Vprašanja občin

Išči
Po letu:
13.11.2018 POGODBENA KAZEN

Vprašanje občine:
"
V pogodbi za gradnjo kanalizacije imamo v členu  glede pogodben kazni navedeno:
Če se  izvajalec pri izvedbi del ne drži linearnega plana in zamuja z deli, ter po svoji krivdi ne dokonča del v pogodbeno dogovorjenem roku, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 5 promilov od vrednosti pogodbenih del z DDV. Višina kazni je omejena na 10 Odstotkov skupne  vrednosti naročila z DDV.

Naročnik mora pravico do pogodbene kazni uveljavljati najkasneje pri končnem obračunu del in sme končno situacijo zmanjšati za višino pogodbene kazni.


Od izvajalca smo prejeli končno situacijo, katere znesek za plačilo pa je nižji od ugotovljene pogodbene kazni zaradi zamude pri izvedbi del. Smo si pa pri začasnih situacijah (v skladu s pogodbo) zadržali 10% vrednosti posamezne začasne situacije in ti zadržki zapadejo v plačilo 30. Dan po podpisu primopredajnega zapisnika.
Na kakšen način se pogodbena kazen uveljavi?
Kakšen dokument se mora izstaviti za pogodbeno kazen:
Ali moramo za pogodbeno kazen  mi – občina izstaviti račun ali nam mora izvajalec dati dobropis ( pri kazni ni DDV??)?

Kako se knjiži:
Vzpostavimo terjatev do izvajalca (na osnovi kakšnega dokumenta???)?Obveznosti do izvajalca  (zadžki pri začasnih situacijah + zadnja situacija) plačamo samo delno (do višine pogodbene kazni) … razliko pobotamo  z vzpostavljeno terjatvijo za pogodbeno kazen?

Odgovor:
"
Manjkajo sicer nekateri podatki za podajo celovitega odgovora, zato je le-ta oblikovan na podlagi sklepanja. Predvidevamo, da ker je prišlo do izstavitve končne situacije, da je izvajalec dela po pogodbi izpolnil, četudi z ZAMUDO.

Kot izhaja določbe pogodbe je bila pogodbena kazen dogovorjena za primer zamude.
V kolikor izvajalcu del ob zamudi niste nemudoma sporočili, da si pridržujete pravico do uveljavljanja pogodbene kazni (seveda do končnega obračuna del), obstaja možnost, da le-te ne boste mogli uveljavljati (peti odstavek 251. člena OZ). Zato preverite ali je bila izvedena ustrezna notifikacija ob sprejemu izpolnitve obveznosti (nadaljevanje/dokončanje del po pogodbi)! Če notifikacije ni bilo in če ob tem upoštevamo še podatek, da se je že pripravil končni obračun del (le-ta se namreč pripravi po sprejemu in izročitvi del), obstaja verjetnost da se je pravica do uveljavljanja pogodbene kazni »izgubila«."

* * *

 

 

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 98.30 kB
Prenosov: 7x
Dodano: 13.11.2018 13:38
29.10.2018 PODPORA KANDIDATOM ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

Vprašanje občine članice:
"Glede pridobljenih podpisov volivcev za podporo kandidatom za člane sveta KS so namreč težave, saj je pridobitev 10 podpisov v nekaterih volilnih enotah KS velik problem. Zaradi tega se lahko zgodi da bodo kandidature s strani OVK zavrnjene, sveti krajevnih skupnosti pa ne bodo zapolnjeni in bodo potrebne nadomestne volitve. Politične stranke namreč marsikje na deželi ne delujejo in tudi ne vlagajo kandidatur."

Odgovor Ministrstva za javno upravo je na voljo TU.

* * *

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 98.30 kB
Prenosov: 10x
Dodano: 29.10.2018 13:38
29.10.2018 OBRAČUN OKOLJSKE DAJATVE ZA ONESNAEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA

Vprašanje:
"Pri eni izmed občin se je pojavila dilema glede pravilnosti obračuna okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.


Občina ima ustanovljen Režijski obrat, v dejavnost katerega sodi tudi oskrba s pitno vodo. Na podlage te dejavnosti režijski obrat zaračunava porabo pitne vode. V občini obstaja območje, kjer je speljan vodovodni sistem, katerega pa koristi tudi naselje v sosednji občini. Vodomer je postavljen na meji s to sosednjo občino. Na podlagi odčitka režijski obrat ugotovi kolikšna je poraba vode za odjemalce v tem naselju (v sosednji občini), kar predstavlja podlago za obračun. Ugotovljena količina porabljene vode se zaračuna komunalnemu podjetju, ki v sosednji občini upravlja z vodovodom.


