Mnenja na zakonodajo

Išči
Po letu:
19.09.2018 STALIŠČE ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJIE NA IZRAČUN POVPREČNIH STROŠKOV ZA FINANCIRANJE OBČINSKIH NALOG ZA LETI 2019 IN 2020

Ime datotke: MF_IZRACUN_POVPRECNIH_STROSKOV_2.pdf
Velikost datoteke: 183.39 kB
Prenosov: 9x
Dodano: 19.09.2018 09:52
16.09.2018 PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O IZVAJANJU LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poslalo pripombe k Predlogu Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020.

Ker je nov sistem precej nerazumljiv, vam že v tem delu predlagamo, da se čimprej pristopi k njegovi predstavitvi, saj je sprememba uredbe podlaga za spremembo Strategije lokalnega razvoja (SLR). Logistiko pri organizaciji predstavitve lahko prevzame tudi Združenje občin Slovenije.

Občine med drugim ocenjujejo, da je na eni strani zmanjšanje kriterijev pri izpolnjevanju mejnikov zaradi zamikov pri izvajanju operacij ustrezno. Na drugi strani pa je samo spreminjanje sistema določanja uspešnosti LAS tik pred iztekom obdobja, ko se bo preverjalo uspešnost, popolnoma neprimerno. Opozorjeni smo bili tudi, da so morali LAS-i postopek izbire ocenjevalne komisije opisati v SLR. Podana je ocena, da je s potrditvijo SLR potrjeno, da gre za transparentne postopke. V kolikor bi želeli dodatno specificirati »preglednost postopka«, bi morali navesti tudi dodatne kriterije, zato predlagamo, da se tega ne zapiše v Uredbo CLLD.

Celoten dopis je na voljo TU.

 

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 62.46 kB
Prenosov: 2x
Dodano: 27.09.2018 14:09
02.08.2018 PRIPOMBE NA OSNUTEK PRAVILNIKA O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO NA OSNOVI POVPREČNIH STROŠKOV OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ S POSAMEZNIMI VRSTAMI KOMUNALNE OPREME

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostoru poslalo pripombe in predloge k osnutku Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme.

Pravilnik bi v taki obliki najverjetneje lahko bil podlaga za obračun komunalnega prispevka, saj bi na ta način lahko poenostavili zahteve in določila, ki jih v ta namen določa ZUreP. Kljub temu, pa ocenjujemo, da je predlog Pravilnika še vedno pomanjkljiv.


Celoten dopis je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 62.46 kB
Prenosov: 3x
Dodano: 26.09.2018 13:26
25.07.2018 MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI

Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS poslalo mnenje k predlog za spremembo Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1).

Združenje občin Slovenije pozdravlja spremembo ZSPDSLS-1, na podlagi katere bo samoupravnim lokalnim skupnostim omogočeno dopolnjevanje načrta ravnanja s stvarnim premoženjem tudi v letu 2019.

* * *


Ime datotke: DZ_RS_MNENJE_K_PREDLOGU_SPREMEMB_ZSPDSLS_JULIJ_2018.pdf
Velikost datoteke: 116.45 kB
Prenosov: 18x
Dodano: 25.07.2018 11:10
24.07.2018 PRIPOMBE K PREDLOGU UREDBE O VSEBINI PROGRAMA OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ, VSEBINI ODLOKA ZA DOLOČITEV PODLAG ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO TER IZRAČUNU IN ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA

V zvezi z besedilom predloga Uredbe smo Ministrstvo za okolje in prostor zaprosili za sledeča pojasnila. Kako bo občina v daljšem časovnem obdobju zagotavljala ažurnost podlag za odmero komunalnega prispevka, glede na to, da se poligon stavbnih zemljišč spreminja? Bo pri vsaki spremembi in dopolnitvi OPN potrebno novelirati podlage za obstoječo komunalno opremo?

Vprašali smo tudi kako določiti obračunsko območje, ko se nezahtevni objekti samostojno priključujejo na vodovodno in cestno omrežje in jim je po ZUReP-2 možno zaračunati komunalni prispevek, so pa na kmetijskih zemljiščih?

* * *


Ime datotke: MOP_PRIPOMBE_K_UREDBI_KOMUNALNI_PRISPEVEK_JULIJ_2018.pdf
Velikost datoteke: 184.41 kB
Prenosov: 18x
Dodano: 25.07.2018 11:14
03.07.2018 STALIŠČE ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE NA OSNUTEK UREDBE O SKLADIŠČENJU TRDNIH GORLJIVIH ODPADKOV NA PROSTEM

Na Ministrstvo za okolje in prostor smo poslali pripombe k osnutku Uredbe o skladiščenju trdih gorljivih odpadkov na prostem.

