Akti in predlogi

Išči
Po letu:
15.10.2018 PREDLOG ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH PRI RAVNANJU S KOMUNALNO ODPADNO EMBALAŽO

Na spletni strani eDemokracija smo zasledili objavo predloga Zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.

S predlaganim zakonom se urejajo interventni ukrepi pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami v primeru, ko količina, ki ostaja pri izvajalcih javne službe predstavlja tveganje za zdravje ljudi in onesnaževanja okolja ter doseganja okoljskih ciljev na področju ravnanja z odpadki. Nakopičeni odpadki so posledica dejstva, da nekatere od družb niso prevzele količino odpadkov, kot je določeno v Uredbi o embalaži. Še več, nekatere družbe so v zadnjem času povsem ustavile prevzem komunalne odpadne embalaže, zaradi česar bodo skladiščne kapacitete izvajalcev javne službe kmalu povsem zapolnjene. Enako se dogaja tudi glede prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč.

Cilj predlaganega zakona je zagotoviti pravno podlago za interventno ukrepanje države, ker komunalna odpadna embalaža in odpadne nagrobne sveče, ki se nahajajo pri izvajalcih obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in upravljavcih nekaterih pokopališč ni bila prevzeta na predpisan način in ni bilo zagotovljeno predpisano ravnanje s temi odpadki.

Z interventnimi ukrepi pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo se določa, da ravnanje s komunalno odpadno embalažo, ki se na dan uveljavitve zakona nahaja na lokacijah izvajalcev javne službe, in jih družbe niso prevzele, zagotovi država. Ministrstvo za okolje in prostor bo  izbralo ustrezno osebo, ki izpolnjuje s predlaganim zakonom predpisane pogoje. Enako velja za interventne ukrepe pri ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami, le da se tu upošteva Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami in drugače predpisane zmogljivosti predhodnega skladiščenja pri izvajalcu javne službe ter drugačen obseg obveznosti proizvajalca nagrobnih sveč.

Prav tako pa predlagani zakon določa, da ima država zaradi izvedbe interventnih ukrepov pravico in dolžnost od družb in nosilcev skupnih načrtov izterjati vračilo stroškov zaradi izvedbe zgoraj opisanih interventnih ukrepov.

Morebitne predloge in pripombe nam lahko posredujete do 25. 10. 2018na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

Predlog zakona je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 62.46 kB
Prenosov: 2x
Dodano: 15.10.2018 10:23
11.10.2018 PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TUJCIH

Na spletni eDemokracija smo zasledili objavo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih, ki ga je pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve.

Predlog zakona se med drugim dopolnjuje v VII. Poglavju »POSTOPEK IN ORGANI«. Tako se 86. členu dodaja nov odstavek, ki določa, da pristojna ministrstva in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil v Republiki Sloveniji na zahtevo Ministrstva za notranje temu brezplačno posredujejo podatke in informacije, ki so potrebni za izmenjavo informacij preko nacionalnih kontaktnih točk držav članic Evropske unije. Gre za izmenjavo informacij, ki jih pristojni potrebujejo za izvajanje določb, ki se nanašajo na kratkotrajne in dolgotrajne premestitve tujcev in njihovih družinskih članov.

Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe posredujete do 8. 11. 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

Predlog zakona je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 62.46 kB
Prenosov: 2x
Dodano: 11.10.2018 13:36
11.10.2018 PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI

Na spletni strani eDemokracija smo zasledili predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Predlog zakona med drugim prinaša spremembo v 31. členu, ki določa oskrbo zapuščenih živali v zavetišču in kritje le-te. Tako sedaj peti odstavek 31. člena določa, da v primeru če zapuščene živali ni možno oddati, se jo lahko po 30 dneh od dneva, ko je bila nameščena v zavetišče, usmrti. Predlog spremembe petega odstavka pa določa, da v kolikor zavetišče zapuščene živali ne odda v 45 dneh od dneva namestitve v zavetišče, krije nadaljnje stroške oskrbe živali imetnik zavetišča, v katerem je žival nameščena.

S tem se plačevanje stroškov za zapuščene živali podaljšuje na 45 dni v breme dosedanjega lastnika ali občine v kolikor ni zagotovila zavetišča. Po preteku tega roka stroški oskrbe in namestitve zapuščene živali preidejo stroški na zavetišče. S tem želijo spodbuditi oddajo zapuščenih živali, ki jih je težje oddati.


Predloge in pripombe nam lahko posredujete do 8. 11. 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

Predlog zakona je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 62.46 kB
Prenosov: 2x
Dodano: 11.10.2018 11:02
08.10.2018 PREDLOG UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O REGIONALNIH RAZVOJNIH PROGRAMIH

Na spletni strani eDemokracija smo zasledili predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o regionalnih razvojnih programih, ki jo je pripravilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Spremembe in dopolnitve uredbe so potrebne, ker je Zakon o urejanju prostora, ZUreP-2, uvedel regionalni prostorski plan, ki se pripravlja v tesni povezavi s pripravo regionalnega razvojnega programa. Postopek priprave regionalnega razvojnega programa je bilo zato treba razdeliti na dve fazi, pripravo strategije razvoja regije in programskega dela RRP, vsebino strategije razvoja regije pa prilagoditi tako, da bo lahko fazni dokument v postopku priprave regionalnega prostorskega plana.


Zaradi določb ZUreP-2 je treba podrobneje določiti sodelovanje razvojnih partnerjev iz 2. člena zakona. Tako se dodaja 8a. člen, ki določa
, da morajo razvojni partnerji iz 2. člena zakona in nosilci urejanja prostora po predpisih s področja urejanja prostora, odgovorno in tvorno sodelovati na vseh stopnjah postopka priprave RRP. Nosilci urejanja prostora zagotavljajo dokumente in podatke ter opravljajo svoja ravnanja brezplačno. Prav tako pa določa, da pri pripravi strategije razvoja regije sodelujejo nevladne organizacije, ki imajo po predpisih s področja urejanja prostora status delovanja v javnem interesu na področju urejanja prostora.

