Seje vlade

V Združenju občin Slovenije po vsaki seji Vlade pripravimo in objavimo povzetke sprejetih zakonov in drugih aktov, ki so pomembni pri delu lokalnih skupnosti.

 

Išči
Po letu:
11.10.2019 47. REDNA SEJA VLADE RS - 10.10.2019

10. 10. 2019 – Vlada RS se je na svoji 47. redni seji med drugim seznanila z Osnutkom proračunskega načrta 2020, izdala Uredbo o spremembah Uredbe o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku ter se seznanila z Razvojno strategijo Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (SKGZ) za obdobje 2019–2022. Vlada RS je sprejela tudi Operativni program nadzora nad onesnaževanjem zraka (OPNOZ) in se seznanila s Poročilom o problematiki in dinamiki priprave državnih prostorskih načrtov za obdobje junij 2018 – maj 201. Prav tako pa je Vlada RS sprejela odgovore na nekaj poslanskih vprašanj - v zvezi z državnimi infrastrukturnimi investicijami, izvedbo zavez iz koalicijske pogodbe, v zvezi z denacionalizacijskimi postopki.


Ime datotke: 47._REDNA_SEJA_VLADE_RS_10.10.2019.pdf
Velikost datoteke: 189.02 kB
Prenosov: 1x
Dodano: 11.10.2019 09:05
04.10.2019 46. REDNA SEJA VLADE RS 3. 10. 2019

Vlada RS je na svoji 46. redni seji med drugim potrdila predloge sprememb štirih davčnih zakonov - Zakona o davčnem postopku, Zakona o dohodnini, Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov in Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ter določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela. Vlada je določila tudi besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela ter sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju in  Uredbo o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Prav tako pa je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju ter sprejela posodobljen Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah. Vlada pa se je seznanila tudi s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju od januarja 2014 do konca junija 2019 in Poročilom o izvajanju akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

                                                            * * *


Ime datotke: 46._REDNA_SEJA_VLADE_RS_3.10.2019.pdf
Velikost datoteke: 204.66 kB
Prenosov: 2x
Dodano: 04.10.2019 08:57
23.09.2019 44. REDNA SEJA VLADE RS 19. 9. 2019

Vlada RS je na svoji 44. redni seji med drugim določila predloga državnih proračunov za leti 2020 in 2021 ter sprejela predlog Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi. Sprejet je bil tudi Načrt izvajanja finančnih instrumentov za obdobje 2020–2023, katerega so pripravili na MGRT. Vlada se je seznanila s poročilom projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin in se seznanila z analizo plač v javnem sektorju za leto 2018 in s poročilom o gibanju in stanju davčnega dolga na dan 31. december 2018. Vlada pa je sprejela tudi odgovore na več poslanskih vprašanj, in sicer v zvezi s povečanjem števila zaposlenih v javnem sektorju in državni upravi, v zvezi z Zakonom o dolgotrajni oskrbi, v zvezi z dostopom do čiste pitne vode in v zvezi z regionalno infrastrukturo.

* * *


Ime datotke: 44._REDNA_SEJA_VLADE_RS_19.9.2019.pdf
Velikost datoteke: 224.20 kB
Prenosov: 8x
Dodano: 23.09.2019 10:38
19.07.2019 40. REDNA SEJA VLADE RS 18. 7. 2019

Vlada RS se je na svoji 40. redni seji med drugim seznanila s Poročilom o delu Delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin in z Analizo ocene finančnega učinka na proračune občin kot posledica spremenjenih izhodiščnih plačnih razredov delovnih mest in nazivov, ki so bili dogovorjeni z aneksi h kolektivnim pogodbam v decembru 2018. Sprejela je Strategijo na področju migracij, odločila o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 ter izdala spremembe Uredbe o podatkih registra nepremičnin in spremembe Uredbe o podatkih v evidenci vrednotenja. Vlada RS pa je izdala tudi Uredbo o dopolnitvi Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike in sprejela Operativni načrt o sodelovanju ministrstev pri pripravi regionalnih razvojnih programov za obdobje 2021–2027 ter se seznanila z informacijo o pričetku postopka priprave programskih dokumentov za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027. Vlada RS je seznanila tudi s Poročilom o stanju na področju energetike v Sloveniji in Poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2018 ter med drugim odgovorila na poslanski vprašanji v zvezi s prioritetami predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije ter v zvezi s plačami funkcionarjev.

* * *


Ime datotke: 40._REDNA_SEJA_VLADE_RS_18.7.2019.pdf
Velikost datoteke: 232.07 kB
Prenosov: 29x
Dodano: 19.07.2019 10:01
15.07.2019 39. REDNA SEJA VLADE RS 11. 7. 2019

Vlada se je na svoji 39. redni seji med drugim seznanila z informacijo o pripravah na oblikovanje programov evropskega teritorialnega sodelovanja za obdobje 2021–2027.

