Seje vlade

V Združenju občin Slovenije po vsaki seji Vlade pripravimo in objavimo povzetke sprejetih zakonov in drugih aktov, ki so pomembni pri delu lokalnih skupnosti.

 

Išči
Po letu:
01.04.2020 11.DOPISNA SEJA VLADE RS

Vlada sprejela predlog Sklepa o izvajanju izjemnih pooblastil Slovenske vojske pri širšem varovanju državne meje

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji določila besedilo predloga Sklepa o izvajanju izjemnih pooblastil Slovenske vojske pri širšem varovanju državne meje, ki ga pošilja v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.

Varnostne razmere, ki so posledica zaostrenih zdravstvenih razmer zaradi epidemije COVID-19, zahtevajo, da zaradi zagotavljanja javne varnosti in učinkovitega nadzora zunanje schengenske meje pripadniki Slovenske vojske sodelujejo s policijo pri širšem varovanju državne meje in pri tem izvajajo pooblastila, določena v prvem odstavku 37.a člena Zakona o obrambi. 

Pripadniki Slovenske vojske bodo pooblastila pod pogoji, ki so predpisani za policiste, izvajali skupaj s Policijo v skladu z načrtom Policije in na podlagi usmeritev Policije na območju odsekov, sektorjev in sekcij ob slovenski schengenski meji (državna meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško) v pasu 5 km zračne linije od mejne črte oziroma do najbližje cestne komunikacije, če cestne komunikacije v tem 5 km pasu zračne linije ni.

Vlada bo o izvajanju pooblastil Slovenske vojske seznanjala pristojni delovni telesi Državnega zbora vsakih 14 dni.

Ukrep je časovno omejen, in sicer bodo pripadniki Slovenske vojske ta pooblastila lahko izvajali največ tri mesece od uveljavitve sklepa. 

POVZETEK V CELOTI


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 2x
Dodano: 01.04.2020 07:08
30.03.2020 8. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 29. 3. 2020 - Vlada RS je na svoji 8. redni seji sprejela besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo ter ga predložila v skladu s 143. členom Poslovnika državnega zbora v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.

 

Predlog zakona, ki sledi načelu varovanja zdravja in življenja ljudi ter zagotavljanja likvidnosti gospodarskim subjektom, začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in je po svoji naravi začasen, saj ureja vsebino, povezano z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19). Ukrepi iz tega dela zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, se uporabljajo do 31. maja 2020.

 

Potrebno je omiliti posledice oziroma zmanjšati negativne učinke epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo. Za izvajanje ukrepov pri zajezitvi, obvladovanju in preprečevanju širjenja epidemije je potrebno nemudoma zagotoviti sredstva, vlada ocenjuje, da bodo vse rešitve skupaj v predlogu zakona zvišale odhodke državnega proračuna v višini treh milijard evrov.

 

Prvi paket ukrepov izboljšuje socialni položaj ljudi. Samozaposleni, ki se bodo v posebni elektronski aplikaciji izrekli za prizadete zaradi krize, bodo za mesec marec prejeli 350 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 25 %, za april in maj 2020 bodo prejeli po 700 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 50 %. Hkrati bo država krila tudi vse pripadajoče prispevke za socialno varnost.

 

Pomoč je namenjena tudi vsem rednim študentom s prebivališčem v Republiki Sloveniji, in sicer v višini enkratnega kriznega dodatka v višini 150 evrov, ki se izplača do 30. aprila 2020. Velikim družinam s tremi otroki predlog zakona namenja dodatek v višini 100 evrov, družinam s štirimi ali več otroki pa 200 evrov višji dodatek, poleg dodatka, ki ga že prejemajo. Upokojenci imajo pravico do izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka, z namenom, da se zagotovi višja socialna varnost najšibkejših upokojencev, katerih pokojnine so nižje od 700 evrov. Dodatek se bo izplačal v treh različnih višinah: 300 evrov za pokojnine do višine 500 evrov, 230 evrov za pokojnine od višine 501 evrov do višine 600 evrov in 130 evrov za pokojnine od višine 601 evrov do višine 700 evrov. Prejemek se ne bo všteval v dohodek za ugotavljanje upravičenosti do pravic iz javnih sredstev po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke, saj je osnovni namen dodatka izboljšanje socialnega položaja upravičencev. Prav tako od prejetega solidarnostnega dodatka ne bo potrebno plačati dohodnine in prispevka za zdravstveno zavarovanje, dodatek pa tudi ne bo predmet davčne izvršbe. Do enkratnega dodatka v višini 150 evrov so opravičeni tudi prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka.

