Vprašanja občin

Išči
Po letu:
21.06.2017 PLAČILO INSTITUCIONALNEGA VARSTVA – VRAČILO IN OBRESTI

Na pristojna ministrstva smo naslovili vprašanje občine članice, in sicer ali lahko občina po končanem izplačevanju pomoči, plačane v skladu s predpisi o socialnem varstvu, zaračuna obresti od zneskov, plačanih za institucionalno varstvo osebe, prejemnice te pomoči? (128. člen Zakona o dedovanju)

 Ministrstvo za pravosodje je podalo odgovor.

 


Ime datotke: MP_128__cl__ZD_vracilo_in_revalorizacija.pdf
Velikost datoteke: 257.21 kB
Prenosov: 31x
Dodano: 21.06.2017 09:08
07.03.2017 SOFINANCIRANJE RAZVOJNEGA PROJEKTA S STRANI OBČINE

Na Ministrstvo za finance smo se obrnili z vprašanjem v zvezi možnostjo sofinanciranja razvojnega projekta s strani občine. Srednja šola je s kandidaturo na javnem razpisu pridobila sredstva za nakup tehnološke opreme za izvedbo razvojnega projekta. Ker pridobljena sredstva po razpisu ne pokrivajo celotnega stroška nakupa opreme, bi občina želela zagotoviti manjkajoči delež sredstev, saj je projekt za lokalno skupnost izjemnega pomena, za njegovo izvedbo pa obstaja javni interes. Občina ni niti ustanoviteljica niti soustanoviteljica te šole, temveč je ustanovitelj ministrstvo, pristojno za izobraževanje.

Občina bi na podlagi 1. točke prvega odstavka 215. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (PPIPRS), sprejela podzakonski akt (na primer Odlok), s katerim bi opredelila javni interes za izvedbo sofinanciranja tega projekta ter način oziroma postopek za dodelitev sredstev. Glede slednjega bi, upoštevajoč drugi odstavek 215. člena PPIPRS, predvidela sklenitev neposredne pogodbe.

V povezavi s predhodno navedenim se vprašanji občine glasita:

 

  • Ali sprejem odloka o sofinanciranju dotičnega projekta na podlagi 1. točke prvega odstavka 215. člena PPIPRS predstavlja zadostno in pravilno podlago za sklenitev neposredne pogodbe s srednjo šolo, za namen sofinanciranja nakupa tehnološke opreme?
  • V kolikor predhodna možnost morebiti ni v skladu z zakonom oziroma ni ustrezna, bi prosili za mnenje, kako pravilno postopati, da bi imel investicijski transfer srednji šoli ustrezno zakonsko podlago.

 

 

Odgovor Ministrstva za finance je dostopen tukaj.

 


Ime datotke: MF_odgovor_sofinanciranje_razvojnega_projekta_s_strani_obcine_2.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 352.75 kB
Prenosov: 60x
Dodano: 07.03.2017 13:14
07.03.2017 NEZDRUŽLJIVOST FUNKCIJ

Na pobudo občine članice smo se na Komisijo za preprečevanje korupcije obrnili z vprašanjem v zvezi z možnostjo imenovanja člana občinskega sveta v organ javnega podjetja.

V občini je bilo ustanovljeno javno podjetje, ki ima dva organa, in sicer skupščino ter direktorja. Nadzornega odbora/sveta nima. Zato je naloga skupščine tudi, da nadzira vodenje poslov javnega podjetja, pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo javnega podjetja, njegovo blagajno, ipd. Župan mora v javno podjetje imenovati člana skupščine. Med kandidati za imenovanje je oseba, ki opravlja funkcijo člana občinskega sveta

Občina je seznanjena z vsebino drugega odstavka 27. člena Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 –UPB), ki pravi, da nepoklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v osebi javnega ali zasebnega prava iz prejšnjega odstavka, če po svoji funkciji opravlja neposredni nadzor nad njihovim delom. Zato še vedno obstaja dvom o možnosti oziroma dopustnosti imenovanja te osebe v organ javnega podjetja. Vprašanje občine se zato glasi: ali je občinski svetnik lahko imenovan za člana skupščine javnega podjetja?

 

Odgovor Komisije za preprečevanje korupcije

Tabela: nezdružljivost funkcij - funkcionarji

 


Ime datotke: KPK_nezdruzljivost_funkcij_odgovor_1.3.2017.PDF
Velikost datoteke: 100.13 kB
Prenosov: 65x
Dodano: 07.03.2017 11:57