Mnenja na zakonodajo

Išči
Po letu:
07.06.2022 MNENJE NA PREDLOG ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA CELOVITO UREDITEV POLOŽAJA RAZSELJENIH OSEB IZ UKRAJINE IN ZA POMOČ GOSPODARSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZARADI POSLEDIC UKRAJINSKE KRIZE

Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS posredovalo mnenje na predlog Zakona o interventnih ukrepih za celovito ureditev položaja razseljenih oseb iz Ukrajine in za pomoč gospodarstvu Republike Slovenije zaradi posledic ukrajinske krize.

* * *


Ime datotke: 007-39-2022_DZ_RS_MNENJE_ZAKON_O_INTERVENTNIH_UKREPIH___POSLEDICE_UKRAJINSKE_KRIZE_JUNIJ_2022.pdf
Velikost datoteke: 123.92 kB
Prenosov: 10x
Dodano: 07.06.2022 12:19
07.06.2022 PRIPOMBE NA OSNUTEK PRAVILNIKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU, OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU IN SKLEPU O LOKACIJSKI PREVERITVI

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripombe na osnutek Pravilnika o občinskem prostorskem načrtu, občinskem podrobnem prostorskem načrtu in sklepu o lokacijski preveritvi.

* * *


Ime datotke: 007-38-25022_MOP_PRIPOMBE_NA_OSNUTEK_PRAVILNIK_OPN_IN_OPPN_JUNIJ_2022.pdf
Velikost datoteke: 144.61 kB
Prenosov: 10x
Dodano: 07.06.2022 10:21
30.05.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG SKLEPA O DELITVI SREDSTEV POŽARNE TAKSE ZA IZVAJANJE NALOG VARSTVA PRED POŽAROM V LOKALNIH SKUPNOSTIH

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za obrambo posredovalo dopis s pripombami na predlog Sklepa o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih.

ZOS predlaga, da se prva točka Sklep dopolni z določitvijo odstotka sredstev osrednjemu gasilskemu društvu v občini, ki na svojem območju nima enote GEŠP.

* * *


Ime datotke: 007-36-2022-2_MORS_PRIPOMBE_NA_PREDLOG_SKLEPA_O_DELITVI_SREDSTEV_POZARNE_TAKSE_ZA_IZVAJANJE_NALOG_VARSTVA_PRED_POZAROM_V_LOKALNIH_SKUPNOSTIH_2752022.pdf
Velikost datoteke: 125.06 kB
Prenosov: 12x
Dodano: 30.05.2022 14:48
27.05.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO TER O IZRAČUNU IN ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA IN PRISPEVKA ZA ZAČASNE OBJEKTE

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripombe na predlog Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka in prispevka za začasne objekte (v nadaljevanju: Uredba).

Podajamo pripombo na 33. in 34. člen, ki določata prenehanje uporabe sedaj veljavne uredbe in začetek veljavnosti predlagane.

34. člen predvideva, da bo Uredba začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Čeprav 32. člen Uredbe določa, da se postopki, ki so bili začeti pred sprejetjem Uredbe, končajo po dosedanjih predpisih, bi predlagali, da se določi prehodno obdobje (npr. 6 mesecev), v katerem bodo imele občine čas za pripravo in sprejetje odlokov.

* * *


Ime datotke: 007-37-2022_MOP_PRIPOMBE_NA_PREDLOG_UREDBE__PROGRAM_OPREMLJANJA_STAVBNIH_ZEMLJISC__MAJ_2022.pdf
Velikost datoteke: 115.27 kB
Prenosov: 14x
Dodano: 27.05.2022 14:11
23.05.2022 SKUPNE PRIPOMBE ZOS, ZMOS, SOS IN ZBORNICE KOMUNALNEGA GOSPODARSTVA GZS NA PREDLOG ZAKONA O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH

Združenja občin in Zbornica komunalnega gospodarstva pri GZS smo na Ministrstvo za okolje posredovali skupne pripombe na predlog Zakona o gospodarskih javnih službah (v nadaljevanju: ZGJSVO).

                                                         * * *


Ime datotke: Pripombe_ZMOS_SOS_ZOS_ZKG-GZS_Ministrstvo_za_okolje_in_prostor_-_v3.docx
Velikost datoteke: 390.34 kB
Prenosov: 17x
Dodano: 23.05.2022 11:21
23.05.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O RAZREŠITVI NASPROTJA JAVNIH INTERESOV

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripombe na predlog Uredbe o razrešitvi nasprotja javnih interesov, ki je bila 6. 4. 2022 objavljena na spletnem portalu eDemokracija.