Pripombe in predloge nam lahko posredujete do 5. 11. 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

Predlog Uredbe je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 62.46 kB
Prenosov: 4x
Dodano: 08.10.2018 09:49
02.10.2018 UREDBA O DOLOČITVI BISTVENIH STORITEV IN PODROBNEJŠI METODOLOGIJI ZA DOLOČITEV IZVEJALCEV BISTVENIH STORITEV

Osnutek predloga Uredbe je, na podlagi Zakona o informacijski varnosti, pripravilo Ministrstvo za javno upravo. Vlada RS bo z Uredbo določila seznam bistvenih storitev ter podrobnejšo metodologijo za določitev posameznega izvajalca bistvenih storitev, vključno z vrednotenjem medpodročnih in področnih dejavnikov. Seznam bistvenih storitev se opredeljuje po naslednjih področjih oz. podpodročjih:

 • energija,
 • digitalna infrastruktura,
 • oskrba s pitno vodo in njena distribucija,
 • zdravstvo,
 • promet (podpodročja - zračni, železniški, vodni in cestni),
 • bančništvo,
 • infrastruktura finančnega trga;
 • preskrba s hrano;
 • varstvo okolja.

Predvidena metodologija pri določitvi izvajalcev bistvanih storitev upošteva naslednja merila:

 • subjekt zagotavlja storitev, ki je bistvena za ohraniev ključnih družbenih oz. gospodarskih dejavnosti,
 • zagotavljanje te storitve je odvisno od omerežij in informacijskih sistemov,
 • incident bi imel pomemben negativen vpliv na zagotavljanje te storitve.

Predloge in pripombe nam lahko posredujete do 26. 10. 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

Predlog Uredbe je dostopen TU.

* * *

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 62.46 kB
Prenosov: 4x
Dodano: 02.10.2018 10:53
27.09.2018 ZAKON O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA NEKATERE NUJNE PROGRAME REPUBLIKE SLOVENIJE V KULTURI

Na portalu eDemokracija smo zasledili predlog  Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi, s katerim se želi zagotoviti nadaljnji enakomeren razvoj na področju kulture, dostopnost do kulturnih dobrin, nadaljnja skrb za izvedbo tistih programov v kulturi, za katere je nujno treba zagotoviti sredstva, zagotoviti pa se želi tudi konkurenčnost slovenskega jezika v digitalnem okolju. Vlaganje v kulturo in ohranjanje kulturne dediščine ima številne pozitivne učinke tudi na druga področja, na gospodarstvo, zlasti na turizem z oplemenitenjem slovenske turistične ponudbe in približevanjem kulturnih dobrin posameznikom tako znotraj slovenskega kulturnega prostora kot tudi zunaj njega.

Med nujne programe Republike Slovenije na področju kulture se po predlaganem zakonu uvrščajo:

 1. sanacija najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov,
 2. ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakup opreme za javne zavode s področja kulture,
 3. podpora razvoju sodobnih knjižničnih storitev v potujočih knjižnicah,
 4. ohranjanje in obnova najbolj ogrožene in najpomembnejše slovenske filmske, glasbene, baletne in plesne dediščine ter trajna hramba digitalnih kulturnih vsebin,
 5. gradnja najbolj ogroženih gradnikov infrastrukture za slovenski jezik v digitalnem okolju,
 6. zagotavljanje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske kulture po lokalnih skupnostih in mladinske kulturne dejavnosti,
 7. odkupi predmetov kulturne dediščine in sodobne umetnosti.

Naj opozorimo, da zakon prinaša občinam finančne obveznosti. Projekti, ki bodo izvedeni po zgoraj navedenih programih se lahko v delu, ki niso pokriti iz sredstev tega zakona, sofinancirajo tudi iz evropskih in drugih javnih sredstev države oziroma lokalnih skupnosti.

Z zakonom naj bi se zagotavljalo povečanje uporabe knjižnic ter splošno dostopnost informacij in storitev v knjižnični mreži splošnih knjižnic tudi v odročnejših krajih Slovenije ter pospeševanje usklajenega razvoja dejavnosti splošnih knjižnic s spodbudami za okolja z nizkim prihodkom na prebivalca in slabše razvito knjižnično mrežo. Cilj je nakup 6 biblobusov in sicer bo država prispevala 50, lokalne skupnosti pa 50%.

 

Investicije v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti se bodo sofinancirale na podlagi javnih razpisov ali javnih pozivov, pri čemer bodo upoštevana zlasti naslednja merila: izdelana projektna dokumentacija, ogroženost osnovne dejavnosti zaradi neustreznih prostorskih pogojev in drugi pogoji in merila, povezani z razvojnimi vidiki in vidiki varstva kulturne dediščine. Določil se bo tudi najvišji delež sofinanciranja.

 

Predlog zakona je na voljo TU.

 

Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete do 30. 10. 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

 

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 62.46 kB
Prenosov: 2x
Dodano: 27.09.2018 13:49
23.08.2018 PREDLOG PRAVILNIKA O UVELJAVLJANJU IZPLAČILA NADOMESTILA PLAČE IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA NA ZAHTEVO DELODAJALCA

Na spletni strani eDemokracija smo zasledili objavo predloga Pravilnika o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca (v nadaljevanju: Pravilnik). Pravilnik določa natančnejši postopek uveljavljanja izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja med začasno zadržanostjo delavca od dela, ki ga Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije izplača ali na njegovo zahtevo neposredno delavcu.

Z uveljavitvijo pravilnika se preneha uporabljati in veljati Pravilnik o obračunu bruto nadomestil plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in o načinu vlaganja zahtevkov delodajalcev za povračilo izplačanih nadomestil, razen njegovega 17. člena, ki določa zaokroževanje nadomestila plače na dve decimalni števili in se uporablja do 1. marca 2019. Po tem datumu, se bo začel uporabljati 35. člen Pravilnika, ki določa zaokroževanje nadomestila na štiri decimalna števila.

Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe posredujete do 20. septembra 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MZ_PRAVILNIK_NADOMESTILO_PLACE_AVGUST_2018.pdf
Velikost datoteke: 717.80 kB
Prenosov: 10x
Dodano: 23.08.2018 11:58
22.08.2018 PREDLOG UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O IZVAJANJU UKREPA SODELOVANJA IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014-2020

S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo prejeli predlog novele Uredbe o izvajanju ukrepa sodelovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

Spremembe in dopolnitve Uredbe so povezane:

 • z enostavnejšo vzpostavitvijo partnerstva za pilotne projekte
 • s poenostavitvijo zahteve glede povezanosti članov partnerstva
 • s črtanjem pogoja glede prepovedi opravljanja trgovinske dejavnosti
 • s črtanjem pogoja glede prepovedi opravljanja dopolnilnega dela
 • z možnostjo, da je vodilni partner odslej lahko katerikoli »obvezni » član partnerstva, ne le pravna oseba
 • z dodajanjem izvedbe administrativno-tehničnih aktivnosti med upravičene aktivnosti projekta
 • s črtanjem najema naprav in opreme kot neupravičenih stroškov
 • z jasnejšo definicijo pogoja dvoletnega opravljanja svetovanja za člana partnerstva, ki je svetovalno telo
 • s črtanjem omejitve glede štveila prijav na posameznega vodilnega partnerja
 • z vključitvijo določb glede državnih pomoči za projekte s področja gozdarstva
 • z določbo, ki omogoča, da MKGP razširja, uporablja rezultate projektov
 • z jasnejšo definicijo proizvodov lokalnega okolja pri podukrepu 16.4
 • z dopolnitvijo obveznih sestavin projekta
 • s spremembo določbe glede obveznosti označevanja vira sofinanciranja.

