Akti in predlogi

Išči
Po letu:
30.03.2017 PREDLOGA NOVEL UREDB - ODPADNA EMBALAŽA

Ministrstvo za okolje in prostor je 29. marca 2017 v javno obravnavo posredovalo:

 

Predlogi prinašajo ukrepe za zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk. Prosimo, da predloga novel uredb pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa posredujete do 26. aprila 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 46.59 kB
Prenosov: 0x
Dodano: 30.03.2017 12:23
24.03.2017 PREDLOG ZAKONA O JAVNO ZASEBNEM PARTNERSTVU

Ministrstvo za finance nam je v fazi medresorske obravnave v pregled poslalo Predlog zakona o javno zasebnem partnerstvu. Prosimo, da predlog zakona pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa lahko posredujete do 3. aprila 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MF_PredlogZJZP_medresorsko_24.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 365.39 kB
Prenosov: 1x
Dodano: 24.03.2017 14:33
24.03.2017 PREDLOG ZAKONA O PODELJEVANJU KONCESIJ

Ministrstvo za finance nam je v fazi medresorske obravnave v pregled poslalo Predlog zakona o podeljevanju koncesij. Prosimo, da predlog zakona pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa lahko posredujete do ponedeljka, 3. aprila 2017, na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MF_ZPodeljevanjuKoncesij_24.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 553.65 kB
Prenosov: 2x
Dodano: 24.03.2017 09:36
22.03.2017 PREDLOGI PROSTORSKE IN GRADBENE ZAKONODAJE - (PONOVNA) MEDRESORSKA OBRAVNAVA

Ministrstvo za okolje in prostor v ponovno medresorsko obravnavo pošilja predloge predpisov nove prostorske in gradbene zakonodaje:

 

 

 Pripombe lahko posredujete do petka, 31. marca 2017, na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 46.59 kB
Prenosov: 1x
Dodano: 22.03.2017 08:53
22.03.2017 OSNUTEK ZAKONA O SPODBUJANJU RAZVOJA TURIZMA (ZSRT-1)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo osnutek Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), ki ga je posredovalo v medresorsko usklajevanje. 

Prosimo vas, da osnutek zakona proučite in nam najpozneje do petka  31. 3. 2017, posredujete vaše morebitne pripombe oziroma mnenje ali se vam osnutek zdi primeren za uvrstitev gradiva v postopek sprejemanja na Vladi RS, na elektronski naslov info(at)zdruzenjeobcin.si.

 

 


Ime datotke: MGRT_Predlog_ZSRT1_medresorska_21.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 698.23 kB
Prenosov: 3x
Dodano: 24.03.2017 09:40
13.03.2017 PREDLOGI PROSTORSKE IN GRADBENE ZAKONODAJE

Ministrstvo za okolje in prostor nadaljuje s pripravo prostorske in gradbene zakonodaje. Zadnje verzije predlogov zakonov iz februarja oz. marca 2017:

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 46.59 kB
Prenosov: 8x
Dodano: 13.03.2017 12:12
10.03.2017 PREDLOG ZAKONA O VARSTVU PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI IN JEDRSKI VARNOSTI

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Predlog zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti. Prosimo, da predlog zakona pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa lahko posredujete do 23. marca 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MOP_ZVISJV-1_10.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 1824.46 kB
Prenosov: 9x
Dodano: 10.03.2017 11:07
06.03.2017 PREDLOG ZAKONA O IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na portalu e-demokracija objavilo in v javno obravnavo posredovalo Predlog zakona o izobraževanju odraslih. Prosimo vas, da predlog novega zakona pregledate, morebitne pripombe, predloge oz. mnenja pa posredujete najkasneje do 30. marca 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MIZS_predlog_ZIO_3.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 556.36 kB
Prenosov: 14x
Dodano: 06.03.2017 10:31
06.03.2017 PREDLOG NOVELE ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na portalu e-demokracija objavilo in s tem v javno razpravo dalo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Glavna sprememba ZUPJS se nanaša na uvedbo informativne odločbe, odpravljajo se tudi določena neskladja z Ustavo RS. Prosimo, da predlog novele ZUPJS pregledate, morebitne pripombe, predloge oz. mnenja pa posredujete do 30. marca 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MDDSZ_predlog_ZUPJS_3.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 716.45 kB
Prenosov: 9x
Dodano: 06.03.2017 10:29
28.02.2017 PREDLOG NOVELE ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi. Besedilo zakona bo predstavnikom združenja občin predstavljen 14. marca, zato lahko vaš odziv podate do navedenega datuma na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MJU_ZLS_-_2017_23.2.2017.pdf
Velikost datoteke: 261.81 kB
Prenosov: 15x
Dodano: 28.02.2017 08:29
28.02.2017 PREDLOG NOVELE ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah. Besedilo zakona bo predstavnikom združenja občin predstavljen 14. marca, zato lahko vaš odziv podate do navedenega datuma na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MJU_ZLV-2017_23.2.2017.pdf
Velikost datoteke: 332.60 kB
Prenosov: 12x
Dodano: 28.02.2017 08:24
28.02.2017 PREDLOG UREDBE O SOFINANCIRANJU OBČIN NA NARODNOSTNO MEŠANEM OBMOČJU ZA LETO 2017

