Mnenja na zakonodajo

Išči
Po letu:
29.10.2020 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI

Združenje občin Slovenije je mnenja da je potrebno pripraviti predlog Zakona o
dolgotrajni oskrbi in podrejene osnutke predpisov, ki bodo celostno usklajeni z
občinami in ostalimi ključnimi deležniki na podlagi dolgoročne analize finančnih
učinkov sprejema tega zakona. Občinam namreč morajo biti za izvajanje nalog (in
investicij) na področju DO zagotovljena zadostna finančna sredstva, potrebna je
kakovostna koordinacija med storitvami s področja zdravja in socialnih storitev.
Po mnenju ZOD je DO javna služba, ki se izvaja v javnem interesu, se trajno in
nemoteno zagotavlja vsem državljanom na nepridobitni način v določenem obsegu in
standardu. Njen prvenstveni cilj ne sme biti ustvarjanje dobička.
Predlagamo podaljšanje javne razprave in v njenem sklopu osnutek zakona
natančneje predstaviti širši javnosti. Po koncu javne razprave pa bi bilo prav tako
treba organizirati predstavitev podanih in upoštevanih pripomb. Prav tako predlog
zakona brez izračuna finančnih posledic za občine in državo ne more iti v nadaljnjo
obravnavo. Pred nadaljnjo obravnavo je treba pripraviti jasno finančno konstrukcijo
predloga zakona. Predlagamo, da se na primeru mestne občine, občine s sedežem
upravne enote in manjše občine pripravi simulacija sedanjih stroškom iz naslova
domske oskrbe, pomoči na domu ter predvidenih stroškov po predlaganemu zakonu. Menimo, da bi se na ta način lahko dalo videti predvidene finančne posledice.

Celoten dopis je na voljo Initiates file downloadTU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 1x
Dodano: 29.10.2020 23:30
14.09.2020 PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH GRADBENEGA ZAKONA

Združenje občin Slovenije ja na Ministrstvo za okolje in prostor naslovilo dopis s pripombami na predlog Gradbenega zakona.

Med ključnimi pripombami, ki smo jih prejeli je nujnost, da plačan komunalni prispevek ostane pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Mehanizem deluje in ga ni potrebno spreminjati.

Med drugim predlagamo še:

 • da se vzdrževalna dela v javno korist uvrstijo med gradnje, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje;
 • da se glede pristojnosti UE ohrani dosedanje določbe;
 • ne strinjamo se z dejstvom, da negativno mnenje postane odločba, zoper katero je možna pritožba. S to spremembo se podvajajo upravni postopki in postopek izdaje mnenja se še dodatno podaljšuje;
 • da se prijava začetka gradnje za enostavne in nezahtevne objekte ne
  predpiše;
 • da GZ-1 podrobneje definira vsebino prijave začetka gradnje za začasne
  objekte (ob izrednih dogodkih, za skladiščenje), nezahtevne in enostavne objekte-stavbe;
 • da se za gradnje kot jih določa 114. člen, izvedene pred uveljavitvijo GZ, podaljša rok za vložitev zahteve za legalizacijo za najmanj tri leta, in sicer iz pet na osem let;
 • da se za objekte daljšega obstoja šteje objekte, ki so bili zgrajeni brez
  gradbenega dovoljenja v najmanj 20 letih pred oddajo zahtevka in se ga ne veže na fiksen datum;
 • da GZ-1 omogoči lažjo pridobitev uporabnega dovoljenja za stanovanjske
  stavbe zgrajene z gradbenim dovoljenjem v 70-ih in 80-ih letih, pod pogojem, da so te stavbe v uporabi in evidentirane v zemljiškem katastru.

Celoten dopis s pripombami je na voljo TU.

* * *

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 8x
Dodano: 30.09.2020 10:36
25.08.2020 MNENJE K OSNUTKU ZAKONA O UČINKOVITI RABI ENERGIJE

Združenje občin Slovenije je na Državni zbor RS in Državni svet RS naslovilo mnenje oz. pripombe k osnutku Zakona o učinkoviti rabi energije.

Dopis je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 8x
Dodano: 29.09.2020 22:54
28.07.2020 PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O UPRAVNEM POSLOVANJU

Združenje občin Slovenije je ministrstvu za javno upravo posredovalo pripombe na predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju, katero smo 8. 7. 2020 prejeli v mnenje in pripmbe s strani Ministrstva za javno upravo.

Na Združenju občin Slovenije pozdravljamo poenostavite postopkov, ki pomenijo tako administrativno razbremenitev kot nenazadnje tudi finančno.

Bi pa želeli opozoriti, da še nimajo vse občine uvedenih elektronskih predalov in lahko pride do tega, da njihov informacijski sistem ne bo skladen s sistemom, ki ga ponuja katerikoli ponudnik varnega elektronskega predala, ki ga bo Ministrstvo za javno upravo objavilo na svojih straneh.

Navedeno lahko predstavlja dodatno finančno breme za občine, saj bi to pomenilo, da je treba pristopiti k nadgradnji ali celo zamenjavi informacijskega sistema. To pa je vsekakor dodatno finančno breme za občine.

Celoten dopis je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 23x
Dodano: 28.07.2020 10:31
28.07.2020 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VRTCIH (ZVrt-G)

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport posredovalo dopisa s pripombami na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G), ki smo ga s strani pristojnega ministrstva prejeli v mnenje in pripombe.

Prvi dopis
Drugi dopis

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 22x
Dodano: 28.07.2020 10:26
24.04.2020 MNENJE ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE K ZAKONU O ZAGOTOVITVI DODATNE LIKVIDNOSTI GOSPODARSTVU ZA OMILITEV POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 IN ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDI

Mnenje je na voljo Initiates file downloadTU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 63x
Dodano: 03.05.2020 23:45
16.04.2020 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O ELEKTRONSKI IDENTIFIKACIJI IN STORITVAH ZAUPANJA (ZEIZS)

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo poslalo pripombe k predlogu Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja.

T
ako med drugim predlagamo neomejeno obdobje veljavnosti sredstva elektronske identifikacije, saj je tehnično mogoče povezati podatke o izpolnjevanju pogojev za elektronsko identiteto (državljanstvo, prebivališče za tujce, smrt ali prenehanje obstoja pravne osebe) in avtomatično preklicati veljavnost v primeru, da pogoji niso izpolnjeni.

Pri opredelitvi zbirke imetnikov sredstev elektronske identifikacije je nekaj nejasnosti, zato smo zaprosili za pojasnilo ali je naslov naslov elektronske pošte edinstveni podatek.

Dopis z vsemi pripombami je na voljo TU.

                                                       * * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 64x
Dodano: 04.05.2020 13:52
23.03.2020 PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU OKOLJA

Ime datotke: MOP_PRIPOMBE_ZAKON_O_VARSTVU_OKOLJA_MAREC_2020.doc
Velikost datoteke: 278.02 kB
Prenosov: 90x
Dodano: 30.03.2020 14:00
14.02.2020 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poslalo pripombe na predlog Zakona s spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali, ki je bil 13. 2. 2020 objavljen na spletnem portalu eDemokracija in je bil vložen v vladno proceduro.

Dopis s pripombami je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 67x
Dodano: 14.02.2020 13:57