Evropska komisija je maja 2018 objavila predlog večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 (VFO) in predstavila predlog uredb, ki urejajo koriščenje sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Med njimi je tudi Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), ki poleg t. i. cilja Naložbe za rast za delovna mesta podpira tudi cilj Evropsko teritorialno sodelovanje (ETS). ETS se izvaja s čezmejnimi, medregionalnimi in transnacionalnimi programi, za katere se je uveljavila skupna kratica Interreg.


Proces programiranja Interreg programov obdobja 2021–2027 se je začel sredi leta 2019 z ustanavljanjem delovnih skupin za programiranje posameznega programa. V Sloveniji člane delovnih skupin  imenuje Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) kot pristojni organ za področje evropske kohezijske politike, razen v primeru programov v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor. Dogovorjene prioritete po posameznih programih bodo rezultat intenzivnih usklajevanj z vsemi sodelujočimi državami, vključno z odločitvijo, komu bo zaupana vloga organa upravljanja v prihajajočem programskem obdobju.

 

Slovenija se zavzema za ohranitev vseh Interreg programov, ki so se izvajali v obdobju 2014–2020. Za Slovenijo je pomemben gladek prehod v programsko obdobje 2021–2027 in zagotavljanje kontinuitete dela z nadgradnjo obstoječih izkušenj, kar omogoča tudi stabilnost sistema za upravičence. SVRK si bo v imenu Slovenije prizadevala za lociranje organa upravljanja čezmejnih programov s sosednjimi državami v Sloveniji.

Na Interreg čezmejnih programih Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska in Slovenija-Hrvaška, kjer je SVRK v obdobju 20214–2020 organ upravljanja, je razdeljenih več kot 95 odstotkov razpoložljivih sredstev, kar uvršča programe med najuspešnejše na ravni EU.

                                                           * * *

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 25x
Dodano: 15.07.2019 09:14
05.07.2019 38. REDNA SEJA VLADE RS 4. 7. 2019

Vlada RS je na svoji 38. redni seji med drugim sprejela razrez proračunskih odhodkov za leti 2020 in 2021 in določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o matičnem registru ter besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.  Vlada RS je prav tako sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami v letu 2018 in Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja (DPN) za Osrednje vadišče Slovenske vojske (OSVAD). Prav tako pa sta bila med drugim sprejeta odgovra na dve poslanski vprašanji, in sicer v zvezi z upoštevanjem otroškega dodatka pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči in napovedano ukinitvijo dodatka za delovno aktivnost ter v zvezi z ukinjanjem poštnih poslovalnic.


Celotno sporočilo je na voljo TU.

 

* * *

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 25x
Dodano: 05.07.2019 10:04
21.06.2019 36. REDNA SEJA VLADE RS 20. 6. 2019

Ime datotke: 36._REDNA_SEJA_VLADE_RS_20.6.2019.pdf
Velikost datoteke: 193.34 kB
Prenosov: 32x
Dodano: 21.06.2019 09:57
21.06.2019 35. REDNA SEJA VLADE RS 13. 6. 2019

Ime datotke: 35._REDNA_SEJA_VLADE_RS_13.6.2019.pdf
Velikost datoteke: 178.55 kB
Prenosov: 36x
Dodano: 21.06.2019 09:57
21.06.2019 34. REDNA SEJA VLADE RS 6. 6. 2019

Vlada RS je na svoji 36. redni seji med drugim določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških ter sprejela Uredbo o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev in Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji. Vlada RS je na tokratni seji določila tudi kvote proračunske porabe za tretje trimesečje  in sprejela Skupno dvoletno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leti 2017 in 2018. Sprejet pa je bil tudi predlog sklepa Sveta o finančnih prispevkih držav članic za financiranje Evropskega razvojnega sklada, vključno z drugim obrokom za leto 2019.

