Akti in predlogi

Išči
Po letu:
05.12.2017 RESOLUCIJA O NACIONALNEM PROGRAMU DUŠEVNEGA ZDRAVJA

Ministrstvo za zdravje je v javno razpravo poslalo Resolucijo nacionalnega programa duševnega zdravja 2018-2028 (RNPDZ).

Skladno s predlogom RNPDZ bi organizirali mreži centrov za duševno zdravje otrok in za duševno zdravje odraslih. Prav tako bi več vlagali v preventivne programe in izboljšanje dostopnosti do specialistov na primarni ravni.


Resolucija je akcijsko usmerjena, naslavlja pa šest ključnih področij, in sicer:

 • organizacija skupnostnega pristopa do duševnega zdravja,
 • promocija,
 • preventiva,
 • dostop do službe in storitev za ljudi s težavami v duševnem zdravju,
 • ukrepi na področju uživanja alkohola in samomorov,
 • izobraževanje splošne javnosti.

Pripravljavci pričakujejo, da bodo z več vlaganj v preventivo in primarno zdravstveno raven dosegli boljše duševno zdravje prebivalstva z manj težavami in napotovanja v bolnišnice. Cilj je tudi skrajšati hospitalizacijo duševnih bolnikov. Ta danes znaša v povprečju med 40 in 46 dni, v psihiatričnih bolnišnicah pa je na leto hospitaliziranih okoli 8000 ljudi.

Strategija predvideva vzpostavitev mreže 20 centrov za duševno zdravje otrok, mladostnikov in njihovih družin ter mreže 20 centrov za duševno zdravje odraslih. V teh centrih, ki bodo umeščeni v zdravstvene domove, bodo delovali multidisciplinarni timi, sestavljeni iz psihiatrov, kliničnih psihologi, diplomirane medicinske sestre in ostali kadri. Ti bi delovali tako preventivno, kot tudi bi pomagali ljudem s težavami v duševnem zdravju. Na terenu pa bi delovali interdisciplinarni skupnostni timi, ki bi se čim bolj približali ljudem v lokalni skupnosti. En tim bi pokrival okoli 80.000 ljudi. Trenutno so že vzpostavljeni štirje timi.


Prvi centri bodo zaživeli v letu 2020.

V okviru strategije so predvideni tudi programi za ranljive skupine ter preventivni programi za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ki jih bodo izvajali tako v šolskem okolju kot tudi v lokalnem okolju otrok. Organizirani bodo tudi programi promocije duševnega zdravja na delovnem mestu, kjer bodo za vodstvene kadre pripravili izobraževalne module.

Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do 3. januarja 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

 

* * *


Ime datotke: MZ_RESOLUCIJA_O_NACIONALNEM_PROGRAMU_DUSEVNEGA_ZDRAVJA_DECEMBER_2017.pdf
Velikost datoteke: 554.07 kB
Prenosov: 0x
Dodano: 05.12.2017 11:22
04.12.2017 PREDLOG ZAKONA O NOTARIATU

Predlog zakona  med drugim uvaja rešitev, po kateri notarji ne bodo imeli brezplačnega vpogleda le v zemljiško knjigo in druge javne uradne evidence, zbirke podatkov in registre državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, temveč tudi sodišč, javnih zavodov, agencij, koncesionarjev ali drugih pooblaščenih organov. Notarjem bo omogočeno, da bodo za potrebe posamezne notarske storitve podatke, ki se obdelujejo v informatiziranih zbirkah, pridobili na podlagi elektronskega dostopa. Predlog zakona pa daje pravno podlago tudi za neposredno pridobivanje, obdelavo in povezovanje evidenc osebnih ter drugih podatkov, ki jih notar potrebuje za opravljanje notarskih storitev, pri čemer bo bistveno spremembo pomenil neposredni dostop do centralnega registra prebivalcev. S tem bodo odpravljene številne administrativne ovire, notarske storitve pa se bodo še bolj približale državljanom.

Predlog zakona je dostopen TU.

Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe posredujete do 11. 12. 2017 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 54.27 kB
Prenosov: 1x
Dodano: 04.12.2017 13:52
04.12.2017 PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O ŠPORTU

Predlog dopolnitve zakona konkretizira uresničevanja javnega interesa in določa, da morajo država in lokalne skupnosti organizirati Teden športa z namenom spodbujanja športne in gibalne dejavnosti na nacionalni in lokalni ravni. Glavni cilj dopolnitve zakona je spodbuditi najširši krog prebivalcev k redni telesni dejavnosti, zato je obveznost naložena tako državi kot lokalnim skupnostim, z namenom, da se bodo aktivnosti organizirale na nacionalni ravni in tudi v vseh lokalnih okoljih ter na ta način dosegle najširši krog prebivalcev.

Teden športa bo organiziran v tednu okrog 6. aprila.

Prosimo vas, da nam morebitne pripombe in predloge posredujete do 29. 12. 2017 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MIZS_ZAKON_O_SPORTU_DECEMBER_2017.pdf
Velikost datoteke: 108.81 kB
Prenosov: 1x
Dodano: 04.12.2017 13:41
04.12.2017 PREDLOG ZAKONA O VARNOSTI V ŽELEZNIŠKEM PROMETU

Ministrstvo za infrastrukturo nam je v pregled in pripombe poslalo predlog Zakona o varnosti v železniškem prometu.

Ta zakon med drugim določa pogoje za zagotovitev varnega in urejenega železniškega prometa, odgovornosti in pristojnosti udeležencev pri zagotavljanju varnosti železniškega prometa, razvoj skupnih varnostnih ciljev in skupnih varnostnih metod, skupna načela pri upravljanju, vodenju in nadzorovanju varnosti železniškega prometa na območju prog v Republiki Sloveniji ter pogoje za varen železniški promet na industrijskih tirih in progah drugih železnic. Ta zakon določa tudi naloge in pristojnosti varnostnega organa, inšpekcijskega organa, naloge in pristojnosti preiskovalnega organa in načela za izdajanje, podaljševanje, spreminjanje, oziroma razveljavljanje varnostnih spričeval in pooblastil.


Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe pošljete do 8. 12. 2017 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MzI_ZAKONA_O_VARNOSTI_V_ZELEZNISKEM_PROMETU_NOVEMBER_2017.pdf
Velikost datoteke: 1182.64 kB
Prenosov: 1x
Dodano: 04.12.2017 13:35
01.12.2017 PRAVILNIK O RAZVIDU KNJIŽNIC

Ministrstvo za kulturo je na spletni strani objavilo predlog Pravilnika o razvidu knjižnic in nam ga posredovalo v mnenje in pripombe.

Ta pravilnik ureja vodenje razvida knjižnic, določa podatke, ki se vodijo v razvidu, način, vsebino in obliko vpisa in spremembe podatkov ter izbrisa iz razvida, hrambo dokumentacije in podatkov ter način dostopa do podatkov iz razvida.

Prosimo vas, da nam morebitne pripombe in predloge posredujete do 6. 12. 2017 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *

 


Ime datotke: MK_PRAVILNIK_O_RAZVIDU_KNJIZNIC_DECEMBER_2017.pdf
Velikost datoteke: 135.50 kB
Prenosov: 1x
Dodano: 04.12.2017 13:36
24.11.2017 PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNIH USLUŽBENCIH

Na spletni strani e-Demokracija smo zasledili objavljen Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih.

Z novelo zakona se vnašajo spremembe na treh področjih uslužbenskega sistema:

 • poleg centralne kadrovske evidence državne uprave (v nadaljnjem besedilu: CKEDU) se vzpostavlja nova evidenca, namenjena izvajanju politike učinkovitega upravljanja z javnimi uslužbenci, imenovana evidenca za spremljanje in razvoj kadrov v državni upravi (v nadaljnjem besedilu: ESRK);
 • na področju usposabljanj javnih uslužbencev se bo informatizirala že obstoječa evidenca o strokovnih izpitih iz 89.a člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZJU), poleg nje pa se vzpostavljata še evidenca o obveznih usposabljanjih ter evidenca o usposabljanjih in izpopolnjevanjih;
 • ukinja se volontersko pripravništvo v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti.

Prosimo vas, da nam morebitne pripombe in predloge posredujete do srede, 6. 12. 2017 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MJU_ZAKON_O_JAVNIH_USLUZEBNCIH_NOVEMBER_2017.pdf
Velikost datoteke: 305.54 kB
Prenosov: 5x
Dodano: 24.11.2017 11:45
22.11.2017 PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ROMSKI SKUPNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI

Na Uradu RS za narodnosti so pripravili predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji.

Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07) je bil sprejet na podlagi 65. člena Ustave Republike Slovenije, ki določa, da položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, ureja zakon. Z zakonom se ureja položaj in opredeljuje področja posebnih pravic romske skupnosti, določajo pristojnosti državnih organov in organov samoupravnih lokalnih skupnosti, opredeljuje način sodelovanja predstavnikov romske skupnosti pri uresničevanju njihovih pravic in obveznosti.

Prosimo vas, da nam vaše predloge in pripombe posredujete do 19. 12. 2017 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: URAD_ZA_NARODNOSTI_ZAKON_O_ROMSKI_SKUPNOSTI_NOVEMBER_2017.pdf
Velikost datoteke: 125.30 kB
Prenosov: 5x
Dodano: 22.11.2017 09:36
22.11.2017 OSNUTEK PREDLOGA ZAKONA O DOSTOPNOSTI SPLETIŠČ IN MOBILNIH APLIKACIJ

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek predloga Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ureja pa ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja za vse uporabnike, še zlasti za uporabnike invalide. Hkrati se v nacionalni pravni red prenaša Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (UL L št. 327 z dne 2. decembra 2016, str. 1).

Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe posredujete do 19. 12. 2017 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

Predlog zakona je dostopen TU.

  * * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 54.27 kB
Prenosov: 6x
Dodano: 22.11.2017 09:29
17.11.2017 PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNIH FINANCAH

Osnovni cilj zakona je dokončen prenos Direktive Sveta 2011/85/EU z dne 8. novembra 2011 o zahtevah v zvezi s proračunskim okviri držav članic. Hkrati se s predlaganim zakonom predlagajo najbolj nujne spremembe veljavnega zakona. Nekatere od teh so začasno vsebovane v letnem zakonu o izvrševanju proračuna, s predlaganim zakonom pa se prenašajo v sistemski zakon.

Predloge in pripombe nam lahko posredujete do 22. 11. 2017 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *

 


Ime datotke: MF_PREDLOG_ZAKONA_O_JAVNIH_FINANCAH_NOVEMBER_2017.pdf
Velikost datoteke: 608.45 kB
Prenosov: 5x
Dodano: 22.11.2017 09:26
16.11.2017 PREDLOG UREDBE O METODOLOGIJI ZA OBLIKOVANJE CEN 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nam je v medresorsko usklajevanje poslalo predlog Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne službe.

Predlog uredbe določa metodologijo za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe, ki se izvaja v okviru pogrebne dejavnosti kot obvezna občinska gospodarska javna služba (v nadaljevanju: javna služba).

Prosimo vas, da nam morebitne pripombe in predloge posredujete 24. 11. 2017 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *

 


Ime datotke: MGRT_24_URNA_SLUZBA_NOVEMBER_2017.pdf
Velikost datoteke: 244.16 kB
Prenosov: 17x
Dodano: 16.11.2017 12:03
16.11.2017 PREDLOG UREDBE O METODOLOGIJI ZA IZRAČUN DELEŽA DOHODNINE, KI PRIPADA MESTNI OBČINI LJUBLJANA

Na spletni strani e-Demokracija smo zasledili objavljen predlog Uredbe o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana.

Predlog Uredbe je pripravilo Ministrstvo za javno upravo, določa pa metodologijo za izračun povprečnih vrednosti tekočih stroškov vseh občin, tekočih stroškov MO Ljubljana, tekočih stroškov mestnih občin, tekočih prihodkov MO Ljubljana in tekočih prihodkov mestnih občin za namen določitve deleža dohodnine, ki za posamezno proračunsko leto pripada MO Ljubljana po 6.a členu Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 22/04, 110/09 in 59/17).

Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe posredujete do 12. 12. 2017 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MJU_UREDBA_METODOLOGIJA_ZA_IZRACUN_DOHODNINE_NOVEMBER_2017.pdf
Velikost datoteke: 178.89 kB
Prenosov: 17x
Dodano: 16.11.2017 11:58
16.11.2017 PREDLOG UREDBE O DOPOLNITVI UREDBE O MERILIH ZA OBLIKOVANJE JAVNE MREŽE OSNOVNIH ŠOL, JAVNE MREŽE OSNOVNIH ŠOL IN ZAVODOV ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI TER JAVNE MREŽE GLASBENIH ŠOL

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je posredovalo v javno obravnavo predlog Uredbe o dopolnitvi uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol.

Predlaga se sprememba 7. Člena uredbe, ki določa, da se šoli s skupnim šolskim okolišem najmanj dve leti pred vpisom otrok dogovorita v katero šolo starši vpišejo otroke, o tem pa obvestita starše otrok in ustanovitelja šol. Če pa se šoli v omenjenem roku ne dogovorita o vpis otrok, o tem najmanj eno leto pred vpisom odloči ustanovitelj, ki o svoji odločitvi obvesti šoli, ti pa obvestita starše otrok.

