Akti in predlogi

Išči
Po letu:
19.02.2018 PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU KULTURNE DEDIŠČINE

Na strani e-Demokracije smo zasledili objavo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine. Predlagane spremembe so potrebne zaradi sprememb, ki jih na področju izdajanja projektnih pogojev in projektnih mnenj prinaša novi Gradbeni zakon  in tudi zaradi uskladitve z Zakonom o urejanju prostora. Slednji ukinja konservatorski načrt za prenovo kot obvezni sestavni del občinskega podrobnega prostorskega načrta, če je ta namenjen celoviti prenovi območja, hkrati pa na novo opredeljuje izdelavo strokovnih podlag.

Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe posredujete do 22. 2. 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MK_ZVKD-1_VG_1.pdf
Velikost datoteke: 187.60 kB
Prenosov: 1x
Dodano: 19.02.2018 12:18
14.02.2018 OSNUTEK STRATEGIJE KULTURNE DEDIŠČINE

Ministrstvo za kulturo je pripravilo osnutek Strategije kulturne dediščine za obdobje 2018–2026. Strategijo je pripravljena na izhodiščih Evropske strategije kulturne dediščine za 21. stoletje z namenom, da se v ohranjanje kulturne dediščine vključi čim več deležnikov in poveže njihova prizadevanja.

Splošni cilji strategije so s pomočjo dediščine prispevati h kakovosti življenja in k bolj povezani družbi, pospešiti trajnostni razvoj Slovenije in izboljšati odnos družbe do naše dediščine. Uresničevanje teh ciljev se v skladu z mednarodnimi pogodbami, evropskimi priporočili in Ustavo RS zagotovi na ravni države, regij in lokalnih skupnosti. Načelo celostnega ohranjanja naj se upošteva v sektorskih politikah, ukrepih in aktivnostih, povezanih z dediščino. 

Namen strategije je spodbuditi in podpreti vlogo dediščine pri doseganju splošnih strateških ciljev, kot so vključujoča družba, uravnotežen – pametni razvoj in kontinuirano prenašanje znanj.

 

Glavni izziv Strategije je ustvariti sinergijo med obstoječimi sektorskimi cilji, usmeritvami in ukrepi na področjih, pomembnih za ohranjanje dediščine, ter jih izboljšati ali dopolniti, kjer je to potrebno.


Strategija je dostopna TU.

 

Prosimo vas, da nam morebitne pripombe in predloge posredujete do 2. marca 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si

 

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 56.83 kB
Prenosov: 5x
Dodano: 14.02.2018 13:52
05.02.2018 PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O GASILSTVU

Predlog zakona določa, da poklicnim gasilcem, ki opravljajo, v skladu s sistemizacijo delovnih mest, operativne naloge gasilstva, pripada za vsako začeto leto dela na taki dolžnosti nad 5 let, dodatek za stalnost v višini 0,5 % osnovne plače. Hkrati pa določa, da se javnemu uslužbencu, ki je premeščen na delo v poklicno gasilsko enoto, za določitev dodatka za stalnost šteje tudi delovna doba v organu, iz katerega je premeščen, če je bil po predpisih in pod pogoji, ki veljajo za organ, iz katerega je premeščen, upravičen do dodatka za stalnost. Na predlagane dopolnitve Zakona o gasilstvu bo položaj poklicnih gasilcev glede dodatka za stalnost postal primerljiv z ostalimi uniformiranimi poklici (policisti, pripadniki stalne sestave Slovenske vojske, pooblaščenimi uradnimi osebami po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij). S predlagano dopolnitvijo Zakona o gasilstvu bo Vlada RS izpolnila zaveze iz Stavkovnega sporazuma, ki je bil podpisan med Vlado RS in Sindikatom poklicnega gasilstva Slovenije dne 5. januarja 2018.

Prosimo vas, da predlog novele pregledate, morebitne pripombe, predloge oz. mnenja pa lahko posredujete do petka, 9. februarja 2018, na e-naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

* * *


Ime datotke: MORS_ZAKON_O_GASILSTVU_FEBRUAR_2018.pdf
Velikost datoteke: 602.57 kB
Prenosov: 12x
Dodano: 05.02.2018 10:14
30.01.2018 PREDLOG UREDBE O UPRAVNEM POSLOVANJU

Na spletni strani e-Demokracija smo zasledili predlog Uredbe o upravnem poslovanju

Trenutno veljavno Uredbo o upravnem poslovanju se nadomešča zaradi v praksi zaznane potrebe po prenovi, ki je v večini posledica preživetosti nekaterih določb, ki se nanašajo na elektronsko poslovanje, potrebe po odpravi administrativnih bremen za uradne osebe in nomotehničnih pomanjkljivostih, ki izhajajo iz dejstva, da je bila trenutno veljavna uredba sprejeta z združitvijo šestih podzakonskih aktov. Ob tem je bila dogovorjena nova struktura UUP, ki pa ima za posledico bolj pregleden in krajši predpis.

Prosimo vas, da nam morebitne pripombe in predloge posredujete do 12. 2. 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MJU_UREDBA_O_UPRAVNEM_POSLOVANJU_JANUAR_2018.pdf
Velikost datoteke: 1266.85 kB
Prenosov: 15x
Dodano: 30.01.2018 09:27
26.01.2018 PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU

Spoštovani,
s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor smo v mnenje prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu.

Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe posredujete do 15. februarja 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

 * * *


Ime datotke: MZI_PREDLOG_NOVELE_ZAKONA_O_PREVOZIH_V_CESTNEM_PROMETU_JANUAR_2018.pdf
Velikost datoteke: 865.36 kB
Prenosov: 16x
Dodano: 30.01.2018 12:48
24.01.2018 PREDLOG ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (ZVOP-2)

Predlog zakona, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje, določa izvajanje določb dveh pravnih aktov EU iz leta 2016, in sicer Splošne uredbe o varstvu podatkov ter  povezane Direktive za področje policijskega in kazenskega pravosodnega delovanja.

S tem zakonom se določajo pravice, obveznosti, upravičenja, načela, postopki in ukrepi, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti ali neupravičeni posegi v zasebnost oziroma dostojanstvo oziroma druge temeljne pravice posameznika pri obdelavi osebnih podatkov.

Prosimo vas, da nam vaše morebitne predloge in pripombe posredujete do 1. februarja 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *

 


Ime datotke: MP_ZAKON_O_VARSTVU_OSEBNIH_PODATKOV_JANUAR_2018.pdf
Velikost datoteke: 1325.00 kB
Prenosov: 22x
Dodano: 24.01.2018 09:43
23.01.2018 PRAVILNIK O IZVAJANJU SOFINANCIRANJA SKUPNEGA OPRAVLJANJA POSAMEZNIH NALOG OBČINSKE UPRAVE

Na spletni strani e-Demokracija smo zasledili predlog Pravilnika o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave, katerega je pripravilo Ministrstvo za javno upravo.

Predlog pravilnika določa način evidentiranja in poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanja sredstev za skupno opravljanje posameznih nalog občinske uprave.

Prosimo vas, da nam vaše morebitne predloge in pripombe posredujete do
22. februarja 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: PRAVILNIK_O_IZVAJANJU_SOFINANCIRANJA_SKUPNEGA_OPRAVLJANJA_POSAMEZNIH_NALOG_OU_JANUAR_2018.pdf
Velikost datoteke: 146.81 kB
Prenosov: 15x
Dodano: 23.01.2018 10:11
23.01.2018 UREDBA O METODOLOGIJI ZA IZRAČUN POVPREČNIH STROŠKOV ZA FINANCIRANJE OBČINSKIH NALOG

Na spletni strani e-Demokracija smo zasledili predlog Uredbe o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog, katero je pripravilo Ministrstvo za javno upravo.

Izračun povprečnih stroškov za naslednje proračunsko leto se opravi do 1. julija tekočega leta, osnova za izračun pa so tekoči odhodki in tekoči transferi občinskih proračunov, realizirani za leta od (t-4) do (t-1) po podprogramih, določenih v pravilniku, ki določa podprograme, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog.

Predloge in pripombe nam lahko posredujete do 22. februarja 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MJU_UREDBA_IZRACUN_POVPRECNIH_STROSKOV_ZA_FINANCIRANJE_OBCINSKIH_NALOG_JANUAR_2018.pdf
Velikost datoteke: 145.19 kB
Prenosov: 15x
Dodano: 23.01.2018 10:09
09.01.2018 PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O ŠPORTU

S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo v mnenje prejeli predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o športu, s katerim se uvaja nov način zbiranja sredstev za uresničevanje javnega interesa v športu in konkretizira uresničevanje javnega interesa v športu s tem, da se določa, da morajo država in lokalne skupnosti skupaj z OKS- ZŠZ organizirati Teden športa.

Da bi v športne oziroma gibalne aktivnosti vključili tudi ljudi, ki se iz različnih razlogov sedaj ne vključujejo, je pripravljen predlog dopolnitve zakona, ki določa, da država in lokalne skupnosti skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez enkrat letno organizirajo Teden športa v katerem se izvedejo aktivnosti v katere se lahko vključijo vsi prebivalci Republike Slovenije.

Predlog zakona prav tako uvaja obveznost plačila prispevka za storitve v potniškem in poštnem prometu. Iz zbranih prispevkov se bo organiziralo brezplačne športne in gibalne počitniške programe za otroke iz socialno ogroženih družin in omogočila dvojna kariera športnikom s sofinanciranjem

izobraževanje in štipendije. OKS-ZŠZ bo za otroke iz socialno ogroženih družin organiziral brezplačne športne in gibalne počitniške programe v katerih bo omogočeno otrokom iz socialno ogroženih družin, da bodo del počitnic preživeli aktivno in se naučili novih športnih in gibalnih veščin.

Za štipendije športnikom in za sofinanciranje izobraževanja športnikov bo OKS-ZŠZ zbrana sredstva razdelil z javnim razpisom. Podrobnejši način razdeljevanja sredstev bo določen s pravilnikom.

Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do 18. januarja 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MIZS_DOPOLNITEV_ZAKONA_O_SPORTU_JANUAR_2018.pdf
Velikost datoteke: 140.03 kB
Prenosov: 25x
Dodano: 09.01.2018 14:03
04.01.2018 PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O MERILIH ZA UGOTAVLJANJE DELOVNE USPEŠNOSTI DIREKTORJEV REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJ

S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo v pripombe prejeli Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev regionalnih razvojnih agencij (EVA 2018-2130-0006).

Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe posredujete do 3. februarja 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MGRT_PRAVILNIK_DIREKTORJI_RRA_JANUAR_2017.pdf
Velikost datoteke: 212.23 kB
Prenosov: 27x
Dodano: 04.01.2018 10:23