Akti in predlogi

Išči
Po letu:
30.05.2023 SPREMEMBE IN REŠITVE ZA IZBOLJŠANJE ZDRAVSTVENEGA SISTEMA - ROK 14. 6. 2023

Ministrstvo za zdravje je pripravilo dokument s predlogi sprememb in rešitev za izboljšanje zdravstvenega sistema, ki jih je podala zdravniška stroka.

S predlaganimi ukrepi se želi zagotoviti da bo javni zdravstveni sistem v Sloveniji s pogoji dela in ustreznim načinom plačevanja zadržal zdravnike kot odgovorne nosilce zdravstvene dejavnosti v državi in na tistih mestih, kjer je njihovo delo za zdravje ljudi najpomembnejše.

Predlagani ukrepi so v dokumentu navedeni v 15 točkah, in sicer:

 1. Posodobitev upravljanja javnih zavodov
 2. Zdravnik kot neodvisni ponudnik zdravstvenih storitev
 3. Neodvisna agencija za kakovost in varnost v zdravstvu
 4. Digitalizacija zdravstva
 5. Uskladitev trajanja specializacij s povprečnim trajanjem specializacij v Evropski uniji
 6. Vzpostavitev in razvoj standardov in normativov dela zdravnika
 7. Vzpostavitev plačnih sorazmerji
 8. Postopno približevanje Evropski direktivi o delovnem času (40 + 8)
 9. Uvedba normativnega mehanizma za administrativno razbremenitev
 10. Izenačitev ureditve kritja stroškov zdravstvenih storitev v tujini s kritjem stroškov zdravstvenih storitev v Sloveniji pri zasebnem izvajalcu
 11. Spremembe pri sistemu javnega naročanja v zdravstvu

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 14. 6. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: Spremembe_in_resitve_za_izboljsanje_zdravstvenega_sistema.pdf
Velikost datoteke: 610.59 kB
Prenosov: 7x
Dodano: 30.05.2023 19:46
29.05.2023 PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O UREJANJU PROSTORA - ROK 19. 6. 2023

Ministrstvo za naravne vire in prostor je pripravilo predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o urejanju prostora.

S spremembo in dopolnitvijo Zakona se na ustreznejši način ureja način določitve pripravljavcev regionalnega prostorskega plana. Občine določijo pripravljavca v razvojni regiji, in sicer s sklepom sveta regije, kot ga določa ZSRR-2. Svet regije sestavljajo župani občin v razvojni regiji.

Občine bodo lahko za pripravljavca določile nosilno Regionalno razvojno agencijo, ki so jo skladno z ZSRR-2 že izbrale za programsko obdobje ali pa drugo Regionalno razvojno agencijo, ki deluje na območju razvojne regije in je vpisana v razvojno mrežo.


Vaše predlog, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 19. 6. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MNVP_SD_ZUreP-3_JO_MAJ_2023.docx
Velikost datoteke: 103.13 kB
Prenosov: 8x
Dodano: 29.05.2023 11:44
26.05.2023 PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IND OPOLNITVAH ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJE - ROK 9. 6. 2023

Na spletni strani DZ RS smo zasledili Predlog novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju: Zakon), ki ga je v postopek obravnave vložila skupina poslank in poslancev.

Glavni cilj predloga novele zakona je zagotoviti večjo dostopnost do pedagoškega osebja ob zagotavljanju vsaj obstoječe ravni kakovosti v izobraževanju. To naj bi dosegli z uvedbo ugodnejših pogojev za zaposlitev v primerih prehajanja iz drugih področij dela na vzgojo in izobraževanje, s hitrejšimi in prožnejšimi postopki ter dostopnejšim sistemom dokazovanja ustrezne jezikovne kompetence učnega jezika, kar posledično povečuje možnosti mobilnosti strokovnih delavcev tudi v okviru evropske dimenzije.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posreduje do 9. 6. 2023 na elektronski naslov mateja.krvinavzdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: DZ_RS_PREDLOG_ZAKONA_O_SPREMEMBAH_IN_DOPOLNITVAH_ZAKONA_O_JAVNIH_FINANCAH_MAREC_2023_01.pdf
Velikost datoteke: 185.59 kB
Prenosov: 12x
Dodano: 26.05.2023 17:13
22.05.2023 PREDLOG ZAKONA O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH VARSTVA OKOLJA - ROK 19. 6. 2023

Na spletni strani eDemokracija, smo zasledili objavo predloga Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja (v nadaljevanju: Zakon), ki ga je pripravilo Ministrstvo za naravne vire in prostor.

Namen predloga Zakona je podrobneje urediti področje izvajanja javnih služb varstva okolja, ki jih opredeljuje  ZVO-2.

Temeljni cilji zakona so nadgradnja in celovita ter podrobnejša ureditev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja ter določitev mehanizmov in instrumentov, s katerimi bi država lahko posegala v sistem izvajanja občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja zaradi zagotavljanja njegove racionalnosti (ekonomika, infrastruktura, …), tudi glede doseganja ciljev, določenih na ravni Evropske unije.

Cilji na področju izvajanja javnih služb so zlasti zanesljivo, učinkovito in pregledno izvajanje javnih služb ob upoštevanju čim manjšega obremenjevanja okolja in varstvo potrošnikov kot končnih uporabnikov javnih služb.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 19. 6. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MNVP_ZGJSVO_MAJ_2023.docx
Velikost datoteke: 233.41 kB
Prenosov: 17x
Dodano: 22.05.2023 15:23
22.05.2023 PREDLOG NOVELE PRAVILNIKA O NORMATIVIH ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI PREDŠOLSKE VZGOJE - ROK 26. 5. 2023

Na spletnem portali eDemokracija smo zasledili objavo predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, katerega je pripravilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Vaše predloge, mnenja in pripombe lahko oddate na priloženem obrazcu do
26. 5. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MVI_PREDLOG_PRAVILNIKA_NORMATIVI_ZA_OPRAVLJANJE_DEJAVNOSTI_PREDSOLSKE_VZGOJE_MAJ_2023.docx
Velikost datoteke: 40.34 kB
Prenosov: 12x
Dodano: 22.05.2023 15:15
22.05.2023 PREDLOG ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI - ROK 26. 5. 2023

Ministrstvo za solodarno prihodnost je pripravilo predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi, katerega prvenstvni cilji so:

 • natančno opredeliti oziroma definirati dolgotrajno oskrbo (v nadaljevanju DO),
 • poenotiti zakonske podlage, ki urejajo pravice na področju DO,
 • definirati vsebino in obseg pravic.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 26. 5. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MSP_PREDLOG_ZAKONA_O_DOLGOTRAJNI_OSKRBI_MAJ_2023.docx
Velikost datoteke: 360.80 kB
Prenosov: 14x
Dodano: 22.05.2023 15:10
09.05.2023 PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH GRADBENEGA ZAKONA - ROK 2. 6. 2023

Ministrstvo za naravne vire in prostor je pripravilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona (v nadaljevanju: GZ-1).

