Mnenja na zakonodajo

Išči
Po letu:
08.06.2018 PRIPOMBE NA PREDLOG PROGRAMA PRIPRAVE REGIONALNIH RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2021-2027

Ime datotke: MGRT_PRIPOMBE_PROGRAM_REGIONALNI_RAZVOJNI_PROGRAMI_JUNIJ_2018.doc
Velikost datoteke: 261.63 kB
Prenosov: 5x
Dodano: 08.06.2018 08:26
13.04.2018 PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor poslalo predloge in pripombe k predlogu Uredbe o razvrščanju objektov. Prosili smo za več pojasnil posameznih določb, saj ste občine naletele na vrsto nejasnosti. Tako med drugim opozarjamo, da ni navedeno koliko vrst posameznih objektov, enostavnih ali nezahtevnih, se lahko izvede pri enem objektu (samo en, dva ali je to neomejeno). Prosili smo za pojasnilo ali tovrstne omejitve ni ali pa je to spet prepuščeno občinam? Poraja se tudi vprašanje kaj storiti v primerih ko občina še nima opredeljeno v prostorskih aktih te vrste objektov iz predloga nove uredbe. Lahko občina gradi ali ne sme?

Na veliko težav so opozorile občine, kjer je turizem ena izmed glavni dejavnosti. Prostor turističnih občin je, z vidika gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov, še posebej na udaru. Občine beležijo že toliko zlorab, da jih sploh niti ne evidentirajo več, saj je to praktično nemogoče. Kljub opozorilom in pripombam, gre to načrtovanje popolnoma v drugo smer, zato se bodo na žalost še naprej srečevali s celim kupom t.i. »kmetijskih objektov«, ki žal pa niso prav nič drugega kot objekti za počitnikovanje. Druga problematika t.i. »turističnih občin« pa je ta, da se kleti večstanovanjskih stavb množično spreminjajo v manjša stanovanja.

* * *


Ime datotke: MOP_PRIPOMBE_UREDBA_O_RAZVRSCANJU_OBJEKTOV_APRIL_2018.pdf
Velikost datoteke: 188.91 kB
Prenosov: 35x
Dodano: 25.04.2018 10:49
26.02.2018 PRIPOMBE NA PREDLOG NOVELE ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU

V Združenju občin Slovenije med drugim opozarjamo, da je naloga vsakega pripravljavca sprememb ali novega predpisa, da finančno ovrednoti posledice predloga predpisa za državni proračun in druga javno finančna sredstva, torej tudi za občinske proračune. Te naloge pripravljavec ni izpolnil, zato pozivamo, da se predlog zakona ustrezno dopolni. Hkrati opozarjamo, da se morajo nove naloge občin in posledično tudi dodatne finančne obveznosti ustrezno odraziti tudi v višini povprečnine.

* * *


Ime datotke: MzI_PRIPOMBE_novela_ZPCP-2_2018.pdf
Velikost datoteke: 127.35 kB
Prenosov: 53x
Dodano: 26.02.2018 10:26
22.02.2018 PRIPOMBA NA PREDLOG UREDBE O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI

 

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo posredovalo pripombo na Predlog uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (EVA 2018-3130-0001).

 

                                                     * * *


Ime datotke: MJU_PRIPOMBE_UREDBA_STV_PREM_21.2.2018.pdf
Velikost datoteke: 127.76 kB
Prenosov: 59x
Dodano: 22.02.2018 07:28
13.02.2018 MNENJE NA PREDLOG ZAKONA O INFORMACIJSKI VARNOSTI

 

Združenje občin je Državnemu zboru RS posredovalo mnenje na Predlog zakona o informacijski varnosti (ZInfV), EPA 2594-VII. 

* * *

 


Ime datotke: DZ_MNENJE_Predlog_ZInfV_13.2.2018.pdf
Velikost datoteke: 129.12 kB
Prenosov: 62x
Dodano: 13.02.2018 12:01
13.02.2018 MNENJE NA ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE (ZIntPK-C)

Združenje občin je Državnemu zboru RS posredovalo menenje na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju krupcije (ZIntPK- C), EPA 2551-VII.

 

* * *


Ime datotke: DZ_MNENJE_Predlog_ZIntPK_7.2.2018.pdf
Velikost datoteke: 335.04 kB
Prenosov: 60x
Dodano: 13.02.2018 07:41
13.02.2018 MNENJE NA PREDLOG ZAKONA O DOSTOPNOSTI SPLETIŠČ IN MOBILNIH APLIKACIJ (ZDSMA)

Združenje občin je Državnemu zboru RS poslalo mnenje na predlog Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), EPA 2552-VII.