Prosimo vas, da nam vaše morebitne predloge in pripombe posredujeta do 20. 11. 2017 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MIZS_UREDBA_MERILA_ZA_OBLIKOVANJE_JAVNE_MREZE_OSNOVNIH_SOL_NOVEMBER_2017.pdf
Velikost datoteke: 128.69 kB
Prenosov: 13x
Dodano: 16.11.2017 11:51
13.11.2017 OSNUTEK UREDBE O OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH OBDELAVE KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV

Ministrstvo za okolje in prostor je na svoji spletni strani objavilo Osnutek Uredbe o obveznih občinskih gospodarskih javnih službah obdelave komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

Prvi odstavek 149. člena ZVO določa obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja in med njimi tudi obvezno občinsko gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, tretji odstavek istega člena pa daje Vladi Republike Slovenije pristojnost, da podrobneje predpiše vrste dejavnosti, vrste komunalnih odpadkov in nalog, ki se izvajajo v okviru te javne službe, pa tudi oskrbovalne standarde in tehnične, vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za opravljanje te javne službe. V skladu s četrtim odstavkom 149. člena ZVO občine zagotovijo izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe v skladu s predpisi iz tretjega odstavka 149. člena in predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe.

Predlog uredbe je dostopen TU.

Vaše predloge in pripiombe na predlog uredbe nam lahko posredujete do 13. 11. 2017 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 54.27 kB
Prenosov: 17x
Dodano: 13.11.2017 10:37
24.10.2017 ZAKON O EVIDENTIRANJU DEJANSKE RABE ZEMLJIŠČ JAVNE CESTNE IN JAVNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE

Ministrstvo za infrastrukture je pripravilo predlog Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in železniške infrastrukture in ga dalo v medresorsko obravnavo.

Prosimo vas, da nam vaše morebitne pripombe in predloge posredujete do 26. 10. 2017 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MOP_ZAKON_O_EVIDENTIRANJU_ZEMLJISC_DEJANSKE_RABE_ZEMLJISC_CESTE_ZELEZNICE_OKTOBER_2017_.pdf
Velikost datoteke: 527.82 kB
Prenosov: 12x
Dodano: 24.10.2017 08:32
24.10.2017 PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O EVIDNTIRANJU NEPREMIČNIN

Ministrstvo za okolje in prostor nas je obvestilo, da je na svoji spletni strani objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin in ga dalo v javno razpravo.

Prosimo vas, da nam morebitne pripombe posredujete do četrtka 26. 10. 2017 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MOP_ZEN_s-1_OKTOBER_2017.pdf
Velikost datoteke: 887.50 kB
Prenosov: 14x
Dodano: 24.10.2017 08:24
23.10.2017 PREDLOG ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI IN OBVEZNEM ZAVAROVANJU ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO

V petek, 20. 10. 2017, je Ministrstvo za zdravje dalo v javno obravnavo predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo.

Ključni izziv je vzpostavitev celovitega in integriranega sistema dolgotrajne oskrbe s poudarkom na oskrbi v domačem okolju. Potrebno je okrepiti izvajanje kakovostne in varne dolgotrajne oskrbe v vseh oblikah izvajanja z vzpostavitvijo timske obravnave, ustrezne kadrovske strukture, sistemov zunanjih in notranjih kontrol in podpore izvajalcem. S finančnimi viri, ki so že na voljo za zagotavljanje dolgotrajne oskrbe, ne bo mogoče ustrezno urediti in razvijati dostopne, usklajene in kakovostne dolgotrajne oskrbe, v kateri bodo upoštevane naraščajoče potrebe in sodobni pristopi ter oblike delovanja, ki so usmerjene na zagotavljanje oskrbe na domu.

 

 S tem zakonom se bo zagotovila celovita ureditev financiranja in izvajanja storitev dolgotrajne oskrbe za osebe, ki so dolgotrajno odvisne od pomoči drugih. Sistem dolgotrajne oskrbe, bo temeljil na ocenjevanju potreb s pomočjo enotnega ocenjevalnega orodja, razvitega prav za ta namen. Vzpostavili se bodo pogoji za razvoj različnih oblik dolgotrajne oskrbe in podpore samostojnemu bivanju v domačem okolju. Zagotovilo se bo povezovanje strokovnih delavcev in sodelavcev različnih strok, ki bodo delovale v enotnem timu, vključevanje lokalne skupnosti in nevladnih organizacij. Zagotovila se bo dostopnost do informacij o storitvah in pomoči iz nevladnega, javnega in zasebnega sektorja na enem mestu.

Ključni cilji pri uveljavitvi novega sistema dolgotrajne oskrbe so:

 1. poenotiti zakonske podlage, ki urejajo pravice do storitev dolgotrajne oskrbe;
 2. natančno pojasniti kaj je dolgotrajna oskrba – definicija;
 3. oblikovati košarico pravic dolgotrajne oskrbe;
 4. vzpostaviti enoten ocenjevalni mehanizem za vstop v sistem dolgotrajne oskrbe;
 5. oblikovati celovit, razpoložljiv, univerzalno dostopen, geografsko in finančno vzdržen in dosegljiv sistem dolgotrajne oskrbe;
 6. zavarovani osebi, ki to želi, omogočiti da ob ustrezni pomoči čim dlje ostane v domačem okolju;
 7. zagotoviti podporo izvajalcem, ki izvajajo neformalno oskrbo v domačem okolju;
 8. zagotoviti nadomestno oskrbo;
 9. v središče sistema dolgotrajne oskrbe postaviti posameznika, ki v okviru svoje pravice izbere način in obliko izvajanja dolgotrajne oskrbe;
 10. obvladati naraščanje zasebnega financiranja posameznikov, ki povečuje tveganje revščine, predvsem starejše populacije;
 11. izboljšati načrtovanje, upravljanje ter zagotavljanje kakovosti, varnosti in učinkovitosti izvajanja dejavnosti dolgotrajne oskrbe kot javne službe;
 12. vzpostaviti učinkovit javni nadzor nad izvajanjem dejavnosti dolgotrajne oskrbe.

Predlog zakona je na voljo TU.

Prosimo vas, da nam vaše predloge in pripombe posredujete do
16. 11. 2017 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si

* * *Ime datotke:
Velikost datoteke: 54.27 kB
Prenosov: 12x
Dodano: 23.10.2017 10:41
17.10.2017 PREDLOG ZAKONA O UREDITVI LASTNIŠTVA JAVNIH CEST

S strani Državnega zbora RS smo v mnenje in pripombe prejeli Predlog zakona o ureditvi lastništva javnih cest (ZULJC). Zakon je Državnemu zboru RS predložil Državni svet RS.

S predlogom zakona se rešuje problematika 23.000 km neodmerjenih in zemljiškoknjižno neurejenih kategoriziranih cest. Predlog zakona omogoča, da se sistemsko sanira pravni položaj, ko država in občine že desetletja zagotavljajo in vzdržujejo javne ceste, ki jim zemljiškoknjižni lastniki zemljišč vse do danes niso nasprotovali, čeprav so zgrajene po zemljiščih, ki so formalno vpisana na posameznike in ne državo ali občine.

Predlog zakona med drugim ureja postopke za ureditev lastniških razmerij na nepremičninah, na katerih so zgrajene javne ceste, javne poti in nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni cestni promet, ki so kot takšne določene na državni ravni z vladno uredbo oz. z občinskim odlokom na lokalni ravni.

Celotno besedilo predloga zakona je dostopno TU.

Prosimo, da nam morebitne predloge in pripombe pošljete do 13. 11. 2017 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 54.27 kB
Prenosov: 11x
Dodano: 24.10.2017 13:07
13.10.2017 OSNUTEK STRATEGIJE RAZVOJA SLOVENIJE 2030

Strategijo razvoja Slovenije 2030 (SRS), ki je krovni razvojni okvir države, določajo Vizija Slovenije 2050, pregled trenutnega stanja na gospodarskem, družbenem in okoljskem področju, pa tudi globalni trendi in izzivi, zato dokument vključuje tudi cilje trajnostnega razvoja OZN. V prvi vrsti je namenjen oblikovalcem politik, ki so odgovorni za njeno uresničenje, njeni učinki pa prebivalkam in prebivalcem Slovenije, ki so v njenem središču - tako na ravni posameznikov, kot na ravni družbe.

Osrednji cilj SRS je zagotoviti kakovostno življenje za vse. Cilje bo mogoče uresničiti le preko uravnoteženega gospodarskega, družbenega in okoljskega razvoja, kjer sta ključna še učenje za in skozi vse življenje ter učinkovit sistem upravljanja in sodelovanja.

Strategija je krovni okvir razvoja države, ki mu bodo morale slediti sektorske razvojne politike, programi, operativni in izvedbeni ukrepi. V okviru posameznega cilja se namreč prepletajo vsebine politik, ki so v pristojnosti različnih resorjev, zato bo za uspešno izvajanje strategije potrebno okrepiti učinkovitost medresorskega usklajevanja in sodelovanja. To pomeni, da bodo morale biti politike, aktivnosti in ukrepi posameznih resornih ministrstev usmerjene k doseganju ciljev Strategije razvoja Slovenije 2030, ki se jih bo spremljalo z 29 ključnimi kazalniki uspešnosti, ki so skupaj s ciljnimi vrednostmi navedeni pri vsakem od razvojnih ciljev.

Prosimo vas, da nam morebitne pripombe in predloge posredujete do 7. 11. 2017 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 54.27 kB
Prenosov: 11x
Dodano: 24.10.2017 13:13
12.10.2017 PREDLOG DRŽAVNEGA NAČRTA ZiR OB VELIKEM POŽARU V NARAVNEM OKOLJU

Uprava RS za zaščito in reševanje je pripravila predlog Državnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju in nam ga poslala v pripombe.

Prosimo vas, da nam morebitne pripombe in predloge posredujete do 10. 11. 2017 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: URSZR_DN_ZiR_POZAR_oktober2017.pdf
Velikost datoteke: 1329.64 kB
Prenosov: 26x
Dodano: 12.10.2017 10:30
10.10.2017 OSNUTEK ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (ZVOP-2)

Ministrstvo za pravosodje ja na svoji spletni strani objavilo Osnutek Predloga Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in ga dalo v javno obravnavo.

Med cilji predlaganega zakona je zagotovitev spoštovanje pravne varnosti (tudi na način, da bi lahko bilo čimveč določb ˝na enem mestu˝ zaradi učinkovitega uresničevanja osebne človekove pravice do varstva osebnih podatkov), da bi bilo besedilo določb ZVOP-2 čimbolj v pomoč posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki.

Vaše morebitne pipombe in predloge nam posredujte do 10. 11. 2017 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *

 


Ime datotke: MP_OSNUTEK_ZAKONA_O_VARSTVU_OSEBNIH_PODATKOV_OKTOBER_2017.pdf
Velikost datoteke: 953.91 kB
Prenosov: 10x
Dodano: 10.10.2017 11:28
09.10.2017 PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POSEBNIH PRAVICAH ITALIJANSKE IN MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

Ključna novost, ki jo prinašajo predlagane zakonske spremembe, je, da se obstoječim področjem vzgoje in izobraževanja, na katerih imajo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti posebne pravice, dodaja višješolsko strokovno izobraževanje ter vzgoja in izobraževanje otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami.

Novela tudi določa, da morajo biti na dvojezičnem območju Učni načrti, katalogi znanj in izpitni katalogi objavljeni dvojezično ter da se za učence in dijake dvojezičnih šol zagotovijo dvojezične naloge za vsa tekmovanja iz znanja (razen slovenščine in madžarščine), ki so (so)financirana iz javnih sredstev. Poleg tega se omogoča pravica, da lahko pripadniki narodnih skupnosti otroka vpišejo v šolo z italijanskim učnim jezikom oziroma dvojezično šolo tudi če živijo izven šolskega okoliša (vendar v tem primeru učenec nima pravice do brezplačnega prevoza). Hkrati bi osnovne šole izven narodnostno mešanih območij, v primeru, če se za to odloči vsaj 5 učencev, pripadnikov posamezne narodne skupnosti, morale omogočati tudi interesno dejavnost učenja italijanskega oziroma madžarskega jezika.

Zakon spreminja tudi pogoje glede znanja učnega jezika ter opravljanja strokovnega izpita. Tako bodo morali strokovni delavci šol in vrtcev z italijanskim učnim jezikom, razen učiteljev slovenskega jezika, opraviti strokovni izpit v italijanskem jeziku. Strokovni delavci iz dvojezičnih šol in vrtcev bodo opravljali strokovni izpit iz slovenskega in iz madžarskega jezika, in sicer na osnovni oziroma na višji ravni zahtevnosti.

Novost se nanaša še na organizacijo Zavoda RS za šolstvo, znotraj katerega se za razvojno, svetovalno delo in strokovno podporo na področju šolstva narodnosti želi zagotoviti delovanje samostojne strokovne službe za šolstvo narodnosti.

Novela zakona naj bi začela veljati s šolskim letom 2018/2019.

Vaše morebitne pripombe nam posredujte do 16. 10. 2017 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MIZS_ZPMII.doc
Velikost datoteke: 131.07 kB
Prenosov: 13x
Dodano: 09.10.2017 12:16
09.10.2017 NAČRT VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRZGIMI NESREČAMI

Uprava RS za zaščito in reševanje nam je v pregled poslala osnutek Načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2018. Letni načrt prevzema strukturo nacionalnega programa, in sicer:

 1. preventivne dejavnosti
 2. opazovalni, informacijski, komunikacijski, logistični in drugi sistemi
 3. zmogljivosti in sile za zaščito, reševanje in pomoč (ocene ogroženosti(tveganj) in načrti zaščite in reševanja; zaloge materialnih sredstev; sile za zaščito, reševanje in pomoč)
 4. izobraževanje in usposabljanje
 5. razvoj in raziskave
 6. odpravljanje posledic naravnih nesreč
 7. mednarodno sodelovanje.