 

Uvaja se tudi dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19. Do zneska v višini 200 evrov bodo lahko upravičeni zaposleni v zasebnem sektorju, ki imajo osnovno bruto plačo nižjo od trikratnika slovenske bruto minimalne plače in so zaradi opravljanja svojega dela v času epidemije nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma so prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije. Sredstva za financiranje novega dodatka v zasebnem sektorju bo zagotovil delodajalec iz sredstev oprostitve plačila prispevka za pokojninsko zavarovanje.

Za čas trajanje epidemije zakon predvideva za 30 % znižanje osnovne plače funkcionarjem, in sicer predsedniku republike, predsedniku vlade, generalnemu sekretarju vlade, ministrom, državnim sekretarjem, svetovalcem predsednika republike, generalnemu sekretarju urada predsednika republike, šefu kabineta predsednika republike in poslancem ter funkcionarjem v drugih državnih organih. Enako znižanje velja tudi za nadomestila plač bivših funkcionarjev in tudi za plače funkcionarjev, ki bodo nastopili funkcijo po uveljavitvi tega zakona. Zakon ne znižuje plač funkcionarjem sodstva, funkcionarjem Ustavnega sodišča in lokalnih skupnosti.

 

Specifični cilji predlaganih ukrepov so ohranjanje delovnih mest in delovanja podjetij, izboljšanje socialnega položaja ljudi, še posebej najbolj ogroženih zaradi bolezni COVID-19, izredna pomoč samozaposlenim, izboljšanje likvidnosti podjetij, pomoč znanstveno raziskovalnim projektom za boj z epidemijo bolezni COVID-19, znižanje sejnin in funkcionarskih plač na državni ravni, oprostitev plačila storitev distribucije in pomoč kmetijstvu.

 

Predlog Zakona je na voljo v priponki in na tej povezavi


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 1x
Dodano: 30.03.2020 10:03
25.03.2020 6. REDNA SEJA VLADE RS - 25. 3. 2020

Vlada RS je na svoji 6. redni seji obravnavala oceno stanja po izvedenih ukrepih za upočasnitev in zajezitev epidemije COVID-19 in sprejela Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 ter Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Republike Avstrije zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni. Prav tako je sprejela sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za sprejem, pregled in vrednotenje ponudb zaščitne opreme za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni SARS – CoV2 (COVID-19) in sklep o prenehanju delovanja Kriznega štaba RS za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Več si lahko preberete TU.

 

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 1x
Dodano: 31.03.2020 15:39
24.03.2020 5. REDNA SEJA VLADE RS 24. 3. 2020

Vlada RS je na svoji 5. redni seji obravnavala prvi obsežnejši zakonski paket za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu.

Več si preberite TU.

fileadmin/datoteke/2020/SEJE_VLADE/5._REDNA_SEJA_VLADE_RS_24.3.2020.doc* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 1x
Dodano: 31.03.2020 15:28
17.03.2020 2. DOPISNA SEJA VLADE

Ljubljana, 17. 3. 2020 – Vlada RS je na svoji 2. dopisni seji sprejela Predlog interventnega Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Sprejela je tudi Odlok o Svetu za nacionalno varnost in Odlok o prepovedi opravljanja zračnih prevozov v Republiki Sloveniji.  
 
