Seje vlade

V Združenju občin Slovenije po vsaki seji Vlade pripravimo in objavimo povzetke sprejetih zakonov in drugih aktov, ki so pomembni pri delu lokalnih skupnosti.

 

Išči
Po letu:
13.10.2017 REDNA SEJA VLADE RS 12. 10. 2017

Vlada RS se je na svoji 152. redni seji med drugim seznanila z osnutkom Strategije razvoja Slovenije 2030, sprejela Strategijo na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju. Vlada RS pa je sprejela tudi spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2016 in 2017, s poudarkom na spremembah za leto 2017.

* * *


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_12.10.2017.pdf
Velikost datoteke: 184.96 kB
Prenosov: 3x
Dodano: 13.10.2017 09:12
11.10.2017 REDNA SEJA VLADE RS 5. 10. 2017

Vlada RS je na svoji 151. redni seji med drugim sprejela Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 in se seznanila s končno oceno škode na stvareh zaradi posledic poplav aprila 2017.

 * * *

 


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_5.10.2017.pdf
Velikost datoteke: 182.09 kB
Prenosov: 5x
Dodano: 12.10.2017 08:49
29.09.2017 REDNA SEJA VLADE RS 28. 9. 2017

Vlada RS je na svoji 150. redni seji med drugim sprejela Proračuna za leti 2018 in 2019, predloge davčnih zakonov (novele Zakona o dohodnini, Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, Zakona o davčnem potrjevanju računov ter Zakona o davčnem postopku), novelo Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini ter dala soglasje k spremenjenim Ključnim elementom finančnih instrumentov v programskem obdobju 2014 – 2020 z dne 24. 8. 2017.


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_28.9.2017.pdf
Velikost datoteke: 239.75 kB
Prenosov: 6x
Dodano: 29.09.2017 10:31
14.09.2017 REDNA SEJA VLADE RS 14. 9. 2017

Vlada RS je na svoji 148. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o lokalnih volitvah in ga pošilja v sprejem DZ po rednem postopku, novelo Uredbo o zelenem javnem naročanju ter se seznanila z informacijo o spremembi okoliščin Okvirja za pripravo proračunov sektorja država 2018-2020.


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_14.9.2017.pdf
Velikost datoteke: 291.75 kB
Prenosov: 11x
Dodano: 14.09.2017 14:49
11.09.2017 REDNA SEJA VLADE RS 8. 9. 2017

Vlada RS je na svoji 147. redni seji med drugim določila besedilo odzivnega poročila na Revizijsko poročilo Računskega sodišča RS glede financiranja primerne porabe občin v letih 2014 in 2015.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 52.22 kB
Prenosov: 7x
Dodano: 11.09.2017 09:04
01.09.2017 REDNA SEJA VLADE RS 31. 8. 2018

Vlada RS se je na svoji 146. redni seji med drugim seznanila z Informacijo o predvidenih vsebinah pogajanj oziroma usklajevanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja na področju stroškov dela v javnem sektorju in s poročilom projektnega sveta o napredku pri posodobitvi sistemske ureditve vrednotenja nepremičnin, sprejela pa je Operativni program za izvajanje Nacionalnega gozdnega programa 2017 – 2021, Mnenje o Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (prvopodpisani dr. Dragan Matič), novelo Uredbe o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in o koncesijah teh javnih služb, Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2017.


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_31.8.2017.pdf
Velikost datoteke: 379.34 kB
Prenosov: 17x
Dodano: 11.09.2017 09:11
28.07.2017 REDNA SEJA VLADE RS 27. 7. 2017

Vlada RS je na svoji 145. redni seji med drugim sprejela Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2017-2021, novelo Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede ter Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva.


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_27.7.2017.pdf
Velikost datoteke: 197.70 kB
Prenosov: 34x
Dodano: 28.07.2017 08:06
21.07.2017 REDNA SEJA VLADE RS 20. 7. 2017

Vlada RS je na svoji 144. redni seji med drugim sprejela izhodišča za pripravo sprememb proračuna 2018, proračuna 2019 ter razrez proračunskih odhodkov, Predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, predlog novele Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, Strategijo dolgožive družbe, novelo Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave, novelo Uredbe o delovnem času v organih državne uprave ter se seznanila s poročilom o zadolževanju občin in z informacijo o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja.


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_20.7.2017.pdf
Velikost datoteke: 396.71 kB
Prenosov: 42x
Dodano: 21.07.2017 07:24
13.07.2017 REDNA SEJA VLADE RS 13. 7. 2017

Vlada RS je na svoji 143. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o Triglavskem narodnem parku, spremembe Načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2017 in 2018, Nacionalni izvedbeni načrt nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2017–2018 ter se seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka januarja 2014 do konca junija 2017.