Z namenom zagotovitve še preglednejšega izvajanja nalog, in predvsem tudi koriščenja finančnih virov, so upoštevali priporočilo Ministrstva za finance ter vsebino načrta razširili še z opredelitvijo proračunske postavke, kjer so načrtovana in zagotovljena proračunska sredstva za navedeni namen v tekočem letu.

Zaradi pravočasne priprave letnega načrta prosijo, da najkasneje do 19. 10. 2017 pripravite in posredujete celovite predloge prioritetnih nalog iz vašega delovnega področja, resorja, vključno z organi v sestavi, ki bi jih lahko uvrstili v Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2018 in le te imajo podlago v Resoluciji o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 ReNPVNDN16–22 (Uradni list RS, številka 75/2016). Naloge umestite v zgoraj navedeno strukturo ter jim določite izvedbeni rok, nosilca in sodelujoče, kazalnike ter navedbo proračunskih postavk in višino rezerviranih proračunskih sredstev za njihovo realizacijo.

Predloge posredujete na elektronski naslov gp(at)urszr.si.

* * *

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 54.27 kB
Prenosov: 10x
Dodano: 09.10.2017 09:42
27.09.2017 PREDLOG UREDBE O NOTRANJI ORGANIZACIJI, SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST IN NAZIVIH V ORGANIH JAVNE UPRAVE IN V PRAVOSODNIH ORGANIH

Ministrstvo za javno upravo nam je v usklajevanje poslalo Predlog uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Priloga I, Priloga Ia, Priloga II, Priloga IIa, Priloga III, Priloga IV). Predlog so pripravili v skladu s sklepom Vlade RS št. 01200-7/2017/2 z dne 27.7.2017, s katerim je vlada Ministrstvu za javno upravo naložila, da najpozneje do 15. oktobra 2017 predloži v obravnavo predlog sprememb Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih.

Ker je bila navedena uredba od prve objave v Uradnem listu Republike Slovenije več kot štiridesetkrat novelirana, njeno besedilo pa je postalo precej nepregledno, so pripravili predlog nove uredbe, pri čemer večina veljavnih določb ostaja nespremenjena, spremembe oziroma dopolnitve pa so skladne z vsebino zgoraj citiranega sklepa vlade. Zaradi preglednosti oziroma sledljivosti so spremembe in dopolnitve v besedilu predloga uredbe označili z rdečo barvo. Ker so se dosedanje prehodne določbe po mnenju MJU izčrpale, so jih v  predlogu nove uredbe črtali.

Morebitne pripombe na predlog uredbe lahko posredujete na e-naslov sonja.parkelj@zdruzenjeobcin.si najkasneje do 5. oktobra 2017.  

 


Ime datotke: MJU_uredba_NOE_25.9.2017.pdf
Velikost datoteke: 519.27 kB
Prenosov: 17x
Dodano: 27.09.2017 14:42
26.09.2017 PREDLOG ZAKONA O MNOŽIČNEM VREDNOTENJU NEPREMIČNIN

Po sprejemu na seji Vlade RS 21. 9. 2017 je bil v državnozborski postopek posredovano novo besedilo Predloga zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1). Ta nadomešča besedilo zakona iz julija 2017. Popravki so izključno tehnične narave in so bili potrebni zaradi nemotenega začetka sprejemanja zakona v državnem zboru, vsebina zakona pa se v ničemer ne spreminja. Mnenje na predlog ZMVN-1 lahko pošljete na e-naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si do 21. oktobra oz. do 23. oktobra 2017 neposredno v DZ. 


Ime datotke: Vlada_ZMVN_1_nadom_21.9.2017.pdf
Velikost datoteke: 857.16 kB
Prenosov: 15x
Dodano: 26.09.2017 08:59
22.09.2017 OSNUTEK PRAVILNIKA O KOLESARSKIH POVEZAVAH V REPUBLIKI SLOVENIJI

Ministrstvo za infrastrukturo je v javno obravnavo posredovalo Osnutek pravilnika o kolesarskih povezavah v Republiki Sloveniji. Prosimo, da predlog pravilnika pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa posredujete do 19. oktobra 2017 na e-naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MzI_prav_kolesarske_povezave_22.9.2017.pdf
Velikost datoteke: 42.32 kB
Prenosov: 26x
Dodano: 22.09.2017 15:06
20.09.2017 PREDLOG NOVELE ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH

V državnozborski postopek je predložen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-J). Pripombe na predlog ZLV-J lahko pošljete v DZ do 16. oktobra 2017. 


Ime datotke: DZ_novela_ZLV_VRS-14_9_2017.pdf
Velikost datoteke: 128.23 kB
Prenosov: 31x
Dodano: 20.09.2017 14:37
15.09.2017 PREDLOG UREDBE O POTRDITVI OBMOČIJ OSUŠEVALNIH IN NAMAKALNIH SISTEMOV

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v javno obravnavo pošilja Predlog uredbe o potrditvi območij osuševalnih in namakalnih sistemov. Prosimo, da predlog uredbe pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa posredujete do 12. oktobra 2017 na e-naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MKGP_UREDBA_namakanje_14.9.2017.pdf
Velikost datoteke: 1309.16 kB
Prenosov: 27x
Dodano: 15.09.2017 10:23
12.09.2017 PREDLOG ZAKONA O EVIDENTIRANJU DEJANSKE RABE ZEMLJIŠČ JAVNE CESTNE IN JAVNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE

Na portalu e-demokracija smo zasledili objavo Predloga zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture, ki ga je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo. Predlog zakona je v medresorskem usklajevanju. Morebitne pripombe na predlog zakona lahko posredujete do 14. septembra 2017 na e-naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MzI_ZEV_medres_1.9.2017.pdf
Velikost datoteke: 496.96 kB
Prenosov: 18x
Dodano: 12.09.2017 09:25
12.09.2017 PREDLOG NOVELE UREDBE O IZVAJANJU LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST, V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog sprememb Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi Skupnost, v programskem obdobju 2014-2020. Prosimo, da predlog sprememb uredbe pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa posredujete do 28. septembra 2017 na e-naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MKGP_UredbaCLLD_31.8.2018.pdf
Velikost datoteke: 348.66 kB
Prenosov: 19x
Dodano: 12.09.2017 08:42
11.09.2017 PREDLOG ZAKONA O INFORMACIJSKI VARNOSTI

Ministrstvo za javno upravo je v javno obravnavo posredovalo Predlog zakona o informacijski varnosti (dopis). Prosimo vas, da predlog zakona pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa posredujete do 5. oktobra 2017 na e-naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MJU_osnutek_ZIV_8.9.2017.pdf
Velikost datoteke: 721.67 kB
Prenosov: 25x
Dodano: 11.09.2017 09:08
07.09.2017 PREDLOG ZAKONA O JAVNIH FINANCAH - PONOVNA MEDRESORSKA OBRAVNAVA

Ministrstvo za finance nam je v ponovno medresorsko usklajevanje posredovalo predlog novega Zakona o javnih financah. Prosimo, da predlog ZJF pregledate, morebitne pripombe pa lahko posredujete do 19. septembra 2017 na e-naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MF_ZJF_medres_7.9.2017.pdf
Velikost datoteke: 1924.47 kB
Prenosov: 33x
Dodano: 07.09.2017 13:20
29.08.2017 KODEKS ETIKE JAVNIH USLUŽBENCEV V DRŽAVNIH ORGANIH IN UPRAVAH LOKALNIH SKUPNOSTI

Uradniški svet nam je pisal glede Kodeksa etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, ki ga je v sodelovanju s sindikati in strokovnimi združenji javnih uslužbencev sprejel v 2011.

Kodeks vsebuje splošno veljavna načela etičnega ravnanja javnih uslužbencev, ki naj bi jim bil v pomoč in oporo v vseh aktivnostih njihovega delovanja. To pa tudi pomeni, da bi moral Kodeks slediti spremembam družbene realnosti in se redno posodabljati. S tem namenom je Uradniški svet v letu 2017 na rednih sejah večkrat razpravljal o aktualnosti Kodeksa etike in o tem, ali bi bilo smiselno zbrati primere dobrih praks in posamezna vodila tudi dodatno razdelati v obliki posebnega priročnika, prav tako pa je bilo izpostavljeno vprašanje o načinu seznanitve širše javnosti z njegovo vsebino.

Ker pa gre za vprašanje, ki se ne nanaša samo na Uradniški svet, ampak pravzaprav na vse deležnike, ki so sodelovali pri sprejemanju navedenega kodeksa, vabi Uradniški svet k podaji ocene o prepoznavnosti in ponotranjenosti vodil Kodeksa etike s strani javnih uslužbencev, predlogih glede povečanja prepoznavnosti kodeksa ter k morebitnemu vsebinskemu premisleku o aktualnosti vodil oziroma možni nadgradnji le-teh.

Prosimo vas, da svoja  mnenja in predloge posredujete najkasneje do 28. septembra 2017 na e-naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: kodeks_etike_ju.pdf
Velikost datoteke: 74.22 kB
Prenosov: 22x
Dodano: 11.09.2017 13:44
24.08.2017 OSNUTEK NACIONALNEGA PROGRAMA ZA KULTURO 2018-2025

Ministrstvu za kulturo je pripravilo osnutek novega Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025 (NPK) in ga dalo v javno obravnavo do 30. septembra 2017. Pripravili so tudi Analizo financiranja kulture. Prosimo, da osnutek dokumenta pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa posredujete najkasneje do 27. septembra 2017 na e-naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MK_NPK_2018-25_23.8.2017.pdf
Velikost datoteke: 839.87 kB
Prenosov: 44x
Dodano: 24.08.2017 14:49
21.08.2017 PREDLOG PRAVILNIKA O VZPOSTAVITVI IN VODENJU EVIDENCE O OBSTOJU VZAJEMNOSTI PO POSAMEZNIH DRŽAVAH IN EVIDENCE O IZDANIH ODLOČBAH

Nov Zakon o ugotavljanju vzajemnosti (Uradni list RS, št. 27/17; ZUVza-1) velja od 17. 6. 2017 in se bo začel uporabljati 17. 9. 2017. Ministrstvo za pravosodje je pripravilo Osnutek pravilnika o vzpostavitvi in vodenju evidence o obstoju vzajemnosti po posameznih državah in evidence o izdanih odločbah. V seznanitev smo prejeli tudi osnutka obeh predvidenih evidenc (izdane odločbe, evidenca vzajemnosti) ter osnutek obrazca, ki so ga pripravili kot neobvezno priporočilo občinam glede oblike posredovanja podatkov, ki jih bo Ministrstvo za pravosodje za potrebe postopka ugotavljanja vzajemnosti od občin pridobivalo v skladu s četrtim in petim odstavkom 10. člena ZUVza-1. Mnenja in pripombe glede poslanih gradiv je moč podati do 23. avgusta 2017 na e-naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 54.27 kB
Prenosov: 24x
Dodano: 21.08.2017 13:32
21.08.2017 PREDLOG NOVELE ZAKONA O JAVNIH AGENCIJAH

Ministrstvo za javno upravo nam je v medresorsko usklajevanje posredovalo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih agencijah. Morebitne pripombe na predlog predpisa lahko posredujete do 7. septembra 2017 na e-naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MJU_ZJA27_7_2017.pdf
Velikost datoteke: 901.37 kB
Prenosov: 24x
Dodano: 21.08.2017 13:08
21.08.2017 PREDLOGA PRAVILNIKOV O OBRATOVALNEM MONITORINGU STANJA TAL IN PODZEMNIH VODA

Ministrstvo za okolje in prostor je na svoji spletni strani objavilo predloga pravilnikov, in sicer:

- Osnutek pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja tal,

- Osnutek pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode.

Morebitne pripombe, predloge oz. mnenja sporočite do 31. avgusta 2017 na e-naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 54.27 kB
Prenosov: 24x
Dodano: 23.08.2017 09:41
26.07.2017 OSNUTEK RESOLUCIJE O DRUŽINSKI POLITIKI 2018-2028

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v javno obravnavo posredovalo Predlog resolucije o družinski politiki 2018-2028. Morebitne predloge, pripombe oz. mnenja na predlog resolucije lahko pošljete do 25. septembra 2017 na e-naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 

Namen predloga resolucije je določiti temeljne cilje in ukrepe na področju družinske politike v obdobju od 2018 do 2028. Cilj družinske politike v Sloveniji je predvsem skrb za kakovost življenja družin (še posebej kakovost življenja otrok) ter njihovo varstvo in zaščito. Ob tem je za demografsko politiko pomembno tudi število rojstev v državi, zato družinska politika hkrati zasleduje tudi cilj vzpostavitve spodbudnega okolja za odločanje za otroke. Za dosego tega cilja je pomembna ugodna širša družbena situacija (ugodne razmere na trgu dela, široka dostopnost stanovanj ipd.), ki pri ljudeh sproža občutek varnosti in stabilnosti ter družinam prijazna družinska politika, ki promovira ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

Predlog resolucije upošteva pluralnost družinskih oblik in različnih potreb, ki iz tega izhajajo, spoštuje avtonomnost družine in individualnost njenih posameznih članov, ščiti otrokove pravice v družini in širše ter postavlja v ospredje varstvo in kakovost življenja družin in otrok.

