Akti in predlogi

Išči
Po letu:
21.01.2022 PREDLOG UREDBE O NADOMESTILU ZA IZRABO PROSTORA ZA PROIZVODNO NAPRAVO NA VETER

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo predlog Uredbe o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter in jo poslalo v javno obravnavo.

Predlog Uredbe določa podrobnejša pravila za odmero in plačevanje nadomestila za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter.

V svojem 5. členu določa, da nadomestilo pripada občini, na območju katere je proizvodna naprava. Zavezanec za plačilo nadomestila je proizvajalec električne energije.

Gre za letno obveznost zavezanca, ki se odmeri za preteklo leto. Izdaja odločbe po uradni dolžnosti za plačilo nadomestila pa je v pristojnosti ministrstva, pristojnega za energijo (8. člen).

Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete do 3. 2. 2022 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MZI_UREDBA_O_NADOMESTILU_ZA_IZRABO_PROSTORA_ZA_PROIZVODNO_NAPRAVO_NA_VETER_JANUAR_2022.docx
Velikost datoteke: 24.66 kB
Prenosov: 1x
Dodano: 21.01.2022 12:31
12.01.2022 PREDLOG ZAKONA O OSKRBI S TOPLOTO IZ DISTRIBUCIJSKIH SISTEMOV - ROK 25. 1. 2022

V postopku sprejema v Državnem zboru se nahaja predlog Zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov.

Predlog Zakona, med drugim v svojem 5. členu določa pogoje in postopke, ki morajo biti izpolnjeni za izvajanje gospodarske javne službe. Distribucija toplote in distribucija drugih energetskih se lahko izvaja kot izbirna lokalna gospodarska javna služba, za kar lokalna skupnost podeli izključno pravico. Pri tem mora biti natančno določeno območje izvajanja dejavnosti distribucije. Z namenom točne in pravočasne evidence izvajalcev distribucije v obliki gospodarske javne službe, lokalna skupnost o sprejetju odloka obvesti tudi agencijo.


V 6. členu se podrobno določa postopek, ki ga morata izpeljati lokalna skupnost in predlagatelj izvajanja distribucije v obliki tržne distribucije za pridobitev soglasja občine. Soglasje mora vsebovati tudi prostorsko opredelitev območja izvajanja distribucije. Lokalna skupnost se tudi na podlagi lokalnega energetskega koncepta odloči ali in na katerem območju bo uvedla izbirno gospodarsko javno službo distribucije toplote oziroma distribucijo plinov.

V primeru pobude za tržno distribucijo, občina izda soglasje v primeru, če se za predlagano območje ali za območje katerega del je predlagano območje, občina ne odloči ali ni že odločila izvajati gospodarsko javno službo. Predlog oskrbe v okviru tržne distribucije mora biti tudi v skladu z usmeritvami glede rabe energentov za ogrevanje iz lokalnih energetskih konceptov, saj mora lokalna skupnost izpolniti določene cilje iz energetske in okoljske politike, ki jih uresničuje tudi skozi uporabo energentov.

Hkrati je odločitev lokalne skupnosti pomembna tudi z vidika regulacije cene, saj zakon določa regulirano oblikovanje cene le v primeru izvajanja gospodarske javne službe, ne pa v primeru izvajanja tržne distribucije. V primeru negativnega soglasja in v primeru da se na predlaganem območju ne izvaja gospodarska javna služba distribucije toplote mora lokalna skupnost v treh mesecih po zavrnitvi pričeti postopke za izvajanje gospodarske javne službe, pri čemer se pobudnik lahko prijavi na razpis, če se lokalna skupnost odloči za razpis koncesije za izvajalca gospodarske javne službe.

Nadalje 23. člen določa tarifne postavke za toploto. Tu zakona uvaja možnost distributerja pri oblikovanju cen, in sicer pozitivnega ali negativnega dodatka k posamezni tarifi. Za vsak dodatek mora distributer pridobiti soglasje občine. Na ta način oboji dobijo možnost fleksibilnejšega določanja cen, ki pa še vedno temelji na regulaciji cen s stani agencije. Dodatki k tarifi so lahko namenjeni spodbudam k bolj energetsko učinkoviti rabi energije, lahko so posledica nekih dodatnih stroškov, ki niso zajeti v regulaciji cene (niso prepoznani kot upravičeni v metodi regulacije), lahko pa so tudi negativni dodatki kot posledica raznih subvencij na lokalni ali drugi ravni.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 25. 1. 2022 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 114.69 kB
Prenosov: 8x
Dodano: 12.01.2022 10:27
12.01.2022 PREDLOG UREDBE O ODPADKIH - ROK 10. 2. 2022

Predlog Uredbe določa:

  • pravila ravnanja in druge pogoje za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi;
  • zmanjševanje celotnega vpliva uporabe naravnih virov in izboljšanje učinkovitosti uporabe naravnih virov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L št. 312 z dne 22. 11. 2008, str. 3), zadnjič spremenjeno z Direktivo  2018/851 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih (UL L št. 150 z dne 14. 6. 2018, str. 109), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2008/98/ES).

Predlog Uredbe med drugim v svojem 12. členu določa, da mora biti sestavni del programa ravnanja z odpadki tudi ocena naložb in drugih potrebnih finančnih sredstev za sisteme zbiranja odpadkov in naprave za obdelavo odpadkov, ki jih zagotovita država ali občina.

Vaše predloge, pripombe in mnenja nam lahko posredujete do vključno 10. 2. 2022 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MOP_Uredba_odpadki_JANUAR_2022.doc
Velikost datoteke: 738.30 kB
Prenosov: 8x
Dodano: 12.01.2022 09:55