Vprašanja občin

Išči
Po letu:
13.07.2021 VPRAŠANJE OBČINE:DOLOČANJE LETNE STOPNJE NEPROFITNE NAJEMNINE

Prejeli smo vprašanje občine, ki prosi odgovor na spodnje vprašanje.

 na spletnem seminarju »KAJ PRINAŠA NOVELA STANOVANJSKEGA ZAKONA OBČINAM«, ki se je odvil 10. 6. 2021, je bilo rečeno, da občine lahko uravnavajo najemnino edino z zniževanjem letne stopnje najemnine, če smatrajo, da bo prišlo do previsokega zvišanja najemnin.

Moje vprašanje je, ali so občine omejene pri zniževanju do neke minimalne letne stopnje najemnine, in če ja, katera je tista minimalna letna stopnja, pod katero se naj ne bi šlo.

ODGOVOR si lahko preberete tu.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 23x
Dodano: 13.07.2021 08:40
13.07.2021 VPRAŠANJE OBČINE:INTERVENTNA POMOČ GASILCEV-ŽIVINA

Prejeli smo vprašanje občine, ki prosi za vašo pomoč pri spodnjih dveh vprašanjih.

 Ali ima katera od občin s svojimi gasilci dogovorjeno interventno pomoč kmetom, če uide živina izven pašnika zaradi divjih zveri? Če da, na kakšen način?

 

Kako imajo občine urejen nadzor s strani občinske uprave nad izvajanjem javne službe, npr. upravljanje z javnim vodovodom itd?

ODGOVORI V CELOTI.

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 22x
Dodano: 13.07.2021 08:37
07.06.2021 VPRAŠANJE OBČINE: PARKIRIŠČA ZA AVTODOME

Prejeli smo vprašanje občine glede urejenosti parkirišč za avtodome.

 

Občina ima od lani urejeno parkirišče za avtodome, ki je precej obiskano. Občina z avtomati zaračunava vodo in elektriko, parkiranje pa je
zaenkrat še brezplačno.

V nadaljevanju razmišljamo tudi o zaračunavanju parkirnine, z avtomatiziranim sistemom dvižne zapornice.

Zanima nas, kako imajo občine urejeno pobiranje parkirnine na postajališčih za avtodome:

- na kakšen način pobirate parkirnino (parkirmati, dvižna zapornica, študentsko delo, preko TIC-a),
- ali to za občine pomeni pridobitno dejavnost,
- ali lahko občina to dejavnost opravlja v okviru osnovne dejavnosti 84.110 ali mora biti za to registrirana kakšna druga dejavnost.

Obstaja morda praksa, navodilo, da bomo pravilno postopali.

PREJETE ODGOVORE SI LAHKO OGLEDATE NA POVEZAVI TU.

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 27x
Dodano: 07.06.2021 08:23
14.05.2021 VPRAŠANJE OBČINE: DOMSKO VARSTVO

prejeli smo vprašanje občine, ki prosi za vaša mnenja ali prakso glede spodnjega vprašanja.

 Za občanko po odločbi pristojnega CSD plačujemo domsko varstvo. Gospa je solastnica nepremičnine na katero je občina vpisala prepoved odtujitve.

Gospa (ki ji je dodeljena skrbnica) in preostali solastniki želijo sedaj nepremičnino prodati. Tudi občini je v interesu, da se nepremičnina proda.

Ob tem pa se nam seveda poraja vprašanje, kako speljati ustrezne postopke z naše strani. Ali se občino vključi v prodajno pogodbo in se del kupnine nakaže kar na TRR občine, glede na to da smo za domsko varstvo za gospo plačali že več kot bo znašal solastniški delež kupnine?

 Na CSD so nam sicer pojasnili, da mora občina urediti izbris plombe in da se kupnina nakaže na TRR občanke, s tistim denarjem pa se nato plačuje dom. CSD izda novo odločbo, da občina v tem času, dokler je denar na razpolago, zanjo ne rabi sofinancirati domskega varstva.

 Tukaj se nam sicer poraja vprašanje, kaj če se pridobljen znesek od kupnine med tem porabi v druge namene in kaj v primeru če se slučajno zgodi da gospa v kratkem po pridobljeni kupnini od prodaje umre. Lahko občina potem zahteva kupnino oz. terjatev?

 Prosimo če lahko pridobite pojasnilo, kako druge občine speljejo postopke v takšnih situacijah.

 


Ime datotke: 034-8-2021-1_ZBIR_ODGOVOROV_DOMSKO_VARSTVO_4.5.2021_SPLET-.pdf
Velikost datoteke: 179.84 kB
Prenosov: 129x
Dodano: 14.05.2021 14:46
29.04.2021 VPRAŠANJE OBČINE: ZAPIS V PRODAJNI POGODBI

Prejeli smo vprašanje občine članice v zvezi z ustreznostjo zapisa v prodajnih pogodbah in to skladno z 32. členom ZIPRS.

