Mnenja na zakonodajo

Išči
Po letu:
22.11.2017 PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNIH FINANCAH

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za finance posredovalo pripombe k predlogu novele Zakona o javnih financah.

* * *


Ime datotke: MF_PRIPOMBE_NOVELA_ZJF_22.11.2017.pdf
Velikost datoteke: 230.40 kB
Prenosov: 1x
Dodano: 22.11.2017 11:40
22.11.2017 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI IN NAČINU FINANCIRANJA DOLGOTRAJNE OSKRBE

Združenje občin Slovenije je Mnistrstvu za zadravje posredovalo pripombe na predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in načinu financiranja dolgotrajne oskrbe.

V Združenju občin Slovenije sicer podpiramo namero države, da se za starejšo in druge pomoči potrebne populacije zagotovi stabilna in dostopna dolgotrajnejša oskrba. Predvsem je potrebno obstoječe storitve na tem področju povezati, dodati manjkajoče storitve in v skladu z zmožnostmi države in posameznikov zagotoviti stabilnejši način financiranja.

* * *


Ime datotke: MZ_PRIPOMBE_PREDLOG_DOLGOTRAJNA_OSKRBA_NOVEMBER_2017.pdf
Velikost datoteke: 225.38 kB
Prenosov: 0x
Dodano: 22.11.2017 09:44
17.11.2017 PRIPOMBE NA OSNUTEK UREDBE O OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH OBDELAVE KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripombe na Osnutek Uredbe o obveznih občinskih gospodarskih javnih službah obdelave komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, in sicer na 6. člen, ki govori o izvajalcih javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in njihovih nalogah.

* * *


Ime datotke: MOP_PRIPOMBE_UREDBA_KOMUNALNI_ODPADKI.pdf
Velikost datoteke: 237.79 kB
Prenosov: 1x
Dodano: 22.11.2017 09:53
26.10.2017 NAČRT VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI ZA LETO 2018

Združenje občin Slovenije je na Upravo RS za zaščito in reševanje poslalo pripombe občin članic k Načrtu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2018. Občine med drugim predlagajo izboljšave področja obveščanja in aktiviranja, opozarjajo na zagotavljanje kritja visokih stroškov intervencij, predlagale pa so tudi uvrstitev projekta v letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dopisa sta na voljo TU in TU.

* * *

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 53.76 kB
Prenosov: 8x
Dodano: 26.10.2017 12:43
25.10.2017 AMANDMAJI NA PREDLOG NOVELE ZFO1-C

Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS poslalo predloge amandmajev k predlogu novele ZFO1-C.

Predstavniki združenj občin smo imeli z ministrstvoma za javno upravo in finance več poizkusov usklajevanj amandmajev na predlagano novelo ZFO-1C in smo zaskrbljeni nad nezainteresiranostjo do argumentov. Zadnji predlog koalicijskih amandmajev gre malenkost v pravo smer, hkrati pa del amandmajev nesprejemljivo ruši že veljavno dobro ureditev. Poskušamo razumeti, da občine niso prioriteta pri izhodu iz krize ampak, da pa se vztraja na npr. poslabšanju pogojev za uporabo obstoječih virov za sofinanciranje investicij, tega pa ni mogoče sprejeti.

* * *


Ime datotke: DZ_AMANDMAJI_ZFO-1C_OKTOBER_2017.pdf
Velikost datoteke: 233.93 kB
Prenosov: 10x
Dodano: 25.10.2017 10:23
16.10.2017 PRIPOMBA NA PREDLOG NOVELE ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH

Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS poslalo pripombo k predlogu novele Zakona o lokalnih volitvah.

Stalen termin rednih lokalnih volitev (25. člen ZLV)
V Združenju občin Slovenije sicer pozdravljamo določitev stalnega termina rednih lokalnih volitev, vendar bi ob tem želeli opozoriti, da bi zaradi državnih praznikov 31. oktobra oz. 1. novembra volilna opravila lahko padla na enega od navedenih datumov. Menimo, da bi bilo bolj smotrno, in zato tudi predlagamo, da se kot stalen termin rednih lokalnih volitev določi tretja nedelja v oktobru.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 53.76 kB
Prenosov: 7x
Dodano: 16.10.2017 10:45
16.10.2017 PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O POTRDITVI OBMOČIJ OSUŠEVALNIH IN NAMAKALNIH SISTEMOV

Ime datotke: MKGP_PRIPOMBE_UREDBA_OSUSEVALNI_IN_NAMAKALNI_SISTEMI.pdf
Velikost datoteke: 1072.97 kB
Prenosov: 18x
Dodano: 16.10.2017 10:19
16.10.2017 MNENJE K PREDLOGU NOVELE ZAKONA O POSEBNIH PRAVICAH ITALIJANSKE IN MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

Ime datotke: MIZS_PRIPOMBE_ZPMII_OKTOBER_2017.pdf
Velikost datoteke: 242.98 kB
Prenosov: 10x
Dodano: 16.10.2017 10:18
09.10.2017 PRIPOMBE K OSNUTKU NOVEGA NACIONALNEGA PROGRAMA ZA KULTURO

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za kulturo poslalo pripombe k osnutku novega Nacionalnega programa za kulturo.

