Mnenja na zakonodajo

Išči
Po letu:
29.11.2019 PRIPOMBE NA 6-LETNI NAČRT VLAGANJ V PROMET IN PROMETNO INFRASTRUKTURO V RS V LETIH 2020 – 2025

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za infrastrukturo poslalo pripombe k 6-letnemu načrtu vlaganj v promet in prometno infrastrukturo v RS v letih 2020 – 2025 (v nadaljevanju: Initiates file downloadNačrt).


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 0x
Dodano: 29.11.2019 01:38
29.11.2019 PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O MERILIH IN KRITERIJIH ZA SPODBUJANJE IN SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, INVESTICIJ TER IZVAJANJE DEJAVNOSTI, KI SE NANAŠAJO NA RAZVOJNE USMERITVE V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor poslalo pripombe na predlog Uredbe o merilih in kriterijih za spodbujanje in sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti, ki se nanašajo na razvojne usmeritve v Triglavskem narodnem parku, katero smo v pripombe prejeli 4. 11. 2019.

 

Celoten dopis je na voljoInitiates file download TU.

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 1x
Dodano: 29.11.2019 01:36
29.11.2019 PRIPOMBE NA OSNUTEK STANOVANJSKEGA ZAKONA (SZ – 2)

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripombe na osnutek Stanovanjskega zakona, ki je bil 14. 10. 2019 objavljen na spletnem portalu eDemokracija.


Dopis je na voljoInitiates file download TU.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 1x
Dodano: 29.11.2019 01:35
14.10.2019 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O PODNEBNI POLITIKI

Združenje občin lovenije je na Ministrstvo za okolje in prostor poslalo mnenje na Predlog zakona o podnebni politiki.

Celotno mnenje si lahko ogledate TU.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 14x
Dodano: 14.10.2019 14:29
03.10.2019 MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA NEKATERE NUJNE PROGRAME REPUBLIKE SLOVENIJE V KULTURI

Ime datotke: DS_RS__MNENJE_K_PREDLOGU_ZAKONA_O_ZAGOTAVLJANJU_SREDSTEV_ZA_NEKATERE_NUJNE_PROGRAME_RS_V_KULTURI_OKTOBER_2019.pdf
Velikost datoteke: 165.37 kB
Prenosov: 21x
Dodano: 03.10.2019 09:36
03.10.2019 MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2020 IN 2021

Ime datotke: DZ_RS_MNENJE_ZIPRS2021_SEPTEMBER_2019.pdf
Velikost datoteke: 165.50 kB
Prenosov: 15x
Dodano: 03.10.2019 09:39
01.08.2019 MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE (ZIntPK-C), EPA 703-VIII

Združenje občin Slovenije je v državni zbor  posredovalo mnenje k Predlogu Zakona o spremembah n dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C), EPA 703-VIII.

Mnenje ZOS


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 31x
Dodano: 01.08.2019 14:36
31.07.2019 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN (ZFO-1D)

Ministrstvu za finance smo poslali pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin, ki predvideva kar nekaj sprememb.

Celoten dopis je na voljo TU.

                                                       * * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 35x
Dodano: 01.08.2019 09:42
08.07.2019 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VODAH


Na Ministrstvo za okolje in prostor smo poslali pripombe na predlog Zakona o vodah. Pristojne med drugim opozarjamo na nujnost rednega in temeljitega vzdrževanja vodotokov ter na zagotovitev ustreznih ukrepov, na podlagi katerih bo škoda hitro povrnjena oškodovancem.

Občine ugotavljajo, da so izpadle pri sofinanciranju iz naslova regijskih sredstev, njihove čistilne naprave pa so zmogljivosti od 2.000 do 4.000 PE, zato naj se  projekte izgradnje ali obnove javne kanalizacije v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, manjšo od 4.000 PE, če jih ni mogoče sofinancirati iz sredstev strukturnih in investicijskih skladov in pridobiti kreditov v ta namen, uvrsti na seznam projektov, ki se financirajo iz Sklada za vode.

Občine predlagajo tudi, da se del sredstev Sklada za vode nameni tudi za nadomeščanje škode oškodovancem zaradi poplav na poplavnih območjih. 


Celoten dopis je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 34x
Dodano: 01.08.2019 10:00
25.03.2019 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (ZVOP-2)

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za pravosodje poslalo Initiates file downloadpripombe k Predlogu zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

V ZOS menimo, da je vsebina predloga zakona preobsežna, saj vsebuje kar 159 členov, Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba) jih ima 99. Menimo tudi, da je predlog zakona strožji od določil Uredbe.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 55x
Dodano: 01.04.2019 00:28
11.03.2019 PRIPOMBE NA PREDLOG PRAVILNIKA O METODOLOGIJI ZA OBLIKOVANJE CEN PROGRAMOV V VRTCIH, KI IZVAJAJO JAVNO SLUŽBO

Na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport smo poslali Initiates file downloadpripombe k predlogu Initiates file downloadPravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 56x
Dodano: 01.04.2019 00:38
27.02.2019 MNENJE K PREDLOGU REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2019

Združenje občin Slovenije je Državnemu svetu RS poslao mnenje k Predlogu rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019.

 

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 67x
Dodano: 27.02.2019 10:27
27.02.2019 PRIPRAVA OBRAZCEV VLOG ZA SPREMEMBO PODATKA V URADNI EVIDENCI

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor podalo pripombe k pripravi obrazcevvlog za spremembo podatka v uradni evidenci.

 

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 52x
Dodano: 27.02.2019 10:26
18.01.2019 MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O GASILSTVU (ZGas-C), EPA 363-VIII

Združenje občin Slovenije je Državnemu svetu RS poslalo mnenje k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o gasilstvu (ZGas-C), EPA 363-VIII.

Mnenje je dostopno TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 179x
Dodano: 30.01.2019 21:49
14.01.2019 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ŽIČNIŠKIH NAPRAVAH ZA PREVOZ OSEB IN PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O TEHNIČNIH PREGLEDIH ŽIČNIŠKIH NAPRAV TER PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU STROŠKOV VZDRŽEVANJA, OBR

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za infrastrukturo poslalo pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb in predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pregledih žičniških naprav ter Pravilnika o sofinanciranju stroškov vzdrževanja, obratovanja in gradnje žičniških naprav za prevoz oseb.

Med drugim smo zapisali, da ocenjujemo, da je besedilo 12. člena predloga Zakona, ki določa sofinanciranje obratovanja, vzdrževanja in gradnjo žičniških naprav, pomanjkljivo in precej nejasno. Predlagamo, da se sofinanciranje s strani občin poda kot eno od možnosti, ki se opredeli z besedo »lahko«.

Menimo tudi, da Pravilnik o sofinanciranju stroškov vzdrževanja, obratovanja in gradnje žičniških naprav za prevoz oseb področja ne ureja na dovolj jasen način, predvsem pa neprimerno ureja sofinanciranje s strani lokalnih skupnosti. V 5. členu Pravilnika se kot sofinancerja omenja le pristojno ministrstvo, občin pa ne, čeprav so te navedene v 1. členu Pravilnika.

Celoten dopis je na voljo TU.

                                                     * * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 185x
Dodano: 30.01.2019 22:16