Mnenja na zakonodajo

Išči
Po letu:
12.12.2018 PRIPOMBE K PRAVILNIKU O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU IN OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor poslalo pripombe k Pravilniku o občinskem prostorskem načrtu in občinskem podrobnem prostorskem načrtu.

Celoten dopis je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 98.30 kB
Prenosov: 0x
Dodano: 12.12.2018 08:38
10.12.2018 MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH PRI RAVNANJU S KOMUNALNO ODPADNO EMBALAŽO IN Z ODPADNIMI NAGROBNIMI SVEČAMI

Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS poslalo mnenje k predlogu Zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami (v nadaljevanju Zakon).

Združenje občin Slovenije pozdravlja namen države, da se uredi področje ravnanja s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami. S predlaganim Zakonom se urejajo alarmantne razmere na tem področju, veljalo pa bi jih sistemsko in dolgoročno urediti na način, da v prihodnje tovrstni interventni zakoni ne bodo potrebni.

Celotno mnenje je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 98.30 kB
Prenosov: 1x
Dodano: 10.12.2018 10:50
10.12.2018 MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2018 IN 2019

Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS poslalo mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-A), EPA 278-VIII.

Mnenje je dostopno TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 98.30 kB
Prenosov: 2x
Dodano: 10.12.2018 10:48
21.11.2018 PRIPOMBE NA PREDLOG PRAVILNIKA O POGOJIH IN NAČINU OPRAVLJANJA MRLIŠKO PREGLEDNE SLUŽBE

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za zdravje poslalo pripombe k predlogu Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.

Pravilnik prinaša finančne posledice občina, zato smo zaprosili za pojasnilo ali so ti stroški upoštevani pri izračunih stroškov občin za določitev višine povprečnine. Prav tako menimo, da bi stroške iz 14. člena Pravilnika, ko se ne more določiti prebivališče pokojnika, morala nositi država in ne občina.

Celoten dopis je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 98.30 kB
Prenosov: 10x
Dodano: 21.11.2018 11:03
21.11.2018 PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O GASILSTVU

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za obrambo poslalo pripombe k predlogu Zakona o dopilnitvi Zakona o gasilstvu.

Pripravljavec predpisa je v njegovem predlogu ocenil finančne posledice stavkovnega sporazuma, in sicer v višini 144.490 evrov na letni ravni. Ta znesek, po nam znanih podatkih, ni upoštevan pri izračunu povprečnine za leto 2019, občine pa bodo dodatne finančne obveznosti bremenile že v letu 219. Zato smo zaprosili za zagotovitev dodatnih finančnih sredstev za kritje obveznosti občin oziroma prilagoditev višine povprečnine.

Celoten dopis je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 98.30 kB
Prenosov: 8x
Dodano: 21.11.2018 10:58
12.11.2018 PRIPOMBE NA NA PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poslalo pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali.

13. člen predloga zakona spreminja peti odstavek 31. člena veljavnega Zakona o zaščiti živali. Ta določa podaljšanje namestitve živali v zavetiščih iz 30 na 45 dni. Na Združenju občin Slovenije odločno nasprotujemo predlogu spremembe, saj to pomeni dodatne finančne obremenitve občin.

* * *

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 98.30 kB
Prenosov: 16x
Dodano: 15.11.2018 13:57
06.11.2018 PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA NEKATERE NUJNE PROGRAME REPUBLIKE SLOVENIJE V KULTURI

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za kulturo poslalo pripombe na predlog Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi.

Strinjamo se, da je treba skrbeti za kulturne spomenike in dobrine, jih ohranjati za naše zanamce in zagotavljati dostop do njih vsem, ki jih to zanima. Ravno tako je treba skrbeti za izobraževanje nas vsem na tem področju. Lokalne skupnosti z veliko aktivnostmi, različnimi programi in investicijami izvajajo javni interes v kulturi, skrbijo ohranjanje kulturne dediščine in razvoj raznovrstnih kulturnih dejavnosti. Menimo, da na tem področju lokalne skupnosti ne odstopajo od aktivnosti na področju države, zato predlagamo, da se to upošteva pri deležu sofinanciranja projektov in se lokalnih skupnosti ne enači z investicijami zasebnikov (pravnih in fizičnih oseb).

