Seje vlade

V Združenju občin Slovenije po vsaki seji Vlade pripravimo in objavimo povzetke sprejetih zakonov in drugih aktov, ki so pomembni pri delu lokalnih skupnosti.

 

Išči
Po letu:
24.08.2018 269. DOPISNA SEJA VLADE RS 23. 8. 2018

Vlada RS je na svoji 269. dopisni seji med drugim sprejela sklep o odprtju proračunske postavke za izvedbo lokalnih volitev in v načrt razvojnih programov 2018–2021 uvrstila nov projekt. Prav tako pa je Vlada RS sprejela Letno poročilo Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leto 2017.

* * *


Ime datotke: 269._DOPISNA_SEJA_VLADE_23.8.2018.pdf
Velikost datoteke: 154.34 kB
Prenosov: 12x
Dodano: 24.08.2018 10:16
21.08.2018 266. DOPISNA SEJA VLADE

Vlada RS je na svoji 266. dopisni seji med drugim sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata in se seznanila z zaključnim poročilom o izvedbi Vladnega strateškega razvojnega projekta P2: Poenostavitev sistema javnih naročil in vzpostavitev centralnega sistema javnega naročanja. Prav tako pa je Vlada RS pooblastila ministra Zdravka Počivalška za podpis pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja na Občino Slovenska Bistrica in sprejela sklep, da z občino Krško sklene pogodbo o brezplačnem prenosu nepremičnega premoženja države.

* * *


Ime datotke: 266._DOPISNA_SEJA_VLADE_14.8.2018.pdf
Velikost datoteke: 173.44 kB
Prenosov: 8x
Dodano: 21.08.2018 10:01
21.08.2018 264. REDNA SEJA VLADE RS

Vlada RS se je na svoji 264. dopisni seji med drugim seznanila s Poročilom o izvedbi Načrta ukrepov Vlade Republike Slovenije za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti 2015–2018 za leto 2017 in sprejela odgovor Državnemu svetu RS na vprašanje Interesne skupine lokalnih interesov v zvezi s sistemsko ureditvijo zaščite pred točo.

* * *


Ime datotke: 264._DOPISNA_SEJA_VLADE_8.8.2018.pdf
Velikost datoteke: 166.48 kB
Prenosov: 8x
Dodano: 21.08.2018 09:59
03.08.2018 262. DOPISNA SEJA VLADE RS

Vlada RS se je na svoji 262. dopisni seji med drugim seznanila s petim rednim poročilom projektnega sveta za pripravo nove ureditve obdavčitve nepremičnin in sprejela letni program izobraževanja odraslih za leto 2019 ter Uredbo o spremembi Uredbe o Krajinskem parku Kolpa.

* * *


Ime datotke: 262._DOPISNA_SEJA_VLADE_2.8.2018.pdf
Velikost datoteke: 164.77 kB
Prenosov: 9x
Dodano: 03.08.2018 09:16
27.07.2018 REDNA SEJA VLADE RS 26. 7. 2018

Vlada RS je na svoji 185. redni seji med drugim podala mnenje glede Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1A) in sprejela odgovor na poziv združenj občin in Zbornice komunalnega gospodarstva glede ureditve področja prevzemanja komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč. Vlada je določila besedilo sprememb odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od leta 2018 do leta 2020 v delu, ki se nanaša na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2018. Seznanila se je tudi z Zaključnim poročilom o delu Medresorske delovne skupine za uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo RS in v veljavni državni Načrt razvojnih programov na novo uvrstila 17 projektov in 4 spremembe.

* * *


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_26.7.2018.pdf
Velikost datoteke: 182.87 kB
Prenosov: 11x
Dodano: 27.07.2018 09:41
16.07.2018 258. DOPISNA SEJA VLADE RS

Vlada RS se je na svoji 258. izredni seji med drugim seznanila s poročilom o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v preteklem letu ter o zadolženosti na 31. december 2017 in sprejela Odgovor na poziv Zbornice komunalnega gospodarstva k urgentni izvedbi ukrepov za ureditev področja prevzemanja komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč. Vlada RS se je seznanila tudi z zaključnim poročilom o energetski prenovi stavb v državni in občinski lasti in s skupnim Poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2017.