Predlog resolucije opredeljuje naslednje temeljne cilje:

 • dvig kakovosti družinskega življenje s poudarkom na visoki ravni kakovosti življenja otrok,
 • zagotavljanje varstva in zaščite družin ter posameznih družinskih članov,
 • ustvarjanje spodbudnega okolja za odločanje za družino.

Predlog resolucije zasleduje tudi sledeče podcilje:

 • posebno varstvo in zaščita najbolj ranljivih družin ter posameznih družinskih članov,
 • izboljšanje socialno-ekonomskega položaja družin in otrok,
 • razvoj kakovostnih, raznovrstnih in široko dostopnih programov v podporo družini,
 • dvig stopnje socialne vključenosti družin in otrok,
 • ustvarjanje pogojev za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja,
 • zagotavljanje enakosti moških in žensk ter spodbujanje enakovrednejše porazdelitve skrbstvenega in gospodinjskega dela,
 • kakovostno in dostopno varstvo, vzgoja in izobraževanje otrok,
 • zagotavljanje kakovostnega in široko dostopnega zdravstvenega varstva družin s poudarkom na reproduktivnem zdravju žensk in moških ter zdravstvenem varstvu otrok,
 • izboljšanje dostopnosti do ustreznih stanovanj, predvsem mladim družinam,
 • izboljšanje položaja mladih in staršev na trgu dela,
 • kontinuirano in sistematično spremljanje področja vezanega na družinsko problematiko.

Prednostna področja na katerih je poudarek v predlogu resolucije:

 • programi v podporo družini,
 • starševsko varstvo in družinski prejemki,
 • nadomestno varstvo otrok,
 • socialno varstvo družine,
 • usklajevanje poklicnega in družinskega življenja,
 • trg dela in zaposlovanje,
 • področje zdravstva oziroma zdravstvenega varstva,
 • področje vzgoje, varstva in izobraževanja,
 • stanovanjska problematika.

Znotraj teh vsebinskih sklopov so izpostavljena tudi druga pomembna področja, ki niso samostojno obravnavana.

Nekateri konkretni ukrepi…

Skupno je v predlogu resolucije navedenih 132 ukrepov, med njimi so:

 • vrnitev vseh ukrepov družinske politike na raven pred ZUJF;
 • uvedba vsaj minimalnega otroškega dodatka za vse otroke;
 • prožnejša izraba očetovskega in starševskega dopusta (npr. možnost koriščenja dlje časa s skrajšanim delovnim časom);
 • dvig višine starševskega dodatka, zlasti za določeno kategorijo mladih (dijaki, študenti, aktivni iskalci zaposlitve);
 • plačevanje prispevkov za delo s krajšim delovnim od povprečne namesto od minimalne plače;
 • uvedba dodatnih 10 dni očetovskega dopusta za očete, ki se jim rodi več kot en otrok hkrati;
 • velikim družinam ob določenih pogojih zagotoviti brezplačen vstop na kulturne in športne dogodke ter jim hkrati zagotoviti brezplačen prevoz na te dogodke;
 • sistemska ureditev subvencij letnih vinjet za kombije za velike družine;
 • razširitev mreže programov v podporo družini, da bodo enako dostopni vsem;
 • izterjava celotnega zneska dolgovane preživnine, tudi v imenu preživninskega upravičenca;
 • izdelava spletnega orodja za pomoč pri določanju primerne višine preživnine;
 • oprostitev plačila vrtca za drugega otroka in zmanjšanje plačila za ostale otroke, v primeru, ko je v vrtec istočasno vključen več kot en otrok;
 • oprostitev plačila vrtca za najmlajšega otroka, če sta dva otroka v prvi triadi osnovne šole;
 • vsem učencem in dijakom zagotoviti kakovostno in zdravo brezplačno malico oz. kosilo,
 • uvedba mobilne aplikacije v okviru katere bodo na voljo vse relevantne informacije o pravicah družin in otrok, programih v podporo družini, ugodnostih in drugih sorodnih programih;
 • uvedba družinske kartice (ugodnosti pri dostopu do blaga in storitev)

Ime datotke: MDDSZ_RDP_25.7.2017.pdf
Velikost datoteke: 1329.68 kB
Prenosov: 42x
Dodano: 26.07.2017 14:05
26.07.2017 OSNUTEK RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU PREPREČEVANJA IN ZATIRANJA KRIMINALITETE ZA OBDOBJE 2018-2022

Ministrstvo za notranje zadeve nam je v pregled posredovalo Osnutek Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2018 – 2022. V kolikor imate predloge za dopolnitev ali spremembo vsebine resolucije, jih lahko pošljete do 23. avgusta 2017 na e-naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 54.27 kB
Prenosov: 26x
Dodano: 26.07.2017 09:55
24.07.2017 PREDLOG NOVELE UREDBE O NOTRANJI ORGANIZACIJI, SISTEMIZACIJI, DELOVNIH MESTIH IN NAZIVIH V ORGANIH JAVNE UPRAVE IN V PRAVOSODNIH ORGANIH - OBČINSKI REDARJI

Za realizacijo V. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/2016) in za realizacijo dogovorjenih rešitev v okviru pogajanj je pred uveljavitvijo Aneksa h Aneksu h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti treba spremeniti in dopolniti Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih..

Predlog sprememb uredbe v Prilogi I: Uradniška delovna mesta in nazivi in v Prilogi III: Razvrstitev strokovno tehničnih delovnih mest vsebuje med drugim tudi naslednje spremembe:

v plačni podskupini C6 Občinski redarji so dodana delovna mesta občinski redar pripravnik, občinski redar vodja skupine, višji občinski redar, občinski redar svetovalec in občinski redar višji svetovalec, kar je bilo nujno potrebno zaradi omogočanja organizacije dela predvsem v večjih občinah oziroma občinskih redarstvih in zaradi sprememb v obsegu in zahtevnosti nalog in pooblastil, ki jih zakon določa na področju občinskega redarstva.

Pogoji in naloge na novih delovnih mestih so bili usklajeni s predstavniki občinskih redarjev.

Prosimo, da vaše mnenje oz. morebitne pripombe posredujete do 25. julija 2017 na naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si 


Ime datotke: MJU_UredbaNOE_24.7.2017.pdf
Velikost datoteke: 657.42 kB
Prenosov: 35x
Dodano: 24.07.2017 15:06
20.07.2017 PREDLOG NOVELE ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno obravnavo posredovalo Osnutek zakona o spremembah Zakona o kmetijskih zemljiščih. S predlogom se širi nabor ukrepov, ki se lahko financirajo iz naslova odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, in sicer tudi izgradnja, sanacija in posodobitev vodnih zadrževalnikov ter druge strokovne podlage  s področja kmetijske zemljiške politike in varstva kmetijskih zemljišč. Poenostavlja (omogoča) se prenos lastninske pravice na državnem namakalnem sistemu na lokalno skupnost.

Prosimo vas, da predlog novele zakona, ki vam ga tudi pošiljamo v priponki, pregledate, morebitne pripombe oz. mnenja pa posredujete do 18. avgusta 2017 na e-naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MKGP_novela_ZKZ_20.7.2017.pdf
Velikost datoteke: 200.88 kB
Prenosov: 43x
Dodano: 20.07.2017 11:04
18.07.2017 PREDLOG NOVELE ZAKONA O URESNIČEVANJU JAVNEGA INTERESA ZA KULTURO

Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani dr. Dragan Matić) je v državnozborski postopek predložila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 2133-VII. Ukrep uzakonja obveznost vsakokratnega investitorja (ki je državni organ, organ lokalne skupnosti ali druga javnopravna oseba) v obnovo in gradnjo objektov v javni lasti, da manjši del investiranega zneska nameni likovnim umetniškim delom, namenjenim opremi prostorov. Umetniški delež v investicijskih projektih je lahko porabljen za strošek samih arhitekturnih natečajev za investicijske projekte, za restavratorska dela in za likovno opremo prostorov.

Prosimo, da predlog novele ZUJIK pregledate, morebitne pripombe, predloge oz. mnenja pa posredujete najkasneje do 16. avgusta 2017.

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 54.27 kB
Prenosov: 28x
Dodano: 18.07.2017 13:22
13.07.2017 PREDLOG NOVELE ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI

Obveščamo vas, da je v državnozborski postopek predložen Predlog zakona o spremembah Zakona o lokalni samoupravi, ZLS-S, EPA 2116-VII. Predlog je vložil poslanec Andrej Čuš. S predlogom se definira, da mora imeti vsaka občina v svojem proračunu sredstva, namenjena participatornemu proračunu. Pripombe na predlog ZLS-S lahko posredujete do 28. julija na e-naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si oz. do 10. avgusta na gp(at)dz-rs.si

 


Ime datotke: DZ_PREDLOG_NOVELE_ZLS_Cus_11.7.2017.pdf
Velikost datoteke: 380.97 kB
Prenosov: 43x
Dodano: 13.07.2017 09:10
13.07.2017 PREDLOG NOVELE ZAKONA O VRTCIH

Vlada RS je v državnozborski postopek predložila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-F). Predlog novele bo obravnavan po nujnem postopku. Morebitne pripombe lahko posredujete na e-naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si (do 28. julija 2017) oz. neposredno v DZ na gp(at)dz-rs.si (do 9. avgusta 2017). Poleg predloga novele je MIZŠ pripravil tudi Predlog pravilnika o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so financirani iz državnega proračuna. Pripombe na predlog pravilnika lahko pošljete na sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si 

 

Povzetek sprememb

Z namenom, da bi še povečali delež vključenosti predšolskih otrok v vrtce v letu pred vstopom v osnovno šolo, predlagane zakonske rešitve predvidevajo financiranje krajših programov iz državnega proračuna. Za otroke, ki iz različnih razlogov niso vključeni v vrtec, bo tako z novelo omogočeno brezplačno obiskovanje krajših programov v obsegu 240 ur letno. V ta namen bo moralo ministrstvo v letu 2018 zagotoviti 600.000 evrov, v proračunu za leto 2019 pa 2 milijona evrov.

Novela sledi sodobnim konceptom na področju predšolske vzgoje in predvideva preimenovanje strokovnega delavca, sedanjega pomočnika vzgojitelja v vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja.

Poleg tega omogoča organiziranje oddelkov javnega vrtca pri visokošolskih zavodih, ki izvajajo študijski program predšolske vzgoje, pa tudi organiziranje enote ali oddelka javnega vrtca v prostorih gospodarske družbe. Ta novost prinaša izboljšanje dostopnosti staršev do programov vrtca.

Poenostavljen bo postopek za znižano plačilo vrtca, predlagana novela pa med drugim daje tudi več avtonomije občinam pri določitvi roka za vključevanje otrok v vrtec s centralnega čakalnega seznama. Novela predvideva, da subvencija staršem pripada z dnem vključitve otroka v vrtec, če jim pravica do znižanega plačila vrtca v skladu z novo odločbo pristojnega centra za socialno delo pripada najpozneje 60 dni po dnevu vključitve otroka v vrtec. Na ta način se bo staršem pravica do subvencije vrtca, ki jim pripada v skladu z Zakonom o vrtcih, lahko priznavala ves čas vključitve otroka v vrtec, četudi bodo vlogo oddali z enomesečno zamudo.

 


Ime datotke: DZ_ZVrt-f_10.7.2017.pdf
Velikost datoteke: 251.87 kB
Prenosov: 44x
Dodano: 13.07.2017 08:26
12.07.2017 PREDLOG ZAKONA O VARSTVU OKOLJA

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo posredovalo Predlog zakona o varstvu okolja. Prosimo, da predlog zakona, ki vam ga pošiljamo v priponki, pregledate, morebitne pripombe, predloge oz. mnenja pa posredujete do 5. septembra 2017 na e-naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 

Glavne novosti osnutka zakona

Večkratno spreminjanje Zakona o varstvu okolja, potreba po izboljšavi nekaterih veljavnih rešitev ter vključitev novih vsebin je narekovalo, da je MOP pripravil osnutek novega, prenovljenega Zakona o varstvu okolja, ki ga daje v javno obravnavo. Osnutek zakona ostaja sistemsko in konceptualno enak veljavnemu, MOP pa poudarja le nekatere pomembnejše spremembe ali dopolnitve veljavnega zakona.