Urad za narodnosti je pripravil Predlog Uredbe o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leto 2017. Pripombe lahko posredujete na elektronski naslov gp.un(at)gov.si do vključno 8. marca 2017.


Ime datotke: UN_uredba2017_predlog_22022017.pdf
Velikost datoteke: 91.67 kB
Prenosov: 15x
Dodano: 28.02.2017 07:55
28.02.2017 PREDLOG NOVELE UREDBE O PORABI SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V RS V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila spremembe in dopolnitve Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2014-2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta. Spremembe zasledujejo dva cilja:

  • poenostavitev pri sprejemanju izvedbenega načrta in
  • ustreznejšo ureditev administrativnih preverjanj v primeru, ko nastopa neposredni proračunski uporabnik državnega proračuna v vlogi upravičenca.

V okviru sprememb pri sprejemanju izvedbenega načrta predlagajo dopolnitve členov od 18 do 22 obstoječe uredbe s ciljem, da izvedbenega načrta ne sprejme vlada, pač pa organ upravljanja v sodelovanju s posredniškimi organi. Predlagana je sprememba 19. člena, ki predvideva črtanje predhodnega postopka usklajevanja predloga izvedbenega načrta s predstavniki združenj, regij in nevladnih organizacij.

Prosimo, da pregledate predlagane spremembe, morebitne pripombe, predloge oz. mnenje pa lahko posredujete do 6. marca 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: SVRK_Uredba_EKP_INOP2017_27.2.2017.pdf
Velikost datoteke: 353.48 kB
Prenosov: 14x
Dodano: 28.02.2017 07:35
20.02.2017 PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O NORMATIVIH IN MINMALNIH TEHNIČNIH POGOJIH ZA PROSTOR IN OPREMO VRTCA

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na portalu e-demokracija objavilo Predlog pravilnika o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Prosimo vas, da predlog sprememb pravilnika pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa lahko pošljete najkasneje do 15. marca 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MIZS_Pravilnik_prostor_oprema_vrtci_17.2.2017.pdf
Velikost datoteke: 212.43 kB
Prenosov: 15x
Dodano: 20.02.2017 10:44
16.02.2017 PREDLOG NOVELE ZAKONA O IZVRŽBI IN ZAVAROVANJU

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo delovno gradivo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju

 

Temeljni cilji predloga zakona so:

– ureditev postopkovnih pravil za učinkovitejše izvajanje uredb Evropske unije,

– modernizacija izvršilnega postopka na nepremičnine z namenom doseči boljšo in hitrejšo prodajo nepremičnin in hkrati zagotoviti boljše pravno varstvo tako socialno ogroženih dolžnikov kot tudi kupcev, ki kupujejo nepremičnine v izvršilnem postopku ter

– pospešitev izvršilnega postopka in omejevanje možnost zlorab in neupravičenih postopkov izvršbe.