* * *


Ime datotke: 258._DOPISNA_SEJA_VLADE_11.7.2018.pdf
Velikost datoteke: 196.99 kB
Prenosov: 54x
Dodano: 16.07.2018 11:04
16.07.2018 REDNA SEJA VLADE RS 5. 7. 2018

Vlada RS je na svoji 183. redni seji med drugim sprejela Predlog uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo, predlog Operativnega načrta o sodelovanju ministrstev pri pripravi regionalnih razvojnih programov za obdobje 2021–2027 in dodatek k Načrtu razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020. Sprejela je tudi stališče Republike Slovenije k zadevi Predlog sklepa Sveta o finančnih prispevkih držav članic za financiranje Evropskega razvojnega sklada in sklep o določitvi nosilcev sektorjev kritične infrastrukture Republike Slovenije in z njimi sodelujočih državnih organov. Prav tako pa je bila sprejeta Državna ocena zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče.

* * *


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_5.7.2018.pdf
Velikost datoteke: 191.15 kB
Prenosov: 31x
Dodano: 16.07.2018 11:02
02.07.2018 252. DOPISNA SEJA VLDE RS

Vlada RS se je na svoji 252. dopisni seji med drugim sprejela Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe (IJS) za leto 2018, se seznanila z informacijo o Poročilu o staranju 2018 in sprejela pojasnila v zvezi z zaključki posveta »Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga izvaja skupnost (CLLD) danes in jutri«, sprejetimi na 7. seji Državnega sveta RS.

* * *


Ime datotke: 252._DOPISNA_SEJA_VLADE_27.6.2018_01.pdf
Velikost datoteke: 240.54 kB
Prenosov: 21x
Dodano: 02.07.2018 09:01
22.06.2018 REDNA SEJA VLADE RS 21. 6. 2018

Vlada RS se je na svoji 182. redni seji med drugim izdala Uredbo o podatkih v evidenci vrednotenja, Uredbo o dejanskih rabah zemljišč in sprejela Poročilo o uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2014 – 2021 v letu 2017.

* * *


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_22.6.2018.pdf
Velikost datoteke: 160.33 kB
Prenosov: 32x
Dodano: 22.06.2018 10:28
15.06.2018 REDNA SEJA VLADE RS 14. 6. 2018

Vlada RS se je na svoji 181. redni seji med drugim sprejela Sklepe o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018 in se seznanila s prvim poročilom o ukrepanju in posledicah močnega neurja s točo in poplavami v vzhodnem delu Republike Slovenije 8. junija 2018. Vlada je izdala tudi Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju in začasno zadržala izvrševanje proračuna. Vlada pa je še sprejela odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z implementacijo GDPR v Republiki Sloveniji.

* * *


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_14.6.2018.pdf
Velikost datoteke: 166.05 kB
Prenosov: 25x
Dodano: 15.06.2018 08:47
31.05.2018 DOPISNA SEJA VLADE RS 30. 5. 2018

Vlada RS je na svoji 248. dopisni seji med drugim izdala Uredbo o razvrščanju objektov, Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov, Uredbo o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike in Uredbo o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Sava v Občini Šenčur. Vlada je sprejela tudi Odlok o strategiji razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do 2023, Periodični načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015 - 2020 za leti 2018 in 2019 ter poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015 – 2020 za let 2016 in 2017.

* * *

 


Ime datotke: 248._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_30.5._2018.pdf
Velikost datoteke: 182.22 kB
Prenosov: 25x
Dodano: 31.05.2018 11:33
18.05.2018 DOPISNA SEJA VLADE RS 16. 5. 2018

Vlada RS se je na svoji 242. dopisni seji med drugim sprejela Uredbo o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim in sprejela odzivno poročilo na revizijo Računskega sodišča glede javno-zasebnega partnerstva. Prav tako je dala soglasje Ministrstvu za infrastrukturo, da več namenskih sredstev dodeli infrastrukturnim projektom.  

* * *


Ime datotke: DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_16.5.2018.doc
Velikost datoteke: 402.43 kB
Prenosov: 29x
Dodano: 18.05.2018 15:10
11.05.2018 REDNA SEJA VLADE RS 10. 5. 2018

Vlada RS se je na svoji 179. redni seji med drugim seznanila s poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta in sprejela Končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017. Vlada RS je tudi sprejela Program spodbujanja gospodarske podlage italijanske narodne skupnosti 2018–2020 in sklep o dodelitvi sredstev za popotresno obnovo objektov v Posočju po potresu 12. 7. 2004 ter se opredelila sodnem postopku v primeru tožbe Evropske komisije zaradi direktive o podeljevanju koncesijskih pogodb. Sprejela je tudi odgovor na vprašanje in pobudo državnega svetnika Francija Rokavca v zvezi z izvajanjem Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) in se seznanila s Poročilom o stanju podatkov v centralni evidenci nepremičnin po posameznih upravljavcih.