Predloge in pripombe lahko posredujete do 7. septembra 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MKGP_UREDBA_SODELOVANJE_IZ_PRP_2014-2020_AVGUST_2018.pdf
Velikost datoteke: 239.11 kB
Prenosov: 9x
Dodano: 22.08.2018 14:45
24.07.2018 PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ENERGETSKEGA ZAKONA

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona.

V predlogu sprememb zakona gre v veliki meri za uskladitev s področnimi evropskimi direktivami. Tako se npr. v predlogu zakona med drugim določa, da je potrebno v stavbah  s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m2, ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, in v stavbah nad 250 m2, kjer se pogosto zadržuje javnost, veljavno energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto. Gre za spremembo 336. člena zakona, ki določa obveznost namestitve energetske izkaznice in zaradi katerega je Slovenija prejela pisni opomin s strani Evropske komisije za nepopolni prenos.

Za zagotovitev izpolnitve obveznosti iz Direktive 2010/31/EU je potrebno dopolniti 336. člen. Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb pa bo v skladu s spremembo zakona dopolnjen z navedenimi klasifikacijami objektov, na katere naj bi se to nanašalo. Kateri so primerni objekti s stališča zahteve »javnosti«,  bo določeno tako, da se bo obveznost nanašala na objekte, ki jih obiskuje in ali se v njih zadržuje večje število ljudi z namenom, da pridobijo določeno storitev, informacije ali izdelke. Zahteva se ne bo nanašala na objekte, ki jih uporabljajo lastniki ali zaposleni samo za namen opravljanja svoje pridobitne dejavnosti storitev, informacij ali izdelkov.

Predloge ali pripombe v predlogu zakona nam lahko posredujete do 13. avgusta 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MZI_ENERGETSKI_ZAKON_JULIJ_2018.pdf
Velikost datoteke: 171.34 kB
Prenosov: 20x
Dodano: 24.07.2018 12:09
23.07.2018 PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST

Cilj predloga novele Zakona o davku na dodano vrednost, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance, je med drugim tudi odprava določenih administrativnih ovir, npr. pri predložitvi izjave o izbiri obdavčitve transakcij v zvezi z nepremičninami. Predložitev izjave pomeni precejšnjo obremenitev, tako za prodajalca kot za najemodajalca /zakupnika/leasingodajalca/kupca nepremičnine. Zato se v okviru administrativnih razbremenitev obvezna predložitev izjave davčnemu organu, ki je predpisana v drugem odstavku 45. člena ZDDV, ukinja. Predlaga se, da davčna zavezanca na zahtevo davčnega organa dokažeta obstoj predhodnega dogovora o obdavčitvi transakcije z nepremičnino. Na ta način tudi ne bo več prihajalo do situacij, ko sta davčna zavezanca sicer izpolnjevala vsebinske pogoje za obdavčitev transakcij v zvezi z nepremičninami, vendar te pravice nista mogla uveljaviti samo iz razloga nepravočasne predložitve izjave. 

Predloge in pripombe k predlogu zakona nam lahko do 30. avgusta 2018 posredujete na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *

 


Ime datotke: MF_Zakon_o_spremembah_in_dopolnitvah_Zakona_o_davku_na_dodano_vrednost_JULIJ_2018.pdf
Velikost datoteke: 388.14 kB
Prenosov: 14x
Dodano: 23.07.2018 09:29
20.07.2018 ODLOK O DLOČITVI REFERENČNIH MERILNIH POSTAJ ZA IZVAJANJE METEOROLOŠKEGA, HIDROLOŠKEGA, OCEANOGRAFSKEGA IN SEIZMOLOŠKEGA OPAZOVANJA

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo osnutek Odloka o določitvi referenčnih merilnih postaj za izvajanje meteorološkega, hidrološkega, oceanografskega in seizmološkega opazovanja.

V obrazložitvah osnutka Odloka so med drugim zapisali, da se z Odlokom izmed merilnih postaj, ki so infrastruktura državne meteorološke, hidrološke, oceanografske in seizmološke službe, določajo tiste, ki izpolnjujejo merila iz petega odstavka 7. člena Zakona o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi (ZDMHS). Skladnost s temi merili je bila ugotovljena za vsako obstoječo merilno postajo posebej.

Merilo iz
točke c) petega odstavka 7. člena ZDMHS pravi : »s prostorskimi akti na območjih iz tretjega odstavka 9. člena tega zakona, ni predvidena izvedba prostorskih ureditev, ki bi po izvedbi povzročale trajne motnje merjenja.«

Na podlagi tega merila je bilo treba lokacije obstoječih merilnih postaj geografsko locirati in primerjati z geografsko lociranimi enotami urejanja prostora iz obstoječih prostorskih aktov. Če se je lokacija obstoječe merilne postaje in njeno potencialno varovalno območje prekrivalo z območji kmetijskih zemljišč, območji gozdnih zemljišč, je bilo mogoče šteti, da varstveni režim ne ogroža že predvidenega prostorskega razvoja. Če pa se je lokacija merilne postaje in njeno potencialno varovalno območje prekrivalo z območji, na katerih so bile opredeljene druge namenske rabe (npr. območja voda, območja drugih zemljišč, tudi območja stavbnih zemljišč), je bilo treba vsebino prostorskega akta na podlagi podrobne namenske rabe podrobneje preučiti in ugotoviti, kakšen prostorski razvoj je predviden. Če je bilo na ta način ugotovljeno, da predvidene prostorske ureditve glede na vrsto in lastnosti merilne postaje ter razloge za njeno referenčnost ne bodo povzročale trajnih motenj merjenja, je bilo tudi zanje mogoče šteti, da so skladne z merilom iz točke c) petega odstavka 7. člena ZDMHS. Merilne postaje, ki opisanim dejstvom niso ustrezale, niso uvrščene na seznam referenčnih merilnih postaj.


Osnutek odloka je dostopen TU.

