Seje vlade

V Združenju občin Slovenije po vsaki seji Vlade pripravimo in objavimo povzetke sprejetih zakonov in drugih aktov, ki so pomembni pri delu lokalnih skupnosti.

 

Išči
Po letu:
21.06.2019 36. REDNA SEJA VLADE RS 20. 6. 2019

Ime datotke: 36._REDNA_SEJA_VLADE_RS_20.6.2019.pdf
Velikost datoteke: 193.34 kB
Prenosov: 4x
Dodano: 21.06.2019 09:57
21.06.2019 35. REDNA SEJA VLADE RS 13. 6. 2019

Ime datotke: 35._REDNA_SEJA_VLADE_RS_13.6.2019.pdf
Velikost datoteke: 178.55 kB
Prenosov: 5x
Dodano: 21.06.2019 09:57
21.06.2019 34. REDNA SEJA VLADE RS 6. 6. 2019

Vlada RS je na svoji 36. redni seji med drugim določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških ter sprejela Uredbo o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev in Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji. Vlada RS je na tokratni seji določila tudi kvote proračunske porabe za tretje trimesečje  in sprejela Skupno dvoletno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leti 2017 in 2018. Sprejet pa je bil tudi predlog sklepa Sveta o finančnih prispevkih držav članic za financiranje Evropskega razvojnega sklada, vključno z drugim obrokom za leto 2019.

                                                         * * *

 

 


Ime datotke: 34._REDNA_SEJA_VLADE_RS_6.6.2019.pdf
Velikost datoteke: 174.66 kB
Prenosov: 6x
Dodano: 21.06.2019 09:59
26.05.2019 32. REDNA SEJA VLADE RS 23. 5. 2019

Vlada RS je na svoji 32. redni seji med drugim sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka, Spremembe št. 1 Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2019 in potrdila čistopis Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2019 ter Spremembe št. 1 Programa porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2019. Vlada se je seznanila tudi z Vmesnim poročilom o izvajanju Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020 in sprejela Sklep o spremembi članov Skupine za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

* * *


Ime datotke: 32._REDNA_SEJA_VLADE_RS_23.5.2019.pdf
Velikost datoteke: 172.30 kB
Prenosov: 6x
Dodano: 21.06.2019 09:58
16.05.2019 31. REDNA SEJA VLADE RS 16.5.2019

Vlada RS je na svoji 31. redni seji med drugim sprejela Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 in odgovore na pisna poslanska vprašanja v zvezi z dvigom povprečnin občinam in investicijami na področju predšolske vzgoje in osnovnih šol, glede učinkov Zakona o  razvojni podpori Pomurju in v zvezi s številom sprejetih zakonodajnih predlogov. Vlada je tudi prilagodila sestavo Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin.

* * *


Ime datotke: 31._REDNA_SEJA_VLADE_RS_16.5.2019.pdf
Velikost datoteke: 220.42 kB
Prenosov: 8x
Dodano: 16.05.2019 15:00
09.05.2019 30. REDNA SEJA VLADE RS 9. 5. 2019

Vlada RS je na svoji 30. redni seji med drugim sprejela spremembo Programa financiranja proračuna RS za leto 2019 in sprejela končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic letošnjih februarskih poplav. Vlada se je seznanila tudi s Poročilom Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin za obdobje julij–december 2018 in Programom izvedbe drugega sistemskega množičnega vrednotenja in prenove sistema obdavčitve nepremičnin ter zagotavljanja manjkajočih podatkov za leti 2019/20. Prav tako pa se je Vlada RS seznanila z vmesnim poročilom o delu Delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin in določila besedilo novele Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

* * *


Ime datotke: 30._REDNA_SEJA_VLADE_RS_9.5.2019.pdf
Velikost datoteke: 177.64 kB
Prenosov: 8x
Dodano: 21.06.2019 09:58
26.04.2019 29. REDNA SEJA VLADE RS 25. 4. 2019

Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice ter sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja. Sprejeto je bilo tudi mnenje o Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in pripravljen odgovor v zvezi s pobudo Interesne skupine lokalnih interesov glede omejitve prometa tovornih vozil nad 7,5 t pri prehodu slovensko-hrvaške meje v severovzhodnem delu Slovenije. Prav tako pa se je Vlada RS seznanila s Poročilom o normativni dejavnosti Vlade Republike Slovenije v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. marca 2019 in dala soglasje k projektu izvedbe dodatnih nalog kohezijske politike 2014–2020 v okviru dogovorov za razvoj regij.

* * *


Ime datotke: 29.REDNA_SEJA_VLADE_25.4.2019.pdf
Velikost datoteke: 219.47 kB
Prenosov: 12x
Dodano: 26.04.2019 12:27
19.04.2019 28. REDNA SEJA VLADE RS 18. 4. 2019

Vlada RS se je na svoji 28. redni seji med drugim določila besedilo predloga Zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin ter besedilo predloga novele Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Vlada RS je izdala tudi Uredbo o odpadnih nagrobnih svečah, Uredbo o dopolnitvi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih ter Uredbo o spremembi Uredbe o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Prav tako pa je Vlada RS sprejela Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2019 in izhodišča za sklenitev Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Mestno občino Ljubljana po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije za obdobje 2019 – 2022 ter se seznanila z informacijo o doseganju deleža obnovljivih virov energije v bruto končni rabi energije do leta 2020. Vlada RS pa je pripravila tudi odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z denacionalizacijskimi postopki.