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_13.7.2017.pdf
Velikost datoteke: 237.75 kB
Prenosov: 39x
Dodano: 13.07.2017 13:33
07.07.2017 REDNA SEJA VLADE RS 6. 7. 2017

Vlada RS je na svoji 142. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o vrtcih, Predlog Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti , novelo Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter novelo Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij.

Vlada je nadaljevala s postopkom sprejemanja predloga sprememb državnega proračuna za leto 2018 in predloga državnega proračuna za leto 2019. Ker so potrebna dodatna usklajevanja, je bila razprava prekinjena in se bo nadaljevala na prihodnji seji.


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_6.7.2017.pdf
Velikost datoteke: 203.52 kB
Prenosov: 38x
Dodano: 07.07.2017 07:50
03.07.2017 REDNA SEJA VLADE RS 29. 6. 2017

Vlada RS je na svoji 141. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o financiranju občin ter Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov.


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_29.6.2017.pdf
Velikost datoteke: 167.97 kB
Prenosov: 28x
Dodano: 03.07.2017 08:27
22.06.2017 REDNA SEJA VLADE RS 21. 6. 2017

Vlada RS je na svoji 140. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o zdravniški službi ter odgovor RS v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnitve obveznosti o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti.


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_21.6.2017.pdf
Velikost datoteke: 166.32 kB
Prenosov: 27x
Dodano: 22.06.2017 08:40
09.06.2017 REDNA SEJA VLADE RS 8. 6. 2017

Vlada RS je na svoji 138. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o inšpekciji dela in predlog novele Zakona o urejanju trga dela ter Program ukrepov Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti 2017 - 2019. Vlada se je tudi seznanila z informacijo o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja ter sprejela izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v letih 2018 in 2019. Vlada je sprejela predlog stališča Republike Slovenije glede vzpostavitve evropskega stebra socialnih pravic.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 52.22 kB
Prenosov: 26x
Dodano: 09.06.2017 09:24
09.06.2017 REDNA SEJA VLADE RS 1. 6. 2017

Vlada RS je na svoji 137. redni seji med drugim potrdila predlog reorganizacije centrov za socialno delo in izhodišča za spremembo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Vlada se je seznanila z informacijo o pripravi predloga sprememb državnega proračuna za leto 2018 in predloga državnega proračuna za leto 2019 ter z informacijo o pripravi dogovorov za razvoj regij.


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_1.6.2017.pdf
Velikost datoteke: 267.39 kB
Prenosov: 27x
Dodano: 09.06.2017 09:23
25.05.2017 REDNA SEJA VLADE RS 24. 5. 2017

Vlada RS je na svoji 136. redni seji med drugim sprejela Predlog zakona o urejanju prostora, predloga novele Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije, novelo Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini ter novelo Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

 


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_24.5.2017.pdf
Velikost datoteke: 199.78 kB
Prenosov: 42x
Dodano: 25.05.2017 09:11
19.05.2017 REDNA SEJA VLADE RS 18. 5. 2017

Vlada RS je na svoji 135. redni seji med drugim sprejela Predlog gradbenega zakona in Predlog zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti. Glede tretjega zakona iz paketa, zakona o urejanju prostora, so potrebna dodatna usklajevanja, zato ga bo vlada ponovno obravnavala predvidoma na prihodnji seji. Vlada se je seznanila tudi s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka januarja 2014 do konca marca 2017.

 


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_18.5.2017.pdf
Velikost datoteke: 198.78 kB
Prenosov: 37x
Dodano: 19.05.2017 07:40
26.04.2017 REDNA SEJA VLADE RS 26. 4. 2017

Vlada RS je na svoji 132. redni seji med drugim sprejela Nacionalni reformni program 2017-2018 in dopolnitev Programa stabilnosti 2017, Uredbo o določitvi vrednosti zapuščine za nepremičnine, ki so v lasti članov agrarne skupnosti, ter odgovorila na vprašanje glede novega zakona o javnih financah.


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_26.4.2017.pdf
Velikost datoteke: 174.55 kB
Prenosov: 42x
Dodano: 26.04.2017 14:57
21.04.2017 REDNA SEJA VLADE RS 20. 4. 2017

Vlada RS je na svoji 131. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o zdravstveni dejavnosti in predlog novele Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi.