Na Združenju Občin Slovenije ocenjujemo, da je uredba nesprejemljiva, saj v njej niso določene finančne posledice za lokalne skupnosti, ki jih bo le ta prinesla. V osnutku je navedeno, da bodo izvajalcem javnih služb naložene nove zahteve, kar prinaša tudi nove obveznosti lokalnim skupnostim. Nikjer nismo zasledili ocene predvidenih finančnih posledic za lokalne skupnosti, zato predlagamo, da pripravite tudi podrobnejše izračune, kakšne bodo finančne posledice za občine oziroma lokalne skupnosti in kako se bodo sredstva zagotovila v občinskih proračunih.

Predlagali smo, da se osnutek Uredbe ustrezno popravi in dopolni ter pošlje v usklajevanje tudi združenjem.

* * *


Ime datotke: MOP_stalisce_ZOS_na_uredbo_o_skladiscenju_trdnih_gorljivih_odpadkov_na_prostem_27.6.2018.pdf
Velikost datoteke: 289.75 kB
Prenosov: 24x
Dodano: 03.07.2018 02:01
08.06.2018 PRIPOMBE NA PREDLOG PROGRAMA PRIPRAVE REGIONALNIH RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2021-2027

Ime datotke: MGRT_PRIPOMBE_PROGRAM_REGIONALNI_RAZVOJNI_PROGRAMI_JUNIJ_2018.doc
Velikost datoteke: 261.63 kB
Prenosov: 31x
Dodano: 08.06.2018 08:26
13.04.2018 PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor poslalo predloge in pripombe k predlogu Uredbe o razvrščanju objektov. Prosili smo za več pojasnil posameznih določb, saj ste občine naletele na vrsto nejasnosti. Tako med drugim opozarjamo, da ni navedeno koliko vrst posameznih objektov, enostavnih ali nezahtevnih, se lahko izvede pri enem objektu (samo en, dva ali je to neomejeno). Prosili smo za pojasnilo ali tovrstne omejitve ni ali pa je to spet prepuščeno občinam? Poraja se tudi vprašanje kaj storiti v primerih ko občina še nima opredeljeno v prostorskih aktih te vrste objektov iz predloga nove uredbe. Lahko občina gradi ali ne sme?

Na veliko težav so opozorile občine, kjer je turizem ena izmed glavni dejavnosti. Prostor turističnih občin je, z vidika gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov, še posebej na udaru. Občine beležijo že toliko zlorab, da jih sploh niti ne evidentirajo več, saj je to praktično nemogoče. Kljub opozorilom in pripombam, gre to načrtovanje popolnoma v drugo smer, zato se bodo na žalost še naprej srečevali s celim kupom t.i. »kmetijskih objektov«, ki žal pa niso prav nič drugega kot objekti za počitnikovanje. Druga problematika t.i. »turističnih občin« pa je ta, da se kleti večstanovanjskih stavb množično spreminjajo v manjša stanovanja.

* * *


Ime datotke: MOP_PRIPOMBE_UREDBA_O_RAZVRSCANJU_OBJEKTOV_APRIL_2018.pdf
Velikost datoteke: 188.91 kB
Prenosov: 123x
Dodano: 25.04.2018 10:49
26.02.2018 PRIPOMBE NA PREDLOG NOVELE ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU

V Združenju občin Slovenije med drugim opozarjamo, da je naloga vsakega pripravljavca sprememb ali novega predpisa, da finančno ovrednoti posledice predloga predpisa za državni proračun in druga javno finančna sredstva, torej tudi za občinske proračune. Te naloge pripravljavec ni izpolnil, zato pozivamo, da se predlog zakona ustrezno dopolni. Hkrati opozarjamo, da se morajo nove naloge občin in posledično tudi dodatne finančne obveznosti ustrezno odraziti tudi v višini povprečnine.

* * *


Ime datotke: MzI_PRIPOMBE_novela_ZPCP-2_2018.pdf
Velikost datoteke: 127.35 kB
Prenosov: 102x
Dodano: 26.02.2018 10:26
22.02.2018 PRIPOMBA NA PREDLOG UREDBE O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI

 

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo posredovalo pripombo na Predlog uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (EVA 2018-3130-0001).

 

                                                     * * *


Ime datotke: MJU_PRIPOMBE_UREDBA_STV_PREM_21.2.2018.pdf
Velikost datoteke: 127.76 kB
Prenosov: 84x
Dodano: 22.02.2018 07:28
13.02.2018 MNENJE NA PREDLOG ZAKONA O INFORMACIJSKI VARNOSTI

 

Združenje občin je Državnemu zboru RS posredovalo mnenje na Predlog zakona o informacijski varnosti (ZInfV), EPA 2594-VII. 

* * *

 


Ime datotke: DZ_MNENJE_Predlog_ZInfV_13.2.2018.pdf
Velikost datoteke: 129.12 kB
Prenosov: 97x
Dodano: 13.02.2018 12:01
13.02.2018 MNENJE NA ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE (ZIntPK-C)

Združenje občin je Državnemu zboru RS posredovalo menenje na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju krupcije (ZIntPK- C), EPA 2551-VII.

