključujejo tudi zasebne vrtce. Ti vsekakor predstavljajo dopolnitev javne mreže. Nenazadnje so tudi med občinami potrebe in pogledi na problematiko različni, zato smo MIZŠ pozvali, da se aktivneje pristopi k ureditvi področja.

* * *


Ime datotke: 604-4-2021_MIZS_34.CLEN_ZAKONA_O_VRTCIH.pdf
Velikost datoteke: 117.85 kB
Prenosov: 51x
Dodano: 07.04.2021 13:42
07.04.2021 POZIV K FINANCIRANJU NOVEGA DELOVNEGA MESTA VZDRŽEVALEC UČNE TEHNOLOGIJE OZIROMA RAČUNALNIŠKE OPREME

7. decembra 2021 je bil v Uradnem listu 182/2021 objavljen Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki med drugim določa uvedbo novega delovnega mesta v vrtcih in osnovnih šolah. Gre za delovno mesto tehničnega delavca - vzdrževalca učne tehnologije oz. računalniške opreme.

Z namero o pripravi in o sprejemu sklepa, ki posega v delo vrtcev, kateri so v pristojnosti občin, združenja občin niti občine nismo bili seznanjeni. O tem bi morali biti seznanjeni, saj gre za dodelitev nove naloge, ki prinaša nove finančne obveznosti, tudi občinam. Ker gre za novo nalogo dodeljeno s strani države, smo MIZŠ pozvali k zagotovitvi ustreznih finančnih sredstev.

* * *


Ime datotke: 602-3-2021_MIZS_NOVO_DELOVNO_MESTO_V_VRTCIH.pdf
Velikost datoteke: 117.75 kB
Prenosov: 45x
Dodano: 07.04.2021 13:40
07.04.2021 NUJNO VARSTVO OTROK V ČASU EPIDEMIJE

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport posredovalo pobudo za spremembo Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki v drugem odstavku 2. člena določa, da je nujno varstvo otrok v vrtcih in nujno varstvo ter pouk za učence prve triade osnovnih šol, zagotovljeno za oba starša ali enega od staršev samohranilca, ki so zaposleni v sektorjih kritične infrastrukture, v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji ali v poklicnih gasilskih enotah.

Namreč tako na občine, kot vrtce in osnovne šole se obračajo starši, ki sicer ne delajo v zgoraj navedenih panogah in dela ne morejo opravljati od doma, delodajalci pa jih potrebujejo na delovnih mestih. Prosijo za zagotovitev nujnega varstva, tega pa se jim, skladno z zgoraj navedenim odlokom, ne da zagotoviti.

* * *


Ime datotke: 602-2-2021_MIZS_NUJNO_VARSTVO_OTROK_doc_01.pdf
Velikost datoteke: 118.98 kB
Prenosov: 43x
Dodano: 07.04.2021 13:38
22.03.2021 POBUDA PREDSEDNIKU VLADE RS ZA SREČANJE Z ŽUPANJAMI IN ŽUPANI

Združenje občin Slovenije je na predsednika Vlade Rs janeza Janšo naslovilo pobudo za srečanje z županjami in župani. 

* * *

 


Ime datotke: 004-1-2021_KPV_POBUDA_ZA_SRECANJE_Z_ZUPANJAMI_IN_ZUPANI.pdf
Velikost datoteke: 119.67 kB
Prenosov: 50x
Dodano: 22.03.2021 13:19
22.03.2021 USKLADITEV PRAVILNIKA O POGOJIH IN NAČINU OPRAVLJANJA MRLIŠKO PREGLEDNE SLUŽBE Z DOLOČILI ZAKONA O FINANČNI RAZBREMENITVI OBČIN

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za zdravje poslalo poziv za čimprejšnjo uskladitev Zakona o finančni razbremnitvi občin s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.

* * *


Ime datotke: 007-16-2021_MZ_USKLADITEV_PRAVILNIKA_O_POGOJIH_IN_NACINU_OPRAVLJANJA_MRLISKO_PREGLEDNE_SLUZBE_Z_DOLOCILI_ZFRO_2021.pdf
Velikost datoteke: 118.50 kB
Prenosov: 60x
Dodano: 22.03.2021 13:05
16.02.2021 PREDLOGI ZA DEVETI SKLOP UKREPOV ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE S KORONAVIRUSOM COVID-19

Združenje občin Slovenije je na Kabinet predsednika Vlade RS naslovilo dopis s predlogi za deveti sklop ukrepov za zajezitev epidemje s koranovirusom COVID-19.

* * *


Ime datotke: 007-15-2021_KPV_UKREPI_ZA_PKP9.pdf
Velikost datoteke: 155.18 kB
Prenosov: 80x
Dodano: 17.03.2021 10:30
01.02.2021 POBUDA ZA POSPEŠITEV AKTIVNOSTI NA PODROČJU PROJEKTOV S PODROČJA KULTURNEGA MINISTRSTVA, KI SO POMEMBNI ZA OBČINE

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za kulturo naslovilo dopis, v katerem opozarjamo na težave katerimi se soočajo pri pridobivanju kulturnovarstvenih soglasij, zato pozivamo k pospešitvi priprav Nacionalnega programa za kulturo, k pospešitvi aktivnosti na področju vsebinskih in infrastrukturnih projektov na področju kulture in naprošamo za pomoč pri pridobivanju kulturno varstvenih soglasjih.

* * *


Ime datotke: 007-7-2021_MK_POSPESITEV_AKTIVNOSTI_NA_PODROCJU_KULTURE_FEBRUAR_2021.pdf
Velikost datoteke: 221.65 kB
Prenosov: 87x
Dodano: 01.02.2021 13:50