Odgovor ZOS podajamo v pripetem dokumentu TU.

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 44x
Dodano: 08.06.2021 08:23
29.04.2021 VPRAŠANJE OBČINE: VZDRŽEVANJE ŠPORTNE INFRASTRUKTURE

 Na združenje smo prejeli vprašanje glede vzdrževanja športne infrastrukture.

Vprašanje in odgovor v celoti si lahko ogledate TU.

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 47x
Dodano: 08.06.2021 08:24
24.03.2021 VPRAŠANJE OBČINE: RAZNO-KOMUNALA

Prejeli smo prošnjo občine, ki želi izkoristiti možnost posveta z ostalimi občinami pri posameznih vprašanjih, preko ZOS, saj se gleda na široko področje obsega del in veljavno zakonodajo nenehno srečujemo z raznimi vprašanji.

 Zato prosijo, da vam posredujemo nekaj vprašanj:

 

  1. KOMUNALNI PRISPEVEK: Kako občine pri odmeri komunalnega prispevka obravnavajo nadomestno gradnjo ter kaj pod tem pojmom razumejo?

 

  1. CENE KOMUNALNIH STORITEV: Kako obračunavajo storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi čistilnimi napravami :

·         v primerih, ko objekti nimajo niti greznice – ali v tem primeru sploh obračunajo storitev, ki se v bistvu ne izvaja,

·         v primerih, ko na objektu ni merjena poraba vode in objekt ni naseljen (določila uredbe so jasna, ampak po našem mnenju neustrezna – 36 m3 ?),

·         ali v primeru čiščenja na skupni komunalni čistilni napravi obračunavajo enotno višino omrežnine za storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi čistilnimi napravami, kot za čiščenje odpadne vode in javne kanalizacije in s tem izdelajo skupni elaborat, ki je podlaga za sprejem predloga cene oz. ločeno pripravljajo elaborata ter s tem povezno oblikujejo ločeno ceno.

 

  1. POGREBNA DEJAVNOST: Vprašanje se nanaša na ureditev možnosti izvajanja poslovitve pokojnika v domačem okolju v primeru naselij, ki spadajo v območje z mrliško vežico, in s tem zapadejo  zakonskim določilom, da pokojnik ne sme ležati doma.

Porajajo se številne želje v primerih žarnih pokopov v naseljih, ki so vezane na isto pokopališče z mrliško vežico, da svojci želijo zadnje slovo od pokojnika v domačem okolju.

            Prosimo za mnenje in morebitne rešitve.

 

  1. NUSZ: ali občine upoštevajo pri revalorizaciji vrednosti točke za novo odmerno leto tudi negativno vrednost rasti cen življenjskih potrebščin.

PREJETE ODGOVORE OBČIN SI LAHKO OGLEDATE TU.

 


Ime datotke: 034-4-2021-1_ZBIR_ODGOVOROV_razno_SPLET-_01.pdf
Velikost datoteke: 225.78 kB
Prenosov: 55x
Dodano: 08.06.2021 08:24
20.01.2021 VPRAŠANJE OBČINE: SOFINANCIRANJE OSEBNE ASISTENCE

na Združenje občin Slovenije, se je obrnila občina z vprašanjem: 

Občina sprašuje:

…ali katera od občin dodatno sofinancira ali na podlagi pogodbe daje donacijo izvajalcem osebne asistence na njihovem območju (po Zakonu o osebni asistenci). Če ja prosijo za podatek po kakšnem postopku  javni razpis ali neposredna pogodba ali kaka druga oblika).

ODGOVORI OBČIN


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 71x
Dodano: 08.06.2021 08:23
08.01.2021 VPRAŠANJE OBČINE: POTRJEVANJE PROGRAMA ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

 Na Združenje občin se je obrnila občina z vprašanjem in prošnjo za posredovanje vprašanja.

V 26. členu veljavne Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) je določeno, da izvajalec javne službe pripravi program izvajanja javne službe ( za obdobje štirih koledarskih let in ga po potrditvi odgovorne osebe izvajalca javne službe, da je v skladu s predpisi, pošlje občini v potrditev najpozneje do 31. oktobra v koledarskem letu pred začetkom njegove veljavnosti. Občina program iz petega oziroma šestega odstavka tega člena potrdi, če je v skladu s predpisi.

 V zvezi s tem občino zanima, kateri organ občine je v tem primeru pristojen organ potrjevanja (župan, občinski svet, ...). Ker slednje v statutih občin običajno ni eksplicitno definirano, jih podredno zanima, ali se slednji dokument smatra kot načrt razvoja občine (oz. podoben, bolj strateški dokument) ali gre predvsem za »redno« nalogo, kot jo določa (pod)zakonski akt.

Občino zanima, na kakšen način (in kakšnih pravnih temeljih) potrjujete na občinah opisan program izvajanja javne službe.

PREJETI ODGOVORI

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 110.59 kB
Prenosov: 80x
Dodano: 08.06.2021 08:23