Pripravljavci osnutka predloga so ugotovili, da ima ta lahko administrativne posledice za delovanje občin, zato prosimo, da osnutek preučite in nam morebitne pripombe posredujete do 26. 7. 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 62.46 kB
Prenosov: 17x
Dodano: 20.07.2018 13:52
18.07.2018 PREDLOG NOVELE ZAKONA O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI

Cilj predloga novela zakona, ki ga je Ddržavnemu zboru RS poslal državni svet RS, je občinam omogočiti dopolnjevanje načrta ravnanja s stvarnim premoženjem ter sprejem načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2019 po veljavnem zakonu brez prehodnega obdobja.

Predloge in pripombe nam lahko posredujete do 23. 7. 2018 na elektronski naslov info(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *

 


Ime datotke: DS_RS_PREDLOG_ZAKONA_O_SPREMEMBAH_IN_DOPOLNITVAH_ZAKONA_O_STVARNEM_PREMOZENJU_DRZAVE_IN_SAMOUPRAVNIH_LOKALNIH_SKUPNOSTI_ZSPDSLS-1A.pdf
Velikost datoteke: 173.31 kB
Prenosov: 15x
Dodano: 18.07.2018 11:58
18.07.2018 IZRAČUN POVPREČNIH STROŠKOV ZA FINANCIRANJE OBČINSKIH NALOG ZA LETI 2019 IN 2020

S strani Ministrstva za finance smo v mnenje prejeli izračun povprečnih stroškov za finanaciranje občinskih nalog za leti 2019 in 2020.

Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe posredujete do 20. 8. 2018 na elektronski naslov info(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *

 

 


Ime datotke: MF_Izracun_povprecnih_stroskov_za_financiranje_obcinskih_nalog_za__2019_in_2020.pdf
Velikost datoteke: 1920.90 kB
Prenosov: 19x
Dodano: 18.07.2018 11:49
05.07.2018 PREDLOG UREDBE O SPREMEMBI UREDBE O OBVEZNI OBČINSKI GOSPODARSKI JAVNI SLUŽBI ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV

Na spletni strani eDemokracija smo zasledili objavo predloga Uredbe o spremembi Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov. Predlog uredbe je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor, med drugim pa določa, da mora upravljavec centra zagotoviti tako velik skladiščni prostor, da zadošča za vsaj 7 dnevno predhodno skladiščenje teh odpadkov. Do sedaj je veljalo, da mora skladiščni prostor zadoščati za vsaj 14 dnevno predhodno skladiščenje.

Prosimo vas, da nam morebitne pripombe in predloge posredujete do 27. julija 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si

* * *


Ime datotke: MOP_UREDBA_OGJS_ZBIRANJE_KOMUNALNIH_ODPADKOV_JUNIJ_2018.pdf
Velikost datoteke: 264.96 kB
Prenosov: 19x
Dodano: 20.07.2018 13:37
05.07.2018 PREDLOG UREDBE O NAČRTU UPRAVLJANJA KRAJINSKEGA PARKA STRUNJAN ZA OBDOBJE 2018-2027

Na spletni strani eDemokracija smo zasledili objavo predloga Uredbe o načrtu upravljanja Krajinskega parka Strunjan.

Načrt upravljanja Krajinskega parka Strunjan je na voljo TU.

Predloge in in pripombe k predlogu Uredbe nam lahko posredujete do 30. 7. 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MOP_UREDBA_STRUNJAN_JUNIJ_2018.pdf
Velikost datoteke: 84.02 kB
Prenosov: 14x
Dodano: 20.07.2018 13:19
21.06.2018 PREDLOG UREDBE O VSEBINI PROGRAMA OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ, VSEBINI ODLOKA ZA DOLOČITEV PODLAG ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO TER IZRAČUNU IN ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Ministrstvo za okolje je pripravilo predlog Uredbe o vsebini odloka za določitev podlag za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter izračunu in odmeri komunalnega prispevka.

Uredba določa:

 • podrobnejšo vsebino, obliko in način priprave programa opremljanja stavbnih zemljišč,
 • vsebino, obliko in način priprave odloka za določitev podlag za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
 • način izračuna in odmero komunalnega prispevka za novo in obstoječo komunalno opremo.

S programom opremljanja, ki se sprejme z odlokom na podlagi veljavnega občinskega prostorskega izvedbenega akta, pa se določi:

 • območje opremljanja,
 • novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je treba zagotoviti za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja,
 • roke za izvedbo in etapnost opremljanja,
 • finančna sredstva za izvedbo opremljanja,
 • podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.

Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe posredujete do petka, 20. julija 2018, na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MOP_UREDBA_KUMUNALNI_PRISPEVEK_JUNIJ_2018.pdf
Velikost datoteke: 291.21 kB
Prenosov: 30x
Dodano: 21.06.2018 11:17
21.06.2018 OSNUTEK PRAVILNIKA O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO NA OSNOVI POVPREČNIH STROŠKOV OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ S POSAMEZNIMI VRSTAMI KOMUNALNE OPREME

Ministrstvo za okolje in prostor je na podlag 219. člena Zakona o urejanju prostora pripravilo osnutek Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme.

V osnutku Pravilnika se določa podlage za odmero komunalnega prispevka, ki jih uporablja občina, če v šestih mesecih po uveljavitvi občinskega prostorskega načrta ne sprejme podlag za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje celotne občine. 


Prosimo vas, da nam morebitne pripombe in predloge posredujete do petka, 3. avgusta 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *

 


Ime datotke: MOP_PRAVILNIK_O_PODLAGAH_ZA_ODMERO_KOMUNALNEGA_PRISPEVKA_JUNIJ_2018.pdf
Velikost datoteke: 138.95 kB
Prenosov: 26x
Dodano: 21.06.2018 10:55
08.06.2018 PREDLOG UREDBE O SKLADIŠČENJU TRDIH GORLJIVIH ODPADKOV NA PROSTEM

Na spletni strani eDemokracija smo zasledili objavo predloga Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem. Predlog uredbe je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor, njen namen pa je podrobnejša ureditev skladiščenja trdnih gorljivih odpadkov na prostem, vključno z ukrepi varstva pred požarom.

Prosimo vas, da nam vaše morebitne predloge in pripombe posredujete do 22. junija 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MOP_PREDLOG_UREDBA_O_SKLADISCENJU_TRDIH_GORLJIVIH_ODPADKOV_JUNIJ_2018.pdf
Velikost datoteke: 442.81 kB
Prenosov: 33x
Dodano: 08.06.2018 08:23
25.05.2018 OSNUTEK PRAVILNIKA O ZAHTEVAH ZA VARNO IN ZANESLJIVO OBRATOVANJE VROČEVODNIH IN PARNIH KOTLOV

Na spletni strani eDemoracija smo zasledili objavo Osnutka Pravilnika o zahtevah za varno in zanesljivo obratovanje vročevodnih in parnih kotlov, ki ga je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo.