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 98.30 kB
Prenosov: 15x
Dodano: 15.11.2018 13:51
05.11.2018 PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O REGIONALNIH RAZVOJNIH PROGRAMIH

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za gospodarski razvoj tehnologijo poslalo pripombe na predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o regionalnih razvojnih programih.

8.a člen opredeljuje sodelovanje deležnikov pri pripravi regionalnega razvojnega programa in določa, da nosilci urejanja prostora, med katere sodijo tudi lokalne skupnosti, brezplačno zagotavljajo dokumente in podatke. To lahko ocenimo kot nalogo lokalnih skupnosti, ki ima finančne posledice, zato naprošamo za pojasnila za katere dokumente gre in kaj natančno naj bi ta opravila bila. Prav tako naprošamo za finančno ovrednotenje te naloge.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 98.30 kB
Prenosov: 10x
Dodano: 15.11.2018 13:49
26.10.2018 PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH PRI RAVNANJU S KOMUNALNO ODPADNO EMBALAŽO IN Z ODPADNIMI NAGROBNIMI SVEČAMI

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor poslalo pripombe k predlogu Zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami. Združenje pozdravlja namen Vlade RS, da se uredi področje ravnanja s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami. S predlaganim Zakonom se urejajo alarmantne razmere na tem področju, veljalo pa bi jih sistemsko in dolgoročno urediti na način, da v prihodnje tovrstni interventni zakoni ne bodo potrebni.

Celoten dopis je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 98.30 kB
Prenosov: 17x
Dodano: 30.10.2018 00:31
25.10.2018 MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O SOCIALNO VARSTVENIH PREJEMKIH

Združenje občin Slovenije je Državnemu svetu RS, Komisiji za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, podalo mnenje k predlogu Zakona o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Združenje nasprotuje sprejemu  Zakona, saj ta prinaša velike finančne obremenitve občinam.

Celoten dopis je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 98.30 kB
Prenosov: 14x
Dodano: 25.10.2018 13:30
19.09.2018 STALIŠČE ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJIE NA IZRAČUN POVPREČNIH STROŠKOV ZA FINANCIRANJE OBČINSKIH NALOG ZA LETI 2019 IN 2020

Ime datotke: MF_IZRACUN_POVPRECNIH_STROSKOV_2.pdf
Velikost datoteke: 183.39 kB
Prenosov: 18x
Dodano: 19.09.2018 09:52
16.09.2018 PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O IZVAJANJU LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poslalo pripombe k Predlogu Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020.

Ker je nov sistem precej nerazumljiv, vam že v tem delu predlagamo, da se čimprej pristopi k njegovi predstavitvi, saj je sprememba uredbe podlaga za spremembo Strategije lokalnega razvoja (SLR). Logistiko pri organizaciji predstavitve lahko prevzame tudi Združenje občin Slovenije.

Občine med drugim ocenjujejo, da je na eni strani zmanjšanje kriterijev pri izpolnjevanju mejnikov zaradi zamikov pri izvajanju operacij ustrezno. Na drugi strani pa je samo spreminjanje sistema določanja uspešnosti LAS tik pred iztekom obdobja, ko se bo preverjalo uspešnost, popolnoma neprimerno. Opozorjeni smo bili tudi, da so morali LAS-i postopek izbire ocenjevalne komisije opisati v SLR. Podana je ocena, da je s potrditvijo SLR potrjeno, da gre za transparentne postopke. V kolikor bi želeli dodatno specificirati »preglednost postopka«, bi morali navesti tudi dodatne kriterije, zato predlagamo, da se tega ne zapiše v Uredbo CLLD.

Celoten dopis je na voljo TU.

 

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 98.30 kB
Prenosov: 13x
Dodano: 27.09.2018 14:09
02.08.2018 PRIPOMBE NA OSNUTEK PRAVILNIKA O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO NA OSNOVI POVPREČNIH STROŠKOV OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ S POSAMEZNIMI VRSTAMI KOMUNALNE OPREME

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostoru poslalo pripombe in predloge k osnutku Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme.