GZ-1 vsebuje spremembe, ki se dotikajo dveh vsebin, in sicer:

 1. veljavnost gradbenega dovoljenja ureja tako, da se izrecno veže samo na začetek izvajanja gradnje in ne več tudi na prijavo gradnje (59. člen);
 2. dodatna možnost imenovanja oseb za gradbene inšpektorje, in sicer tudi za osebe s prvo stopnjo izobrazbe v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, pri čemer je zanje posebej dodan še pogoj pet let delovnih izkušenj s področja gradbeništva (89. člen).

Vaše predlog, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 2. 6. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *

 


Ime datotke: MNVP_GZ-1_APRIL_2023.docx
Velikost datoteke: 49.13 kB
Prenosov: 37x
Dodano: 09.05.2023 09:03
04.05.2023 PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KOLEKTIVNIH TOŽBAH - ROK 25. 5. 2023

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kolektivnih tožbah je pripravilo Ministrstvo za pravosodje.

Poglavitne rešitve, ki jih prinaša ZKolT
:

 1. Širitev področja uporabe ZKolT na področju prava varstva potrošnikov;
 2. Sprememba oziroma nadgradnja pojma upravičene osebe za vložitev kolektivne tožbe s področja varstva potrošnikov (sprememba sistematike urejanja, dopolnitev vsebine);
 3. Dopolnitev kriterijev za presojo reprezentativnosti upravičenih oseb za vlaganje kolektivnih tožb;
 4. Določitev pogojev za imenovanje upravičene osebe za vlaganje potrošniških kolektivnih tožb v drugi državi članici oziroma za vlaganje t. i. čezmejnih zastopniških tožb;
 5. Financiranje kolektivne tožbe (opredelitev pojma - definicija; dopolnjeni razlogi, da se tožba ne odobri; enaka presoja premije in pogojev (jamstva in varovalke) za vse financerje).

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 25. 5. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

                                                       * * *


Ime datotke: MP_PREDLOG_NOVELE_ZAKONA_O_KOLEKTIVNIH_TOZBAH_MAJ_2023.docx
Velikost datoteke: 92.45 kB
Prenosov: 27x
Dodano: 04.05.2023 12:51
03.05.2023 PREDLOG UREDBE O DODELJEVANJU NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SPODBUJANJE PREHODA NA TRAJNOSTNO MOBILNOST - ROK 25. 5. 2023

Predlog Uredbe o dodeljevanju nepovratnih sredstev za spodbujanje prehoda na trajnostno mobilnost in vzpostavitev ustrezne infrastrukture je pripravilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Predlog Uredbe določa:

 • pravila in način dodeljevanja finančnih spodbud,
 • vrste upravičenih naložb in stroškov,
 • pogoje in merila za izbor,
 • upravičence,
 • postopke evidentiranja, spremljanja in poročanja v zvezi z državnimi pomočmi in pomočmi po pravilu »de minimis« ter drugimi spodbudami, ki nimajo elementov državnih pomoči ali pomoči »de minimis«.

Upravičenci do spodbud po tej uredbi so:

 • samostojni podjetniki ter
 • mikro, male, srednje in velike gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1),
 • fizične osebe (občani),
 • osebe javnega prava kot so (občine, zavodi, skladi, agencije, zbornice).

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 25. 5. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

                                                  * * *

 

Za sodelovanje se že vnaprej zahvaljujemo.


Ime datotke: MOPE_UREDBA_INFRASTRUKTURA_ALTERNATUVNA_GORIVA_MAJ_2023.docx
Velikost datoteke: 137.43 kB
Prenosov: 17x
Dodano: 03.05.2023 15:39
24.04.2023 PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU - ROK 5. 5. 2023

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu je pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter ga posredovalo v medresorsko usklajevanje.

V Zakonu se med drugim spreminja naslov V.B., ki se sedaj glasi »UKREPI NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA«. Tako se spreminja 79.č len, ki med drugim določa, da se poleg programov in storitev, katere določa 11. in 18. člen Zakona o socialnem varstvu, izvajajo tudi drugi ukrepi
na področju socialnega varstva. Ti se izvajajo v obliki projektov ali programov v skladu s strokovnimi načeli, ki jih podrobneje določi minister, pristojen za socialno varstvo, financirajo ali sofinancirajo pa se lahko iz državnega proračuna, občinskih proračunov ali evropskih skladov.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 5. 5. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *

 


Ime datotke: MDDSZ_PREDLOG_NOVELE_ZAKONA_O_SOCIALNEM_VARSTVU_APRIL_2023.docx
Velikost datoteke: 218.44 kB
Prenosov: 34x
Dodano: 24.04.2023 17:36
19.04.2023 STROKOVNA IZHODIŠČA ZA PRENOVO SISTEMA NMP - ROK 3. 5. 2023

Ministrstvo za zdravje nam je posredovalo Strokovna izhodišča za prenovo sistema NMP. ki so bila oblikovana v okviru širše strokovne skupine.

* * *


Ime datotke: MZ_STROKOVNA_IZHODISCA_ZA_PRENOVO_SISTEMA_NMP_APRIL_2023.pdf
Velikost datoteke: 215.35 kB
Prenosov: 47x
Dodano: 19.04.2023 15:24
19.04.2023 PREDLOGA PRAVILNIKOV S PODROČJA CELOSTNIH PROMETNIH STRATEGIJ - ROK 17. 5. 2023

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je pripravilo dva predloga pravilnikov s področja celostnih prometnih strategij in ju posredovalo v enomesečno javno obravnavo.

Predlog Pravilnika o vsebini, obliki, načinu priprave, odstotku in višini sofinanciranja občinskih celostnih prometnih strategij, načinu spremljanja njihove kakovosti ter učinkov ukrepov

Ta pravilnik podrobneje določa vsebino, obliko, način priprave, odstotek ter višino sofinanciranja Občinskih celostnih prometnih strategij (v nadaljevanju: OCPS), način spremljanja njihove kakovosti ter učinkov ukrepov. Določi tudi enotne kazalnike in metodologijo za njihovo spremljanje, pogoje za vzpostavitev informacijske podpore in način poročanja.

Predlog pravilnika je na voljo TU, priloga k njemu pa je na voljo TU.


