Seje Vlade

Leto
Iskanje
 • 12.07.2024

  238. dopisna seja Vlade RS 11.7.2024

 • 11.07.2024

  112. redna seja Vlade RS 10.7.2024

 • 05.07.2024

  111. Redna seja Vlade RS 4. 7. 2024

 • 01.07.2024

  109. redna seja vlade RS 26.6.2024

  109. seja Vlade  Republike Slovenije je potekala od 26.6 2024. Ministri in ministrice so med drugim sprejeli predlog novele zakona o lokalnih volitvah,  poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023, poročilo o uresničevanju Načrta za okrevanje in odpornost in 0smo poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 in 2021- 2027 za obdobje od 1. maja do 31. maja 2024
   
  Vlada je potrdila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah

  Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah in ga pošlje Državnemu zboru.

  Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah sledi cilju uresničitve odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-7/20-7 z dne 4. 6. 2020 glede volilnega spora. Skladno z odločbo Ustavnega sodišča predlog zakona širi aktivno legitimacijo in podaljšuje rok za vložitev ugovora pri občinski volilni komisiji, in sicer iz dosedanjih 48 ur po glasovanju na dva dni po dnevu glasovanja.

  Predlog zakona prav tako širi krog upravičencev za vložitev tožbe na Upravno sodišče in uvaja elektronsko poslovanje sodišča ter obvezno zastopanje po pooblaščencu, ko je stranka občinska volilna komisija ali občina. Odpravlja se potrditev mandatov članov občinskega sveta, uvaja pa se tudi seznanitev občinskega sveta z aktom o izidu volitev, s katerim je ugotovljena izvolitev članov občinskega sveta in župana.

  Predlog zakona dopolnjuje pogoje za imenovanje predsednikov in namestnikov občinskih volilnih komisij. V zvezi s tem se določa, da se za predsednika in namestnika občinske volilne komisije imenuje sodnik, saj neodvisnost ter strokovnost predsednika in namestnika prevladata nad teritorialnim načelom, ki ga zasleduje sestava občinskih volilnih organov.

  S predlagano spremembo zakona se določajo višja nadomestila predsednikom in tajnikom občinskih volilnih komisij v občinah z več kot 25.000 volilnimi upravičenci na zadnjih rednih lokalnih volitvah.

  S spremembo zakona se poenostavlja volitve v svete ožjih delov občin in spodbuja večjo participacijo občanov, saj se izenačuje potrebno število podpisov podpore za kandidate za člane svete ožjih delov občin ne glede na njihovo obliko in volilni sistem. V nadaljevanju določa, da se kot volilna enota za volitve v svete ožjih delov občine določi celotno območje ožjega dela občine in nenazadnje določa, da politične stranke določajo kandidate za člane ožjih delov občine v skladu s svojimi pravili.  

  S predlagano novelo zakona se prav tako določa omejitev zaračunavanja stroškov državnih organov občinam pri izvedbi volilnih opravil, določa pravna podlaga za povezovanje evidenc pri preverjanju zakonitosti kandidatur oziroma list kandidatov in imenovanju volilnih odborov ter določa pluralna sestava občinske volilne komisije in volilnega odbora.  

  Prenesi datoteko
 • 20.06.2024

  108. redna seja Vlade RS 19.6.2024

  Vlada RS je na 108. redni seji, 19.6.2024,  določila besedilo predloga Zakona o spremembah Zakona o rudarstvu, sprejela konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin na dan 31. december 2023.

  Vlada o premoženjski bilanci države in občin

  Vlada je danes sprejela konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin na dan 31. december 2023. Namen takšne bilance je prikazati vrednost finančnega in stvarnega premoženja ter obveznosti, ki jih imajo država ter občine do drugih domačih in tujih subjektov.

  Bilančna vsota premoženja države in občin je na dan 31. december 2023 znašala 58,9 milijarde evrov in se je glede na stanje, izkazano na dan 31. december 2022, povečala za 4,93 odstotka oziroma skoraj 2,8 milijarde evrov.

  Odgovor Občini Bistrica ob Sotli glede nadomestila za omejeno rabo prostora zaradi območja jedrskega objekta

  Vlada je sprejela odgovor na poziv za normativno ureditev sistemske pravne podlage za vključitev Občine Bistrica ob Sotli v načrtovanje interventnih ukrepov in nadomestilo za omejeno rabo prostora zaradi območja jedrskega objekta.