Osnutek pravilnika določa zahteve za varno in zanesljivo obratovanje vročevodnih in parnih kotlov ter naprav, ki so potrebne za obratovanje kotlov.

Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe posredujete do 28. 5. 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si

* * *

 

 


Ime datotke: MZI_PRAVILNIK_VROCEVODNI_IN_PARNI_KOTLI_MAJ_2018.pdf
Velikost datoteke: 253.82 kB
Prenosov: 50x
Dodano: 25.05.2018 13:27
25.05.2018 PROGRAM PRIPRAVE REGIONALNIH RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2021-2027

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nam je v usklajevanje poslalo Program priprave regionalnih razvojnih programov za obdobje 2021-2027.

V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) in Strategijo razvoja Slovenije 2030 smo za uresničevanje horizontalne regionalne politike pristopili k pripravi regionalnih razvojnih programov 2021–2027 (v nadaljevanju RRP). Sočasno, v skladu z novim Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-2), Ministrstvo za okolje in prostor začenja s pripravo regijskih prostorskih planov.

RRP se bodo pripravili v dveh korakih, najprej strategija razvoja regije, nato programski del RRP. S tem bo omogočeno, da se bodo RRP in regijski prostorski plani pripravljali sočasno v delu, ki se nanaša na strateška izhodišča RRP.

V zadevnem programu priprave je predvideno, da bosta MGRT in MOP skupaj vodila teritorialni razvojni dialog z razvojnimi regijami in v okviru njega koordinirala vsebinsko pristojna ministrstva pri usklajevanju regionalnih razvojnih prioritet z razvojnimi politikami države. Pripravila bosta izhodiščni strokovni gradivi (Cilji, usmeritve, programi in instrumenti regionalne politike 2021–2027 ter Strateška izhodišča glede prostorskega razvoja) in obvezne strokovne podlage, določene z ZUreP-2.

V skladu s programom priprave naj bi tudi MGRT, MDDSZ, MIZŠ, MOP, MK, MZ in MZI zagotovili strokovne podlage za strategije razvoja regij ter smernice glede načrtovanega razvoja v regiji. Najkasneje do 31. 11. 2018 naj bi ta ministrstva konkretizirala cilje politik iz svoje pristojnosti na ravni razvojnih regij ter pripravila strokovne podlage s svojega področja dela.

Sočasno naj bi v SVRK in MF tekla priprava Državnega programa razvojnih politik 2020–2023. Dispozicija tega dokumenta še ni pripravljena, si pa bomo prizadevali za vsebinsko in časovno koordiniran pristop. Pri določitvi rokov in nosilcev smo izhajali iz Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-H; Uradni list RS, št. 13/18), v skladu s katerim bo prvi Državni program razvojnih politik 2020–2023 predvidoma prvič predložen v sprejetje Vladi RS v letu 2019 za leto 2020.

Prosimo vas, da nam morebitne pripombe in predloge k programu, ki se nahaja v priponki, posredujete do 4. 6. 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si

* * *


Ime datotke: MGRT_PROGRAM_PRIPRAVE_REGIONALNIH_RAZVOJNIH_PROGRAMOV_ZA_OBDOBJE_2021-2027.pdf
Velikost datoteke: 397.57 kB
Prenosov: 30x
Dodano: 25.05.2018 13:16
21.05.2018 PREDLOG PRAVILNIKA O NADZORU VGRAJENIH SISTEMOV AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE

Na spletni strani eDemokracije smo zasledili predlog Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, ki ga je pripravilo Ministrstvo za obrambo.

S tem pravilnikom se določajo skupine vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, obseg nadzora, zavezanci v postopku nadzora in evidenca zavezancev, pogoji, ki jih morata izpolnjevati izvajalec preizkusov vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in tehnični preglednik, postopek za pridobitev, prenehanje in odvzem pooblastila za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, čezmejno opravljanje storitev in priznavanje kvalifikacij tujim državljanom na področju nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, postopek preizkusa vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ter oblika, vsebina in postopek izdaje poročila o opravljenem preizkusu in potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite.

Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe posredujte do 15. 6. 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MORS_PRAVILNIK_NADZOR_VGRAJENIH_SISTEMOV_AKTIVNE_POZARNE_ZASCITE_MAJ_2018.pdf
Velikost datoteke: 177.51 kB
Prenosov: 27x
Dodano: 25.05.2018 13:25
26.04.2018 PRAVILNIK O ENOTNEM INFORMACIJSKEM SISTEMU NA PODROČJU JAVNEGA NAROČANJA

Predlog Pravilnika je pripravilo Ministrstvo za javno upravo, določa pa način vzpostavitve, upravljanja in vzdrževanja enotnega informacijskega sistema iz devetega, desetega in enajstega odstavka 77. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), način, nabor in dinamiko prevzemanja podatkov iz uradnih evidenc, način in nabor predložitve drugih dokazil, način zavarovanja osebnih podatkov ter način določanja pooblaščenosti za vpogled ali prenos podatkov.

Predlog pravilnika je dostopen TU.

Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe posredujete do 23. maja 2018 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

* * *

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 62.46 kB
Prenosov: 35x
Dodano: 26.04.2018 11:40
26.04.2018 PREDLOG UREDBE O SPREMEMBAH UREDBE O VAROVALNIH GOZDOVIH IN GOZDOVIH S POSEBNIM NAMENOM

S predlogom Uredbe, ki jo je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, se na novo določa območje varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom. Glavni namen Uredbe je uskladitev območja varovalnih gozdov s prostorskimi razvojnimi usmeritvami občin ter pobudami lastnikov gozdov za uskladitev s stanjem v naravi in z digitalnimi katastrskimi načrti.

Predlog Uredbe je dostopen TU.

Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe posredujete do 23. maja 2018 na elektronski naslov mateja.erzen@zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 62.46 kB
Prenosov: 34x
Dodano: 26.04.2018 11:37
19.04.2018 OSNUTEK PRAVILNIKA O DOKUMENTACIJI IN OBRAZCIH ZA POSTOPKE POVEZANE Z GRADITVIJO OBJEKTOV

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek Pravilnika o dokumentaciji in obrazcih za postopke povezane z graditvijo objektov, ki določa minimalno vsebino in obliko dokumentacije, vlog in obrazcev v postopkih pridobivanja projektnih in drugih pogojev, mnenj, predodločbe, gradbenega in uporabnega dovoljenja ter prijave začetka gradnje (v nadaljnjem besedilu postopki povezani z graditvijo objektov).