Predlog Pravilnika o načinu usposabljanja in imenovanja usposobljenih oseb ter vodenju evidence usposobljenih oseb za presojo kakovosti, izdelavo celostnih prometnih strategij in mobilnostnih načrtov

Ta pravilnik podrobneje določa način usposabljanja in imenovanja usposobljenih oseb ter vodenje evidence o usposobljenih osebah za presojo kakovosti in izdelavo celostnih prometnih strategij ter mobilnostnih načrtov. Za izvedbo izobraževanj usposobljenih oseb ter vodenje evidence, skrbi ministrstvo pristojno za prometno politiko.

Predlog pravilnika je na voljo TU.

* * * 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 167.94 kB
Prenosov: 22x
Dodano: 19.04.2023 14:01
14.04.2023 PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI - ROK 5. 5. 2023

V redni zakonodajni postopek je bil s strani skupine poslank in poslancev vložen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (v nadaljevanju: Zakon).

Predlog Zakona med drugim določa tudi uveljavljanje obveznega označevanja mačk, popolno prepoved privezovanja psov in ustanovitev specializirane inšpekcije za zaščito živali.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko na posredujete do 5. 5. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: DZ_RS_PREDLOG_ZAKONA_O_ZASCITI_ZIVALI_.pdf
Velikost datoteke: 1394.12 kB
Prenosov: 28x
Dodano: 14.04.2023 13:06
05.04.2023 PREDLOG NOVELE ZAKONA O POSEBNIH PRAVICAH ITALIJANSKE IN MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA - ROK 11. 4. 2023

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je pripravilo predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja.

Gre za manj zahtevno spremembo in dopolnitev zakona. Za uresničevanje pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja ter vzgoje in izobraževanja otrok, mladoletnikov in polnoletnih oseb s posebnimi potrebami so na teh območjih ustanovljene tudi dvojezične osnovne in srednje šole ter osnovne šole s prilagojenim programom, ki izvajajo prilagojene in posebne programe vzgoje in izobraževanja.

S predlogom spremembe in dopolnitve zakona se daje možnost, da se lahko otroci s posebnimi potrebami v ustrezni prilagojeni in posebni vzgojno-izobraževalni program usmerijo z odločbo o usmeritvi ne glede na občino stalnega bivališča temveč v šolo, ki je najbližja oziroma izpolnjuje pogoje za sprejem otroka s posebnimi potrebami.  S tovrstnim ukrepom se zagotavlja tudi obstoj dvojezičnih šol s prilagojenim programom na dvojezičnem območju.

Ministrstvo predlaga sprejem predloga Zakona po skrajšanem postopku.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 11. 4. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

                                                     * * *


Ime datotke: MVI_PREDLOG_ZAKONA_POSEBNE_PRAVICE_ITALIJANSKE_IN_MADZARKSE_NARODNE_SKUPNOSTI_VZGOJA_IN_IZOBRAZEVANJE_APRIL_2023.docx
Velikost datoteke: 73.88 kB
Prenosov: 29x
Dodano: 05.04.2023 14:49
05.04.2023 PREDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENEM INFORMACIJSKEM SISTEMU - ROK 26. 4. 2023

Ministrstvo za zdravje je pripravilo predlog Zakona o zdravstvenem informacijskem sistemu in ga poslalo v enomesečno javno obravnavo.

Predlog Zakona namesto dotedanjih cca. 80 zbirk podatkov, določa samo še 6 krovnih zbirk podatkov, kamor bo mogoče umestiti vse potrebno zdravstveno dokumentacijo in druge podatke (npr. podatke o gibanju zdravstvenih delavcev), kot jih določa ta zakon.

Predlog Zakona predvideva oblikovanje
javnega podjetja, ki bo vzdrževalo in razvijalo centralni zdravstveni informacijski sistem, pri tem pa nudilo tudi strokovno podporo izvajalcem zdravstvene dejavnosti, bo omogočilo neprekinjeno dobro delovanje enotnega sistema ter njegovo hitro prilagajanje novim zahtevam na področju zbiranja podatkov.

Z namenom uporabniku bolj prijaznega poslovanja, kartica zdravstvenega zavarovanja ne bo več potrebna, saj bo njeno vlogo prevzela nova biometrična osebna izkaznica.

Mnenja, pripombe in predloge nam lahko posredujete
do vključno 26. 4. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MZ_PREDLOG_ZAKONA_O_ZDRAVSTVENEM_INFORMACIJSKEM_SISTEMU_APRIL_20223.docx
Velikost datoteke: 219.77 kB
Prenosov: 99x
Dodano: 05.04.2023 14:14
05.04.2023 PREDLOG ZAKONA O ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE - ROK 26. 4. 2023

Ministrstvo za zdravje je pripravilo predlog Zakona o Zavodu za zdravstveno zavarovanje SlovenijeIin ga posredovalo v enomesečno javno obravnavo.

S predlogom Zakona o Zavodu za zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju; Zakon) se ne ureja zdravstvenega zavarovanja, temveč zgolj nosilca obveznega socialnega zdravstvenega zavarovanja (njegove pristojnosti, oblika, organiziranost idr.). Zato predlog zakona tudi ne ureja prostovoljnega (dopolnilnega) zdravstvenega zavarovanja in njegovih nosilcev oziroma izvajalcev. Predlog zakona ohranja Zavod kot edinega nosilca OZZ v Republiki Sloveniji.


Vaše predloge, mnenje in pripombe nam lahko posredujete do vključno 26. 4. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *

 


Ime datotke: MZ_PREDLOG_ZAKONA_O_ZAVODU_ZA_ZDRAVSTVENO_ZAVAROVANJE_SLOVENIJE_APRIL_2023.doc
Velikost datoteke: 1358.34 kB
Prenosov: 31x
Dodano: 05.04.2023 14:09
31.03.2023 OSNUTEK ZAKONA O SKUPNIH TEMELJIH SISTEMA PLAČ V JAVNEM SEKTORJU - ROK 14. 4. 2023

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju.

Zakon ureja skupne temelje sistema plač funkcionark in funkcionarjev in javnih uslužbenk in javnih uslužbencev v javnem sektorju, posebnosti za določanje plač javnim uslužbencem in funkcionarjem znotraj posameznega plačnega stebra ter sklepanje kolektivnih pogodb, s katerimi se urejajo plače v javnem sektorju.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 14. 4. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zsruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MJU_OSNUTEK_BESEDILA_DOLOCB_ZAKONA_O_SKUPNIH_TEMELJIH_SISTEMA_PLAC_V_JAVNEM_SEKTORJU.docx
Velikost datoteke: 96.39 kB
Prenosov: 174x
Dodano: 03.04.2023 07:48
31.03.2023 PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IND OPOLNITVAH ZAKONA O JAVNIH FINANCAH - ROK 3. 5. 2023

Vlada RS je v postopke sprejema v Državni zbor RS vložila predlog novele Zakona o javnih financah, katerega je pripravilo Ministrstvo za finance.