                                                           * * *


Ime datotke: 007-24-2022-2_MOP_PRIPOMBE_NA_PREDLOG_UREDBE_O_RAZRESITVI_NASPROTJA_INTERESOV.pdf
Velikost datoteke: 111.54 kB
Prenosov: 17x
Dodano: 23.05.2022 11:09
23.05.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O SMERNICAH NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripombe na predlog Uredbe o smernicah nosilcev prostora, ki je bila 6. 4. 2022 objavljena na spletnem portalu eDemokracija.

                                                              * * *Ime datotke: 007-23-2022-2_MOP_PRIPOMBE_NA_PREDLOG_UREDBE_O_SMERNICAH_NOSILCEV_UREJANJA_PROSTORA_652022.pdf
Velikost datoteke: 99.26 kB
Prenosov: 22x
Dodano: 23.05.2022 11:08
19.05.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH VARSTVA OKOLJA

Združenje občin Slovenije je na ministrstvo za okolje in prostor posredovalo pripombe na predlog Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja, ki je bil, 3.2.2022, objavljen na spletnem portalu eDemokracija.


Ime datotke: 007-30-2022-2_MOP_PRIPOMBE_NA_PREDLOG_ZAKONA_O_GOSPODARSKIH_JAVNIH_SLUZBAH_VARSTVA_OKOLJA_1652022.pdf
Velikost datoteke: 110.56 kB
Prenosov: 22x
Dodano: 19.05.2022 09:57
19.05.2022 PRIPOMBE NA PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI IN OBRAZCIH PRI GRADITVI OBJEKTOV

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripombe na Pravilnik o dokumentaciji in obrazcih pri graditvi objektov, ki je bil, 20. 4. 2022, objavljen na spletnem portalu eDemokracija.


Ime datotke: 007-29-2022-2_MOP_PRIPOMBE_PRAVILNIK_O_DOKUMENTACIJI_IN_OBRAZCIH_PRI_GRADITVI_OBJEKTOV_1352022doc.pdf
Velikost datoteke: 109.98 kB
Prenosov: 23x
Dodano: 19.05.2022 09:21
13.04.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripombe na predlog Uredbe o razvrščanju objektov, ki je bila 14. 3. 2022 objavljen na spletnem portalu eDemokracija.

* * *


Ime datotke: 007-19-2022-4MOP_PRIPOMBE_NA_PREDLOG_UREDBE_O_RAZVRSCANJU_OBJEKTOV_APRIL_2022.pdf
Velikost datoteke: 122.88 kB
Prenosov: 75x
Dodano: 13.04.2022 13:35
12.04.2022 PRIPOMBE NA OSNUTEK UREDBE O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI UREDBE O UPRAVLJANJU KAKOVOSTI KOPALNIH VODA

Ministrstvu za okolje in prostor smo posredovali pripombe na osnutek Uredbe o spremembi in dopolnitvi uredbe o upravljanju kakovosti kopalnih voda, in sicer smo predlagali dve dopolnitve Priloge 1 - Seznam kopalnih voda.

* * *


Ime datotke: 007-28-2022_MOP_PRIPOMBE_UREDBA_KOPALNE_VODE_1242022.pdf
Velikost datoteke: 111.46 kB
Prenosov: 30x
Dodano: 12.04.2022 14:28
12.04.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O DOPOLNITVI UREDBE O EMISIJI SNOVI IN TOPLOTE PRI ODVAJANJU ODPADNIH VODA V VODE IN JAVNO KANALIZACIJO

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripombe na predlog Uredbe o dopolnitvi uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

2. člen predloga novele Uredbe spreminja 5. člen sedaj veljavne uredbe, ki določa mejne vrednosti parametrov onesnaženosti. Dodaja se nov, deveti odstavek, kateri pa je po naši oceni preveč ohlapen, saj ni opredeljeno na kakšen način se bo določila mejna vrednost. Prav tako ni opredeljeno ali se bo to izračunalo ali pa bo odvisno od presoje posameznega pripravljavca okoljevarstvenega dovoljenja. Zato smo predlagali, da se natančno navede način določitve mejne vrednosti in izračun le-te.