Na podlagi navedenega se je zato občini postavljalp naslednje vprašanje: Ali občina zaradi odmere porabe vode odjemalcem v drugi občini sme oziroma mora za ta del obračunavati okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda?"

Odgovor FURS je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 98.30 kB
Prenosov: 11x
Dodano: 29.10.2018 13:34
26.10.2018 PROBLEM PRIDOBIVANJA UPORABNEGA DOVOLJENJA ZA STANOVANJSKE HIŠE, KATERIM JE BILO IZDANO PRAVNOMOČNO GRADBENO DOVOLJENJE PRED 1.6.2018

Ministrstvu za okolje in prostor smo posredovali dopis, v katerem jih, na zaprosilo občine članice, prosimo za pojasnila glede izdaje uporabnih dovoljenj za enostanovanjske stavbe, ki imajo pridobljena gradbena dovoljenja po ZGO-1.

Prejeli smo odgovor Ministrstva za okolje in prostor, ki je na voljo TU.

* * *

 


Ime datotke: MOP_UPORABNO_DOVOLJENJE_ZA_STANOVANJSKE_OBJEKTE_SEPTEMBER_2018.pdf
Velikost datoteke: 144.71 kB
Prenosov: 13x
Dodano: 26.10.2018 09:47
17.10.2018 IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČIN V SVET LOKALNIH SKUPNOSTI V CSD

Vprašanje občine:
"Na vas se obračamo s prošnjo za pomoč pri razrešitvi dileme glede imenovanja predstavnika občin v svet lokalnih skupnosti v centru za socialno delo. Občina članica našega združenja je namreč v dilemi ali je lahko predstavnik občine zaposlen v občinski upravi in  ga lahko imenuje župan ali pa mora iti imenovanje preko občinskega sveta in je predstavnik svetnik ali nekdo, ki ni v občinski upravi zaposlen."

Odgovor MDDSZ je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 98.30 kB
Prenosov: 11x
Dodano: 29.10.2018 14:02
27.07.2018 IZDAJANJE POTRDIL O NAMENSKI RABI

VPRAŠANJE OBČINE:
"
Spoštovani,
Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št. 14/15) je spremenil tretji odstavek 105. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, tako da se je glasil:
»(3) Potrdilo o namenski rabi zemljišča ima naravo potrdila iz uradne evidence in se izda skladno s predpisi o upravnem postopku ter proti plačilu upravne takse, pri čemer se šteje, da zemljiške parcele znotraj katastrske občine predstavljajo en zahtevek. En zahtevek lahko obsega največ deset posameznih zemljiških parcel.«.


Nov ZUreP-2 podobne določbe ne vsebuje, obenem pa je razveljavil ZPNačrt, torej tudi določbo tretjega odstavka 105. člena Zakona o prostorskem načrtovanju.

Zanima me, če morda poznate odgovor na vprašanje, ali zgoraj navedeno pomeni, da od 1.6.2018, ko se uporablja ZUreP-2, občina ne more več zahtevati, da en zahtevek lahko predstavljajo le parcele iste katastrske občine oz. da en zahtevek lahko obsega največ 10 posameznih parcel?
"


Ime datotke: MOP_ZUT_ZUreP-2_ZUUJFO_P.pdf
Velikost datoteke: 133.91 kB
Prenosov: 96x
Dodano: 27.07.2018 13:55
27.07.2018 PRIDOBLJENA PRAVICA DO UPOKOJITVE

VPRAŠANJE OBČINE: 
»Spoštovani,
ker še nismo imeli takega primera sprašujemo glede našega sodelavca,
letnik 1955, ki je s 13.06.2018 pridobil pravico do upokojitve in pokojnine, za kar je prejel odločbo ZPIZ-a.

Še vedno je polno zaposlen in dela pri nas, kar smo zelo veseli in po njegovih

navedbah, kot so mu rekli na ZPIZ-u, mi ne rabimo nič narediti, ker ima možnost, da dela še naprej po 8 ur in se to za nas nič ne spremeni. Razen, če se on odloči drugače in jim to sporoči. Tako poleg plače pri nas prejema 20% pokojnine.

Želimo se prepričati, da nam ni potrebno v tej zvezi izdati nobenega

dokumenta in kaj je s prispevki ali se še vedno plačujejo, skratka en kup
dilem in vprašanj s katerimi se prvič srečujemo in prosimo za vašo pomoč. »


Ime datotke: MDDSZ_UPOKOJITEV.pdf
Velikost datoteke: 82.18 kB
Prenosov: 67x
Dodano: 27.07.2018 13:49