 

* * *


Ime datotke: DZ_MNENJE_Predlog_ZIntPK_7.2.2018.pdf
Velikost datoteke: 335.04 kB
Prenosov: 90x
Dodano: 13.02.2018 07:41
13.02.2018 MNENJE NA PREDLOG ZAKONA O DOSTOPNOSTI SPLETIŠČ IN MOBILNIH APLIKACIJ (ZDSMA)

Združenje občin je Državnemu zboru RS poslalo mnenje na predlog Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), EPA 2552-VII.

 

* * *


Ime datotke: DZ_MNENJE_Predlog_ZDSMA_2018.pdf
Velikost datoteke: 155.69 kB
Prenosov: 94x
Dodano: 13.02.2018 07:36
12.02.2018 PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O METODOLOGIJI ZA IZRAČUN POVPREČNIH STROŠKOV ZA FINANCIRANJE OBČINSKIH NALOG

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo poslalo pripombo na Predlog uredbe o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog.

Podali smo pripombo na  6. člen predloga uredbe, ki določa, da povečanje oziroma zmanjšanje tekočih transferov ugotavlja ministrstvo, pristojno za področje občinskih nalog. Predlagamo, da se v proces ugotavljanja tekočih stroškov že v tej fazi vključi tudi združenja občin npr. z mnenjem.

* * *


Ime datotke: MJU_PRIPOMBE_UREDBA_12.2.2018.pdf
Velikost datoteke: 127.03 kB
Prenosov: 89x
Dodano: 12.02.2018 11:51
06.02.2018 STALIŠČE GLEDE PREDLOGA NOVELE ZAKONA O GASILSTVU

V ZOS ne nasprotujemo rešitvam, ki so sad socialnega dialoga in sporazumno reševanje odprtih vprašanj med predstavniki delavcev in delodajalcev, še posebej če gre pri tem za urejanje razmerij, ki različne poklicne skupine postavljajo v enakopraven položaj.

Pripravljavec predpisa je v predlogu ocenil finančne posledice stavkovnega sporazuma (20.000 evrov na letni ravni), kar je po našem mnenju sicer precej konzervativna ocena. Prav tako želimo pristojne resorje opozoriti, da je dodatne finančne obveznosti občin potrebno upoštevati pri določanju obsega finančnih sredstev za financiranje obveznih nalog občin, zato pričakujemo ustrezno prilagoditev višine povprečnine.

* * *


Ime datotke: MO_PRIPOMBE_ZGas_6.2.2018.pdf
Velikost datoteke: 125.50 kB
Prenosov: 91x
Dodano: 06.02.2018 12:01
30.01.2018 MNENJE K PREDLOGU SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONA O POSEBNIH PRAVICAH ITALIJANSKE IN MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (ZPIMVI-A)

Združenje občin Sovenije je v Državni zbor RS poslalo mnenje Predlogu sprememb in dopolnitev Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI-A), EPA 2421-VII.

* * *


Ime datotke: DZ_RS_MNENJE_predlog_ZPMII_30.1.2018.pdf
Velikost datoteke: 317.65 kB
Prenosov: 103x
Dodano: 30.01.2018 11:07
25.01.2018 MNENJE NA PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI (ZLS-S)

Ime datotke: DZ_MNENJE_Predlog_ZLS-S_1_23.1.2018.pdf
Velikost datoteke: 302.88 kB
Prenosov: 107x
Dodano: 25.01.2018 13:32
25.01.2018 MNENJE NA PREDLOG ZAKNA O SPREMEMBI ZAKONA O DIVJADI IN LOVSTVU (ZDLov-1B)

Ime datotke: DZ_MNENJE_Predlog_ZDLov-1B_22.1.2018.pdf
Velikost datoteke: 222.37 kB
Prenosov: 96x
Dodano: 25.01.2018 13:28
25.01.2018 MNENJE NA PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI (ZZZiv-D)

Ime datotke: DZ_MNENJE_Predlog_ZZZiv_D_22.1.2018.pdf
Velikost datoteke: 313.12 kB
Prenosov: 118x
Dodano: 25.01.2018 13:26
25.01.2018 MNENJE NA PREDLOG ZAKONA O EVIDENTIRANJU DEJANSKE RABE ZEMLJIŠČ JAVNE CESTNE IN ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE (ZEDRZ)

Ime datotke: DZ_MNENJE_Predlog_ZEDRZ_15.1.2018.pdf
Velikost datoteke: 312.58 kB
Prenosov: 104x
Dodano: 25.01.2018 13:20
25.01.2018 MNENJE NA PREDLOG ZAKONA O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI (ZSPDSLS-1)

Ime datotke: DZ_MNENJE_Predlog_ZSPDSLS_1_22.1.2018.pdf
Velikost datoteke: 337.76 kB
Prenosov: 109x
Dodano: 25.01.2018 13:19