* * *


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_11.5.2018.pdf
Velikost datoteke: 256.33 kB
Prenosov: 27x
Dodano: 11.05.2018 09:44
26.04.2018 REDNA SEJA VLADE RS 26. 4. 2018

Vlada RS je na svoji 178. redni seji med drugim sprejela Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in izdala Uredbo o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju. Sprejeto je bilo tudi Poročilo o razvoju 2018, Program stabilnosti 2018. Seznanila je se tudi z Informacijo o izvajanju letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije v letih 2016 in 2017. Prav tako pa je Vlada RS na današnji seji sprejela akte, ki omogočajo nadaljevanje reorganizacije centrov za socialno delo za uvedbo nove organizacijske strukture.

* * *


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_26.4.2018.pdf
Velikost datoteke: 203.48 kB
Prenosov: 26x
Dodano: 26.04.2018 14:27
20.04.2018 REDNA SEJA VLADE RS 19. 4. 2018

Vlada RS je na svoji 177. redni seji med drugim sprejela Akcijski načrt izvedbe Strategije razvoja javne uprave 2015 – 2020 za leti 2018 in 2019 ter sklep o uvrstitvi projekta FRISCO 2.1 – Posodobitev pregrade Vonarje v veljavni načrt razvojnih programov 2018 – 2021. Sprejeta je bila tudi Uredba o informacijski varnosti v državni upravi in prerazporejena dodatna sredstva za investicije v javno športno infrastrukturo lokalnih skupnosti. Prav tako pa se je Vlada RS seznanila s poročilom o izvajanju Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 v minulem letu in z informacijo o načinu priprave in izvedbe prve obeležitve svetovnega dne čebel, 18.- 20. maja 2018.

* * *


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_19.4.2018.pdf
Velikost datoteke: 165.05 kB
Prenosov: 27x
Dodano: 20.04.2018 10:40
13.04.2018 REDNA SEJA VLADE RS 12. 4. 2018

Vlada RS je na svoji 176. redni seji med drugim sprejela Nacionalni reformni program 2018 in prvo vmesno poročilo o uresničevanju Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020. Sprejela je tudi mnenje k predlogu novele zakona o prispevkih za socialno varnost in mnenje o zahtevi Državnega sveta RS, da Državni zbor RS znova odloča o noveli zakona o igrah na srečo. Vlada RS je sprejela tudi odgovor na pisno poslansko v zvezi z ovrednotenjem finančnih posledic zakonov in podzakonskih predpisov na občinske proračune. Prav tako pa je sprejela sklep o ustanovitvi vladne delovne skupine za pripravo sistemskih sprememb zakonodaje v zvezi z odpravo posledic naravnih nesreč, razrešila nacionalno koordinatorko za Strategijo EU za Podonavsko regijo, Strategijo EU za Jadransko-jonsko regijo in Strategijo EU za Alpsko regijo ter sprejela sklep o razrešitvi in prenehanju delovanja posebne vladne pogajalske skupine za razrešitev stavkovnih zahtev.

* * *


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_12.4.2018.pdf
Velikost datoteke: 173.99 kB
Prenosov: 58x
Dodano: 13.04.2018 10:05
06.04.2018 REDNA SEJA VLADE RS 5. 4. 2018

Vlada RS se je na svoji 174. redni seji med drugim sprejela predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov in izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020. Seznanila se je tudi z namero o podpisu memorandumov za izvajanje mednarodnih finančnih mehanizmov v Sloveniji do leta 2021 in sprejela Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2018. Prav tako pa je Vlada RS sprejela stališče na mnenje Državnega sveta RS glede Resolucije o energetskem konceptu Slovenije in odgovor na poslansko vprašanje glede obsega financiranja programov italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2017.