* * *


Ime datotke: 007-25-2022MOP_PRIPOMBE_UREDBA_O_EMISIJI_SNOVI_IN_TOPLOTE_PRI_ODVAJANJU_ODPADNIH_VODA_V_VODE_IN_JAVNO_KANALIZACIJO_1142022doc.pdf
Velikost datoteke: 97.25 kB
Prenosov: 33x
Dodano: 12.04.2022 14:27
12.04.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O VARSTVENIH OBMOČJIH DEDIŠČINE

Na Ministrstvo za kulturo smo naslovili pripombe na Predlog Uredbe o varstvenih območjih dediščine in pozvali k sodelovanju z občinami.

* * *


Ime datotke: 007-27-2022_MK_PRIPOMBE_NA_PREDLOG_UREDBE_O_VARSTVENIH_OBMOCJIH_DEDISCINE_1242022.pdf
Velikost datoteke: 98.21 kB
Prenosov: 36x
Dodano: 12.04.2022 14:24
12.04.2022 PRIPOMBE K PREDLOGU PRAVILNIKA O PRIJAVI NEZGODE IN POŠKODBE PRI DELU

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti posredovalo pripombe na predlog Pravilnika o prijavi nezgode pri delu.

* * *


Ime datotke: 007-26-2022_MDDSZ_PRIPOMBE__PRAVILNIK_POSKODBA_PRI_DELU_1142022.pdf
Velikost datoteke: 97.27 kB
Prenosov: 31x
Dodano: 12.04.2022 14:07
06.04.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG PRAVILNIKA O LOKACIJSKI INFORMACIJI

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripombe na predlog Pravilnika o lokacijski informaciji, ki je bil 2. 3. 2022 objavljen na sepletnem portalu eDemokracija.

Pripombe smo posredovali v dveh dopisih, in sicer je prvi na voljo TU, drugi pa TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 118.78 kB
Prenosov: 34x
Dodano: 08.04.2022 14:20
31.03.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG PRAVILNIKA O ZAČASNIH OBJEKTIH

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripombe na predlog Pravilnika o začasnih objektih (v nadaljevanju: Pravilnik), ki je bil 24. 2. 2022 objavljen na spletnem portalu eDemokracija.

* * *


Ime datotke: 007-21-2022_MOP_PRIPOMBE_PRAVILNIK_O_ZACASNIH_OBJEKTIH_MAREC_2022.pdf
Velikost datoteke: 157.82 kB
Prenosov: 42x
Dodano: 31.03.2022 12:59
23.03.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O ZMANJŠANJU VPLIVA NEKATERIH PLASTIČNIH PROIZVODOV NA OKOLJE

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripombe na predlog Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje.

* * *

 


Ime datotke: 007-20-2022_MOP_PRIPOMBE_NA_PREDLOG_UREDBE_O_ZMANJSANJU_VPLIVA_NEKATERIH_PLASTICNIH_PROIZVODOV_NA_OKOLJE_2232022.pdf
Velikost datoteke: 102.96 kB
Prenosov: 37x
Dodano: 23.03.2022 08:14
21.03.2022 PRIPOMBE NA OSNUTEK NAČRTA ZMANJŠEVANJA POPLAVNE OGROŽENOSTI ZA OBDOBJE OD 2022 DO 2027

Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za okolje in prostor naslovilo dopis s pripombami na osnutek Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje od 2022 do 2027.

Dopis s pripobami je na voljo TU, priloga 1 k dopisu je na voljo TU, priloga 2 k dopisu pa je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 118.78 kB
Prenosov: 39x
Dodano: 21.03.2022 12:07
21.03.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG PROGRAMA RAVNANJA Z ODPADKI IN PROGRAMA PREPREČEVANJA ODPADKOV

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripome na predlog programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov.

* * *


Ime datotke: 007-16-2022_MOP_PRIPOMBE_NA_PREDL_PROG.RAVNANJA_Z_ODPADKI_IN_PROG._PREPRECEVANJA_ODPADKOV_732022.pdf
Velikost datoteke: 110.75 kB
Prenosov: 41x
Dodano: 21.03.2022 11:57
24.02.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG PRAVILNIKA O VODENJU PODATKOV KATASTRA NEPREMIČNIN

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripombe na Predlog Pravilnika o vodenju podatkov katastra nepremičnin.

Podali smo predlog dopolnitve prvega odstavka 11. člena, ki opredeljuje podatke, s aktero parcelo je stavba povezana.

