Pobude in predlogi Združenja občin Slovenije

Išči
Po letu:
26.10.2018 ZAPIRANJE POSLOVALNIC NLB

Združenje občin Slovenije je na Vlado RS in na vodstvo Nove Ljubljanske banke d.d. poslalo dopis. v katerem nasprotujemo zapiranju poslovalnic banke, saj smo prepričani, da je to le še en dodatne korak k centralizaciji države.

Dopis je na voljo TU.

Prejeli smo odgovor Ministrstva za finance kot tudi NLB.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 98.30 kB
Prenosov: 9x
Dodano: 26.10.2018 10:23
18.09.2018 PROBLEM PRIDOBIVANJA UPORABNEGA DOVOLJENJA ZA STANOVANJSKE HIŠE, KATERIM JE BILO IZDANO PRAVNOMOČNO GRADBENO DOVOLJENJE PRED 1.6.2018

Z uveljavitvijo Gradbenega zakona s 1.6.2018, so investitorji, naleteli na težavo, saj se od njih zahteva, da pred uporabo objekta, pridobijo uporabno dovoljenje, ki je  pogoj za pridobitev hišne številke, ne glede na to, da je bilo izdano gradbeno dovoljenje po ZGO-1. V gradbenih dovoljenjih za gradnjo stanovanjskih hiš, ki so bila izdana po ZGO-1, je namreč navedeno, da so stanovanjske hiše manj zahtevni objekti, za katere pred začetkom uporabe ni potrebno pridobivati uporabnega dovoljenja.

Celoten dopis je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 98.30 kB
Prenosov: 9x
Dodano: 28.09.2018 08:48
24.08.2018 POBUDA ZA SPREMEMBO 191.ČLENA ZUreP-2

Na ministrstvo za okolje in prostor, smo poslali pobudo za dopolnitev 191. člena ZUrep-2, s katero bi želeli, da se v institut predkupne pravice vrne izjava oziroma potrdilo o neuveljavljanju predkupne pravice, kot je bilo to urejeno v ZUreP-1.

Odgovor oziroma mnenje ministrstva si lahko ogledate TU

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 98.30 kB
Prenosov: 15x
Dodano: 25.09.2018 09:47
20.06.2018 POZIV K UREDITVI RAZMER NA PODROČJU PREVZEMANJA KOMUNALNE ODPADNE EMBALAŽE IN ODPADNIH NAGROBNIH SVEČ

Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije smo na Vlado RS, okoljsko in zdravstveno ministrstvo naslovili poziv k ureditvi razmer na področju prevzemanja komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč.

* * *


Ime datotke: VLADA_RS_ODPADNA_EMBALAZA_ZOS_SOS_ZMOS_GZS_JUNIJ_2018.pdf
Velikost datoteke: 143.33 kB
Prenosov: 28x
Dodano: 20.06.2018 13:46
09.03.2018 POZIV K ZAGOTOVITVI DODATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE ZIMSKIH SLUŽB

Združenje občin Slovenije je Vladi RS poslalo dopis, v katerem pozivamo k zagotovitvi denarne pomoči oz dodelitvi izrednih finančnih sredstev za kritje izrednih stroškov nastalih na področju zimskih služb.

Prejeli smo tudi odgovor Ministrstva za finance, ki je na voljo TU.

* * *

 


Ime datotke: VLADA_POZIV_DODATNA_FINANCNA_SREDSTVA_ZA_IZVAJANJE_ZIMSKE_SLUZBE_MAREC.pdf
Velikost datoteke: 125.98 kB
Prenosov: 78x
Dodano: 27.03.2018 13:41
08.03.2018 POBUDA ZA SPREMEMBO ZAKONA O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI

Združenje občin Slovenije podaja predlog za spremembo Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1).

Predlagali smo, da se 96. člen zakona, ki določa predhodno obdobje spremeni tako, da se glasi:
»Določbe IV. poglavja tega zakona se začnejo uporabljati pri pripravi državnega proračuna in proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti za leto 2019.«

* * *

 


Ime datotke: MJU_PREDLOG_SPREMEMB_ZSPDSLS_MAREC_2018.pdf
Velikost datoteke: 155.95 kB
Prenosov: 107x
Dodano: 08.03.2018 13:02
26.02.2018 POSLOVANJE ZDRAVSTVENIH DOMOV

Združenje občin Slovenije je na pristojne službe v mesecu oktobru 2017 naslovilo dopis, v katerem smo jih želeli še pravočasno obvestiti, da utegne priti do novih finančnih obremenitev občinskih proračunov, katerih pa občine ne bodo zmogle kriti. Prejeli smo več opozoril tako s strani občin članic kot direktorjev zdravstvenih zavodov, katerih ustanoviteljice so občine, da bodo zdravstveni domovi leto 2017 zaključili z negativnim poslovnim rezultatom oz. izgubo.

Državni zbor RS je na oktobrski redni seji s sprejetjem dopolnil ZIPRS1718, zagotovil, da bodo izgube javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanoviteljica je država, krite iz državnega proračuna. Izguba v višini 140 mio evrov je pokrita brez sistemskega pristopa k reševanju težav, kar ocenjujemo za zelo slabo potezo. Država bi morala poleg saniranja situacije za nazaj zagotoviti tudi reševanje problematike sistemsko za naprej, in sicer z dvigom cen zdravstvenih storitev. Nesprejemljivo se nam zdi, da zdravstveni domovi poslujejo z izgubo zaradi odločitev sprejetih na nivoju vlade. Ker je bil na vladni ravni sprejet dogovor z sindikati, da se plače v zdravstvu povečajo, morajo temu slediti tudi cene zdravstvenih storitev.