* * *


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_5.4.2018.pdf
Velikost datoteke: 173.16 kB
Prenosov: 60x
Dodano: 06.04.2018 09:24
29.03.2018 REDNA SEJA VLADE RS 29. 3. 2018

Vlada RS je na svoji 174. redni seji med drugim sprejela Načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2018–2023 in Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Sprejela je tudi mnenje k predlogu novele Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in mnenje o predlogu sprememb Zakona o političnih strankah ter se seznanila s Poročilom Ministrstva za javno upravo o opravljenih strokovnih nadzorih občinskih predpisov od leta 2013 do leta 2017. Prav tako pa je sprejela Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnosti in določitvi višine dodatka za tujo nego in pomoč in imenovala nove člane Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

* * *


Ime datotke: 174._REDNA_SEJA_VLADE_RS.pdf
Velikost datoteke: 188.68 kB
Prenosov: 57x
Dodano: 29.03.2018 22:08
22.03.2018 REDNA SEJA VLADE RS 21. 3. 2018

Vlada RS se je na svoji 173. redni seji med drugim seznanila s prvim osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2018, sklepno informacijo o poteku pogajanj o razrešitvi stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja ter četrtim poročilo projektnega sveta za pripravo nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin. Vlada RS je sprejela temeljna izhodišča Republike Slovenije o prihodnosti evropske kohezijske politike pred pričetkom pogajanj o večletnem finančnem okviru po letu 2020, dala mnenje o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o gasilstvu ter Mnenje o Predlogu zakona o spremembah Stanovanjskega zakona, odgovor RS v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje EK zaradi neizpolnitve obveznosti iz evropske direktive o energetski učinkovitosti stavb, odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z evidentiranjem dejanske rabe javnih zemljišč.

* * *


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_21.3.2018.pdf
Velikost datoteke: 385.91 kB
Prenosov: 103x
Dodano: 22.03.2018 10:43
09.03.2018 REDNA SEJA VLADE RS 8. 3. 2018

Vlada RS je na svoji 171. redni seji med drugim sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih ter Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav med 27. in 28. aprilom 2017. Izdala je tudi Uredbo o državnem prostorskem načrtu (DPN) za železniško progo Maribor – Šentilj in sprejela Dopolnitev programa popotresne obnove posledic potresa v Posočju 12. 7. 2004 z izhodišči za izvedbo v letu 2018 ter Poročilo o presoji posledic zakonov, sprejetih po nujnem postopku med 1. 1. in 31. 12. 2015.

* * *


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_8.3.2018.pdf
Velikost datoteke: 202.18 kB
Prenosov: 105x
Dodano: 09.03.2018 10:04
02.03.2018 REDNA SEJA VLADE RS 1. 3. 2018

Vlada RS je na svoji 170. redni seji med drugim določila besedilo novele Energetskega zakona in predloga Resolucije o Energetskem konceptu Slovenije, prav tako pa tudi besedilo predloga Zakona o dopolnitvi Zakona o gasilstva. Sprejet je bil Predlog novele Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji in mnenje o Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona. Vlada RS je sprejela tudi Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) za nadgradnjo obstoječe železniške proge od Ljubljane preko Kranja in Jesenic do državne meje z Avstrijo, Operativni program varstva pred hrupom in Prvo polletno poročilo k Programu Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti 2017 – 2019, in sicer za obdobje od junija 2017 do decembra 2017. Prav tako pa je Vlada RS sprejela odgovora na dve poslanski vprašanji in določila odstotke vrednosti pravnih poslov, ki jih lahko v letu 2019 sklepajo upravljavci nepremičnega in premičnega premoženja.

* * *


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_1.3.2018.pdf
Velikost datoteke: 381.23 kB
Prenosov: 82x
Dodano: 02.03.2018 09:47
23.02.2018 REDNA SEJE VLADE RS 22. 2. 2018

Vlada RS je na svoji 169. redni seji med drugim sprejela dopolnitev Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, spremembo posebne vladne pogajalske skupine za razrešitev stavkovnih zahtev in odgovorila na poslansko vprašanje o novem zakonu o javnih financah.

   * * *


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_22.2.2018.pdf
Velikost datoteke: 253.74 kB
Prenosov: 110x
Dodano: 23.02.2018 08:15
16.02.2018 REDNA SEJA VLADE RS 16. 2. 2018

Vlada RS je na svoji 168. redni seji med drugim sprejela predlog Zakona o socialnem vključevanju invalidov in Zakona o varnosti v železniškem prometu, določila predlog sprememb Zakona o železniškem prometu in predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih. Prav tako pa je določila dopolnitev izhodišč za pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in sprejela mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških. Vlada RS pa je na občino Borovnica brezplačno prenesla štiri nepremičnine.