 

Prosimo vas, da predlog zakona pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa posredujete do četrtka, 9. marca 2017, na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MP_predlog_ZIZ-L.pdf
Velikost datoteke: 1452.37 kB
Prenosov: 12x
Dodano: 16.02.2017 15:01
13.02.2017 PREDLOG ZAKONA O PLAČILNIH STORITVAH, STORITVAH IZDAJANJA ELEKTRONSKEGA DENARJA IN PLAČILNIH SISTEMIH

Ministrstvo za finance je na svoji spletni strani objavilo in v javno obravnavo poslalo Predlog zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih. Prosimo, da predlog zakona pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa posredujete najkasneje do četrtka, 9. marca 2017, na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MF_ZPlaSS1_10.2.2017.pdf
Velikost datoteke: 1080.44 kB
Prenosov: 15x
Dodano: 13.02.2017 09:35
02.02.2017 PREDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU (ZZVZZ-1)

Ministrstvo za zdravje v 45-dnevno javno obravnavo pošilja Predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Javna obravnava bo trajala do 19. marca 2017. MZ je pripravil tudi tabelo s primerjavo veljavne in predlagane ureditve, na spletni strani pa si lahko preberete najpogostejša vprašanja in odgovore na Predlog ZZVZZ-1.

Prosimo vas, da predlog zakona pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa posredujete do 1. marca 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MZ_PREDLOG_ZZVZZ-1_31_1_17.pdf
Velikost datoteke: 1190.01 kB
Prenosov: 23x
Dodano: 02.02.2017 14:17
18.01.2017 PREDLOG NOVELE ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v javno obravnavo posredovalo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu. Spremembe se med drugim nanašajo na reorganizacijo centrov za socialno delo. Pripombe, predloge oz. mnenja lahko posredujete do 10. februarja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 

Reorganizacija centrov za socialno delo vključuje tri med seboj povezane projekte:

- spremembo oziroma poenostavitev postopkov uveljavljanja pravic iz javnih sredstev z uvedbo informativne odločbe,

- uvajanje socialne aktivacije kot novega pristopa pri delu s prejemniki socialnih transferjev v socialnem varstvu in

- novo organizacijsko strukturo centrov za socialno delo.

 

V prvi fazi reorganizacije centrov za socialno delo bo poudarek na organizacijskem vidiku, pri čemer je potrebno za vzpostavitev nove organizacijske strukture pripraviti ustrezno pravno podlago s spremembami in dopolnitvami Zakona o socialnem varstvu. Spremenjeni zakon bo podlaga za vse nadaljnje aktivnosti. MDDSZ je pripravil predstavitev reorganizacije CSD in priročnik vprašanj in odgovorov na to temo.

 

MDDSZ prosi, da se opredelimo do tega vprašanja, posebej še do predloga, kako bi pri imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v svet zavoda lahko sodelovale vse občine in ne le tiste, v katerih je sedež zavoda. Trenutno so namreč sveti 62 centrov za socialno delo sestavljeni iz predstavnikov zaposlenih, ustanovitelja in predstavnika/ce lokalnih skupnosti, v kateri ima zavod sedež. Z ustanovitvijo območnih CSD, ki jih bo 16 in ki bodo pokrivali več občin kot sedaj, bi ob sedanji ureditvi lokalne skupnosti imele manj vpliva. Zato želijo sodelovanje lokalnih skupnosti v svetu zavodov na novo urediti.  Osnovna ideja je, da bi pri imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v svet zavoda sodelovale vse občine in ne le tiste, v katerih je sedež zavoda.

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 46.59 kB
Prenosov: 13x
Dodano: 18.01.2017 10:50
17.01.2017 PREDLOG ZAKONA O VZPOSTAVITVI ETAŽNE LASTNINE NA DOLOČENIH STAVBAH IN O UGOTAVLJANJU PRIPADAJOČEGA ZEMLJIŠČA

Ministrstvo za pravosodje je v medresorsko obravnavo posredovalo Predlog zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (predlog ZVEtL-1). Prosimo vas, da predlog zakona, pregledate, morebitne pripombe pa lahko posredujete do 27. januarja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MP_ZVEtL-1_medr_11.1.2017.pdf
Velikost datoteke: 896.42 kB
Prenosov: 23x
Dodano: 17.01.2017 09:23
16.01.2017 PREDLOG NOVELE ZAKONA O GLAVNEM MESTU REPUBLIKE SLOVENIJE

Ministrstvo za javno upravo je na portalu e-demokracija objavilo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o glavnem mestu Repulike Slovenije. pripombe na predloh zakona lahko podate do 10. februarja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si  