Prav tako pa smo bili obveščeni, da ZZZS v ponujenih pogodbah s posameznimi zdravstvenimi domovi, kljub zakonu in Splošnemu dogovoru, obveznosti v cenah zdravstvenih storitev ni upošteval. Posledično zdravstveni domovi niso podpisali pogodb z ZZZS, ker je le-ta za njih in tudi za paciente škodljiva.

Glede na navedeno občinamčlanicam predlagamo, da zdravstvene domove pozovejo k izdaji zahtevkov, ki bodo izkazovali realno stanje in v kolikor ti niso v celoti plačani, naj sprožijo ustrezne postopke.

* * *


Ime datotke: OBCINAM_CLANICAM_POSLOVANJE_ZDRAVSTVENIH_DOMOV_FEBRUAR_2018.pdf
Velikost datoteke: 152.52 kB
Prenosov: 104x
Dodano: 26.02.2018 11:36
26.02.2018 IMENOVANJE POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

25. maja 2018 se bo začela uporabljati Splošna uredba (EU) o varstvu podatkov 2016/679 – GDRP. Ministrstvo za pravosodje pripravlja nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

V skladu z novo ureditvijo bo potrebno v okviru notranje organizacije v občini določiti pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov izmed že sedaj zaposlenih (ob upoštevanju kriterijev glede zagotavljanja samostojnosti oz. nastanka konflikta interesov iz ZVOP-2) ali pa uvesti zunanje pooblaščene osebe.

Ker to predstavlja novo nalogo za občine in ker se mnoge srečujejo s kadrovsko podhranjenostjo, smo se na Združenju občin Slovenije odločili, da vas povprašamo ali bi bili zainteresirani, da bi bila pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov imenovana s strani združenja. V kolikor bo izkazan zadosten interes, bomo na združenju pristopili k izvedbi ustreznih postopkov.

* * *


Ime datotke: OBCINAM_CLANICAM_IMENOVANJE_POOBLASCENE_OSEBE_S_STRANI_ZOS_FEBRUAR_2018.pdf
Velikost datoteke: 158.89 kB
Prenosov: 355x
Dodano: 26.02.2018 11:33
26.02.2018 POZIV K OVREDNOTENJU FINANČNIH POSLEDIC ZAKONSKIH IN PODZAKONSKIH PREDLOGOV

Združenje občin Slovenije v dopisu poziva Državni zbor RS in Vlado RS, da se vse finančne posledice zakonskih in podzakonskih predlogov ustrezno finančno ovrednotijo, to pa naj Vlada RS upošteva tudi pri določitvi višje povprečnine.

* * *


Ime datotke: VLADA_POZIV_ZAGOTOVITEV_FINANCNIH_SREDSTEV_FEBRUAR_2018.pdf
Velikost datoteke: 162.72 kB
Prenosov: 96x
Dodano: 26.02.2018 11:30
26.02.2018 POZIV ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA V POSEBNO VLADNO POGAJALSKO SKUPINO

Združenje občin Slovenije Vlado RS v dopisu opozarja, da občine na ravni države nimajo svojega predstavnika v posebni vladni pogajalski skupini za razrešitev stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. To, da Združenje občin Slovenije ni bilo pozvano k sodelovanju v pogajalsko skupino, ocenjujemo kot problematično, saj bo morebitna ugoditev stavkovnim zahtevam finančne posledice prinesla tudi občinskim proračunom. Za to pa občine s strani države nimajo zagotovljenih finančnih sredstev.

* * *


Ime datotke: VLADA_POZIV_MENOVANJE_V_POGAJALSKO_SKUPINO_FEBRUAR_2018.pdf
Velikost datoteke: 222.71 kB
Prenosov: 93x
Dodano: 26.02.2018 11:30
22.02.2018 POOBLAŠČENEC ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV - KONFLIKT INTERESOV

 

Združenja občin Slovenije je na Ministrstvo za pravosodje naslovilo dopis s prošnjo za pojasnilo glede imenovanja pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov.

 

                                                         * * *


Ime datotke: MP_PREDLOG_ZVOP-2_21.2.2018_01.pdf
Velikost datoteke: 127.70 kB
Prenosov: 90x
Dodano: 22.02.2018 08:12
01.02.2018 PROŠNJA ZA DIALOG GLEDE DOLOČBE ZAKONA, KI OBČINAM OMOGOČE SPREJEM NOVEGA ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

Združenja občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor poslalo dopis s prošnjo za pojasnilo na kakšen način ministrstvo razume določbo ZIPRS.

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17; v nadaljevanju: ZIPRS) namreč v 55. členu občinam dovoljuje, da lahko sprejemajo nove odloke o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.

* * *


Ime datotke: MOP_ODLOKI_NUSZ_JANUAR_2018.pdf
Velikost datoteke: 334.12 kB
Prenosov: 92x
Dodano: 01.02.2018 13:29