                                                                   * * *


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_16.2.2018.pdf
Velikost datoteke: 271.17 kB
Prenosov: 84x
Dodano: 16.02.2018 09:46
09.02.2018 REDNA SEJA VLADE RS 7. 2. 2018

Vlada RS je na svoji 167. redni seji med drugim izdala Uredbo o upravnem poslovanju, se seznanila z Informacijo o poteku pogajanj o stavkovnih zahtevah reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in sprejela Odlok o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2018–2022. Prav tako pa se je seznanila z Letnim poročilom stalne koordinacijske skupine za promocijo Republike Slovenije, sprejela Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z dogovori za razvoj regij in stališče do sprejetih sklepov na seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ob obravnavi Predloga Zakona o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Imenovan pa je bil tudi generalni direktor Agencije RS za okolje.

* * *


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_7.2.2018.pdf
Velikost datoteke: 380.96 kB
Prenosov: 134x
Dodano: 09.02.2018 09:49
05.02.2018 REDNA SEJA VLADE RS 2. 2. 2018

Vlada RS je na svoji 166 .redni seji med drugim sprejela Predlog zakona o informacijski varnosti, Uredbo o poteku meje naselij ob državni meji z Republiko Hrvaško (RH) v skladu z razsodbo arbitražnega sodišča, Končno poročilo Medresorske delovne skupine za pripravo kartografskih podlag v skladu s končno razsodbo arbitražnega sodišča, Mnenje zvezi z zahtevo Državnega sveta RS za oceno ustavnosti 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti ter se seznanila z Informacijo o izvajanju aktivnosti predvidenih v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 (ReNSP 15-25) za leto 2017 in Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020.

* * *


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_2.2.2018.pdf
Velikost datoteke: 469.94 kB
Prenosov: 141x
Dodano: 05.02.2018 08:31
26.01.2018 REDNA SEJA VLADE RS 25. 1. 2018

Vlada RS je na svoji 165. redni seji med drugim potrdila predlog Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028, določila besedilo predlogov Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu ter Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci. Prav tako je sprejela Predlog Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu ter mnenje k predlogu Zakona o spremembi Zakona o divjadi in lovstvu, skrajšani postopek, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev. Vlada je sprejela tudi mnenje o Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (ZJN-3A), ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev in sklep o izdaji Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe. Vlada RS pa je izdala tudi spremenjeno Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini in sprejela dva odgovora, in sicer na pisno pobudo državnega svetnika v zvezi s spremembo namembnosti zemljišč in urejanjem podatkov v uradnih evidencah Geodetske uprave RS (GURS) in na poslansko vprašanje v zvezi s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2050 (SPRS).

* * *


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_26.1.2018.pdf
Velikost datoteke: 449.72 kB
Prenosov: 129x
Dodano: 26.01.2018 10:07
19.01.2018 REDNA SEJA VALADE RS 18. 1. 2018

Vlada RS je na svoji 164. redni seji med drugim sprejela izhodišča za pogajanja o stavkovnih zahtevah reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, Predlog zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, predlog novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, novelo Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol.


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_18.1.2018.pdf
Velikost datoteke: 201.90 kB
Prenosov: 99x
Dodano: 19.01.2018 08:02
12.01.2018 REDNA SEJA VLADE RS 11. 1. 2018

Vlada RS je na svoji 163. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 in sprejela izhodišča za pogajanja o stavkovnih zahtevah reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Določila je tudi besedilo predloga Zakona o spremembah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. Prav tako pa se je Vlada seznanila s Prvim vmesnim poročilom o delovanju Medresorske delovne skupine za reševanje prostorske problematike Romov in sprejela Predlog strategije poslovne odličnosti 2018–2030.

* * *


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_11._1._2018.pdf
Velikost datoteke: 325.84 kB
Prenosov: 105x
Dodano: 12.01.2018 09:16
04.01.2018 REDNA SEJA VLADE RS 4. 1. 2018

Ljubljana, 4. 1. 2018 - Vlada RS je na svoji 162. redni seji med drugim izdala Uredbo o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana in sprejela Poročilo o državnih pomočeh za obdobje 2014 – 2016.

* * *


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_4._1._2018.pdf
Velikost datoteke: 245.14 kB
Prenosov: 108x
Dodano: 04.01.2018 14:10