Pravilnik bi v taki obliki najverjetneje lahko bil podlaga za obračun komunalnega prispevka, saj bi na ta način lahko poenostavili zahteve in določila, ki jih v ta namen določa ZUreP. Kljub temu, pa ocenjujemo, da je predlog Pravilnika še vedno pomanjkljiv.


Celoten dopis je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 98.30 kB
Prenosov: 15x
Dodano: 26.09.2018 13:26
25.07.2018 MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI

Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS poslalo mnenje k predlog za spremembo Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1).

Združenje občin Slovenije pozdravlja spremembo ZSPDSLS-1, na podlagi katere bo samoupravnim lokalnim skupnostim omogočeno dopolnjevanje načrta ravnanja s stvarnim premoženjem tudi v letu 2019.

* * *


Ime datotke: DZ_RS_MNENJE_K_PREDLOGU_SPREMEMB_ZSPDSLS_JULIJ_2018.pdf
Velikost datoteke: 116.45 kB
Prenosov: 32x
Dodano: 25.07.2018 11:10
24.07.2018 PRIPOMBE K PREDLOGU UREDBE O VSEBINI PROGRAMA OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ, VSEBINI ODLOKA ZA DOLOČITEV PODLAG ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO TER IZRAČUNU IN ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA

V zvezi z besedilom predloga Uredbe smo Ministrstvo za okolje in prostor zaprosili za sledeča pojasnila. Kako bo občina v daljšem časovnem obdobju zagotavljala ažurnost podlag za odmero komunalnega prispevka, glede na to, da se poligon stavbnih zemljišč spreminja? Bo pri vsaki spremembi in dopolnitvi OPN potrebno novelirati podlage za obstoječo komunalno opremo?

Vprašali smo tudi kako določiti obračunsko območje, ko se nezahtevni objekti samostojno priključujejo na vodovodno in cestno omrežje in jim je po ZUReP-2 možno zaračunati komunalni prispevek, so pa na kmetijskih zemljiščih?

* * *


Ime datotke: MOP_PRIPOMBE_K_UREDBI_KOMUNALNI_PRISPEVEK_JULIJ_2018.pdf
Velikost datoteke: 184.41 kB
Prenosov: 28x
Dodano: 25.07.2018 11:14
03.07.2018 STALIŠČE ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE NA OSNUTEK UREDBE O SKLADIŠČENJU TRDNIH GORLJIVIH ODPADKOV NA PROSTEM

Na Ministrstvo za okolje in prostor smo poslali pripombe k osnutku Uredbe o skladiščenju trdih gorljivih odpadkov na prostem.

Na Združenju Občin Slovenije ocenjujemo, da je uredba nesprejemljiva, saj v njej niso določene finančne posledice za lokalne skupnosti, ki jih bo le ta prinesla. V osnutku je navedeno, da bodo izvajalcem javnih služb naložene nove zahteve, kar prinaša tudi nove obveznosti lokalnim skupnostim. Nikjer nismo zasledili ocene predvidenih finančnih posledic za lokalne skupnosti, zato predlagamo, da pripravite tudi podrobnejše izračune, kakšne bodo finančne posledice za občine oziroma lokalne skupnosti in kako se bodo sredstva zagotovila v občinskih proračunih.

Predlagali smo, da se osnutek Uredbe ustrezno popravi in dopolni ter pošlje v usklajevanje tudi združenjem.

* * *


Ime datotke: MOP_stalisce_ZOS_na_uredbo_o_skladiscenju_trdnih_gorljivih_odpadkov_na_prostem_27.6.2018.pdf
Velikost datoteke: 289.75 kB
Prenosov: 34x
Dodano: 03.07.2018 02:01
08.06.2018 PRIPOMBE NA PREDLOG PROGRAMA PRIPRAVE REGIONALNIH RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2021-2027

Ime datotke: MGRT_PRIPOMBE_PROGRAM_REGIONALNI_RAZVOJNI_PROGRAMI_JUNIJ_2018.doc
Velikost datoteke: 261.63 kB
Prenosov: 38x
Dodano: 08.06.2018 08:26
13.04.2018 PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor poslalo predloge in pripombe k predlogu Uredbe o razvrščanju objektov. Prosili smo za več pojasnil posameznih določb, saj ste občine naletele na vrsto nejasnosti. Tako med drugim opozarjamo, da ni navedeno koliko vrst posameznih objektov, enostavnih ali nezahtevnih, se lahko izvede pri enem objektu (samo en, dva ali je to neomejeno). Prosili smo za pojasnilo ali tovrstne omejitve ni ali pa je to spet prepuščeno občinam? Poraja se tudi vprašanje kaj storiti v primerih ko občina še nima opredeljeno v prostorskih aktih te vrste objektov iz predloga nove uredbe. Lahko občina gradi ali ne sme?