V zvezi z odločbo Ustavnega sodišča U-I-474/18-17 z dne 10. decembra 2020 se s predlogom tega zakona spreminjajo:

 • 20. člen ZJF, in sicer na način, da v primeru, če vlada z neposrednimi uporabniki, ki so pripoznani kot ustavni organi, ne doseže soglasja glede obsega predloga njihovega finančnega načrta, v predlog proračuna vključi predlog, ki ga je pripravil ustavni organ, v obrazložitve predloga proračuna pa predlog finančnega načrta, ki ga zanj predlaga vlada.
 • 40. člen ZJF – zadevni člen se spreminja v delu, ki se nanaša na ureditev, po kateri morajo v času priprave rebalansa in pred sklenitvijo pogodbe, neposredni uporabniki pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za finance. V skladu z odločitvijo Ustavnega sodišča se s spremembo tega člena določa, da ustavni organi soglasja k sklenitvi pogodbe ne potrebujejo.
 • 95. člen ZJF – ob upoštevanju odločbe Ustavnega sodišča se s predlaganim členom iz morebitnega omejevanja pri prevzemanju obveznosti ob koncu leta izvzema neodvisne ustavne organe, hkrati pa se jasneje ureja vsebina, ki jo mora v podzakonskem predpisu določiti minister, pristojen za finance.
 • 103. člen ZJF določa, da je stranka v inšpekcijskem postopku neposredni ali posredni uporabnik državnega ali občinskega proračuna za sredstva, prejeta iz državnega proračuna. V zvezi z zadevno vsebino je Ustavno sodišče v prej omenjeni odločbi ugotovilo, da je poraba proračunskih sredstev pomembno povezana z naravo ustavnih pristojnosti, ki jih opravlja posamezni ustavni organ in tudi, da je ta ureditev v neskladju z načelom delitve oblasti iz drugega stavka drugega odstavka 3. člena Ustave, kolikor se nanaša na Varuha človekovih pravic, v neskladju s tretjim odstavkom 150. člena Ustave, kolikor se nanaša na Računsko sodišče, pa s prvim odstavkom 159. člena Ustave. Vse navedeno pomeni, da je treba iz inšpekcijskega nadzora izvzeti neodvisne ustavne organe.

Ker je treba enak status pripoznati tudi Državnemu zboru, se s predlogom zakona enaka ureditev, kot za neodvisne ustavne organe, določa tudi za Državni zbor.

Poleg tega se s predlogom zakona še:

 • podaljšuje rok, do katerega mora minister, pristojen za finance oziroma župan vladi oziroma občinskemu svetu predložiti polletno poročilo, z meseca julija tekočega leta na mesec avgust. Hkrati se določa tudi, da mora polletno poročilo vlada posredovati Državnemu zboru najkasneje 1. septembra tekočega leta;
 • določa, da javni zavodi stvarnega premoženja nimajo v lasti, razen če tako določa poseben zakon. Veljavni predpisi sicer določajo, da imajo javni zavodi stvarno premoženje v upravljanju, posledično se tako evidentirajo tudi poslovni dogodki v poslovnih knjigah države in občin, kljub temu pa veljavni predpisi ne vsebujejo izrecne zakonske določbe, ki bi to vsebino urejala;
 • v zvezi z revizijskim poročilom Računskega sodišča Republike Slovenije »Učinkovitost ureditve javne službe in razmejevanja od ostalih dejavnosti javnih zavodov«, št. 320-2/2016/85 z dne 8.oktobra 2021, se določa zakonska podlaga, na kateri bo javni zavod lahko opravljal prodajo blaga in storitev na trgu le, če bo z izvajanjem te dejavnosti zagotovil najmanj pokritje vseh s tem povezanih odhodkov;
 • spreminja določba 68. člena ZJF, ki sledi predlogu Računskega sodišča, ki je izpostavilo, da je treba način ravnanja s presežki (pozitivnimi in negativnimi) upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa urediti na zakonski ravni;
 • določa se način, kako se izračuna višina likvidnostnega zadolževanja države;
 • dodaja se tudi pravna podlaga za pripravo srednjeročne strategije upravljanja javnega dolga, hkrati pa se natančneje določa način izkazovanja poslovnih dogodkov v primeru, da pride do ponovnega nakupa posojenega in nevrnjenega vrednostnega papirja;
 • zagotavlja pravna podlaga za vzpostavitev registra zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja, ki ga vodi Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna.

 

Pripravljen je tudi osnutek Pravilnika o registru zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja, pooblaščenih za notranje revidiranje neposrednih in posrednih uporabnikov, ki se sprejema na podlagi novega 100. b člena predloga Zakona.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 3. 5. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *

 

 


Ime datotke: DZ_RS_PREDLOG_ZAKONA_O_SPREMEMBAH_IN_DOPOLNITVAH_ZAKONA_O_JAVNIH_FINANCAH_MAREC_2023.pdf
Velikost datoteke: 185.59 kB
Prenosov: 39x
Dodano: 31.03.2023 15:07
31.03.2023 PREDLOGI PRAVILNIKOV V ZVEZI UREDITVIJO JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA - ROK 14. 4. 2023

Na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo smo pripravili pravilnike, ki se nanašajo na javni potniški promet, in sicer:

Vaše predlog, mnenja in rpipombe nam lahko posredujete do 14. 4. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 167.94 kB
Prenosov: 30x
Dodano: 31.03.2023 11:23
30.03.2023 PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O LOKACIJSKI INFORMACIJI - ROK 11. 4. 2023

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o lokacijski informaciji, katerega je pripravilo Ministrstvi za naravne vire in prostor.

Pravilnik se spreminja v odrugem odstavku 2. člena, ki določa vsebino lokacijske informacije.

Spreminjata pa se tudi Priloga 1 in Priloga 2.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 11. 4. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 167.94 kB
Prenosov: 31x
Dodano: 01.04.2023 12:19
30.03.2023 PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O ZAVODIH - ROK 14. 4. 2023

Vlada RS je  v državni zbor posredovala predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o zavodih (v nadaljevanju: Zakon), katero je pripravilo Ministrstvo za javno upravo. Zakon  predvideva imenovanje vršilca dolžnosti direktorja zavoda za čas do imenovanja njegovega direktorja in prenovljene razloge za razrešitev direktorja. Vlada RS ob tem predlaga, da Državni zbor RS predlog Zakona obravnava po skrajšanem postopku.

Kot med razlogi za sprejem predloga novele navaja vlada, se s predlagano rešitvijo odpravljajo nekatere pomanjkljivosti in težave, ki so se v zadnjem času pojavljale pri izvajanju javnih služb. Prav tako posamezne rešitve veljavne sistemske ureditve področja izvajanja javnih služb ne omogočajo več učinkovitega vodenja in upravljanja izvajalcev javnih služb, na primer rešitve, povezane s postopki in pogoji izbire, imenovanja in razrešitve odgovornih oseb.

