Seje vlade

V Združenju občin Slovenije po vsaki seji Vlade pripravimo in objavimo povzetke sprejetih zakonov in drugih aktov, ki so pomembni pri delu lokalnih skupnosti.

 

Išči
Po letu:
13.02.2020 61. REDNA SEJA VLADE RS 13. 2. 2020

Vlada RS je na svoji 61. redni seji med drugim sprejela Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2020, stališče do sporočila Evropske komisije o Letni strategiji za trajnostno rast za leto 2020 ter stališče k sporočilu Komisije glede Evropskega zelenega dogovora. Prav tako pa je Vlada RS podala odgovore na poslanska vprašanja, med drugim na vprašanje v zvezi s financiranjem občin in reformo lokalne samouprave ter v zvezi s spodbujanjem večje zaposljivosti zdravnikov in negovalnega kadra oziroma zdravstvenega osebja.

* * *


Ime datotke: 61._REDNA_SEJA_VLADE_RS_13.2.2020.pdf
Velikost datoteke: 274.92 kB
Prenosov: 3x
Dodano: 13.02.2020 12:01
23.01.2020 58. REDNA SEJA VLADE RS 23. 1. 2020

Vlada RS se je na svoji 58. redni seji med drugim seznanila z Zaključnim poročilom o delovanju Medresorske delovne skupine za reševanje prostorske problematike Romov ter sprejela mnenje o zahtevi Upravnega sodišča za oceno ustavnosti Zakona o lokalnih volitvah in k Predlogu Zakona o dopolnitvah Zakona o ustavnem sodišču. Prav tako pa je Vlada sprejela odgovor na pobudo glede težav pri vnašanju podatkov v aplikacijo AJDA pri prijavi škode zaradi posledic naravnih nesreč.

Celotno sporočilo je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 3x
Dodano: 02.02.2020 21:51
16.01.2020 57. SEJA VLADE 16. 1. 2020

Vlada RS je na svoji 57. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 ter se seznanila s Poročilom o izvajanju Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020) za leto 2018. Vlada RS je sprejela mnenje o predlogu novele Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojni Vlada je sprejela mnenje o predlogu novele Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin ter odgovorila na več poslanskih vprašanj, in sicer v zvezi s prebivališčem občinskih svetnikov, v zvezi s predpisi in podatki občin, v zvezi z višino povprečnine in njeno primernostjo ter v zvezi s centralizacijo državnih organov in izpostav državnih institucij ter podjetij.

 Celotno sporočilo je na voljo TU.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 9x
Dodano: 02.02.2020 21:52
09.01.2020 56. REDNA SEJA VLADE RS 9. 1. 2020

Vlada RS je na svoji 56. redni seji med drugim določila besedilo predloga Zakona o Računskem sodišču in Uredbo o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 ter Uredbo o merilih in kriterijih za spodbujanje in sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku. Vlada RS se je seznanila z oceno škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami, močnim vetrom in točo julija 2019 ter se seznanila z oceno škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami, močnim vetrom in točo avgusta 2019. Prav tako pa je Vlada RS sprejela tudi Mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu. Prav tako so bili sprejeti odgovori na poslanska vprašanja, in sicer v zvezi v zvezi z javnimi naročili, v zvezi z občinskimi uslužbenci, v zvezi z neposrednimi oblikami sodelovanja občanov pri odločanju v povezavi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, v zvezi z varovanjem kmetijskih zemljišč, v zvezi s spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč in v zvezi s povečanjem števila zdravnikov.

Celotno sporočilo je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 5x
Dodano: 02.02.2020 21:49