Pravilnik vsebuje 16 prilog, ki so dostopne TU.

Prosimo vas, da nam morebitne pripombe in predloge posredujete do 26. 4. 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MOP_PRAVILNIK_DOKUMENTACIJA_IN_OBRAZCI_POSTOPKI_GRADNJE_APRIL_2018.pdf
Velikost datoteke: 172.08 kB
Prenosov: 42x
Dodano: 26.04.2018 11:34
19.04.2018 PREDLOG UREDBE O PODATKIH V EVIDENCI VREDNOTENJA

Predlog Uredbe je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor, pravna podlaga za njen sprejem pa je osmi odstavek 40. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17), ki določa, da podrobnejše podatke, ki se vodijo v evidenci vrednotenja, opis teh podatkov ter način njihovega zbiranja določi Vlada Republike Slovenije.

Prosimo vas, da nam morebitne oredloge in pripombe posredujete do 3. maja 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *

 


Ime datotke: MOP_UREDBA_O_PODATKIH_VREDNOTENJA_APRIL_2018.pdf
Velikost datoteke: 226.54 kB
Prenosov: 70x
Dodano: 19.04.2018 12:07
04.04.2018 PREDLOG PRAVILNIKA O VSEBINI VPRAŠALNIKOV ZA PRIDOBIVANJE PODATKOV

Predlog pravilnika je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor, določa pa se vsebina vprašalnikov za pridobivanje podatkov o lastnostih posebnih enot vrednotenja, ki se vrednotijo po modelih vrednotenja: model za bencinske servise (PNB), model za elektrarne (PNE) in model za pristanišča (PNP).

Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe posredujete do 12. 4. 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MOP_PRAVILNIK_VSEBINA_VPRASALNIKOV_APRIL_21018.pdf
Velikost datoteke: 111.52 kB
Prenosov: 48x
Dodano: 12.04.2018 13:27
04.04.2018 PREDLOG PRAVILNIKA O EVIDENCI TRGA NEPREMIČNIN

Predlog pravilnika je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor, določa podrobnejši opis pravnih poslov in podatkov za potrebe vodenja evidence trga nepremičnin, način pošiljanja podatkov v evidenco trga nepremičnin ter način vodenja in vzdrževanja evidence trga nepremičnin.

Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe posredujete do 12. 4. 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

 

Priloga pravilnika je na voljo TU.


Ime datotke: MOP_PRAVILNIK_EVIDENCA_TRGA_NEPREMICNIN_APRIL_2018.pdf
Velikost datoteke: 170.77 kB
Prenosov: 60x
Dodano: 12.04.2018 13:25
04.04.2018 PREDLOG PRAVILNIKA O POSEBNIH OKOLIŠČINAH, KI VPLIVAJO NA VREDNOST NEPREMIČNIN

Predlog pravilnika je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor, določa pa seznam najpogostejših posebnih okoliščin, ki vplivajo na vrednost nepremičnin. Seznam je naveden v Prilogi predloga pravilnika.

Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe posredujete do 12. 4. 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

Priloga pravilnika je na voljo TU.

 

* * *


Ime datotke: MOP_PRAVILNIK_OKOLISCINE_VREDNOST_NEPREMICNIN_APRIL_2018.pdf
Velikost datoteke: 99.02 kB
Prenosov: 49x
Dodano: 12.04.2018 13:25
12.03.2018 PREDLOG UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI UREDBE O IZVAJANJU LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST, V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014–2020

Na spletni strani eDemokracija smo zasledili objavo predloga Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (CLLD).

Predlog uredbe določa pogoje za oblikovanje in postopke za izbor ter potrditev lokalnih akcijskih skupin (LAS), vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja (SLR), merila in način za izbor SLR, naloge LAS, pogoje upravičenosti, pogoje za izvajanje posameznih podukrepov in posebnosti posameznega sklada (EKSRP, ESRR in ESPR).

Uredba CLLD se spreminja zaradi poenostavitve postopkov potrjevanja sprememb strategij lokalnega razvoja in hitrejše izdaje odločb o potrditvi sprememb SLR. S tem se postopek potrjevanja spremembe SLR skrajša za cca 3 tedne.

Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe posredujete do 14. 3. 2018, na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

 

* * *


Ime datotke: MKGP_UREDBA_CLLD_MAREC_2018.pdf
Velikost datoteke: 136.79 kB
Prenosov: 75x
Dodano: 12.03.2018 13:07
12.03.2018 PREDLOG UREDBE O NAČINU IZVAJANJA DRŽAVNE JAVNE SLUŽBE UPRAVLJANJA IN VZDRŽEVANJA OSUŠEVALNIH TER DRŽAVNIH NAMAKALNIH SISTEMOV

Na spletni strani eDemokracija smo zasledili objavo Uredbe o načinu izvajanja državne javne službe upravljanja in vzdrževanja osuševalnih ter državnih namakalnih sistemov.

Uredba podrobneje določa naloge državne javne službe upravljanja in vzdrževanja osuševalnih in državnih namakalnih sistemov, in način izvajanja državne javne službe, financiranje, dolžnosti izvajalca državne javne službe, vsebino pogodbe, program upravljanja in programe vzdrževanja osuševalnih in državnih namakalnih sistemov ter način poročanja.


Določila uredbe se smiselno uporabljajo tudi za upravljanje in vzdrževanje osuševalnih in javnih namakalnih sistemov, ki so v lasti lokalne skupnosti.

Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe posredujete do 26. 4. 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MKGP_NAMAKALNI_SISTEMI_MAREC_2018.pdf
Velikost datoteke: 72.67 kB
Prenosov: 84x
Dodano: 12.03.2018 13:01
26.02.2018 PREDLOG UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O ODLAGALIŠČIH ODPADKOV

Na portalu e-demokracija smo zasledili Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.

Prosimo vas, da predlog uredbe pregledate, morebitne pripombe, predloge in mnenja pa posredujete do 26. marca 2018 na e-naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

* * *

 


Ime datotke: MOP_UREDBA_O_ODLAGALISCIH_ODPADKOV_FEBRUAR_2018.pdf
Velikost datoteke: 170.23 kB
Prenosov: 88x
Dodano: 14.03.2018 08:36
21.02.2018 PREDLOG NOVELE GRADBENEGA ZAKONA

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakonaPripombe lahko podate do 26. februarja 2018 na e-naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si.