* * *


Ime datotke: MK_PRIPOMBE_NPK__2_.pdf
Velikost datoteke: 220.96 kB
Prenosov: 18x
Dodano: 09.10.2017 10:31
23.08.2017 MNENJE NA PREDLOG NOVELE ZFO-1C

Ime datotke: DZ_MNENJE_ZFO-1C_26.7.2017.pdf
Velikost datoteke: 369.22 kB
Prenosov: 40x
Dodano: 23.08.2017 11:00
23.08.2017 PRIPOMBE NA PREDLOG NOVELE ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI

Ob zaključku javne obravnave smo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport podali pripombe na 19. člena predloga, ki spreminja 56. člena ZOsn, torej določbo, ki ureja šolske prevoze.


Ime datotke: MIZS_pripombe_ZOsn_30.6.2017.pdf
Velikost datoteke: 232.93 kB
Prenosov: 31x
Dodano: 23.08.2017 11:08
23.08.2017 PRIPOMBE NA PREDLOGA NOVEL ZAKONOV O LOKALNI SAMOUPRAVI IN LOKALNIH VOLITVAH

Ob zaključku javne obravnave predlogov novel Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o lokalnih volitvah konec junija smo podali pisne pripombe na predloga novel. 


Ime datotke: MJU_pripombe_ZLS_ZLV_28.6.2017.pdf
Velikost datoteke: 226.87 kB
Prenosov: 30x
Dodano: 23.08.2017 11:02
23.08.2017 MNENJE ZOS NA PREDLOG GZ, ZAID, ZUreP-2

Konec junija smo v DZ smo posredovali mnenje na Predlog gradbenega zakona (GZ), EPA 1985-VII, Predlog zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), EPA 1983-VII, Predlog zakona o urejanju prostora (ZUreP-2), EPA 2001-VII.


Ime datotke: DZ_MNENJE_GZ_ZAID_ZUREP2.pdf
Velikost datoteke: 391.80 kB
Prenosov: 36x
Dodano: 23.08.2017 10:58
23.08.2017 STALIŠČE GLEDE NABORA PODPROGRAMOV, KI SE UPOŠTEVAJO ZA UGOTOVITEV POVPREČNINE

Ime datotke: MJU_pravilnik_podprogrami_povprecnina.pdf
Velikost datoteke: 220.58 kB
Prenosov: 34x
Dodano: 23.08.2017 10:57
05.06.2017 PREDLOGI ZA ZAKON O SPODBUJANJU INVESTICIJ

Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo smo posredovali predloge ukrepov za vključitev v Zakon o spodbujanju investicij.


Ime datotke: MGRT_Z_spodbujanje_investicij_15.5.2017.pdf
Velikost datoteke: 230.87 kB
Prenosov: 49x
Dodano: 05.06.2017 08:55
05.06.2017 PRIPOMBE NA PREDLOG NOVEGA ZAKONA O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI

Ministrstvu za javno upravo smo tudi v drugi medresorski obravnavi posredovali pripombe na predlog novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.


Ime datotke: MJU_pripombe_ZSPDSLS_4.5.2017.pdf
Velikost datoteke: 227.59 kB
Prenosov: 50x
Dodano: 05.06.2017 08:52
05.06.2017 MNENJE NA PREDLOG NOVELE ZIPRS1718-A

Poslankam in poslancem smo naslovili mnenje na Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718-A), EPA 1890-VII, in sicer na 5. člen predloga ZIPRS1718-A, s katerim se predlaga sprememba višina povprečnine za leto 2017, ter predlagali dodatno spremembo 56. člena ZIPRS1718 (poraba investicijskega transfera za vračilo kreditov). 


Ime datotke: DZ__AMANDMA_PREDLOG_NOVELE_ZIPRS1718_24.4.2017.pdf
Velikost datoteke: 250.60 kB
Prenosov: 56x
Dodano: 05.06.2017 08:50
05.06.2017 PRIPOMBE NA PREDLOGE NOVEL ZAKONOV S PODROČJA LOKALNE SAMOUPRAVE

Ministrstvu za javno upravo smo naslovili pripombe na predlog novele ZFO-1 (nova verzija določbe o sofinanciranju SOU) ter na delovna predloga ZLS, ZLV. 


Ime datotke: MJU_PRIPOMBE_ZFO-1_ZLS_ZLV_24.4.2017.pdf
Velikost datoteke: 227.81 kB
Prenosov: 47x
Dodano: 05.06.2017 08:48
05.06.2017 MNENJE NA PREDLOG NOVE UREDBE O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU

Po sestanku na Ministrstvu za javno upravo  v marcu 2017, ko so nam predstavili novo verzijo predloga Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju smo se ponovno odzvali s pisnim stališčem na predlog uredbe.