 


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_20.4.2017.pdf
Velikost datoteke: 170.41 kB
Prenosov: 49x
Dodano: 21.04.2017 07:57
21.04.2017 REDNA SEJA VLADE RS 13. 4. 2017

Vlada RS je na svoji 130. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o elektronskih komunikacijah, Akcijski načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 do leta 2018, Uredbo o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_13.4.2017.pdf
Velikost datoteke: 180.07 kB
Prenosov: 47x
Dodano: 21.04.2017 07:55
21.04.2017 REDNA SEJA VLADE RS 6. 4. 2017

Vlada RS je na svoji 129. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (sprememba višine povprečnine) ter predlog novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Vlada je sprejela tudi predlog proračunskega odloka 2018 - 2020 ter se seznanila z osnutkom Programa stabilnosti 2017 ter z drugim osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2017-2018.

 


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_6.4.2017.pdf
Velikost datoteke: 188.05 kB
Prenosov: 51x
Dodano: 21.04.2017 07:54
31.03.2017 REDNA SEJA VLADE RS 30. 3. 2017

Vlada RS je na svoji 128. redni seji med drugim sprejela novelo Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 ter se seznanila s parafiranim Aneksom št. 9 h Kolektivni pogodbi za javni sektor in z Informacijo o izvajanju aktivnosti, predvidenih v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 – 2025.


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_30.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 175.52 kB
Prenosov: 56x
Dodano: 31.03.2017 09:06
24.03.2017 REDNA SEJA VLADE RS 23. 3. 2017

Vlada RS je na svoji 127. redni seji med sprejela predlog novele Stanovanjskega zakona, novelo Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, mnenje o predlogu novele Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji, Uredbo o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leto 2017 ter odgovor na pisno poslansko pobudo v zvezi s spremembo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_23.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 181.10 kB
Prenosov: 59x
Dodano: 24.03.2017 08:04
17.03.2017 REDNA SEJA VLADE RS 16. 3. 2017

Vlada RS se je na svoji 126. redni seji med drugim seznanila  z Osnutkom nacionalnega reformnega programa, Informacijo o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja ter sprejela novelo Uredbe o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite.


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_16.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 175.53 kB
Prenosov: 63x
Dodano: 17.03.2017 08:09
09.03.2017 REDNA SEJA VLADE RS 8. 3. 2017

Vlada RS je na svoji 125. redni seji med drugim sprejela predlog novele Kazenskega zakonika, novelo Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, odgovor na vprašanje občine v zvezi s pristojnostjo občine glede migrantske politike ter odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca glede reforme lokalne samouprave.


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_8.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 199.71 kB
Prenosov: 62x
Dodano: 09.03.2017 08:00
02.03.2017 REDNA SEJA VLADE RS 2. 3. 2017

Vlada RS je na svoji 124. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o kmetijstvu, Poročilo o okolju v Republiki Sloveniji 2017, odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s pobudo za sprejem Zakona o ureditvi lastništva javnih cest ter ustanovila vladni Urad za oskrbo in integracijo migrantov. 


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_2.3.2017.pdf
Velikost datoteke: 195.88 kB
Prenosov: 70x
Dodano: 02.03.2017 14:32
27.01.2017 REDNA SEJA VLADE RS 26. 1. 2017

Vlada RS je na svoji 119. redni seji med drugim določila izhodišča za nadaljnja pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_26.1.2017.pdf
Velikost datoteke: 265.03 kB
Prenosov: 269x
Dodano: 27.01.2017 08:23
27.01.2017 REDNA SEJA VLADE RS 19. 1. 2017

Vlada RS je na svoji 118. redni seji med drugim odgovorila na pisno poslansko vprašanje poslanca v zvezi z zakonom o dolgotrajni oskrbi.


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_19.1.2017.pdf
Velikost datoteke: 169.03 kB
Prenosov: 70x
Dodano: 27.01.2017 08:22
27.01.2017 REDNA SEJA VLADE RS 5. 1. 2017

Vlada RS je na svoji 116. redni seji med drugim sprejela odgovor na poziv Združenja občin Slovenije k spremembi ZIPRS1718 v delu, ki se nanaša na višino povprečnine zaradi dogovora o ukrepih na področju plač, predlog novele Zakona o tujcih ter mnenje k predlogu novele Zakona o spodbujanju razvoja turizma ki ga je DZ RS predložila v obravnavo skupina poslancev.


Ime datotke: REDNA_SEJA_VLADE_5.1.2017.pdf
Velikost datoteke: 172.16 kB
Prenosov: 102x
Dodano: 27.01.2017 08:20