                                                         * * *

 

 


Ime datotke: 34._REDNA_SEJA_VLADE_RS_6.6.2019.pdf
Velikost datoteke: 174.66 kB
Prenosov: 36x
Dodano: 21.06.2019 09:59
26.05.2019 32. REDNA SEJA VLADE RS 23. 5. 2019

Vlada RS je na svoji 32. redni seji med drugim sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka, Spremembe št. 1 Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2019 in potrdila čistopis Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2019 ter Spremembe št. 1 Programa porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2019. Vlada se je seznanila tudi z Vmesnim poročilom o izvajanju Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020 in sprejela Sklep o spremembi članov Skupine za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

* * *


Ime datotke: 32._REDNA_SEJA_VLADE_RS_23.5.2019.pdf
Velikost datoteke: 172.30 kB
Prenosov: 39x
Dodano: 21.06.2019 09:58
16.05.2019 31. REDNA SEJA VLADE RS 16.5.2019

Vlada RS je na svoji 31. redni seji med drugim sprejela Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 in odgovore na pisna poslanska vprašanja v zvezi z dvigom povprečnin občinam in investicijami na področju predšolske vzgoje in osnovnih šol, glede učinkov Zakona o  razvojni podpori Pomurju in v zvezi s številom sprejetih zakonodajnih predlogov. Vlada je tudi prilagodila sestavo Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin.

* * *


Ime datotke: 31._REDNA_SEJA_VLADE_RS_16.5.2019.pdf
Velikost datoteke: 220.42 kB
Prenosov: 38x
Dodano: 16.05.2019 15:00
09.05.2019 30. REDNA SEJA VLADE RS 9. 5. 2019

Vlada RS je na svoji 30. redni seji med drugim sprejela spremembo Programa financiranja proračuna RS za leto 2019 in sprejela končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic letošnjih februarskih poplav. Vlada se je seznanila tudi s Poročilom Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin za obdobje julij–december 2018 in Programom izvedbe drugega sistemskega množičnega vrednotenja in prenove sistema obdavčitve nepremičnin ter zagotavljanja manjkajočih podatkov za leti 2019/20. Prav tako pa se je Vlada RS seznanila z vmesnim poročilom o delu Delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin in določila besedilo novele Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

* * *


Ime datotke: 30._REDNA_SEJA_VLADE_RS_9.5.2019.pdf
Velikost datoteke: 177.64 kB
Prenosov: 43x
Dodano: 21.06.2019 09:58
26.04.2019 29. REDNA SEJA VLADE RS 25. 4. 2019

Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice ter sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja. Sprejeto je bilo tudi mnenje o Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in pripravljen odgovor v zvezi s pobudo Interesne skupine lokalnih interesov glede omejitve prometa tovornih vozil nad 7,5 t pri prehodu slovensko-hrvaške meje v severovzhodnem delu Slovenije. Prav tako pa se je Vlada RS seznanila s Poročilom o normativni dejavnosti Vlade Republike Slovenije v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. marca 2019 in dala soglasje k projektu izvedbe dodatnih nalog kohezijske politike 2014–2020 v okviru dogovorov za razvoj regij.

* * *


Ime datotke: 29.REDNA_SEJA_VLADE_25.4.2019.pdf
Velikost datoteke: 219.47 kB
Prenosov: 53x
Dodano: 26.04.2019 12:27
19.04.2019 28. REDNA SEJA VLADE RS 18. 4. 2019

Vlada RS se je na svoji 28. redni seji med drugim določila besedilo predloga Zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin ter besedilo predloga novele Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Vlada RS je izdala tudi Uredbo o odpadnih nagrobnih svečah, Uredbo o dopolnitvi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih ter Uredbo o spremembi Uredbe o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Prav tako pa je Vlada RS sprejela Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2019 in izhodišča za sklenitev Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Mestno občino Ljubljana po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije za obdobje 2019 – 2022 ter se seznanila z informacijo o doseganju deleža obnovljivih virov energije v bruto končni rabi energije do leta 2020. Vlada RS pa je pripravila tudi odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z denacionalizacijskimi postopki.

* * *


Ime datotke: 28.REDNA_SEJA_VLADE_18.4.2019.pdf
Velikost datoteke: 226.43 kB
Prenosov: 43x
Dodano: 19.04.2019 10:42
12.04.2019 27. REDNA SEJA VLADE RS 11. 4. 2019

Vlada RS je na svoji 27. redni seji med drugim izdalo Uredbo o spremembi Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive in sprejela Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede višine regresa za letni dopust za javne uslužbence v letu 2019. Sprejeta je bila tudi Odločba o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu. Sprejela pa je tudi sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z možnostjo oblikovanja strategije komunalno–infrastrukturnega razvoja Slovenije.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 39x
Dodano: 12.04.2019 09:28
05.04.2019 26. REDNA SEJA VLADE RS 4. 4. 2019

Vlada RS se je na svoji 26. redni seji med drugim seznanila z osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2019 – 2020, izdala Uredbo o spremembi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in sprejela mnenje o predlogu Zakona o spremembi Zakona o zdravstveni dejavnosti. Vlada je na seji določila tudi izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede drugačne ureditve povračil stroškov prevoza na delo in z dela. Sprejet je bil tudi odgovor Svetu romske skupnosti Republike Slovenije v zvezi s statusom tradicionalno in netradicionalno naseljene romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter sedmo Letno poročilo o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011-2020. Prav tako pa se je vlada seznanila z mnenjem Urada za nadzor proračuna o izpolnjevanju zagotovil akreditacije sistema za operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.