 

Glede ureditve imenovanja vršilca dolžnosti zavoda novela predvideva, da se ta imenuje za čas do imenovanja direktorja v skladu s tem zakonom. Če direktorju javnega zavoda preneha funkcija, ustanovitelj brez razpisa imenuje in razrešuje vršilca dolžnosti direktorja, ki opravlja naloge direktorja do imenovanja direktorja v skladu z zakonom, vendar najdlje za eno leto. Če do takrat direktor s polnim mandatom ni imenovan, se ponovno imenuje vršilca dolžnosti direktorja, ki je lahko ista oseba kot dotedanji vršilec dolžnosti, izhaja iz obrazložitve zakona.

 

S prenovo razlogov za razrešitev direktorja zavoda primerljivo drugim subjektom javnega sektorja pa želi vlada zagotoviti bolj učinkovito, kakovostno in strokovno delo zavodov.

 

Novela med drugim daje podlago za razrešitev direktorja, če zavod ne dosega zadovoljivih delovnih rezultatov ali če pri delovanju zavoda pride do motenj ali do ponavljajočih se napak.

 

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 14. 4. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

 

* * *

 


Ime datotke: MJU_PREDLOG_NOVELE_ZAKONA_O_ZAVODIH_MAREC_2023.pdf
Velikost datoteke: 94.06 kB
Prenosov: 33x
Dodano: 30.03.2023 07:43
27.03.2023 PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU - ROK 11. 4. 2023

Ministrstvo za infrastrukturo je v medresorsko usklajevanje posredovalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (v nadaljevanju: Zakon), ki med drugim dopolnjuje področji usposabljanja za preizkus znanja za pridobitev strokovne usposobljenosti upravljavca prevoza in voznikov ter dodatno ureja področje temeljnih kvalifikacij voznikov.

Med drugim se dopolnjuje so pojem »mestni linjski prevoz«, in sicer se določa, da gre za
javni prevoz potnikov, ki ga občina oziroma več občin kot javno službo organizira znotraj enega ali več naselij. Do sedaj je veljalo le znotraj naselja.

Prav tako pa predlog Zakona
dodaja pravno podlago za podeljevanje spodbud in subvencij avtoprevoznikom.

S predlogom Zakona se uvajajo tudi novosti na področju notranjih prevozov potnikov, in sicer prevozi za potrebe razvojnih in raziskovalnih projektov.

Predlog Zakona ustrezno u
reja tudi naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja javnega potniškega prometa potnikov v notranjem cestnem prometu in čezmejnem cestnem prometu do prestopne točke v sosednji državi, ki jo določi organ javnega potniškega prometa, in sicer se le-te prenašajo na  Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete
do 11. 4. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 167.94 kB
Prenosov: 27x
Dodano: 01.04.2023 12:44
07.03.2023 PREDLOG ZAKONA O LETALSTVU - ROK 10. 3. 2023

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo predlog Zakona o letalstvu in ga posredovalo v medresorsko usklajevanje. Zakon med drugim v 130. členu določa, da lahko občina gradnjo oz. obratovanje letališča, ki je v njenem javnem interesu zagotovi s podelitvijo koncesije.

V 147. členu predloga Zakona se določa, da imajo tako država kot občine predkupno pravico za zemljišča na javnih letališčih, na katerih se opravlja mednarodni zračni promet, in na katerih je s prostorskim aktom določena namenska raba, ki opredeljuje letališče. Zemljišča, na katerih se nahaja letališka infrastruktura letališč, ki so v javnem interesu občine, so v njeni lasti skupnosti. Letališka infrastruktura teh letališč pa se opredeli kot gospodarska javna infrastruktura.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 10. 3. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MZI_PREDLOG_ZAKONA_O_LETALSTVU_MAREC_2023.docx
Velikost datoteke: 596.47 kB
Prenosov: 33x
Dodano: 07.03.2023 08:06
03.03.2023 PREDLOG RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU PREPREČEVANJA NASILJA V DRUŽINI IN NASILJA NAD ŽENSKAMI 2023- 2023- ROK 15. 3. 2023

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo predlog Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2023 – 2028, katere namen je:

 1. prepoznati ključna področja, pri katerih se zaznavajo pomanjkljivosti oziroma slabše delovanje in bi bile potrebne spremembe,
 2. opredeliti cilje in ukrepe s katerimi se bo doseglo izboljšave na področju zaščite žrtev in preprečevanja nasilja v družini in nad ženskami.

Z izvajanjem Resolucije se želi doseči naslednje strateške cilje:

 1. Raznoliki, trajni, kakovostni in široko dostopni socialnovarstveni in drugi programi pomoči žrtvam nasilja v družini in nasilja nad ženskami ter programi namenjeni povzročiteljem nasilja v družini in nasilja nad ženskami;
 2. Izboljšana obravnava, položaj in zaščita žrtev nasilja v družini in nasilja nad ženskami ter izboljšani postopki (prakse) urejanja te problematike;
 3. Visoko strokovno usposobljeni strokovni delavci/delavke in strokovnjaki/ strokovnjakinje, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko nasilja v družini in nasilja nad ženskami ter žrtvami tovrstnega nasilja;
 4. Ničelna stopnja tolerance do nasilja v družini in nasilja nad ženskami, visoka ozaveščenost družbe na tem področju ter preventivno delovanje;
 5. Izboljšani/posodobljeni/nadgrajeni predpisi na področju preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami in pomoči žrtvam tovrstnega nasilja z vključitvijo vidika spola;
 6. Zagotovljeni kakovostni podatki o nasilju v družini in nasilju nad ženskami;
 7. Izboljšana organizacija področja preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami, človeški in finančni viri za trajnostno delovanje sistema ter okrepljeno in usklajeno sodelovanje vseh relevantnih deležnikov.

Ukrepi so v veliki meri vezani na načrtovane politike resornega ministrstva, bodo pa ti v določenem obsegu zadevali tudi druga področja, ki so v pristojnosti posameznih ministrstev, služb Vlade RS, lokalnih skupnosti in drugih deležnikov.

Finančna sredstva za izvajanje ukrepov Resolucije e bodo zagotavljala:

 1. Iz državnega proračuna,
 2. Iz proračunov lokalnih skupnosti,
 3. s sredstvi Evropske unije.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 15. 3. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MDDSZ_ReNPPNDN_MAREC_2023.docx
Velikost datoteke: 139.56 kB
Prenosov: 41x
Dodano: 03.03.2023 13:13
03.03.2023 PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O ZAHTEVAH ZA NOVOGRADNJE, POSEGE V OBSTOJEČE STAVBE IN SANACIJO OBSTOJEČIH STAVB ZARADI VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI PRED ŠKODLJIVIMI UČINKI RADONA - ROK 15. 3. 2023

Ministrstvo za naravne vire je pripravilo predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o zahtevah za novogradnje, posege v obstoječe stavbe in sanacijo obstoječih stavb zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona.