Ker zakon, ki ureja postopke insolventnosti, ne ponuja ustreznega okvira za reševanje problematike stečaja in prenosa odpadkov in onesnaženih nepremičnin na državo, MOP predlaga ustreznejšo ureditev stečaja podjetij, v katerih se v stečajni masi nahajajo odpadki, nevarne snovi ali odlagališča odpadkov. Pravne ali fizične osebe, ki so zaradi svoje dejavnosti zavezane za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode, bodo morale o začetku postopka insolventnosti ali likvidacije o tem obvestiti MOP in pristojno inšpekcijo. Če se bo začel stečajni postopek, bo moral stečajni upravitelj ugotoviti, ali so v stečajni masi odpadki, nevarne snovi ali odlagališče odpadkov, in o tem obvestiti MOP. MOP bo zagotovil izvedbo skrbnega okoljskega pregleda, v katerem bo ocenjena tudi višina stroškov predpisanega ravnanja z odpadki, morebitno onesnaženo nepremičnino ali odlagališčem. MOP bo poročilo o skrbnem okoljskem pregledu poslal stečajnemu upravitelju, ocena stroškov pa bo predstavljala pogojno terjatev, do poplačila katere bo MOP upravičen, če se bodo odpadki, onesnažene nepremičnine ali odlagališče po zaključku stečajnega postopka prenesle na državo. Stečajni upravitelj bo moral odpadke, nevarne snovi in odlagališče prodajati prednostno, posebna ureditev velja za odlagališče odpadkov. Stečajni upravitelj bo moral v šestih mesecih od oklica stečaja izvesti dražbo, če bo ta neuspešna, pa odlagališče ponuditi upnikom ali tretjim osebam. Če ga ne bo mogel prodati ali ga upniki ali tretje osebe ne bodo hotele prevzeti, bo preneseno na državo. Enako bo tudi z odpadki ali (onesnaženo) nepremičnino, česar ne bo mogoče prodati ali razdeliti, bo preneseno na državo.


Prav tako je predlagana sprememba veljavne ureditve na področju izdajanja okoljevarstvenih soglasij (OVS) in dovoljenj (OVD), zlasti glede sodelovanja javnosti in zainteresirane javnosti v upravnih postopkih in v smeri združevanja postopkov. Po predlagani ureditvi bodo v postopkih izdaje OVS in OVD za določene vrste naprav ter SEVESO obrate lahko sodelovale tudi civilne iniciative. Upravljavci naprav ali obratov pa bodo na svojo zahtevo lahko v enem samem postopku dobili OVS, gradbeno dovoljenje in OVD za napravo ali za obrat.


Povsem na novo je urejena sanacija v preteklosti onesnaženih območij. Osnutek zakona določa predmet morebitne sanacije (opuščena odlagališča odpadkov in industrijska območja ter onesnažene podzemne jame), odgovornost za sanacijo, postopek in način sanacije. Odgovornost za sanacijo prednostno nosi povzročitelj obremenitve oziroma lastnik zemljišča, na katerem je opuščeno odlagališče odpadkov ali opuščeno industrijsko območje. MOP bo to območje evidentiral in odgovorni osebi naložil izvedbo predhodne raziskave, s katero se bo ugotovilo, ali onesnaženost lahko ogroža zdravje ljudi ali okolje. Če bodo rezultati preiskave to grožnjo potrdili, bo MOP takšno območje vpisal v register, odgovorna oseba pa bo morala na svoje stroške izvesti sanacijo. Za primer, ko bo morala kot lastnica onesnaženih območij ali zaradi subsidiarne odgovornosti prevzeti breme sanacije država, je predviden poseben finančni vir (proračunski okoljski sklad, v katerega naj bi se stekali prihodki iz okoljskih dajatev, ki pripadajo državi). Iz tega vira naj bi se do določene višine in pod določenimi pogoji lahko sofinancirala tudi sanacija območij, za katere nosi odgovornost občina, pa tudi lastnik zemljišča, če ni povzročitelj onesnaženosti.


V osnutku zakona so predlagane tudi spremembe in izboljšave na področju gospodarskih javnih služb varstva okolja, zlasti občinskih. Občinam pa so dane tudi nekatere nove pristojnosti, zlasti glede urejanja varstva pred hrupom in kakovosti zunanjega zraka.


MOP je pri prenovi zakona tudi izboljšal ali dopolnil nekatere veljavne rešitve ter vnesel manjše vsebinske in tehnične popravke, ki jih je narekovalo dosedanje izvajanje veljavnega zakona.

  


Ime datotke: MOP_zvo_2_10.7.2017.pdf
Velikost datoteke: 1537.43 kB
Prenosov: 30x
Dodano: 12.07.2017 08:40
29.06.2017 PREDLOG UREDBE O ŠTEVILU PROBACIJSKIH ENOT UPRAVE RS ZA PROBACIJO, OBMOČJU NJIHOVEGA DELOVANJA TER SEDEŽU CENTRALNE ENOTE IN PROBACIJSKIH ENOT

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo Predlog uredbe o številu probacijskih enot Uprave Republike Slovenije za probacijo, območju njihovega delovanja ter sedežu centralne enote in probacijskih enot. Predlog uredbe vam pošiljamo v priponki. Prosimo, da ga pregledate, morebitne pripombe na predlog predpisa lahko pošljete do 7. julija 2017 na e-naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MP_Uredba_probacija_27.6.2017.pdf
Velikost datoteke: 127.53 kB
Prenosov: 49x
Dodano: 29.06.2017 09:32
29.06.2017 PREDLOG ZAKONA O DEMOGRAFSKEM REZERVNEM SKLADU

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za finance v javno obravnavo dalo Predlog zakona o demografskem rezervnem skladu. Morebitne pripombe na predlog zakona lahko podate do 10. avgusta 2017 na e-naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MF_PredlogZDRS_29.6.2017.pdf
Velikost datoteke: 695.22 kB
Prenosov: 34x
Dodano: 29.06.2017 09:25
29.06.2017 PREDLOG NOVELE ZAKONA O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU

Ministrstvo za pravosodje je na podlagi prejetih pripomb v strokovnem in medresorskem usklajevanju pripravilo novo delovno gradivo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju. Temeljni cilji predloga zakona ostajajo enaki in so tako:

– ureditev postopkovnih pravil za učinkovitejše izvajanje uredb Evropske unije,

– modernizacija izvršilnega postopka na nepremičnine z namenom doseči boljšo in hitrejšo prodajo nepremičnin in hkrati zagotoviti boljše pravno varstvo tako socialno ogroženih dolžnikov kot tudi kupcev, ki kupujejo nepremičnine v izvršilnem postopku ter

– pospešitev izvršilnega postopka in omejevanje možnost zlorab in neupravičenih postopkov izvršbe.

 

Prosimo, da predlog novele zakona, ki je ponovno v medresorski obravnavi, pregledate, morebitne pripombe, predloge oz. mnenja pa posredujete do 25. julija 2017 na e-naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MP_predlog_ZIZ-L_27.6.pdf
Velikost datoteke: 1400.85 kB
Prenosov: 33x
Dodano: 29.06.2017 09:24
26.06.2017 OSNUTEK ZAKONA O SPODBUJANJU INVESTICIJ

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo Osnutek zakona o spodbujanju investicij. Z omenjenim osnutkom predpisa želijo vse že obstoječe spodbude za začetne investicije na državni in lokalni ravni zbrati na enem mestu ter istočasno uvesti nove spodbude, ki bodo na voljo tako domačim kot tujim investitorjem. Osnutek predpisa poleg dodeljevanja investicijskih spodbud predvideva tudi nabor ostalih aktivnosti za spodbujanje investicij. MGRT načrtuje posvetovanje z zainteresirano javnostjo, sledilo bo medresorsko usklajevanje v septembru 2017 s predvidenim ciljem obravnave zakona na vladi v oktobru 2017 ter sprejetjem zakona v prvem četrtletju 2018. Vaše pripombe oz. predloge lahko posredujete do 27. julija 2017 na e-naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MGRT_Z_spodbujanju_investicij__23062017.pdf
Velikost datoteke: 464.88 kB
Prenosov: 48x
Dodano: 27.06.2017 08:24
26.06.2017 PREDLOG PRAVILNIK O MINIMALNIH STANDARDIH IN NORMATIVIH ZA IZVAJANJE POGREBNE DEJAVNOSTI

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nam je v pregled poslalo Predlog pravilnika o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti. Prosimo, da predlog pravilnika pregledate, morebitne pripombe pa posredujete najkasneje do 27. junija 2017 na e-naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MGRT_PRAV_pogrebna_23.6.2017.pdf
Velikost datoteke: 81.94 kB
Prenosov: 51x
Dodano: 26.06.2017 08:29
26.06.2017 PREDLOG UREDBE O UPRAVNEM POSLOVANJU

Ministrstvo za javno upravo nam je v pregled posredovalo novo verzijo Predloga uredbe o upravnem poslovanju (sledi spremembam), klasifikacijski načrt (sledi spremembam). Predlog je v drugi medresorski obravnavi. Za lažjo obravnavo so nam poleg predloga UUP in Okvirnega načrta klasifikacijskih znakov posredovali tudi verzijo, iz katere so razvidne spremembe glede na verziji, ki sta bili posredovani v medresorsko usklajevanje 29. 7. 2016 (torej po sprejemu naših pripomb).

 

Prosimo vas, da predlog uredbe pregledate, morebitne pripombe pa posredujete do 7. julija 2017 na e-naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MJU_UUP_23.6.2017.pdf
Velikost datoteke: 446.94 kB
Prenosov: 44x
Dodano: 26.06.2017 08:25
22.06.2017 PREDLOG NOVELE UREDBE O UKREPIH ZA SANACIJO IN OBNOVO GOZDA PO NARAVNI NESREČI ŽLEDU 2014 IZ PRP 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nam je v pregled poslalo Predlog uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Morebitne pripombe lahko do 30. junija 2017 pošljete na e-naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si  


Ime datotke: MKGP_U_san_sp_21.6.2017.pdf
Velikost datoteke: 565.50 kB
Prenosov: 35x
Dodano: 22.06.2017 10:13
19.06.2017 OSNUTEK ZAKONA O NEPREMIČNINSKEM POSREDOVANJU

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo posredovalo Osnutek zakona o nepremičninskem posredovanju.  V kolikor imate pripombe na osnutek zakona, nam jih lahko pošljete do petka, 14. julija 2017, na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MOP_nepremicninsko_posredovanje_19.6.2017.pdf
Velikost datoteke: 484.54 kB
Prenosov: 46x
Dodano: 19.06.2017 10:29
19.06.2017 PREDLOG NOVELE PRAVILNIKA O PITNI VODI

Ministrstvo za zdravje je v javno obravnavo posredovalo Predlog pravilnika o spremembah Pravilnika o pitni vodi.

Sprva je MZ pripravljal Uredbo o pitni vodi, vendar so nadaljnji postopek za sprejetje Uredbe o pitni vodi ustavili zaradi pravnih zadržkov v fazi medresorskega usklajevanja. Ker jeseni poteče rok za prenos spremembe EU direktive o pitni vodi v nacionalni pravni red, so v javno obravnavo poslali Predlog pravilnika o spremembi Pravilnika o pitni vodi. Dejansko se bosta spremenili samo prilogi II in III obstoječega pravilnika. Novosti ne pomenijo bistvenih sprememb za upravljavce vodovodov. Nov predpis o pitni vodi načrtujejo po predhodni odpravi pravnih zadržkov.

Prosimo, da predlog sprememb pregledate, morebitne pripombe pa posredujete do konca junija 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MZ_pravilnik__pitna_voda_16.6.2017.pdf
Velikost datoteke: 229.94 kB
Prenosov: 38x
Dodano: 19.06.2017 09:17
09.06.2017 PREDLOG NOVELE ZAKONA O TAJNIH PODATKIH IN PREDLOGI UREDB

Urad za varovanje tajnih podatkov nam je v fazi medresorske obravnave v pregled posredoval

-          Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih,

-        Predloge podzakonskih aktov:

 

 

Predlagane spremembe in dopolnitve ZTP-ja ne odstopajo od ciljev in načel, na katerih sloni že sedanja ureditev tega področja. Poglavitni cilj predlagane novele ZTP-ja je zgolj izboljšati učinkovitost sistema in posledično varnost tajnih podatkov.

Besedilo sprememb in dopolnitev ZTP-ja je pripravila Medresorska delovna skupine za pripravo sprememb predpisov s področja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov, člani so predstavniki tistih ključnih organov, ki se v  Republiki Sloveniji v največji meri srečujejo s področjem tajnih podatkov (UVTP, MNZ, Policija, MO, SOVA, MJU, MZZ, MGRT).