Predlog interventnega zakona, ki naslavlja problematiko odzivanja pravosodja in organov upravnega poslovanja na širjenje koronavirusa Glavni cilji predloga zakona so: • zagotoviti ustrezno pravno podlago, da se v sodnih zadev, upravnih zadev in drugih javnopravnih zadev lahko sprejmejo takšni ukrepi, ki bodo preprečili širjenja virusa SARS-CoV-2, ki rezultira v bolezni COVID-19 z namenom varovanja zdravja in življenja ljudi in zagotovitve delovanja posameznih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil;
 
• omogočiti zadržanje teka procesnih rokov v postopkih, ki se zaradi bolezni COVID19 v tem času ne vodijo, kot tudi zadržanje teka vseh materialnih prekluzivnih rokov za uveljavljanje pravic strank, saj je zaradi teh in predvsem drugih ukrepov, ki jih je sprejela država (npr. zapiranje trgovin, ki ne prodajajo nujnih stvari, storitvenega sektorja, javnega prevoza) posameznikom onemogočeno učinkovito uveljavljanje in izvrševanje pravic. Prav tako je v prekinjenih postopkih in postopkih, ki se zaradi tega dejstva ne vodijo onemogočeno pravočasno delovanje in ukrepanje državnih organov, zato se po predlogu zakona podaljšujejo tudi materialni roki, ki so prekluzivni, ki od njih zahtevajo določeno ravnanje;
 
• preprečevanje širjenja okužbe z novim virusom v zavodih za prestajanje kazni zapora in s tem zagotavljanje varnejših pogojev zaprtim osebam in delovnega okolja.

POVZETEK SEJE V CELOTI


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 0x
Dodano: 17.03.2020 08:37
17.03.2020 63. REDNA SEJA VLADE

12. 3. 2020 – Vlada RS je na svoji 63. redni seji med drugim določila besedilo Predloga Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Vlada RS je sprejela sklep o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerze ter Uredbo o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin, s katero se zaključuje cikel oblikovanja modelov vrednotenja. Prav tako se je Vlada RS seznanila z Informacijo o stanju priprav na predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021, s končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic novembrskih poplav 2019 in s končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic visokega plimovanja morja novembra 2019 na območju Obalne regije. Vlada RS pa se je seznanila tudi z vmesnim poročilom medresorske delovne skupine za uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo Republike Slovenije in s poročilom Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin.

POVZETEK SEJE V CELOTI
 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 0x
Dodano: 17.03.2020 08:36
05.03.2020 111. DOPISNA SEJA VLADE RS 5. 3. 2020

Vlada RS je na svoji 111. dopisni seji med drugim določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu in izdala Uredbo o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije. Vlada RS je izdala tudi Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju, Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju in Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020 – 2023. Sprejet je bil tudi Sklep o potrditvi možnih kompleksnih kriz v Republiki Sloveniji in nosilcev izdelave načrtov odzivanja na kompleksne krize. Vlada RS se je seznanila tudi s tremi poročili - Poročilom o dosedanjih aktivnostih, povezanih z implementacijo arbitražne razsodbe o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, Poročilom o delu Delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin za obdobje avgust – december 2019, Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 v obdobju od januarja 2014 do konca decembra 2019. Prav tako pa je sprejela odgovor Državnemu svetu Republike Slovenije glede ureditve področja lastništva kategoriziranih občinskih in državnih cest, ki tečejo preko zasebnih zemljišč.


Ime datotke: 111._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_5.3.2020.pdf
Velikost datoteke: 406.77 kB
Prenosov: 3x
Dodano: 30.03.2020 22:29
28.02.2020 62. REDNA SEJA VLADE RS 27. 2. 2020

Vlada RS se je na svoji 62. redni seji med drugim seznanila s Poročilom o stanju in ukrepih v zvezi s pojavom novega koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) in sprejela Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije. Vlada je sprejela tudi mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije. Sprejeti pa so bili tudi odgovori na več poslanskih vprašanj, med drugim na vprašanje v zvezi z Zakonom o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019, v zvezi z izvajanjem evropske kohezijske politike v prihodnjem programskem obdobju 2021–2027, v zvezi s športno infrastrukturo in na vprašanje v zvezi z ukrepi pri spopadanju s stanovanjsko krizo.