Predlog pravilnika spreminja 17. in 18. člen veljavnega pravilnika. V 17. členu (dokumentacija) se tako med drugim na novo določa, da je eleborat protiradonske zaščite samostojni dokument, če projektna dokumentacija za izvedbo gradnje ni potrebna.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 15. 3. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MNVP_PREDLOG_PRAVILNIKA_RADON_MAREC_2023.doc
Velikost datoteke: 65.02 kB
Prenosov: 51x
Dodano: 03.03.2023 07:49
28.02.2023 PREDLOG UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O ORGANIZACIJI IN DELOVANJU SISTEMA OPAZOVANJA, OBVEŠČANJA IN ALARMIRANJA - ROK 6. 3. 2023

Ministrstvo za obrambo je pripravilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja.

Predlog uredbe v svojem 5. členu spreminja sedanji 14. člen, ki določa uporabo gasilskega znaka za aktiviranje gasilskih enot. Ta v drugem odstavku tako določa, da »Minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, na predlog Gasilske zveze Slovenije in po predhodnem soglasju županov določi, katere gasilske enote se v skladu s tem členom lahko aktivirajo z uporabo gasilskega znaka.« Do sedaj se je uporabljal znak za preplah oziroma neposredno nevarnost.

Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete
do vključno 6. 3. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

                                                        * * *


Ime datotke: MO_UrOrgSisOpObves_FEBRUAR_2023.doc
Velikost datoteke: 91.14 kB
Prenosov: 49x
Dodano: 28.02.2023 13:50
20.02.2023 PREDLOG UREDBE O PROSTEM LETENJU -ROK 15. 3. 2023

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo predlog Uredbe o prostem letenju, ki ki nadomešča sedaj veljavno Uredbo o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu ter na celovit način ureja področje prostega letenjaV dogovoru z nekaterimi samoupravnimi lokalnimi skupnostmi predlog uredbe v 29. členu vključuje možnost, da občine lahko pooblastijo svoja občinska redarstva za izvajanje nadzora nad nekaterimi določbami uredbe. S tem se v občinah, kjer so tovrstne aktivnosti prisotne v večji meri, omogoča bolj učinkovit nadzor ter urejenost področja uporabe naprav za prosto letenje, posledično pa tudi večja varnost.

PRILOGA 1

Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete
15. 3. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 167.94 kB
Prenosov: 35x
Dodano: 20.02.2023 14:59
15.02.2023 PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNIH FINANCAH - ROK 17. 2. 2023

Ministrstvo za finance nam je v mnenje posredovalo  Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah. S predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah se sledi odločitvi Ustavnega sodišča Republike Slovenije v zvezi z odločbo U-I-474/18-17 z dne 10. decembra 2020, s katero je Ustavno sodišče pripoznalo neodvisnim ustavnim organom tudi finančno avtonomijo, kar pomeni, da si zadevni organi sami določajo obseg svojega finančnega načrta, niso omejeni pri prevzemanju obveznosti v času priprave proračuna in ob zaključku tekočega leta, prav tako proračunska inšpekcija nima pooblastil za nadzor njihovega poslovanja. Nadalje se s predlaganim zakonom urejajo nekatere manj zahtevne spremembe in dopolnitve Zakona o javnih financah.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 17. 2. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenejobcin.si.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 167.94 kB
Prenosov: 38x
Dodano: 15.02.2023 09:24
03.02.2023 ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INFORMACIJSKI VARNOSTI - 17. 2. 2023

S strani Urada Vlade RS za informacijsko varnost (URSIV) smo prejeli osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o informacijski varnosti (v nadaljevanju: Zakon). S spremembo Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-J) in posledično po nujnem postopku predlaganem Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1O), ki je trenutno še v obravnavi v Državnem zboru RS, bo pristojnost upravljanja s centralnim državnim informacijsko-komunikacijskim omrežjem oziroma sistemom iz ministrstva, pristojnega za javno upravo, prešlo na novo ministrstvo pristojno za digitalno preobrazbo. Hkrati se bo pristojnost informacijske varnosti tudi še v tem delu prenesla na URSIV, ki je na podlagi Zakona o informacijski varnosti (ZInfV) pristojen nacionalni organ za informacijsko varnost.

Minimalne skupne zahteve glede informacijske varnosti državnih organov, organov lokalnih skupnosti, javnih agencij in nosilcev javnih pooblastil ter drugih subjektov, ki se povezujejo s centralnim informacijsko-komunikacijskim sistemom ureja Uredba o informacijski varnosti v državni upravi (Uredba), ki pa je v neskladju s sistemskim ZInfV. Uredba tudi ne predvideva nadzora in kazenskih določb, zato njeno izvajanja uredbe praktično ni možno nadzirati (razen v postopkih notranjih revizij), kar pa predstavlja veliko tveganje in izpostavljenost  državnega centralnega informacijsko-komunikacijskega sistema kibernetskim grožnjam.

Za učinkovito zagotavljanje informacijske in kibernetske varnosti centralnega informacijsko-komunikacijskega sistema je treba s sistemskim zakonom s področja informacijske varnosti predpisati obveznosti in minimalne tehnične ukrepe in zahteve, ki jih morajo subjekti, ki se povezujejo s centralnim informacijsko-komunikacijskim sistemom in hkrati še niso zavezani po ZInfV kot izvajalci bistveni storitev ali organi državne uprave (iz ZInfV) izpolnjevati, če želijo ostati povezani s tem sistemom ter hkrati omogočiti učinkovit nadzor in sankcioniranje predvidene ureditve. S tem namenom se predlaga določitev nove kategorije zavezancev v ZInfV, to so »povezani subjekti«, ki so bili sicer že doslej  zavezani upoštevati  veljavno  Uredbo o informacijski varnosti v državni upravi.

S predlogom Zakona se določa tudi pravna podlaga za izdajo uredbe na podlagi ZInfV, ki bo podrobneje opredelila minimalne skupne zahteve glede informacijske varnosti pri povezanih subjektih, v okvirih, ki jih določa veljavna  Uredba o informacijski varnosti v državni upravi in bo nadomestila navedeno uredbo. Tako se ne bo predpisovalo bistveno spremenjenih zahtev ali dodatnih obveznosti za povezane subjekte, omogočen pa bo nadzor nad izvajanjem zakona in na njegovi podlagi sprejete uredbe, ki ga bodo izvajali inšpektorji Urada Vlade RS za informacijsko varnost.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko  posredujete
do 17. 2. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenejobcin.si.