Morebitne pripombe, predloge oz. mnenja na predloge lahko pošljete do 6. julija 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke:
Velikost datoteke: 54.27 kB
Prenosov: 33x
Dodano: 09.06.2017 09:51
02.06.2017 PREDLOG NOVELE ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH

Ministrstvo za javno upravo je v javno obravnavo posredovalo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah. Morebitne pripombe, predloge mnenja lahko posredujete do 27. junija 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si 


Ime datotke: MJU_ZLV_1.6.2017.pdf
Velikost datoteke: 258.61 kB
Prenosov: 49x
Dodano: 02.06.2017 13:47
02.06.2017 PREDLOG NOVELE ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI

Ministrstvo za javno upravo je v javno obravnavo posredovalo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravo. Morebitne pripombe, predloge in mnenja lahko posredujete do 27. junija 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si 


Ime datotke: MJU_ZLS_1.6.2017.pdf
Velikost datoteke: 295.41 kB
Prenosov: 53x
Dodano: 02.06.2017 13:44
26.05.2017 PREDLOG PRAVILNIKA O MINIMALNIH STANDARDIH IN NORMATIVIH ZA IZVAJANJE POGREBNE DEJAVNOSTI

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo novo verzijo Predloga pravilnika o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti (obrazložitev)in ga poslalo v ponovno medresorsko obravnavo. Ker že zamujajo s sprejemom pravilnika, prosijo za hiter odziv. Zato vas naprošamo, da nam morebitne pripombe posredujete najkasneje do 31. maja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MGRT_Pravilnik_pogreb_22.5.17.pdf
Velikost datoteke: 190.06 kB
Prenosov: 61x
Dodano: 26.05.2017 13:50
26.05.2017 PREDLOG NOVELE PRAVILNIKA O PROMETNI SIGNALIZACIJI IN PROMETNI OPREMI NA CESTAH

Ministrstvo za infrastrukturo je na svoji spletni strani objavilo Initiates file downloadPredlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Prosimo vas, da predlog pregledate, morebitne pripombe, predloge oz. mnenja pa posredujete do 30. maja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MzI_Pravilnik_signaliz_spremembe_11.5.2017.pdf
Velikost datoteke: 430.16 kB
Prenosov: 41x
Dodano: 26.05.2017 13:41
19.05.2017 PREDLOG ZAKONA O FUNDACIJI ZA FINANCIRANJE INVALIDSKIH IN HUMANITARNIH ORGANIZACIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI IN O FUNDACIJI ZA FINANCIRANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nam je v pregled poslalo Predlog zakona o Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji in o Fundaciji za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki je trenutno v medresorskem usklajevanju. Prosimo vas, da predlog zakona pregledate, morebitne pripombe pa posredujete do 26. maja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MIZS_Zfin_fundacij_15.5.2017.pdf
Velikost datoteke: 391.65 kB
Prenosov: 54x
Dodano: 19.05.2017 09:11
19.05.2017 PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN PROSTOVOLJSTVA

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo Predlog strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva in ga predložilo v javno obravnavo. Prosimo vas, da pregledate besedilo dokumenta, morebitne pripombe, predloge oz. mnenja pa pošljete do 12. julija 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 54.27 kB
Prenosov: 35x
Dodano: 19.05.2017 09:03
19.05.2017 PREDLOG NOVELE ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI

Ministrstvo za izobraževanje in šport je pripravilo in v javno obravnavo predložilo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli. Med drugim se spreminja tudi 56. člen ZOsn, ki ureja prevoz in povračila stroškov prevoza osnovnošolskih otrok. Prosimo vas, da predlog novele zakona pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa posredujete do 22. junija 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MIZS_ZOSNJ_18.5.2017.pdf
Velikost datoteke: 304.96 kB
Prenosov: 75x
Dodano: 19.05.2017 09:01
09.05.2017 PREDLOG NOVELE ZAKONA O PRAVNEM VARSTVU V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA

Ministrstvo za javno upravo v medresorsko obravnavo pošilja Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Morebitne pripombe na predlog novele zakona lahko posredujete do 19. maja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MJU_ZPVPJN-B_medres_5.5.2017.pdf
Velikost datoteke: 763.39 kB
Prenosov: 41x
Dodano: 09.05.2017 13:26
09.05.2017 PREDLOG PRAVILNIKA O IZVRŠEVANJU ZAKONA O PRIJAVI PREBIVALIŠČA

Ministrstvo za notranje zadeve je v javno obravnavo posredovalo Predlog pravilnika o izvrševanju Zakona o prijavi prebivališča. Prosimo, da predlog pravilnika pregledate, morebitne pripombe, predloge oz. mnenja pa lahko posredujete do 6. junija 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MNZ_pravilnik_ZPPREB_E_8.5.2017.pdf
Velikost datoteke: 183.13 kB
Prenosov: 54x
Dodano: 09.05.2017 13:25
09.05.2017 PREDLOG NOVELE UREDBE O DOLOČITVI OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČIJ

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v pregled posredovalo Predlog uredba o spremembi Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (strokovni podlagi: UMAR, FGG). Občine, na katere se uredba nanaša, prosimo, da predlog novele uredbe pregledate, morebitne pripombe pa lahko posredujete do 16. maja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MGRT_Uredba_OPO_za_objavo_8.5.2017.pdf
Velikost datoteke: 692.37 kB
Prenosov: 44x
Dodano: 09.05.2017 13:16
05.05.2017 PREDLOG NOVELE UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za javno upravo na portalu e-demokracija objavilo Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju. Predlog predpisa je v medresorski obravnavi. Morebitne pripombe, predloge in mnenja na predlog novele uredbe lahko posredujete do 17. maja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MJU_UredbaZeJN2_medres_3.5.2017.pdf
Velikost datoteke: 353.92 kB
Prenosov: 50x
Dodano: 05.05.2017 08:36
05.05.2017 PREDLOG NOVELE UREDBE O VSEBINI POROČILA O VPLIVIH NAMERAVANEGA POSEGA NA OKOLJE IN NAČINU NJEGOVE PRIPRAVE

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Osnutek uredbe o spremembah Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave. Prosimo vas, da predlog uredbe pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa posredujete do 9. maja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MOP_uredba_vsebina_porocila_vplivi_okolje_26.4.2017.pdf
Velikost datoteke: 273.46 kB
Prenosov: 45x
Dodano: 05.05.2017 08:31
05.05.2017 OSNUTEK PRAVILNIKA O ČASOVNIH NORMATIVIH ZA POSAMEZNE STORITVE IN SKLOPE DIMNIKARSKIH STORITEV IN PODROBNEJŠI VSEBINI CENIKA TER VIŠINI POTNIH STROŠKOV

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo in v javno obravnavo posredovalo Osnutek Pravilnika o časovnih normativih za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini cenika ter višini potnih stroškov (Priloga 1, Priloga 2). Pripombe na predlog pravilnika lahko posredujete do 24. maja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MOP_pravilnik_dimn_3.5.2017.pdf
Velikost datoteke: 335.33 kB
Prenosov: 55x
Dodano: 05.05.2017 08:21
05.05.2017 OSNUTEK UREDBE O PREGLEDIH, ČIŠČENJU IN MERITVAH NA MALIH KURILNIH NAPRAVAH

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo in v javno obravnavo posredovalo Osnutek Uredbe o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah priloge. Pripombe na predlog uredbe lahko posredujete do 24. maja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MOP_uredba_male_kurilne_naprave_3.5.2017.pdf
Velikost datoteke: 474.69 kB
Prenosov: 64x
Dodano: 26.05.2017 14:06
26.04.2017 PROSTORSKA IN GRADBENA ZAKONODAJA - VLADNO GRADIVO

Z Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli obvestilo, da so 14. aprila 2017 v vladni postopek vložili Predlog zakona o urejanju prostora, Predlog gradbenega zakona in Predlog zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 54.27 kB
Prenosov: 44x
Dodano: 26.04.2017 09:46
25.04.2017 PREDLOG ZAKONA O EVIDENTIRANJU DEJANSKE RABE ZEMLJIŠČ JAVNE ŽELEZNIŠKE IN JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE

Ministrstvo za infrastrukturo nam je v usklajevanje posredovalo Predlog zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne železniške in javne cestne infrastrukture, ki so ga pripravili v sklopu nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin. Zakon ureja določanje in evidentiranje dejanske rabe zemljišč javne železniške in javne cestne infrastrukture, način posredovanja podatkov v zemljiški kataster, namen uporabe podatkov in varstvo pravic lastnikov zemljišč.

 

Morebitne pripombe, predloge in mnenja na predlog zakona lahko posredujete do 19. maja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MzI_zakon_evidentiranje_dejanske_rabe_25.4.2017_01.pdf
Velikost datoteke: 484.86 kB
Prenosov: 45x
Dodano: 25.04.2017 12:31
25.04.2017 PREDLOG PRAVILNIKA O VODNEM KATASTRU

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Predlog pravilnika o vodnem katastru. Prosimo vas, da predlog pravilnika pregledate, morebitne pripomba, predloge in mnenja pa posredujete do 25. aprila 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MOP_pravilnik_vodni_kataster_13.4.2017.pdf
Velikost datoteke: 305.79 kB
Prenosov: 66x
Dodano: 25.04.2017 09:25
25.04.2017 PREDLOG ZAKONA O PRENEHANJU VELJAVNOSTI ZAKONA O VIŠINI POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN NEKATERIH DRUGIH PREJEMKIH

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v javno obravnavo posredovalo Predlog zakona o prenehanju veljavnosti Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov. Predlog zakona, kot je razvidno že iz imena, ureja prenehanje veljavnosti Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01 in 40/12-ZUJF). Morebitne pripombe na predlog zakona lahko pošljete do 16. maja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MDDSZ_Z_o_prenehanju_ZPSDP_21.4.2017.pdf
Velikost datoteke: 155.34 kB
Prenosov: 71x
Dodano: 25.04.2017 08:37
24.04.2017 OSNUTEK STRATEGIJE DOLGOŽIVE DRUŽBE

Strategija dolgožive družbe prinaša razvojna izhodišča, ključne poudarke, nove paradigme, vizijo in cilje ter predloge možnih usmeritev. Temelji na štirih stebrih, ki so aktivnost, samostojno in varno življenje vseh generacij, vključenost v družbo ter okolje za aktivnost v celotnem življenjskem obdobju.

Demografska gibanja spreminjajo starostno strukturo prebivalstva. Pričakovano trajanje življenja se povišuje, delež starejših od 65 let narašča. V prihodnjih letih se bo intenziteta teh trendov še okrepila, zato so potrebne prilagoditve na številnih področjih.

Vizija Strategije dolgožive družbe so družba in sistemi, ki bodo v spremenjenih demografskih razmerah vsem zagotavljali blaginjo in kakovostno življenje.

Razvojni cilji za njeno uresničitev:

 1. Blaginja vseh generacij in dostojno ter varno staranje v domačem okolju.
 2. Vključenost vseh generacij v ekonomsko, družbeno, socialno in kulturno življenje v skladu z njihovimi preferencami in potrebami, ter medgeneracijsko sožitje.
 3. Ohranjanje in izboljšanje telesnega in duševnega zdravja ljudi vseh starosti. 

Novi konceptualni okvir Strategije dolgožive družbe: ustvarjalnost in aktivnost v vseh življenjskih obdobjih ter skrb za zdravje

 • aktivnost v vseh življenjskih obdobjih, s poudarkom na ustvarjalnosti
 • skrb za zdravje vključuje odgovornost posameznika za zdravje in zdrav življenjski slog skozi vse življenje
 • medgeneracijsko sožitje krepi medgeneracijsko solidarnost ter sodelovanje z medsebojno podporo, prenosom znanj in izkušenj

Trendi v širšem okolju, ki vplivajo na oblikovanje strategije:

 • Tehnološki razvoj in z njim povezani digitalizacija in robotizacija družbe
 • Fleksibilizacija trga dela
 • Drugačno pojmovanje življenjskega cikla

Predlog besedila Strategije dolgožive družbe (shema, Priloga 1, Priloga 2) je v javni obravnavi. Vlada bo predlog besedila strategije potrdila v začetku julija, potem pa bodo na vrsti posamezna ministrstva, ki bodo pripravila akcijske načrte s svojih področij.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 54.27 kB
Prenosov: 38x
Dodano: 24.04.2017 12:21
24.04.2017 PREDLOG NOVELE UREDBE O POSEGIH V OKOLJE, ZA KATERE JE TREBA IZVESTI PRESOJO VPLIVOV NA OKOLJE

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Osnutek uredbe o spremembah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Prosimo, da predlog sprememb uredbe pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa posredujete do 4. maja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 54.27 kB
Prenosov: 47x
Dodano: 24.04.2017 11:12
24.04.2017 ZAKON O SPODBUJANJU INVESTICIJ - PROŠNJA ZA POSREDOVANJE PREDLOGOV UKREPOV NA LOKALNI RAVNI

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravlja zakon o spodbujanju investicij, o čemer si več lahko preberete v priponki.

 

MGRT prosi za mnenje glede obstoječih predlogov spodbud na lokalni ravni (zakaj se jih občine (ne)poslužujejo, ali je problem v priglasitvi sheme državnih pomoči…) ter predloge, na kakšen način vidite občine možnost izboljšave dodeljevanja obstoječih spodbud. Hkrati prosijo tudi za dodatne predloge, kako bi na lokalni ravni lahko spodbudili začetne investicije, ki bi prispevale h gospodarskemu razvoju občin ter povečanju blaginje občin.

 

Vaše pripombe, predloge oz. mnenja lahko posredujete do 12. maja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 54.27 kB
Prenosov: 43x
Dodano: 24.04.2017 11:08
24.04.2017 PREDLOG NOVELE PRAVILNIKA O OBLIKI IN VSEBINI VPISNIKOV IN POMOŽNIH KNJIG PRI PREKRŠKOVNIH ORGANIH

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih z novimi obrazci (obrazec 1, obrazec 2, obrazec 5). Z vsebinskega vidika predlog pravilnika prinaša manjše dopolnitve rubrik prekrškovnih vpisnikov in pomožnih knjig zaradi uvedbe napovedi zahteve za sodno varstvo ter instituta nadomestnega zapora, v pretežni meri pa gre za redakcijo in uskladitev z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških. Vaše mnenje in morebitne pripombe na predlog pravilnika lahko posredujete do 5. maja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MP_Pravilnik_vpisniki_21.4.2017.pdf
Velikost datoteke: 249.97 kB
Prenosov: 56x
Dodano: 24.04.2017 11:06
24.04.2017 PREDLOG PRAVILNIKA O EVIDENCAH PREKRŠKOVNIH ORGANOV, EVIDENCI PRAVNOMOČNIH SODB OZIROMA SKLEPOV O PREKRŠKIH, SKUPNI EVIDENCI KAZENSKIH TOČK V CESTNEM PROMETU TER SKUPNI INFORMACIJSKI INFRASTRUKTURI

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo Predlog pravilnika o evidencah prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi s pripadajočimi obrazci: obrazec 1a, obrazec 1b, obrazec 2a, obrazec 2b, obrazec 3a, potrdilo 4a, potrdilo 4b, potrdilo 5a, potrdilo 5b, potrdilo 6a.