* * *


Ime datotke: 28.REDNA_SEJA_VLADE_18.4.2019.pdf
Velikost datoteke: 226.43 kB
Prenosov: 9x
Dodano: 19.04.2019 10:42
12.04.2019 27. REDNA SEJA VLADE RS 11. 4. 2019

Vlada RS je na svoji 27. redni seji med drugim izdalo Uredbo o spremembi Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive in sprejela Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede višine regresa za letni dopust za javne uslužbence v letu 2019. Sprejeta je bila tudi Odločba o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu. Sprejela pa je tudi sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z možnostjo oblikovanja strategije komunalno–infrastrukturnega razvoja Slovenije.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 11x
Dodano: 12.04.2019 09:28
05.04.2019 26. REDNA SEJA VLADE RS 4. 4. 2019

Vlada RS se je na svoji 26. redni seji med drugim seznanila z osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2019 – 2020, izdala Uredbo o spremembi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in sprejela mnenje o predlogu Zakona o spremembi Zakona o zdravstveni dejavnosti. Vlada je na seji določila tudi izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede drugačne ureditve povračil stroškov prevoza na delo in z dela. Sprejet je bil tudi odgovor Svetu romske skupnosti Republike Slovenije v zvezi s statusom tradicionalno in netradicionalno naseljene romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter sedmo Letno poročilo o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011-2020. Prav tako pa se je vlada seznanila z mnenjem Urada za nadzor proračuna o izpolnjevanju zagotovil akreditacije sistema za operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.


Ime datotke: 26.REDNA_SEJA_VLADE_4.4.2019.pdf
Velikost datoteke: 200.09 kB
Prenosov: 14x
Dodano: 05.04.2019 09:00
28.03.2019 25. REDNA SEJA VLADE RS 28. 3. 2019

Vlada RS je na svoji 25. redni seji med drugim določila besedili novel Zakona o dohodnini in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu. Prav tako pa je Vlada RS določila besedilo Predloga resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije in izdala Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka. Prav tako pa je Vlada RS sprejela Sklep o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za korporativno upravljanje.

                                                       * * *


Ime datotke: 25.REDNA_SEJA_VLADE_28.3.2018.pdf
Velikost datoteke: 207.90 kB
Prenosov: 18x
Dodano: 28.03.2019 14:18
15.03.2019 23. REDNA SEJA VLADE RS 14. 3. 2019

Vlada RS je na svoji 23. redni seji med drugim izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi ter sklenila Aneks k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture. Vlada RS je sprejela odločitev, da vztraja pri postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti glede Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Prav tako pa je Vlada RS sprejela spremembo Sklepa o imenovanju članov in njihovih namestnikov v Delovno skupino za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin ter ustanovila Delovno skupino za podporo izvajanju Slovenske strategije pametne specializacije.

 


Ime datotke: 23.REDNA_SEJA_VLADE_14.3.2018.pdf
Velikost datoteke: 180.43 kB
Prenosov: 22x
Dodano: 15.03.2019 08:31
08.03.2019 22. REDNA SEJA VLADE RS 7. 3. 2019

Vlada RS je na svoji 22. redni seji med drugim sprejela mnenje o predlogu novele Zakona o dohodnini in Sklep o spremembah Sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018. Izdana pa je bila tudi Uredba o ureditvi nekaterih vprašanj glede pridobivanja premoženja države iz naslova dedovanja.

* * *


Ime datotke: 22.REDNA_SEJA_VLADE_7.3.2018.pdf
Velikost datoteke: 147.12 kB
Prenosov: 22x
Dodano: 08.03.2019 09:59
01.03.2019 21. REDNA SEJA VLADE RS_28.2.2019

Vlada RS je na svoji 21. redni seji med drugim sprejela stališče glede ocene skladnosti predloga rebalansa proračuna s fiskalnimi pravili in izdala Uredbo o Načrtu upravljanja Krajinskega parka Strunjan (NUKPS) za obdobje 2018 – 2027. Vlada se je tudi seznanila z Informacijo o izvajanju aktivnosti predvidenih v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 za leto 2018, s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka januarja 2014 do konca decembra 2018. ter imenovanla nacionalno koordinatorko za Strategijo EU za Podonavsko regijo, Strategijo EU za Jadransko-jonsko regijo in Strategijo EU za Alpsko regijo. Sprejela pa je tudi predlog odgovora vlade na poslansko vprašanje v zvezi z izvajanjem ustavnega določila o čisti pitni vodi, odgovor na poslansko pobudo v zvezi s sofinanciranjem brezplačnih šolskih prevozov slovenskim občinam, kjer obstaja nevarnost napadov velikih zveri ter ona poslansko vprašanje v zvezi s črpanjem evropskih sredstev za potrebe infrastrukturnih projektov.

Celotno sporočilo je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 12x
Dodano: 04.03.2019 02:58
14.02.2019 19. REDNA SEJA VLADE RS 14. 2. 2019

Vlada RS je na svoji 19. redni seji med drugim izdala Uredbo o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 ter Uredbo o spremembi in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev. Prav tako pa je Vlada sprejela končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z vetrom in dežjem ter poplavami 13. julija 2018.

Več si preberite TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 147x
Dodano: 14.02.2019 14:39
07.02.2019 18. REDNA SEJA VLADE RS 7. 2. 2019

Vlada RS je na svoji 18. redni seji med drugim sprejela mnenje o Predlogu zakona o spremembi Zakona o Vladi Republike Slovenije in o Predlogu zakona o spremembi Zakona o državni upravi. Sprejela pa je tudi končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z močnim vetrom in poplavami 29. in 30. oktobra 2018.

                                                        * * *

 


Ime datotke: 18._REDNA_SEJA_VLADE_7.2.2019.pdf
Velikost datoteke: 153.73 kB
Prenosov: 152x
Dodano: 14.02.2019 14:38