Na veliko težav so opozorile občine, kjer je turizem ena izmed glavni dejavnosti. Prostor turističnih občin je, z vidika gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov, še posebej na udaru. Občine beležijo že toliko zlorab, da jih sploh niti ne evidentirajo več, saj je to praktično nemogoče. Kljub opozorilom in pripombam, gre to načrtovanje popolnoma v drugo smer, zato se bodo na žalost še naprej srečevali s celim kupom t.i. »kmetijskih objektov«, ki žal pa niso prav nič drugega kot objekti za počitnikovanje. Druga problematika t.i. »turističnih občin« pa je ta, da se kleti večstanovanjskih stavb množično spreminjajo v manjša stanovanja.

* * *


Ime datotke: MOP_PRIPOMBE_UREDBA_O_RAZVRSCANJU_OBJEKTOV_APRIL_2018.pdf
Velikost datoteke: 188.91 kB
Prenosov: 173x
Dodano: 25.04.2018 10:49
26.02.2018 PRIPOMBE NA PREDLOG NOVELE ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU

V Združenju občin Slovenije med drugim opozarjamo, da je naloga vsakega pripravljavca sprememb ali novega predpisa, da finančno ovrednoti posledice predloga predpisa za državni proračun in druga javno finančna sredstva, torej tudi za občinske proračune. Te naloge pripravljavec ni izpolnil, zato pozivamo, da se predlog zakona ustrezno dopolni. Hkrati opozarjamo, da se morajo nove naloge občin in posledično tudi dodatne finančne obveznosti ustrezno odraziti tudi v višini povprečnine.

* * *


Ime datotke: MzI_PRIPOMBE_novela_ZPCP-2_2018.pdf
Velikost datoteke: 127.35 kB
Prenosov: 115x
Dodano: 26.02.2018 10:26
22.02.2018 PRIPOMBA NA PREDLOG UREDBE O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI

 

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo posredovalo pripombo na Predlog uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (EVA 2018-3130-0001).

 

                                                     * * *


Ime datotke: MJU_PRIPOMBE_UREDBA_STV_PREM_21.2.2018.pdf
Velikost datoteke: 127.76 kB
Prenosov: 94x
Dodano: 22.02.2018 07:28
13.02.2018 MNENJE NA PREDLOG ZAKONA O INFORMACIJSKI VARNOSTI

 

Združenje občin je Državnemu zboru RS posredovalo mnenje na Predlog zakona o informacijski varnosti (ZInfV), EPA 2594-VII. 

* * *

 


Ime datotke: DZ_MNENJE_Predlog_ZInfV_13.2.2018.pdf
Velikost datoteke: 129.12 kB
Prenosov: 108x
Dodano: 13.02.2018 12:01
13.02.2018 MNENJE NA ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE (ZIntPK-C)

Združenje občin je Državnemu zboru RS posredovalo menenje na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju krupcije (ZIntPK- C), EPA 2551-VII.

 

* * *


Ime datotke: DZ_MNENJE_Predlog_ZIntPK_7.2.2018.pdf
Velikost datoteke: 335.04 kB
Prenosov: 103x
Dodano: 13.02.2018 07:41
13.02.2018 MNENJE NA PREDLOG ZAKONA O DOSTOPNOSTI SPLETIŠČ IN MOBILNIH APLIKACIJ (ZDSMA)

Združenje občin je Državnemu zboru RS poslalo mnenje na predlog Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), EPA 2552-VII.