 

* * *


Ime datotke: 62._REDNA_SEJA_VLADE_RS_27.2.2020.pdf
Velikost datoteke: 440.44 kB
Prenosov: 3x
Dodano: 28.02.2020 09:33
13.02.2020 61. REDNA SEJA VLADE RS 13. 2. 2020

Vlada RS je na svoji 61. redni seji med drugim sprejela Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2020, stališče do sporočila Evropske komisije o Letni strategiji za trajnostno rast za leto 2020 ter stališče k sporočilu Komisije glede Evropskega zelenega dogovora. Prav tako pa je Vlada RS podala odgovore na poslanska vprašanja, med drugim na vprašanje v zvezi s financiranjem občin in reformo lokalne samouprave ter v zvezi s spodbujanjem večje zaposljivosti zdravnikov in negovalnega kadra oziroma zdravstvenega osebja.

* * *


Ime datotke: 61._REDNA_SEJA_VLADE_RS_13.2.2020.pdf
Velikost datoteke: 274.92 kB
Prenosov: 7x
Dodano: 13.02.2020 12:01
23.01.2020 58. REDNA SEJA VLADE RS 23. 1. 2020

Vlada RS se je na svoji 58. redni seji med drugim seznanila z Zaključnim poročilom o delovanju Medresorske delovne skupine za reševanje prostorske problematike Romov ter sprejela mnenje o zahtevi Upravnega sodišča za oceno ustavnosti Zakona o lokalnih volitvah in k Predlogu Zakona o dopolnitvah Zakona o ustavnem sodišču. Prav tako pa je Vlada sprejela odgovor na pobudo glede težav pri vnašanju podatkov v aplikacijo AJDA pri prijavi škode zaradi posledic naravnih nesreč.

Celotno sporočilo je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 7x
Dodano: 02.02.2020 21:51
16.01.2020 57. SEJA VLADE 16. 1. 2020

Vlada RS je na svoji 57. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 ter se seznanila s Poročilom o izvajanju Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020) za leto 2018. Vlada RS je sprejela mnenje o predlogu novele Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojni Vlada je sprejela mnenje o predlogu novele Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin ter odgovorila na več poslanskih vprašanj, in sicer v zvezi s prebivališčem občinskih svetnikov, v zvezi s predpisi in podatki občin, v zvezi z višino povprečnine in njeno primernostjo ter v zvezi s centralizacijo državnih organov in izpostav državnih institucij ter podjetij.

 Celotno sporočilo je na voljo TU.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 15x
Dodano: 02.02.2020 21:52
09.01.2020 56. REDNA SEJA VLADE RS 9. 1. 2020

Vlada RS je na svoji 56. redni seji med drugim določila besedilo predloga Zakona o Računskem sodišču in Uredbo o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 ter Uredbo o merilih in kriterijih za spodbujanje in sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku. Vlada RS se je seznanila z oceno škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami, močnim vetrom in točo julija 2019 ter se seznanila z oceno škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami, močnim vetrom in točo avgusta 2019. Prav tako pa je Vlada RS sprejela tudi Mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu. Prav tako so bili sprejeti odgovori na poslanska vprašanja, in sicer v zvezi v zvezi z javnimi naročili, v zvezi z občinskimi uslužbenci, v zvezi z neposrednimi oblikami sodelovanja občanov pri odločanju v povezavi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, v zvezi z varovanjem kmetijskih zemljišč, v zvezi s spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč in v zvezi s povečanjem števila zdravnikov.

Celotno sporočilo je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 8x
Dodano: 02.02.2020 21:49