 

Z vsebinskega vidika predlog pravilnika ureja način upravljanja evidence prekrškovnih organov, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu ter delovanje skupne informacijske infrastrukture, vpis in izbris podatkov iz evidenc ter dajanje in dostop do podatkov iz teh evidenc ter skupne informacijske infrastrukture.

 

Bistvene novosti:

- osnutek pravilnika je pripravljen zaradi ureditve kazenskih in prekrškovnih evidenc v ločenih pravilnikih ter implementacije skupne informacijske infrastrukture;

- natančneje je urejena hramba dokumentarnega gradiva in poslovanje povezano z upravljanjem evidenc;

- novost je vročanje potrdila o (ne)kaznovanosti v varni elektronski predal;

- upravljanje s prekrškovnimi evidencami ostaja enako, razen novih možnosti, ki jih je v pravni red Republike Slovenije vpeljala novela ZP-1J (skupna informacijska infrastruktura, brezplačen oddaljen dostop do teh evidenc).

 

Prosimo, da osnutek pravilnika z novimi obrazci pregledate, morebitna mnenja in pripombe pa posredujete do 5. maja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 54.27 kB
Prenosov: 41x
Dodano: 24.04.2017 10:53
24.04.2017 PREDLOG NOVELE ZAKONA O VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC

Ministrstvo za pravosodje pošilja v strokovno usklajevanje Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varuhu človekovih pravic (Predlog ZVarCP-B) z uvodno obrazložitvijo, ki ga je Ministrstvo za pravosodje pripravilo v sodelovanju z Varuhom človekovih pravic. Prosimo, da predlog novele zakona pregledate, morebitne pripombe in predloge pa lahko posredujete do  8. maja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MP_ZVarCP-B_21.4.2017.pdf
Velikost datoteke: 415.48 kB
Prenosov: 62x
Dodano: 24.04.2017 10:21
24.04.2017 PREDLOG NACIONALNE STRATEGIJE ZA BRALNO PISMENOST

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport odpira javno razpravo na predlog besedila Nacionalna strategija za bralno pismenost.

 

Bralna pismenost je stalno razvijajoča se zmožnost posameznika in posameznice za razumevanje, kritično vrednotenje in uporabo pisnih informacij. Ta zmožnost vključuje razvite bralne veščine, (kritično) razumevanje prebranega, pojmovanje branja kot vrednote in motiviranost za branje. Kot taka je temelj vseh drugih pismenosti in je ključna za razvijanje posameznikovih in posamezničinih potencialov ter njuno uspešno sodelovanje v družbi. Pomemben del pismenosti je bralna kultura, opredeljena kot odnos (splet pojmovanj in vrednot) posameznika in posameznice ter družbe do knjige in branja. Bralna pismenost je tudi temelj nadaljnjega razvoja slovenske države in nacionalne identitete.

 

Bralna pismenost je opredeljena v številnih slovenskih strateških dokumentih, posebej pa je bila izpostavljena potreba po njeni prenovi v Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017. Dokument je ključnega pomena za MIZŠ in nadaljnje delo v vzgoji in izobraževanju, hkrati pa je pomembno izhodišče za vseživljenjsko učenje in za vzpostavljanje močnejše povezanosti in usklajenosti pri oblikovanju politik na področju izobraževanja in drugih resorjev. Dokument je pripravila posebna delovna skupina, imenovana v letu 2014.

 

Pripombe lahko pošljete do 10. maja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 

 


Ime datotke: MIZS_Bralna_Pismenost_javna_razprava_april_2017.pdf
Velikost datoteke: 597.39 kB
Prenosov: 75x
Dodano: 24.04.2017 10:15
18.04.2017 PREDLOGA SPREMEMB PRAVILNIKOV O OBRATOVALNEM MONITORINGU STANJA TAL IN PODZEMNEN VODE

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo posredovalo:

 

 

Prosimo, da spremembe pravilnikov pregledate, morebitne pripombe pa lahko posredujete do 12. maja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MOP_predlog_obratovalni_monitoring_tla_s.pdf
Velikost datoteke: 366.50 kB
Prenosov: 58x
Dodano: 24.04.2017 10:17
18.04.2017 PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ITEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE

Ministrstvo za pravosodje nam je po javni razpravi in strokovnem usklajevanju ponovno posredovalo v pregled Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C). Prosimo vas, da predlog novele zakona pregledate, morebitne pripombe pa posredujete do 3. maja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MP_predlog_ZIntPK_C_VG.pdf
Velikost datoteke: 1481.64 kB
Prenosov: 50x
Dodano: 24.04.2017 10:18
11.04.2017 PREDLOG NOVELE ZAKONA O CESTAH

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo in v enotedensko obravnavo posredovalo Predlog  zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah. Prosimo, da predlog novele  pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa posredujete do torka, 18. aprila 2017, na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MzI_ZCes1_spr_070417.pdf
Velikost datoteke: 1057.86 kB
Prenosov: 51x
Dodano: 11.04.2017 12:29
10.04.2017 PREDLOG ZAKONA O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI - MEDRESORSKA OBRAVNAVA

Ministrstvo za javno upravo pošilja v medresorsko usklajevanje Predlog Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (EVA 2015-3130-0011). Prosimo vas, da predlog zakona pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa posredujete do ponedeljka, 24. aprila 2017, na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si  

 


Ime datotke: MJU_ZSPDSLS_medres_7.4.2017.pdf
Velikost datoteke: 1028.20 kB
Prenosov: 66x
Dodano: 10.04.2017 08:59
07.04.2017 PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2017 IN 2018

Vlada je na seji 6. 4. 2017 določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 ter ga poslala v sprejem Državnemu zboru RS. Pripombe lahko pošljete do 19. aprila 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si 


Ime datotke: DZ_PREDLOG_NOVELE_ZIPRS1718_7.4.2017.pdf
Velikost datoteke: 185.43 kB
Prenosov: 80x
Dodano: 07.04.2017 14:04
07.04.2017 PREDLOG PRAVILNIKA O MINIMALNIH STANDARDIH IN NORMATIVIH ZA IZVAJANJE POGREBNE DEJAVNOSTI

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v medresorsko obravnavo pošilja Predlog pravilnika o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti (obrazložitev). Prosijo, da predlog pravilnika pregledamo prednostno, saj je rok za sprejem pravilnika 15. 4. 2017. Morebitne pripombe, predloge in mnenja pošljite čim prej oz. najkasneje do srede, 12. aprila 2017, na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MGRT_PRAVILNIK_NORMATIVI_pogrebna_5.4.2017.pdf
Velikost datoteke: 176.52 kB
Prenosov: 65x
Dodano: 07.04.2017 12:52
03.04.2017 PREDLOG UREDBE O OBVEZNI OBČINSKI GOSPODARSKI JAVNI SLUŽBI ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo posredovalo Predlog uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov. Prosimo vas, da predlog uredbe, ki vam ga pošiljamo v priponki, pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa posredujete do 26. aprila 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MOP_UrOGJS_ZKO_31.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 407.39 kB
Prenosov: 81x
Dodano: 03.04.2017 09:38
03.04.2017 PREDLOG UREDBE O MEJNIH VREDNOSTIH KAZALCEV HRUPA V OKOLJU

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Predlog uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolje. Za namen varstva naravnega in življenjskega okolja pred hrupom uredba med drugim določa mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, začasne metode za ocenjevanje kazalcev hrupa, ukrepe za zmanjševanje emisije hrupa v okolje, vrste hrupa za katerega se določbe te uredbe ne uporabljajo in vsebino okoljevarstvenega dovoljenja.

 

Stopnje zmanjševanja onesnaževanja okolja s hrupom, so določene za posamezne površine glede na občutljivost za škodljive učinke hrupa. Pri tem ločimo:

 

 • I. stopnjo varstva pred hrupom, ki zajema vse površine na mirnem območju na prostem, ki potrebujejo povečano varstvo pred hrupom,;
 • II. stopnjo, ki zajema površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerem ni dopusten noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa;
 • III. stopnjo, ki zajema površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa in
 • IV.  stopnjo varstva pred hrupom, na površinah podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih ni stavb z varovanimi prostori in je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa.

 

Hrup v okolju na posameznem območju varstva pred hrupom se ocenjuje s pomočjo meritev ali modelnih izračunov. V primeru uporabe modelnih izračunov, se uporabljajo začasne metode ocenjevanja kazalcev hrupa iz priloge 2 z upoštevanjem prilagoditev iz priloge 3 te uredbe. Hrup gostinskih ali zabaviščnih lokalov, ki na prostem ali v nezagrajenem in neprekritem prostoru uporabljajo zvočne naprave, se ocenjuje na podlagi ocenjenih ravni hrupa v času obratovanja vira hrupa.

***

Prosimo, da predlog uredbe pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa posredujete do 26. aprila 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 

 


Ime datotke: MOP_kazalci_hrupa_31.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 630.38 kB
Prenosov: 60x
Dodano: 03.04.2017 09:31
31.03.2017 UREDBA O METODOLOGIJI OBLIKOVANJA CEN 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo Predlog uredbe o metodologiji oblikovanja cen 24-urne dežurne službe in ga posredovalo v enotedensko medresorsko obravnavo. Morebitne pripombe, predloge oz. mnenja na predlog uredbe lahko pošljete do 5. aprila na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MGRT_Uredba24ur_30.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 260.26 kB
Prenosov: 85x
Dodano: 31.03.2017 11:22
30.03.2017 PREDLOGA NOVEL UREDB - ODPADNA EMBALAŽA

Ministrstvo za okolje in prostor je 29. marca 2017 v javno obravnavo posredovalo:

 

Predlogi prinašajo ukrepe za zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk. Prosimo, da predloga novel uredb pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa posredujete do 26. aprila 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 54.27 kB
Prenosov: 61x
Dodano: 30.03.2017 12:23
24.03.2017 PREDLOG ZAKONA O JAVNO ZASEBNEM PARTNERSTVU

Ministrstvo za finance nam je v fazi medresorske obravnave v pregled poslalo Predlog zakona o javno zasebnem partnerstvu. Prosimo, da predlog zakona pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa lahko posredujete do 3. aprila 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MF_PredlogZJZP_medresorsko_24.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 365.39 kB
Prenosov: 69x
Dodano: 24.03.2017 14:33
24.03.2017 PREDLOG ZAKONA O PODELJEVANJU KONCESIJ

Ministrstvo za finance nam je v fazi medresorske obravnave v pregled poslalo Predlog zakona o podeljevanju koncesij. Prosimo, da predlog zakona pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa lahko posredujete do ponedeljka, 3. aprila 2017, na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MF_ZPodeljevanjuKoncesij_24.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 553.65 kB
Prenosov: 66x
Dodano: 24.03.2017 09:36
22.03.2017 PREDLOGI PROSTORSKE IN GRADBENE ZAKONODAJE - (PONOVNA) MEDRESORSKA OBRAVNAVA

Ministrstvo za okolje in prostor v ponovno medresorsko obravnavo pošilja predloge predpisov nove prostorske in gradbene zakonodaje:

 

 

 Pripombe lahko posredujete do petka, 31. marca 2017, na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 54.27 kB
Prenosov: 46x
Dodano: 22.03.2017 08:53
22.03.2017 OSNUTEK ZAKONA O SPODBUJANJU RAZVOJA TURIZMA (ZSRT-1)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo osnutek Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), ki ga je posredovalo v medresorsko usklajevanje. 

Prosimo vas, da osnutek zakona proučite in nam najpozneje do petka  31. 3. 2017, posredujete vaše morebitne pripombe oziroma mnenje ali se vam osnutek zdi primeren za uvrstitev gradiva v postopek sprejemanja na Vladi RS, na elektronski naslov info(at)zdruzenjeobcin.si.