 

* * *


Ime datotke: DZ_MNENJE_Predlog_ZDSMA_2018.pdf
Velikost datoteke: 155.69 kB
Prenosov: 107x
Dodano: 13.02.2018 07:36
12.02.2018 PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O METODOLOGIJI ZA IZRAČUN POVPREČNIH STROŠKOV ZA FINANCIRANJE OBČINSKIH NALOG

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo poslalo pripombo na Predlog uredbe o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog.

Podali smo pripombo na  6. člen predloga uredbe, ki določa, da povečanje oziroma zmanjšanje tekočih transferov ugotavlja ministrstvo, pristojno za področje občinskih nalog. Predlagamo, da se v proces ugotavljanja tekočih stroškov že v tej fazi vključi tudi združenja občin npr. z mnenjem.

* * *


Ime datotke: MJU_PRIPOMBE_UREDBA_12.2.2018.pdf
Velikost datoteke: 127.03 kB
Prenosov: 100x
Dodano: 12.02.2018 11:51
06.02.2018 STALIŠČE GLEDE PREDLOGA NOVELE ZAKONA O GASILSTVU

V ZOS ne nasprotujemo rešitvam, ki so sad socialnega dialoga in sporazumno reševanje odprtih vprašanj med predstavniki delavcev in delodajalcev, še posebej če gre pri tem za urejanje razmerij, ki različne poklicne skupine postavljajo v enakopraven položaj.

Pripravljavec predpisa je v predlogu ocenil finančne posledice stavkovnega sporazuma (20.000 evrov na letni ravni), kar je po našem mnenju sicer precej konzervativna ocena. Prav tako želimo pristojne resorje opozoriti, da je dodatne finančne obveznosti občin potrebno upoštevati pri določanju obsega finančnih sredstev za financiranje obveznih nalog občin, zato pričakujemo ustrezno prilagoditev višine povprečnine.

* * *


Ime datotke: MO_PRIPOMBE_ZGas_6.2.2018.pdf
Velikost datoteke: 125.50 kB
Prenosov: 103x
Dodano: 06.02.2018 12:01
30.01.2018 MNENJE K PREDLOGU SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONA O POSEBNIH PRAVICAH ITALIJANSKE IN MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (ZPIMVI-A)

Združenje občin Sovenije je v Državni zbor RS poslalo mnenje Predlogu sprememb in dopolnitev Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI-A), EPA 2421-VII.

* * *


Ime datotke: DZ_RS_MNENJE_predlog_ZPMII_30.1.2018.pdf
Velikost datoteke: 317.65 kB
Prenosov: 113x
Dodano: 30.01.2018 11:07
25.01.2018 MNENJE NA PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI (ZLS-S)

Ime datotke: DZ_MNENJE_Predlog_ZLS-S_1_23.1.2018.pdf
Velikost datoteke: 302.88 kB
Prenosov: 123x
Dodano: 25.01.2018 13:32
25.01.2018 MNENJE NA PREDLOG ZAKNA O SPREMEMBI ZAKONA O DIVJADI IN LOVSTVU (ZDLov-1B)

Ime datotke: DZ_MNENJE_Predlog_ZDLov-1B_22.1.2018.pdf
Velikost datoteke: 222.37 kB
Prenosov: 108x
Dodano: 25.01.2018 13:28
25.01.2018 MNENJE NA PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI (ZZZiv-D)

Ime datotke: DZ_MNENJE_Predlog_ZZZiv_D_22.1.2018.pdf
Velikost datoteke: 313.12 kB
Prenosov: 133x
Dodano: 25.01.2018 13:26
25.01.2018 MNENJE NA PREDLOG ZAKONA O EVIDENTIRANJU DEJANSKE RABE ZEMLJIŠČ JAVNE CESTNE IN ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE (ZEDRZ)

Ime datotke: DZ_MNENJE_Predlog_ZEDRZ_15.1.2018.pdf
Velikost datoteke: 312.58 kB
Prenosov: 116x
Dodano: 25.01.2018 13:20
25.01.2018 MNENJE NA PREDLOG ZAKONA O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI (ZSPDSLS-1)

Ime datotke: DZ_MNENJE_Predlog_ZSPDSLS_1_22.1.2018.pdf
Velikost datoteke: 337.76 kB
Prenosov: 123x
Dodano: 25.01.2018 13:19