Predlagane spremembe in dopolnitve Gradbenega zakona so predvsem posledica odločbe Ustavnega sodišča U-I-64/14. Sodišče je v odločbi ugotovilo neustavnost in nezakonitost določb  152. In 156. člena Zakona o graditvi objektov, ki se trenutno še uporablja. Ugotovilo je neustavnost v poseg v pravico do spoštovanja doma. Ker so rešitve v Gradbenem zakonu, ki se začne uporabljati s 1. 6. 2018, in ki nadomesti Zakon o graditvi objektov, enake, je predlagatelj moral pripraviti spremembe Gradbenega zakona. Spremembe in dopolnitve vsebujejo določbe, po katerih bo pred odstranitvijo nelegalnega objekta, ki posamezniku predstavlja dom, omogočeno, da pristojno sodišče presodi sorazmernost posega v pravico do spoštovanja doma. Šele če bo sodišče ugotovilo, da ne gre za dom, bo lahko pristojni inšpektor opravil izvršbo (odstranitev nelegalnega objekta).  Druge spremembe se nanašajo na možnost upravnega organa, da v primeru molka mnenjedajalca  tudi sam odloči, enako kot zakon že določa v primeru neusklajenih in nejasnih mnenj. Dodatno je določeno, kdaj preneha veljati gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti. Na pobudo Notarske zbornice je določeno tudi, da posebne prepovedi izreče kot inšpekcijski ukrep inšpektor in na te prepovedi morajo upravljavci, notarji, in druge osebe javnega in zasebnega prava paziti po uradni dolžnosti pri izdaji dovoljenj, soglasij, pri vpisih, sklepanju pravnih poslov in podobno.  Sprememba se nanaša tudi na zakoličenje objekta, ki se izvede na podlagi dokumentacije za izvedbo in ne gradbenega dovoljenja, ker so glede same izvedbe gradnje dopustna tudi manjša odstopanja.  Na novo je tudi predvideno, da se postopki izdaje uporabnega dovoljenja, ki temeljijo na gradbenem dovoljenju, ki je bilo izdano na podlagi določb Zakona o graditvi objektov, izda na podlagi Zakona o graditvi objektov in da je tudi v primeru, ko je bilo izdano gradbeno dovoljenje na podlagi Zakona o graditvi objektov, treba prijaviti začetek gradnje. 

* * *


Ime datotke: MOP_GZ-A.medresorska_21.2.2018.pdf
Velikost datoteke: 468.63 kB
Prenosov: 81x
Dodano: 26.02.2018 13:02
19.02.2018 PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU KULTURNE DEDIŠČINE

Na strani e-Demokracije smo zasledili objavo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine. Predlagane spremembe so potrebne zaradi sprememb, ki jih na področju izdajanja projektnih pogojev in projektnih mnenj prinaša novi Gradbeni zakon  in tudi zaradi uskladitve z Zakonom o urejanju prostora. Slednji ukinja konservatorski načrt za prenovo kot obvezni sestavni del občinskega podrobnega prostorskega načrta, če je ta namenjen celoviti prenovi območja, hkrati pa na novo opredeljuje izdelavo strokovnih podlag.

Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe posredujete do 22. 2. 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MK_ZVKD-1_VG_1.pdf
Velikost datoteke: 187.60 kB
Prenosov: 110x
Dodano: 19.02.2018 12:18
14.02.2018 OSNUTEK STRATEGIJE KULTURNE DEDIŠČINE

Ministrstvo za kulturo je pripravilo osnutek Strategije kulturne dediščine za obdobje 2018–2026. Strategijo je pripravljena na izhodiščih Evropske strategije kulturne dediščine za 21. stoletje z namenom, da se v ohranjanje kulturne dediščine vključi čim več deležnikov in poveže njihova prizadevanja.

Splošni cilji strategije so s pomočjo dediščine prispevati h kakovosti življenja in k bolj povezani družbi, pospešiti trajnostni razvoj Slovenije in izboljšati odnos družbe do naše dediščine. Uresničevanje teh ciljev se v skladu z mednarodnimi pogodbami, evropskimi priporočili in Ustavo RS zagotovi na ravni države, regij in lokalnih skupnosti. Načelo celostnega ohranjanja naj se upošteva v sektorskih politikah, ukrepih in aktivnostih, povezanih z dediščino. 

Namen strategije je spodbuditi in podpreti vlogo dediščine pri doseganju splošnih strateških ciljev, kot so vključujoča družba, uravnotežen – pametni razvoj in kontinuirano prenašanje znanj.

 

Glavni izziv Strategije je ustvariti sinergijo med obstoječimi sektorskimi cilji, usmeritvami in ukrepi na področjih, pomembnih za ohranjanje dediščine, ter jih izboljšati ali dopolniti, kjer je to potrebno.


Strategija je dostopna TU.

 

Prosimo vas, da nam morebitne pripombe in predloge posredujete do 2. marca 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si

 

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 62.46 kB
Prenosov: 82x
Dodano: 14.02.2018 13:52
05.02.2018 PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O GASILSTVU

Predlog zakona določa, da poklicnim gasilcem, ki opravljajo, v skladu s sistemizacijo delovnih mest, operativne naloge gasilstva, pripada za vsako začeto leto dela na taki dolžnosti nad 5 let, dodatek za stalnost v višini 0,5 % osnovne plače. Hkrati pa določa, da se javnemu uslužbencu, ki je premeščen na delo v poklicno gasilsko enoto, za določitev dodatka za stalnost šteje tudi delovna doba v organu, iz katerega je premeščen, če je bil po predpisih in pod pogoji, ki veljajo za organ, iz katerega je premeščen, upravičen do dodatka za stalnost. Na predlagane dopolnitve Zakona o gasilstvu bo položaj poklicnih gasilcev glede dodatka za stalnost postal primerljiv z ostalimi uniformiranimi poklici (policisti, pripadniki stalne sestave Slovenske vojske, pooblaščenimi uradnimi osebami po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij). S predlagano dopolnitvijo Zakona o gasilstvu bo Vlada RS izpolnila zaveze iz Stavkovnega sporazuma, ki je bil podpisan med Vlado RS in Sindikatom poklicnega gasilstva Slovenije dne 5. januarja 2018.

Prosimo vas, da predlog novele pregledate, morebitne pripombe, predloge oz. mnenja pa lahko posredujete do petka, 9. februarja 2018, na e-naslov sonja.parkelj(at)zdruzenjeobcin.si

* * *


Ime datotke: MORS_ZAKON_O_GASILSTVU_FEBRUAR_2018.pdf
Velikost datoteke: 602.57 kB
Prenosov: 114x
Dodano: 05.02.2018 10:14
30.01.2018 PREDLOG UREDBE O UPRAVNEM POSLOVANJU

Na spletni strani e-Demokracija smo zasledili predlog Uredbe o upravnem poslovanju

Trenutno veljavno Uredbo o upravnem poslovanju se nadomešča zaradi v praksi zaznane potrebe po prenovi, ki je v večini posledica preživetosti nekaterih določb, ki se nanašajo na elektronsko poslovanje, potrebe po odpravi administrativnih bremen za uradne osebe in nomotehničnih pomanjkljivostih, ki izhajajo iz dejstva, da je bila trenutno veljavna uredba sprejeta z združitvijo šestih podzakonskih aktov. Ob tem je bila dogovorjena nova struktura UUP, ki pa ima za posledico bolj pregleden in krajši predpis.