Ime datotke: MJU_PRIPOMBE_UREDBA_O_PLACAH_DIREKTORJEV_april_2017.pdf
Velikost datoteke: 242.27 kB
Prenosov: 58x
Dodano: 05.06.2017 08:44
05.06.2017 PORABA INVESTICIJSKEGA TRANSFERA ZA UPRAVLJENJE Z DOLGOM OBČINE

Ministrstvu za finance in Ministrstvu za javno upravo smo naslovili opozorilo na neustrezno implemantacijo določbe o porabi investicijskega transfera iz 21. člena ZFO-1 za namen vračila kreditov ter podali zahtevo za spremembo ZIPRS1718.


Ime datotke: MJU_MF_Upravljanje_z_dolgom_21.ZFO-1.pdf
Velikost datoteke: 303.77 kB
Prenosov: 41x
Dodano: 05.06.2017 08:41
05.06.2017 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo ob zaključku javne obravnave podali pripombe na predlog novega Zakona o izobraževanju odraslih.


Ime datotke: MIZS_pripombe_ZIO_3.4.2017.pdf
Velikost datoteke: 231.24 kB
Prenosov: 46x
Dodano: 05.06.2017 08:35
05.06.2017 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU

Ministrstvu za zdravje smo ob zaključku javne obravnave naslovili pripombe na predlog novega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.


Ime datotke: MZ_PRIPOMBE_PREDLOG_ZZZVZZ-1_17.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 237.79 kB
Prenosov: 53x
Dodano: 05.06.2017 08:31
05.06.2017 PRIPOMBE NA PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O NORMATIVIH IN MINIMALNIH TEHNIČNIH POGOJIH ZA PROSTOR IN OPREMO VRTCA

Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo naslovili pripombe na predlog sprememb Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, objavljenega na portalu e-demokracija 17. 2. 2017.


Ime datotke: MIZS_pripombe_pravilnik_normativi_standardi_vrtci_17.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 234.33 kB
Prenosov: 45x
Dodano: 05.06.2017 08:29
05.06.2017 PRIPOMBE NA PREDLOG NOVEGA ZAKONA O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI – STAVBNA PRAVICA

Ministrstvu za javno upravo smo naslovili dodatne pripombo na predlog novega tretjega odstavka 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki govori o ustanavljanju stavbnih pravic na nepremičninah v lasti države oz. samoupravnih lokalnih skupnosti.


Ime datotke: MJU_pripombe_ZSPDSLS_21.2.2017.pdf
Velikost datoteke: 229.68 kB
Prenosov: 53x
Dodano: 05.06.2017 08:25
05.06.2017 DOPOLNJENO STALIŠČE ZOS GLEDE PREDLOGA NOVELE ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

ZOS je po seji predsedstva ZOS v februarju 2017 podal dodatne poudarke na predlog novele Zakona o financiranju občin.


Ime datotke: MJU_PRIPOMBE_PREDLOG_ZFO-1_22.2.2017.pdf
Velikost datoteke: 187.16 kB
Prenosov: 50x
Dodano: 05.06.2017 08:23
05.06.2017 STALIŠČE ZOS DO PREDLOGA NOVELE ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Ministrstvu za javno upravo smo ob zaključku javne obravnave naslovili pripombe in dodatne predloge sprememb na predlog novele Zakona o financiranju občin.


Ime datotke: MJU_PRIPOMBE_PREDLOG_ZFO-1_10.2.2017.pdf
Velikost datoteke: 252.25 kB
Prenosov: 51x
Dodano: 05.06.2017 08:21
05.06.2017 PREDLOG SPREMEMBE VIŠINE POVPREČNINE

Odziv ZOS na informacijo Ministrstva za finance glede sprememb višine povprečnine za 2017.


Ime datotke: MF_povprecnina_2017_stalisce_ZOS_10.2.2017.pdf
Velikost datoteke: 224.05 kB
Prenosov: 34x
Dodano: 05.06.2017 08:19
05.06.2017 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O JAVNIH FINANCAH

Ministrstvu za finance smo januarja ponovno naslovili pripombe na predlog novega Zakonao javnih financah.


Ime datotke: PRIPOMBE_NA_PREDLOG_ZJF_24.1.2017.pdf
Velikost datoteke: 242.89 kB
Prenosov: 44x
Dodano: 05.06.2017 09:37
05.06.2017 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O SPODBUJANJU RAZVOJA TURIZMA

Ob zaključku javne obravnave smo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo naslovili pripombe in predloge na predlog novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1). 


Ime datotke: MGRT_pripombe_predlog_ZSRT_20.1.2017.pdf
Velikost datoteke: 227.62 kB
Prenosov: 37x
Dodano: 05.06.2017 08:54
05.06.2017 PRIPOMBE NA PREDLOG NOVELE ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE

Ministrstvu za pravosodje smo ob zaključku javne obravnave naslovili pripombe na predlog novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).


Ime datotke: MP_pripombe_predlog_ZIntPK.pdf
Velikost datoteke: 220.81 kB
Prenosov: 48x
Dodano: 05.06.2017 08:09