* * *


Ime datotke: ZAKON_O_SPREMEMBAH_IN_DOPOLNITVAH_ZAKONA_O_INFORMACIJSKI_VARNOSTI_JANUAR_2023.docx
Velikost datoteke: 96.14 kB
Prenosov: 62x
Dodano: 03.02.2023 09:44
30.01.2023 PREDLOG UREDBE O IZVAJANJU PODUKREPA PODPORA ZA PREPREČEVANJE ŠKODE V GOZDOVIH ZARADI GOZDNIH POŽAROV TER NARAVNIH NESREČ IN KATASTROFIČNIH DOGODKOV IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014-2020

Predlog Uredbe o izvajanju podukrepa podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (v nadaljevanju: Uredba) je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Uredba med drugim:

1. ureja izvajanje navedenega podukrepa,

2. določa namen podpore, upravičence, upravičene stroške, pogoje za dodelitev sredstev, postopek za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, obveznosti in finančne določbe.

 

Med upravičenci do podpore za ureditev protipožarne infrastrukture pa so tudi lokalne skupnosti.

Podpora po tej uredbi se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, ki se v višini 25% zagotovijo iz državnega proračuna, 75% pa iz sredstev Evropskega sklada za razvoj podeželja.

Sredstva se bodo razpisala z zaprtim javnim razpisom, katerega bo v Uradnem listu RS objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete
do vključno 14. 2. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

 

                                                        * * *


Ime datotke: U_prot.docx
Velikost datoteke: 54.87 kB
Prenosov: 51x
Dodano: 31.01.2023 18:57
23.01.2023 PREDLOG UREDBE O PRAVICI DO OMREŽNIH PRIKLJUČNIH TOČK S PREDNOSTJO - ROK 14. 2. 2023

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo predloga Uredbe o pravici do omrežnih priključnih točk s prednostjo (v nadaljevanju: Uredba), katero je pripravili Služba Vlade RS za digitalno preobrazbo.

Uredba:

 1. določa skupine uporabnikov, ki so upravičeni do uporabe omrežnih priključnih točk s prednostjo,
 2. ureja določanje omrežnih priključnih točk s prednostjo,
 3. ureja zbiranje, obdelavo in hranjenje podatkov o omrežnih priključnih točkah s prednostjo,
 4. ureja obveščanje o spremembah podatkov o  omrežnih priključnih točkah s prednostjo, in druga vprašanja, povezana z omrežnimi priključnimi točkami s prednostjo.

Med upravičenci do uporabe omrežnih priključnih točk s prednostjo so:

 1. nosilci izdelave obrambnega načrta v skladu z uredbo, ki ureja obrambno načrtovanje;
 2. subjekti, ki so vključeni v sistem upravnih zvez v skladu z uredbo, ki določa upravne zveze;
 3. subjekti, ki izdelujejo načrte zaščite in reševanja v skladu z uredbo, ki določa vsebino in izdelavo načrtov zaščite in reševanja;
 4. upravljavci kritične infrastrukture, ki so določeni v skladu s predpisi, ki urejajo področje kritične infrastrukture;
 5. izvajalci bistvenih storitev, ki so določeni na podlagi zakona, ki ureja informacijsko varnost;
 6. organi države uprave, ki upravljajo z informacijskimi sistemi in deli omrežja oziroma izvajajo informacijske storitve, nujne za nemoteno delovanje države ali za zagotavljanje nacionalne varnosti,  ki so določeni na podlagi zakona, ki ureja informacijsko varnost in
 7. drugi organi javnega sektorja, ki so ključni za nemoteno delovanje države v stanjih ogroženosti, ki jih na predlog resorno pristojnega ministrstva določi komisija.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 14. 2. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 167.94 kB
Prenosov: 45x
Dodano: 23.01.2023 10:34
10.01.2023 PREDLOG ZAKONA O BLAGOVNIH REZERVAH - ROK 3. 2. 2023

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo predloga Zakona o blagovnih rezervah (v nadaljevanjeu: Zakona), katerega je pripravilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Zakon ureja načrtovanje, financiranje, oblikovanje, skladiščenje, vzdrževanje in uporabo državnih blagovnih rezerv ter način izvajanja storitev gospodarske javne službe.

Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete do 3. 2. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MGRT_ZAKON_O_BLAGOVNIH_REZERVAH_JANUAR_2023.docx
Velikost datoteke: 130.87 kB
Prenosov: 55x
Dodano: 10.01.2023 15:14
10.01.2023 PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O DOLOČITVI IN VARSTVU NARAVNIH VREDNOST - ROK 10. 2. 2023

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednost (v nadaljevanju: Pravilnik), katerega je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.

Pravni podlagi za izdajo Pravilnika sta - šesti odstavek 37. člena Zakona o ohranjanju narave, ki določa, da minister določi naravne vrednote in jih razvrsti na naravne vrednote državnega ali lokalnega pomena ter predpiše podrobnejše varstvene in razvojne usmeritve za varstvo naravne vrednote ter – drugi odstavek 10. člena Zakona o varstvu podzemnih jam, ki določa, da minister določi za naravne vrednote tiste dele narave, ki imajo lastnosti jame po tem zakonu, in obenem razvrsti jame glede režima vstopa na odprte jame s prostim, nadzorovanim vstopom in zaprte jame.

Minister s pravilnikom za vsako naravno vrednoto določi:

 • ime naravne vrednote,
 • razvrstitev na naravno vrednoto državnega (mednarodnega ali velikega narodnega) ali lokalnega pomena,
 • kratko oznako naravne vrednote, opredelitev zvrsti,
 • geografsko opredelitev lokacije naravne vrednote prikazano na kartografski prilogi ter varstvene in razvojne usmeritve.

Za naravne vrednote, ki so jame, minister določi zlasti:

 • identifikacijsko številko jame,
 • ime jame,
 • tip jame,
 • opredelitev vhoda z geografskimi koordinatami,
 • razvrstitev jame glede režima vstopa na odprte jame s prostim ali nadzorovanim vstopom ali zaprte jame.

Strokovni predlog  za določitev naravnih vrednot na podlagi četrtega odstavka 37. člena  ZON pripravi organizacija, pristojna za ohranjanje narave. Spremembe in dopolnitve pravilnika temeljijo na  zadnjem strokovnem predlogu Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN).

S Pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Priloga 1.


Ostale priloge:

Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko na  posredujete do 10. 2. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si

* * *

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 167.94 kB
Prenosov: 47x
Dodano: 10.01.2023 15:01
03.01.2023 PREDLOG NOVELE ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU NA PODROČJU OBRAME IN VARNOSTI - ROK 27. 1. 2023

Ministrstvo za javno upravo je v javno razpravo predložilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (v nadaljevanju: Zakon), s katerimi želijo uskladiti ureditve posameznih institutov javnega naročanja z zakonom o javnem naročanju ter tako poenostaviti postopke.