Ime datotke: MJU_ZGMRS_13.1.17.pdf
Velikost datoteke: 142.36 kB
Prenosov: 18x
Dodano: 16.01.2017 15:00
16.01.2017 PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Ministrstvo za javno upravo je na portalu e-demokracija objavilo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin. Predlog novele ZFO-1 je v sicer v medresorski obravnavi (tako so zapisali na portalu) do 13. februarja 2017, a ker MJU predvideva usklajevalni sestanek z združenji občin v zvezi s predlogom ZFO-1 v začetku februarja, vas vljudno naprošamo, da predlog ZFO-1 pregledate in pripombe posredujete do 30. januarja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MJU_ZFO-1_12.1.17.pdf
Velikost datoteke: 238.06 kB
Prenosov: 16x
Dodano: 16.01.2017 14:57
05.01.2017 PREDLOG UREDBE O DOLOČITVI VREDNOSTI ZAPUŠČINE ZA NEPREMIČNINE, KI SO V LASTI ČLANOV AGRARNE SKUPNOSTI

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na portalu e-demokracija objavilo Initiates file downloadPredlog uredbe o določitvi vrednosti zapuščine za nepremičnine, ki so v lasti članov agrarne skupnosti. Prosimo vas, da predlog uredbe pregledate, morebitne pripombe pa lahko pošljete do 1. februarja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MKGP_Uredba_osnutek.pdf
Velikost datoteke: 126.79 kB
Prenosov: 20x
Dodano: 05.01.2017 11:01
05.01.2017 OKVIRNA IZHODIŠČA ZA ZAKON O KAKOVOSTI IN VARNOSTI V ZDRAVSTVU

Ministrstvo za zdravje je pripravilo okvirna izhodišča za Zakon o kakovosti in varnosti v zdravstvu. Prosimo, da izhodišča pregledate, pripombe nanje pa lahko posredujete do 12. januarja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: 22122016_Okvirna_izhodisca_za_Zakon_o_kakovosti_in_varnosti_v_zdravstvu.pdf
Velikost datoteke: 582.35 kB
Prenosov: 24x
Dodano: 05.01.2017 10:55
05.01.2017 PREDLOG ZAKONA O UGOTAVLJANJU VZAJEMNOSTI

Ministrstvo za pravosodje nam je v ponoven pregled posredovalo Predlog zakona o ugotavljanju vzajemnosti, prav tako so nam poslali spremen dopis, v katerem so obrazložili, katere pripombe so upoštevali na prvo besedilo predloga zakona. Prosimo vas, da predlog zakona ponovno pregledate, morebitne pripombe pa lahko pošljete do 12. januarja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: ZUVza-1_30.12.pdf
Velikost datoteke: 585.22 kB
Prenosov: 21x
Dodano: 18.01.2017 12:24
03.01.2017 PREDLOG UREDBE O OBVEZNI OBČINSKI GOSPODARSKI JAVNI SLUŽBI OBDELAVE KOMUNALNIH ODPADKOV

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo posredovalo Predlog uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi obdelave komunalnih odpadkov. Prosimo vas, da predlog uredbe, pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa lahko posredujete do petka, 20. januarja 2017, na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MOP_ogjs_komunalni_odpadki.pdf
Velikost datoteke: 282.28 kB
Prenosov: 21x
Dodano: 03.01.2017 13:37
03.01.2017 PREDLOG NOVELE UREDBE O STROKOVNEM USPOSABLJANJU IN PREVERJANJU ZNANJA NARAVOVARSTVENIH IN PROSTOVOLJNIH NADZORNIKOV

Ministrstvo za okolje in prostor nam je v pregled posredovalo Predlog uredbe o spremembah Uredbe o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov. MOP predlaga naslednje vsebinske spremembe:

  • Ministrstvo lahko omeji število kandidatov, ki se usposabljajo v posameznem letu. Prednost imajo kandidati, ki jih prijavi upravljavec zavarovanega območja ali ZGS in kandidati, ki so uspešno opravili preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku.
  • Veljavna uredba določa, da kandidati, ki preizkusa znanja ne opravijo uspešno, stroške naslednjega preizkusa krijejo sami. Predlagana je rešitev, da ti kandidati  preizkus lahko ponovno opravijo  po preteku najmanj šestih mesecev. Kandidati, ki so se na preizkus znanja prijavili po 1.9.2015 in pred dnem uveljavitve te uredbe in ga niso uspešno opravili, se lahko ponovno prijavijo k preverjanju znanja.

Prosimo, da predlog novele uredbe pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa posredujete do 10. januarja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MOP_Uredba_nadzorniki_za_parke_21.12.2016.pdf
Velikost datoteke: 145.67 kB
Prenosov: 20x
Dodano: 03.01.2017 13:36