 

* * *


Ime datotke: DZ_MNENJE_Predlog_ZDSMA_2018.pdf
Velikost datoteke: 155.69 kB
Prenosov: 61x
Dodano: 13.02.2018 07:36
12.02.2018 PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O METODOLOGIJI ZA IZRAČUN POVPREČNIH STROŠKOV ZA FINANCIRANJE OBČINSKIH NALOG

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo poslalo pripombo na Predlog uredbe o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog.

Podali smo pripombo na  6. člen predloga uredbe, ki določa, da povečanje oziroma zmanjšanje tekočih transferov ugotavlja ministrstvo, pristojno za področje občinskih nalog. Predlagamo, da se v proces ugotavljanja tekočih stroškov že v tej fazi vključi tudi združenja občin npr. z mnenjem.

* * *


Ime datotke: MJU_PRIPOMBE_UREDBA_12.2.2018.pdf
Velikost datoteke: 127.03 kB
Prenosov: 62x
Dodano: 12.02.2018 11:51
06.02.2018 STALIŠČE GLEDE PREDLOGA NOVELE ZAKONA O GASILSTVU

V ZOS ne nasprotujemo rešitvam, ki so sad socialnega dialoga in sporazumno reševanje odprtih vprašanj med predstavniki delavcev in delodajalcev, še posebej če gre pri tem za urejanje razmerij, ki različne poklicne skupine postavljajo v enakopraven položaj.

Pripravljavec predpisa je v predlogu ocenil finančne posledice stavkovnega sporazuma (20.000 evrov na letni ravni), kar je po našem mnenju sicer precej konzervativna ocena. Prav tako želimo pristojne resorje opozoriti, da je dodatne finančne obveznosti občin potrebno upoštevati pri določanju obsega finančnih sredstev za financiranje obveznih nalog občin, zato pričakujemo ustrezno prilagoditev višine povprečnine.

* * *


Ime datotke: MO_PRIPOMBE_ZGas_6.2.2018.pdf
Velikost datoteke: 125.50 kB
Prenosov: 62x
Dodano: 06.02.2018 12:01
30.01.2018 MNENJE K PREDLOGU SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONA O POSEBNIH PRAVICAH ITALIJANSKE IN MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (ZPIMVI-A)

Združenje občin Sovenije je v Državni zbor RS poslalo mnenje Predlogu sprememb in dopolnitev Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI-A), EPA 2421-VII.

* * *


Ime datotke: DZ_RS_MNENJE_predlog_ZPMII_30.1.2018.pdf
Velikost datoteke: 317.65 kB
Prenosov: 73x
Dodano: 30.01.2018 11:07
25.01.2018 MNENJE NA PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI (ZLS-S)

Ime datotke: DZ_MNENJE_Predlog_ZLS-S_1_23.1.2018.pdf
Velikost datoteke: 302.88 kB
Prenosov: 71x
Dodano: 25.01.2018 13:32
25.01.2018 MNENJE NA PREDLOG ZAKNA O SPREMEMBI ZAKONA O DIVJADI IN LOVSTVU (ZDLov-1B)

Ime datotke: DZ_MNENJE_Predlog_ZDLov-1B_22.1.2018.pdf
Velikost datoteke: 222.37 kB
Prenosov: 70x
Dodano: 25.01.2018 13:28
25.01.2018 MNENJE NA PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI (ZZZiv-D)

Ime datotke: DZ_MNENJE_Predlog_ZZZiv_D_22.1.2018.pdf
Velikost datoteke: 313.12 kB
Prenosov: 72x
Dodano: 25.01.2018 13:26
25.01.2018 MNENJE NA PREDLOG ZAKONA O EVIDENTIRANJU DEJANSKE RABE ZEMLJIŠČ JAVNE CESTNE IN ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE (ZEDRZ)

Ime datotke: DZ_MNENJE_Predlog_ZEDRZ_15.1.2018.pdf
Velikost datoteke: 312.58 kB
Prenosov: 69x
Dodano: 25.01.2018 13:20
25.01.2018 MNENJE NA PREDLOG ZAKONA O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI (ZSPDSLS-1)

Ime datotke: DZ_MNENJE_Predlog_ZSPDSLS_1_22.1.2018.pdf
Velikost datoteke: 337.76 kB
Prenosov: 80x
Dodano: 25.01.2018 13:19