* * *


Ime datotke: 007-13-2022_MOP_PRIPOMBE_NA_PREDLOG_PRAVILNIKA_O_VODENJU_KATASTRA_NEPREMICNIN_2422022.pdf
Velikost datoteke: 100.01 kB
Prenosov: 51x
Dodano: 24.02.2022 11:43
22.02.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O ODPADKIH

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripombe na predlog Uredbe o odpadkih.

* * *

 


Ime datotke: 007-11-2022_MOP_PRIPOMBE_NA_PREDLOG_UREDBE_O_ODPADKIH_2122022.pdf
Velikost datoteke: 103.49 kB
Prenosov: 55x
Dodano: 22.02.2022 13:48
22.02.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG SKLEPA VLADE RS O IZVAJANJU OBRAMBE PRED TOČO NA OBMOČJU SV SLOVENIJE ZA LETI 2022 IN 2023

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posredovalo pripombo na predlog Sklepa Vlade RS o izvajanju obrambe pred točo na območju SV Slovenije za leti 2022 in 2023.

* * *

 


Ime datotke: 840-1-2022-1_MKGP_PREDLOG_SKLEPA_OBRAMBA_PRED_TOCO_2122022.pdf
Velikost datoteke: 100.09 kB
Prenosov: 58x
Dodano: 22.02.2022 13:47
25.01.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O DOLOČITVI KONTAKTNE TOČKE ZA SPODBUJANJE RABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za infrastrukturo posredovalo pripombe na predlog Uredbe o določitvi kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in med drugim pozvalo k podaljšanju roka, v katerem so pristojni organi kontaktnim točkam dolžni posredovati zahtevane podatke.

* * *

 


Ime datotke: 007-8-2022_MZI_PREDLOG_UREDBE_KONTAKTNA_TOCKA_OBNOVLJIVI_VIRI_ENERGIJE.pdf
Velikost datoteke: 100.94 kB
Prenosov: 67x
Dodano: 25.01.2022 11:24
25.01.2022 MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJAH

Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS posredovalo mnenje k predlogu Zakona o elektronskih komunikacijah in pozvali k jasni opredelitvi, da operater krije stroške morebitne sanacije ostale infrastrukture v lasti lokalnih skupnosti oz. poskrbi, da ob končanju gradnje v naravi vzpostavljeno prvotno stanje.

* * *


Ime datotke: 007-5-2022_DZ_RS_MNENJE_K_PREDLOGU_ZAKONA_O_ELEKTRONSKIH_KOMUNIKACIJAH_1912022.pdf
Velikost datoteke: 99.58 kB
Prenosov: 56x
Dodano: 25.01.2022 11:00
07.01.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O NOTARIATU

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za pravosodje posredovalo pripombe k predlogu Zakona o notariatu.

Menimo, da se s tem predlogom lokalnim skupnostim nalaga novo nalogo, zato smo pozvali, da se jo ustrezno finančno ovrednoti in občinam zagotovi finančna sredstva.

* * *


Ime datotke: 007-1-2022_MP_PRIPOMBE_NA_PREDLOG_ZAKONA_O_NOTARIATU_712022.pdf
Velikost datoteke: 97.75 kB
Prenosov: 56x
Dodano: 07.01.2022 09:16
06.01.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG PRAVILNIKA O FINANCIRANJU ZAŠČITNE OPREME IN DEZINFEKCIJE PROSTOROV IZVAJALCEM STORITEV NA PODROČJU VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA IN ZNANOSTI

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v pripombah med drugim predlagalo določitev ključa zagotavljanja sredstev za kritje stroškov nakupa predlagane opreme, in sicer npr. na del ki se financira iz teh sredstev in na del, ki se financira iz cene programov.

* * *


Ime datotke: 007-67-2021_MIZS_PREDLOG_PRAVILNIKA_FINANCIRANJE_ZASCITNE_OPREME_IN_DEZINFEKCIJE_PROSTOROV_27122021.pdf
Velikost datoteke: 106.80 kB
Prenosov: 71x
Dodano: 06.01.2022 12:47
06.01.2022 PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O AGRARNIH SKUPNOSTIH (ZAgrS)

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posredovalo pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih. 12. 7. 2021 smo ministrstvu že posredovali pripombe, vendar te niso bile upoštevane.

* * *


Ime datotke: 007-60-2021-3_DZ_pripombe_NOVELA_ZAKONA_O_AGRARNIH_SKUPNOSTIH_27122021.pdf
Velikost datoteke: 157.26 kB
Prenosov: 76x
Dodano: 06.01.2022 12:41