  Vlada med drugim odgovarja, da vsi izračuni kažejo, da tako pri rednem delovanju, kot tudi v primeru izpustov, morebitne nesreče, hribovje med NEK in občino bistveno vpliva in usmerja zračne tokove. Torej, tudi če je začetna smer vetra proti severovzhodu, se pot zračnih mas ob stiku s pregrado (hribovjem) spremeni in skoraj vse radioaktivne snovi zato ostanejo na južni strani hribovja. V primeru malo verjetnega izredno močnega vetra oziroma vzgonskega dviga zračnih mas bi radioaktivni oblak verjetno lahko tudi prečkal hribovje, vendar bi se zaradi vrtinčenja na drugi strani in redčenja, ki ga vedno povzroči močan veter, vpliv radioaktivnih snovi bistveno zmanjšal. Vsa našteta dejstva in izračuni kažejo, da je verjetnost znatnega radioaktivnega onesnaženja Občine Bistrica ob Sotli izredno majhna.

  Načrtovanje zaščitnih ukrepov, območje omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta ter nadomestila ali dajatve zaradi načrtovanja in izvajanja zaščitnih ukrepov ureja Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, podrobneje pa Uredba o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta.

  Spremembe zakona o rudarstvu

  Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah Zakona o rudarstvu in ga pošlje Državnemu zboru ter predlaga njegovo obravnavo po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona.

  Sedanja ureditev 124. člena Zakona o rudarstvu določa, da morajo vsi rudarski inšpektorji imeti univerzitetno izobrazbo rudarske ali geotehnološke stroke. Na razpise za delovno mesto inšpektorja pod takimi pogoji ni kandidatov.  Cilj spremembe zakona je tako zagotoviti zadostno število rudarskih inšpektorjev ter preprečiti poseganje izven meja odobrenih pridobivalnih prostorov ter izvajanje rudarskih del na zemljiščih, za katera nosilec rudarskih del nima pravice izvajati dela. Namen spremembe zakona v tem delu  je tudi  uskladiti raven izobrazbe za rudarskega inšpektorja z veljavnimi programi za pridobitev visokošolske izobrazbe.

  Prav tako je cilj zakona notranja uskladitev zakonskih določb in uskladitev z določbami Zakon o interventnih ukrepih za preprečitev škodljivih posledic pri podaljševanju rudarskih pravic in koncesij (ZIUPRPK), ki določajo rok za vložitev vloge za podaljšanje rudarske pravice.

  S spremembami zakona se omogoča tudi imenovanje komisije za strokovne izpite, in sicer ne glede na dejansko število rudarskih inšpektorjev ter določitev pravne podlage za izdajo odločb v primeru neizpolnjevanja pogojev za pristop na izpit. 

  Vlada mestni občini Nova Gorica v letu 2024 zagotovila dodatna sredstva za delovanje Javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture

  Vlada je namenila dodatna sredstva za delovanje Javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica, za izvajanje javnega kulturnega projekta Evropska prestolnica kulture 2025.

  Vlada je na 108. redni seji ugotovila javni interes, da se Mestni občini Nova Gorica, v okviru financiranja občin v letu 2024, zagotovijo dodatna sredstva za delovanje Javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica, za izvajanje javnega kulturnega projekta Evropska prestolnica kulture 2025, v višini 3.000.000,00 evrov.

  Mestna občina Nova Gorica, ki je nosilka projekta Evropska prestolnica kulture (EPK), je na Ministrstvo za kulturo naslovila vlogo za zagotovitev nujno potrebnih dodatnih sredstev v višini 3.000.000 evrov za vzdržno izvedbo vseh načrtovanih aktivnosti v zvezi z EPK v letu 2024. Iz Poročila o napredku za srečanje Strokovnega sveta EPK iz maja 2023, ki ga je na podlagi mnenja Sveta strokovnjakov za izbor in evalvacijo EPK v Republiki Sloveniji pripravila Evropska komisija, je projektu EPK Nova Gorica- Gorizia potrebno zagotoviti dodatnih 6,5 milijona evrov za izvedbo projektov iz prijavne knjige v strukturi programskih sredstev, splošnih stroškov priprave programov, programskega komuniciranja in diseminacije ter stroškov dela na programih. Tako bi na smotrn in učinkovit način zagotovili možnost vzdržnega nadaljevanja in razvoja projekta EPK, ki v letih 2024 in 2025 predstavlja eno ključnih prioritet na področju zagotavljanja javnega interesa za kulturo.

  * * *

 • 14.06.2024

  107. Redna seja Vlade RS 14. 6. 2024

 • 07.06.2024

  106. Redna seja Vlade RS 6. 6. 2024

 • 06.06.2024

  225. Dopisna seja Vlade RS 5. 6. 2024

 • 31.05.2024

  105. Redna seja Vlade RS 30. 5. 2024

 • 24.05.2024

  104. Redna seja Vlade RS 23. 5. 2024