Prosimo vas, da nam morebitne pripombe in predloge posredujete do 12. 2. 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MJU_UREDBA_O_UPRAVNEM_POSLOVANJU_JANUAR_2018.pdf
Velikost datoteke: 1266.85 kB
Prenosov: 430x
Dodano: 30.01.2018 09:27
26.01.2018 PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU

Spoštovani,
s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor smo v mnenje prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu.

Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe posredujete do 15. februarja 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

 * * *


Ime datotke: MZI_PREDLOG_NOVELE_ZAKONA_O_PREVOZIH_V_CESTNEM_PROMETU_JANUAR_2018.pdf
Velikost datoteke: 865.36 kB
Prenosov: 102x
Dodano: 30.01.2018 12:48
24.01.2018 PREDLOG ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (ZVOP-2)

Predlog zakona, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje, določa izvajanje določb dveh pravnih aktov EU iz leta 2016, in sicer Splošne uredbe o varstvu podatkov ter  povezane Direktive za področje policijskega in kazenskega pravosodnega delovanja.

S tem zakonom se določajo pravice, obveznosti, upravičenja, načela, postopki in ukrepi, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti ali neupravičeni posegi v zasebnost oziroma dostojanstvo oziroma druge temeljne pravice posameznika pri obdelavi osebnih podatkov.

Prosimo vas, da nam vaše morebitne predloge in pripombe posredujete do 1. februarja 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *

 


Ime datotke: MP_ZAKON_O_VARSTVU_OSEBNIH_PODATKOV_JANUAR_2018.pdf
Velikost datoteke: 1325.00 kB
Prenosov: 181x
Dodano: 24.01.2018 09:43
23.01.2018 PRAVILNIK O IZVAJANJU SOFINANCIRANJA SKUPNEGA OPRAVLJANJA POSAMEZNIH NALOG OBČINSKE UPRAVE

Na spletni strani e-Demokracija smo zasledili predlog Pravilnika o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave, katerega je pripravilo Ministrstvo za javno upravo.

Predlog pravilnika določa način evidentiranja in poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanja sredstev za skupno opravljanje posameznih nalog občinske uprave.

Prosimo vas, da nam vaše morebitne predloge in pripombe posredujete do
22. februarja 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: PRAVILNIK_O_IZVAJANJU_SOFINANCIRANJA_SKUPNEGA_OPRAVLJANJA_POSAMEZNIH_NALOG_OU_JANUAR_2018.pdf
Velikost datoteke: 146.81 kB
Prenosov: 134x
Dodano: 23.01.2018 10:11
23.01.2018 UREDBA O METODOLOGIJI ZA IZRAČUN POVPREČNIH STROŠKOV ZA FINANCIRANJE OBČINSKIH NALOG

Na spletni strani e-Demokracija smo zasledili predlog Uredbe o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog, katero je pripravilo Ministrstvo za javno upravo.

Izračun povprečnih stroškov za naslednje proračunsko leto se opravi do 1. julija tekočega leta, osnova za izračun pa so tekoči odhodki in tekoči transferi občinskih proračunov, realizirani za leta od (t-4) do (t-1) po podprogramih, določenih v pravilniku, ki določa podprograme, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog.

Predloge in pripombe nam lahko posredujete do 22. februarja 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MJU_UREDBA_IZRACUN_POVPRECNIH_STROSKOV_ZA_FINANCIRANJE_OBCINSKIH_NALOG_JANUAR_2018.pdf
Velikost datoteke: 145.19 kB
Prenosov: 133x
Dodano: 23.01.2018 10:09
09.01.2018 PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O ŠPORTU

S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo v mnenje prejeli predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o športu, s katerim se uvaja nov način zbiranja sredstev za uresničevanje javnega interesa v športu in konkretizira uresničevanje javnega interesa v športu s tem, da se določa, da morajo država in lokalne skupnosti skupaj z OKS- ZŠZ organizirati Teden športa.

Da bi v športne oziroma gibalne aktivnosti vključili tudi ljudi, ki se iz različnih razlogov sedaj ne vključujejo, je pripravljen predlog dopolnitve zakona, ki določa, da država in lokalne skupnosti skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez enkrat letno organizirajo Teden športa v katerem se izvedejo aktivnosti v katere se lahko vključijo vsi prebivalci Republike Slovenije.

Predlog zakona prav tako uvaja obveznost plačila prispevka za storitve v potniškem in poštnem prometu. Iz zbranih prispevkov se bo organiziralo brezplačne športne in gibalne počitniške programe za otroke iz socialno ogroženih družin in omogočila dvojna kariera športnikom s sofinanciranjem

izobraževanje in štipendije. OKS-ZŠZ bo za otroke iz socialno ogroženih družin organiziral brezplačne športne in gibalne počitniške programe v katerih bo omogočeno otrokom iz socialno ogroženih družin, da bodo del počitnic preživeli aktivno in se naučili novih športnih in gibalnih veščin.

Za štipendije športnikom in za sofinanciranje izobraževanja športnikov bo OKS-ZŠZ zbrana sredstva razdelil z javnim razpisom. Podrobnejši način razdeljevanja sredstev bo določen s pravilnikom.

Vaše predloge in pripombe nam lahko posredujete do 18. januarja 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MIZS_DOPOLNITEV_ZAKONA_O_SPORTU_JANUAR_2018.pdf
Velikost datoteke: 140.03 kB
Prenosov: 126x
Dodano: 09.01.2018 14:03
04.01.2018 PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O MERILIH ZA UGOTAVLJANJE DELOVNE USPEŠNOSTI DIREKTORJEV REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJ

S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo v pripombe prejeli Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev regionalnih razvojnih agencij (EVA 2018-2130-0006).

Prosimo vas, da nam morebitne predloge in pripombe posredujete do 3. februarja 2018 na elektronski naslov mateja.erzen(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *


Ime datotke: MGRT_PRAVILNIK_DIREKTORJI_RRA_JANUAR_2017.pdf
Velikost datoteke: 212.23 kB
Prenosov: 151x
Dodano: 04.01.2018 10:23