 

Eden od ciljev Zakona je tudi odprava nekaterih manjših pomanjkljivosti, ki so se pokazale v praksi, kar bo pomembno prispevalo k večji transparentnosti in učinkovitejšemu javnemu naročanju. K spremembi izvajanja postopkov javnega naročanja na področju obrambe in varnosti bo prispevala tudi posodobitev portala javnih naročil v okviru projekta eForms. Prenovljeni portal bo v skladu z novo evropsko ureditvijo vključeval obrazce za postopke, izvedene tako na podlagi tega zakona kot na podlagi zakona o javnem naročanju.

 

Da bi poenostavili postopke ter omogočili lažje in bolj fleksibilno izvajanje, večjo pravno varnost ter večjo preglednost javne porabe, predlog Zakona spreminja številne institute in jih poenoti z ureditvijo, ki je bila na splošnem in infrastrukturnem področju uveljavljena s spremembami zakona o javnem naročanju. Predlog Zakona natančneje ureja pravila v zvezi s t. i. evidenčnimi postopki, za katera bodo naročniki tudi na podlagi tega zakona morali v 30 dneh od oddaje naročila pisno obvestiti vse ponudnike. Ob tem predlog nekoliko dviguje mejne vrednosti za njegovo uporabo, kar lahko prispeva k lokalnemu in regionalnemu spodbujanju gospodarstva ter potrošnji.

 

Z vidika transparentnosti predlog Zakona ureja objavo celotne dokumentacije izključno na portalu javnih naročil in objavo vseh odločitev o oddaji javnih naročil, tudi tistih, ki se oddajo v postopkih s pogajanji brez predhodne objave.

 

Predlog Zakona prinaša tudi spremembe v ureditvi elektronskega javnega naročanja, ki v celoti sledijo ureditvi, ki je že v veljavi na splošnem in infrastrukturnem področju. To pomeni obvezno uporabo elektronskih komunikacijskih sredstev za vsakršno sporočanje in izmenjavo informacij, zlasti elektronsko oddajo prijav ali ponudb, kar hkrati prinaša večjo transparentnost javnih naročil. Predlog med drugim črta potrebo po soglasju ministrstva, pristojnega za javna naročila, ter po soglasju nadzornega organa naročnika oz. vlade, če naročnik nima nadzornega organa, s čimer odpravlja administrativno obremenjevanje naročnikov pri sporočanju podatkov o posamičnih naročilih na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma.

 

S spremembo bi ukinili tudi institut dodatne obrazložitve, zato pa bi podrobneje uredili, kaj mora vsebovati obrazložitev odločitve o oddaji naročila.

 

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 27. 1. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

 

                                                        * * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 167.94 kB
Prenosov: 41x
Dodano: 03.01.2023 12:58
03.01.2023 PREDLOG NOVELE ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU - ROK 26. 1. 2023

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju: Zakon), katerega je pripravilo.

Cilji predlaganega Zakona so:

 • Sprememba upoštevanja pokojninske osnove pri upokojitvi pri prejemnikih invalidskih nadomestil po ZPIZ-2 in prejemnikih delnih invalidskih pokojnin po ZPIZ-1, ki ostanejo vključeni v zavarovanje za krajši delovni čas,  s čimer se zagotavljajo pravice na način, ki je stimulativen do ohranjanja zaposlitve delovnih invalidov in zaposlovanja le-teh, brez negativnega vpliva na odmero pokojnine;
 • vzpostavitev pravne podlage za zagotavljanje podatkov Zavodu za izvajanje obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
 • zagotovitev pravne podlage za financiranje IER;
 • zagotovitev nemotenega pridobivanja podatkov, potrebnih za izračun pokojninske osnove, za zavarovance, za katere po uveljavitvi spremenjenega obrazca za obračun davčnih odtegljajev FURS ne bo mogla več posredovati obrazcev M-4 Zavodu;
 • uskladitev ZPIZ-2 z MSRP 17.

Spreminja se način izračuna pokojninske osnove pri upokojitvi, kadar je zavarovanec prejemal delno invalidsko nadomestilo zaradi dela s krajšim delovnim časom po določbah ZPIZ-2 ali delno invalidsko pokojnino po določbah ZPIZ-1. Ta nadomestila se odmerja od invalidske pokojnine in so praviloma nižja od nadomestil, uveljavljenih po ZPIZ/92 ali po predpisih, ki so veljali pred ZPIZ/92, prav tako pa so nižja od plače in nadomestil plače (pri zavarovancih v delovnem razmerju) oziroma od zavarovalnih osnov (pri samozaposlenih zavarovancih in drugih zavarovancih, ki ne prejemajo plače) za čas, ko v okviru preostale delovne zmožnosti opravljajo delo.

Predlog ne posega v pokojninske osnove, kjer so bila nadomestila uveljavljena na podlagi ZPIZ/92 ali zakonodaje pred tem.

Delno nadomestilo zaradi dela s krajšim delovnim časom po določbah ZPIZ-2 in delna invalidska pokojnina po določbah ZPIZ-1 se po predlogu upošteva tako, da se za zavarovance, ki so prejemali navedena nadomestila oziroma delno invalidsko pokojnino, za izračun pokojninske osnove upoštevajo plače, nadomestila oziroma zavarovalne osnove, kot bi veljale za te zavarovance, če bi delali s polnim delovnim časom. Preračun se izvede na podlagi podatkov o osnovah zavarovanca, ki se nanašajo na krajši delovni čas, z upoštevanjem števila ur polnega delovnega časa za obdobja, za katera so bila izplačana navedena nadomestila iz invalidskega zavarovanja.


Z Zakonom se ureja tudi prilagoditev predpisov (ZMEPIZ-1) spremembam na področju obračuna davčnih odtegljajev od plače in nadomestil plače in s tem ureditev prijav, ki jih FURS posreduje Zavodu. Za obdobje od 1. 1. 2023 dalje bo namreč obvezna predložitev obračuna davčnih odtegljajev od plače in nadomestil plače na obrazcih REK-O tudi za delodajalce fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti in zaposlujejo delavce v delovnem razmerju (ukinitev REK-1f). Temu mora slediti sprememba ZMEPIZ-1 v delu prijav, ki jih vlaga FURS, saj ta po uveljavitvi spremenjenega obrazca za obračun davčnih odtegljajev ne bo mogel več posredovati obrazcev M-4 Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 26. 1. 2023na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

                                                      * * *


Ime datotke: MDDSZ_VG_ZPIZ-2S_DECEMBER_2022.docx
Velikost datoteke: 225.33 kB
Prenosov: 87x
Dodano: 03.01.2023 12:56