 

 


Ime datotke: MGRT_Predlog_ZSRT1_medresorska_21.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 698.23 kB
Prenosov: 62x
Dodano: 24.03.2017 09:40
13.03.2017 PREDLOGI PROSTORSKE IN GRADBENE ZAKONODAJE

Ministrstvo za okolje in prostor nadaljuje s pripravo prostorske in gradbene zakonodaje. Zadnje verzije predlogov zakonov iz februarja oz. marca 2017:

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 54.27 kB
Prenosov: 47x
Dodano: 13.03.2017 12:12
10.03.2017 PREDLOG ZAKONA O VARSTVU PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI IN JEDRSKI VARNOSTI

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Predlog zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti. Prosimo, da predlog zakona pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa lahko posredujete do 23. marca 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MOP_ZVISJV-1_10.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 1824.46 kB
Prenosov: 61x
Dodano: 10.03.2017 11:07
06.03.2017 PREDLOG ZAKONA O IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na portalu e-demokracija objavilo in v javno obravnavo posredovalo Predlog zakona o izobraževanju odraslih. Prosimo vas, da predlog novega zakona pregledate, morebitne pripombe, predloge oz. mnenja pa posredujete najkasneje do 30. marca 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MIZS_predlog_ZIO_3.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 556.36 kB
Prenosov: 86x
Dodano: 06.03.2017 10:31
06.03.2017 PREDLOG NOVELE ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na portalu e-demokracija objavilo in s tem v javno razpravo dalo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Glavna sprememba ZUPJS se nanaša na uvedbo informativne odločbe, odpravljajo se tudi določena neskladja z Ustavo RS. Prosimo, da predlog novele ZUPJS pregledate, morebitne pripombe, predloge oz. mnenja pa posredujete do 30. marca 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MDDSZ_predlog_ZUPJS_3.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 716.45 kB
Prenosov: 55x
Dodano: 06.03.2017 10:29
28.02.2017 PREDLOG NOVELE ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi. Besedilo zakona bo predstavnikom združenja občin predstavljen 14. marca, zato lahko vaš odziv podate do navedenega datuma na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: MJU_ZLS_-_2017_23.2.2017.pdf
Velikost datoteke: 261.81 kB
Prenosov: 75x
Dodano: 28.02.2017 08:29
28.02.2017 PREDLOG NOVELE ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah. Besedilo zakona bo predstavnikom združenja občin predstavljen 14. marca, zato lahko vaš odziv podate do navedenega datuma na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MJU_ZLV-2017_23.2.2017.pdf
Velikost datoteke: 332.60 kB
Prenosov: 92x
Dodano: 28.02.2017 08:24
28.02.2017 PREDLOG UREDBE O SOFINANCIRANJU OBČIN NA NARODNOSTNO MEŠANEM OBMOČJU ZA LETO 2017

Urad za narodnosti je pripravil Predlog Uredbe o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leto 2017. Pripombe lahko posredujete na elektronski naslov gp.un(at)gov.si do vključno 8. marca 2017.


Ime datotke: UN_uredba2017_predlog_22022017.pdf
Velikost datoteke: 91.67 kB
Prenosov: 77x
Dodano: 28.02.2017 07:55
28.02.2017 PREDLOG NOVELE UREDBE O PORABI SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V RS V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila spremembe in dopolnitve Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2014-2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta. Spremembe zasledujejo dva cilja:

 • poenostavitev pri sprejemanju izvedbenega načrta in
 • ustreznejšo ureditev administrativnih preverjanj v primeru, ko nastopa neposredni proračunski uporabnik državnega proračuna v vlogi upravičenca.

V okviru sprememb pri sprejemanju izvedbenega načrta predlagajo dopolnitve členov od 18 do 22 obstoječe uredbe s ciljem, da izvedbenega načrta ne sprejme vlada, pač pa organ upravljanja v sodelovanju s posredniškimi organi. Predlagana je sprememba 19. člena, ki predvideva črtanje predhodnega postopka usklajevanja predloga izvedbenega načrta s predstavniki združenj, regij in nevladnih organizacij.

Prosimo, da pregledate predlagane spremembe, morebitne pripombe, predloge oz. mnenje pa lahko posredujete do 6. marca 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: SVRK_Uredba_EKP_INOP2017_27.2.2017.pdf
Velikost datoteke: 353.48 kB
Prenosov: 74x
Dodano: 28.02.2017 07:35
20.02.2017 PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O NORMATIVIH IN MINMALNIH TEHNIČNIH POGOJIH ZA PROSTOR IN OPREMO VRTCA

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na portalu e-demokracija objavilo Predlog pravilnika o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Prosimo vas, da predlog sprememb pravilnika pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa lahko pošljete najkasneje do 15. marca 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MIZS_Pravilnik_prostor_oprema_vrtci_17.2.2017.pdf
Velikost datoteke: 212.43 kB
Prenosov: 67x
Dodano: 20.02.2017 10:44
16.02.2017 PREDLOG NOVELE ZAKONA O IZVRŽBI IN ZAVAROVANJU

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo delovno gradivo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju

 

Temeljni cilji predloga zakona so:

– ureditev postopkovnih pravil za učinkovitejše izvajanje uredb Evropske unije,

– modernizacija izvršilnega postopka na nepremičnine z namenom doseči boljšo in hitrejšo prodajo nepremičnin in hkrati zagotoviti boljše pravno varstvo tako socialno ogroženih dolžnikov kot tudi kupcev, ki kupujejo nepremičnine v izvršilnem postopku ter

– pospešitev izvršilnega postopka in omejevanje možnost zlorab in neupravičenih postopkov izvršbe.

 

Prosimo vas, da predlog zakona pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa posredujete do četrtka, 9. marca 2017, na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MP_predlog_ZIZ-L.pdf
Velikost datoteke: 1452.37 kB
Prenosov: 75x
Dodano: 16.02.2017 15:01
13.02.2017 PREDLOG ZAKONA O PLAČILNIH STORITVAH, STORITVAH IZDAJANJA ELEKTRONSKEGA DENARJA IN PLAČILNIH SISTEMIH

Ministrstvo za finance je na svoji spletni strani objavilo in v javno obravnavo poslalo Predlog zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih. Prosimo, da predlog zakona pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa posredujete najkasneje do četrtka, 9. marca 2017, na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MF_ZPlaSS1_10.2.2017.pdf
Velikost datoteke: 1080.44 kB
Prenosov: 70x
Dodano: 13.02.2017 09:35
02.02.2017 PREDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU (ZZVZZ-1)

Ministrstvo za zdravje v 45-dnevno javno obravnavo pošilja Predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Javna obravnava bo trajala do 19. marca 2017. MZ je pripravil tudi tabelo s primerjavo veljavne in predlagane ureditve, na spletni strani pa si lahko preberete najpogostejša vprašanja in odgovore na Predlog ZZVZZ-1.

Prosimo vas, da predlog zakona pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa posredujete do 1. marca 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MZ_PREDLOG_ZZVZZ-1_31_1_17.pdf
Velikost datoteke: 1190.01 kB
Prenosov: 84x
Dodano: 02.02.2017 14:17
18.01.2017 PREDLOG NOVELE ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v javno obravnavo posredovalo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu. Spremembe se med drugim nanašajo na reorganizacijo centrov za socialno delo. Pripombe, predloge oz. mnenja lahko posredujete do 10. februarja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 

Reorganizacija centrov za socialno delo vključuje tri med seboj povezane projekte:

- spremembo oziroma poenostavitev postopkov uveljavljanja pravic iz javnih sredstev z uvedbo informativne odločbe,

- uvajanje socialne aktivacije kot novega pristopa pri delu s prejemniki socialnih transferjev v socialnem varstvu in

- novo organizacijsko strukturo centrov za socialno delo.

 

V prvi fazi reorganizacije centrov za socialno delo bo poudarek na organizacijskem vidiku, pri čemer je potrebno za vzpostavitev nove organizacijske strukture pripraviti ustrezno pravno podlago s spremembami in dopolnitvami Zakona o socialnem varstvu. Spremenjeni zakon bo podlaga za vse nadaljnje aktivnosti. MDDSZ je pripravil predstavitev reorganizacije CSD in priročnik vprašanj in odgovorov na to temo.

 

MDDSZ prosi, da se opredelimo do tega vprašanja, posebej še do predloga, kako bi pri imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v svet zavoda lahko sodelovale vse občine in ne le tiste, v katerih je sedež zavoda. Trenutno so namreč sveti 62 centrov za socialno delo sestavljeni iz predstavnikov zaposlenih, ustanovitelja in predstavnika/ce lokalnih skupnosti, v kateri ima zavod sedež. Z ustanovitvijo območnih CSD, ki jih bo 16 in ki bodo pokrivali več občin kot sedaj, bi ob sedanji ureditvi lokalne skupnosti imele manj vpliva. Zato želijo sodelovanje lokalnih skupnosti v svetu zavodov na novo urediti.  Osnovna ideja je, da bi pri imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v svet zavoda sodelovale vse občine in ne le tiste, v katerih je sedež zavoda.

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 54.27 kB
Prenosov: 49x
Dodano: 18.01.2017 10:50
17.01.2017 PREDLOG ZAKONA O VZPOSTAVITVI ETAŽNE LASTNINE NA DOLOČENIH STAVBAH IN O UGOTAVLJANJU PRIPADAJOČEGA ZEMLJIŠČA

Ministrstvo za pravosodje je v medresorsko obravnavo posredovalo Predlog zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (predlog ZVEtL-1). Prosimo vas, da predlog zakona, pregledate, morebitne pripombe pa lahko posredujete do 27. januarja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MP_ZVEtL-1_medr_11.1.2017.pdf
Velikost datoteke: 896.42 kB
Prenosov: 72x
Dodano: 17.01.2017 09:23
16.01.2017 PREDLOG NOVELE ZAKONA O GLAVNEM MESTU REPUBLIKE SLOVENIJE

Ministrstvo za javno upravo je na portalu e-demokracija objavilo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o glavnem mestu Repulike Slovenije. pripombe na predloh zakona lahko podate do 10. februarja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si  


Ime datotke: MJU_ZGMRS_13.1.17.pdf
Velikost datoteke: 142.36 kB
Prenosov: 79x
Dodano: 16.01.2017 15:00
16.01.2017 PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Ministrstvo za javno upravo je na portalu e-demokracija objavilo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin. Predlog novele ZFO-1 je v sicer v medresorski obravnavi (tako so zapisali na portalu) do 13. februarja 2017, a ker MJU predvideva usklajevalni sestanek z združenji občin v zvezi s predlogom ZFO-1 v začetku februarja, vas vljudno naprošamo, da predlog ZFO-1 pregledate in pripombe posredujete do 30. januarja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MJU_ZFO-1_12.1.17.pdf
Velikost datoteke: 238.06 kB
Prenosov: 81x
Dodano: 16.01.2017 14:57
05.01.2017 PREDLOG UREDBE O DOLOČITVI VREDNOSTI ZAPUŠČINE ZA NEPREMIČNINE, KI SO V LASTI ČLANOV AGRARNE SKUPNOSTI

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na portalu e-demokracija objavilo Initiates file downloadPredlog uredbe o določitvi vrednosti zapuščine za nepremičnine, ki so v lasti članov agrarne skupnosti. Prosimo vas, da predlog uredbe pregledate, morebitne pripombe pa lahko pošljete do 1. februarja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MKGP_Uredba_osnutek.pdf
Velikost datoteke: 126.79 kB
Prenosov: 80x
Dodano: 05.01.2017 11:01
05.01.2017 OKVIRNA IZHODIŠČA ZA ZAKON O KAKOVOSTI IN VARNOSTI V ZDRAVSTVU

Ministrstvo za zdravje je pripravilo okvirna izhodišča za Zakon o kakovosti in varnosti v zdravstvu. Prosimo, da izhodišča pregledate, pripombe nanje pa lahko posredujete do 12. januarja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

 


Ime datotke: 22122016_Okvirna_izhodisca_za_Zakon_o_kakovosti_in_varnosti_v_zdravstvu.pdf
Velikost datoteke: 582.35 kB
Prenosov: 66x
Dodano: 05.01.2017 10:55
05.01.2017 PREDLOG ZAKONA O UGOTAVLJANJU VZAJEMNOSTI

Ministrstvo za pravosodje nam je v ponoven pregled posredovalo Predlog zakona o ugotavljanju vzajemnosti, prav tako so nam poslali spremen dopis, v katerem so obrazložili, katere pripombe so upoštevali na prvo besedilo predloga zakona. Prosimo vas, da predlog zakona ponovno pregledate, morebitne pripombe pa lahko pošljete do 12. januarja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: ZUVza-1_30.12.pdf
Velikost datoteke: 585.22 kB
Prenosov: 61x
Dodano: 18.01.2017 12:24
03.01.2017 PREDLOG UREDBE O OBVEZNI OBČINSKI GOSPODARSKI JAVNI SLUŽBI OBDELAVE KOMUNALNIH ODPADKOV

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo posredovalo Predlog uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi obdelave komunalnih odpadkov. Prosimo vas, da predlog uredbe, pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa lahko posredujete do petka, 20. januarja 2017, na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MOP_ogjs_komunalni_odpadki.pdf
Velikost datoteke: 282.28 kB
Prenosov: 81x
Dodano: 03.01.2017 13:37
03.01.2017 PREDLOG NOVELE UREDBE O STROKOVNEM USPOSABLJANJU IN PREVERJANJU ZNANJA NARAVOVARSTVENIH IN PROSTOVOLJNIH NADZORNIKOV

Ministrstvo za okolje in prostor nam je v pregled posredovalo Predlog uredbe o spremembah Uredbe o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov. MOP predlaga naslednje vsebinske spremembe:

 • Ministrstvo lahko omeji število kandidatov, ki se usposabljajo v posameznem letu. Prednost imajo kandidati, ki jih prijavi upravljavec zavarovanega območja ali ZGS in kandidati, ki so uspešno opravili preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku.
 • Veljavna uredba določa, da kandidati, ki preizkusa znanja ne opravijo uspešno, stroške naslednjega preizkusa krijejo sami. Predlagana je rešitev, da ti kandidati  preizkus lahko ponovno opravijo  po preteku najmanj šestih mesecev. Kandidati, ki so se na preizkus znanja prijavili po 1.9.2015 in pred dnem uveljavitve te uredbe in ga niso uspešno opravili, se lahko ponovno prijavijo k preverjanju znanja.

Prosimo, da predlog novele uredbe pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa posredujete do 10. januarja 2017 na elektronski naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si


Ime datotke: MOP_Uredba_nadzorniki_za_parke_21.12.2016.pdf
Velikost datoteke: 145.67 kB
Prenosov: 70x
Dodano: 03.01.2017 13:36