Ime datotke: 26.REDNA_SEJA_VLADE_4.4.2019.pdf
Velikost datoteke: 200.09 kB
Prenosov: 65x
Dodano: 05.04.2019 09:00
28.03.2019 25. REDNA SEJA VLADE RS 28. 3. 2019

Vlada RS je na svoji 25. redni seji med drugim določila besedili novel Zakona o dohodnini in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu. Prav tako pa je Vlada RS določila besedilo Predloga resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije in izdala Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka. Prav tako pa je Vlada RS sprejela Sklep o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za korporativno upravljanje.

                                                       * * *


Ime datotke: 25.REDNA_SEJA_VLADE_28.3.2018.pdf
Velikost datoteke: 207.90 kB
Prenosov: 49x
Dodano: 28.03.2019 14:18
15.03.2019 23. REDNA SEJA VLADE RS 14. 3. 2019

Vlada RS je na svoji 23. redni seji med drugim izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi ter sklenila Aneks k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture. Vlada RS je sprejela odločitev, da vztraja pri postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti glede Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Prav tako pa je Vlada RS sprejela spremembo Sklepa o imenovanju članov in njihovih namestnikov v Delovno skupino za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin ter ustanovila Delovno skupino za podporo izvajanju Slovenske strategije pametne specializacije.

 


Ime datotke: 23.REDNA_SEJA_VLADE_14.3.2018.pdf
Velikost datoteke: 180.43 kB
Prenosov: 59x
Dodano: 15.03.2019 08:31
08.03.2019 22. REDNA SEJA VLADE RS 7. 3. 2019

Vlada RS je na svoji 22. redni seji med drugim sprejela mnenje o predlogu novele Zakona o dohodnini in Sklep o spremembah Sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018. Izdana pa je bila tudi Uredba o ureditvi nekaterih vprašanj glede pridobivanja premoženja države iz naslova dedovanja.

* * *


Ime datotke: 22.REDNA_SEJA_VLADE_7.3.2018.pdf
Velikost datoteke: 147.12 kB
Prenosov: 48x
Dodano: 08.03.2019 09:59
01.03.2019 21. REDNA SEJA VLADE RS_28.2.2019

Vlada RS je na svoji 21. redni seji med drugim sprejela stališče glede ocene skladnosti predloga rebalansa proračuna s fiskalnimi pravili in izdala Uredbo o Načrtu upravljanja Krajinskega parka Strunjan (NUKPS) za obdobje 2018 – 2027. Vlada se je tudi seznanila z Informacijo o izvajanju aktivnosti predvidenih v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 za leto 2018, s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka januarja 2014 do konca decembra 2018. ter imenovanla nacionalno koordinatorko za Strategijo EU za Podonavsko regijo, Strategijo EU za Jadransko-jonsko regijo in Strategijo EU za Alpsko regijo. Sprejela pa je tudi predlog odgovora vlade na poslansko vprašanje v zvezi z izvajanjem ustavnega določila o čisti pitni vodi, odgovor na poslansko pobudo v zvezi s sofinanciranjem brezplačnih šolskih prevozov slovenskim občinam, kjer obstaja nevarnost napadov velikih zveri ter ona poslansko vprašanje v zvezi s črpanjem evropskih sredstev za potrebe infrastrukturnih projektov.

Celotno sporočilo je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 41x
Dodano: 04.03.2019 02:58
14.02.2019 19. REDNA SEJA VLADE RS 14. 2. 2019

Vlada RS je na svoji 19. redni seji med drugim izdala Uredbo o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 ter Uredbo o spremembi in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev. Prav tako pa je Vlada sprejela končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z vetrom in dežjem ter poplavami 13. julija 2018.

Več si preberite TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 173x
Dodano: 14.02.2019 14:39
07.02.2019 18. REDNA SEJA VLADE RS 7. 2. 2019

Vlada RS je na svoji 18. redni seji med drugim sprejela mnenje o Predlogu zakona o spremembi Zakona o Vladi Republike Slovenije in o Predlogu zakona o spremembi Zakona o državni upravi. Sprejela pa je tudi končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z močnim vetrom in poplavami 29. in 30. oktobra 2018.

                                                        * * *

 


Ime datotke: 18._REDNA_SEJA_VLADE_7.2.2019.pdf
Velikost datoteke: 153.73 kB
Prenosov: 188x
Dodano: 14.02.2019 14:38