Seje vlade

V Združenju občin Slovenije po vsaki seji Vlade pripravimo in objavimo povzetke sprejetih zakonov in drugih aktov, ki so pomembni pri delu lokalnih skupnosti.

 

Išči
Po letu:
26.05.2023 51. REDNA SEJA VLADE RS 25. 5. 2023

Vlada RS se je na 51. redni seji med drugim seznanila z osnutkom Proračunskega memoranduma 2024–2025, sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav in odločila o povračilu stroškov intervencije v neurju prizadetim občinam v severovzhodni Sloveniji. Sprejela je Program odprave posledic škode v kmetijstvu, obravnavala sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na podlagi neposrednih pogodb, sprejela Uredbo o cestninskih cestah in cestnini in določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Vlada RS je potrdila poročilo o realizaciji sklepov za pospešitev in zaključek denacionalizacijskih postopkov na upravnih enotah, sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije ter Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina in podala soglasje k amandmajem k predlogu Zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva.

* * *


Ime datotke: 51._REDNA_SEJA_VLADE_RS_25._5._2023.pdf
Velikost datoteke: 225.22 kB
Prenosov: 3x
Dodano: 26.05.2023 09:30
23.05.2023 96. DOPISNA SEJA VLADE RS 22. 5. 2023

Vlada RS je na 96. dopisni seji med drugim sprejela mnenje k predlogu novele zakona o zaščiti živali.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 167.94 kB
Prenosov: 5x
Dodano: 23.05.2023 15:48
19.05.2023 50. REDNA SEJA VLADE RS 18. 5. 2023

Vlada RS je na 50. redni seji med drugim sprejela stališče do ocene Fiskalnega sveta glede Predloga rebalansa proračuna RS za leto 2023, se seznanila s pristopom k nadaljnjim pogajanjem o prenovi plačnega sistema javnega sektorja in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah ter spremenila odlok o ustanovitvi Sveta za socialno ekonomijo. Vlada RS je sprejela državni Načrt zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči ter podprla spremembo sklepa o mehanizmu EU na področju civilne zaščite. Določila je tudi besedilo Predloga za začetek postopka za spremembe 160., 161. in 162. Člena Ustave Republike Slovenije, sprejela Sklep o določitvi višine sredstev iz prispevka za delovanje Centra za podpore za leto 2023 in zagotovila dodatnih 2,8 milijona evrov – za organizacijo in izvedbo Olimpijskega festivala evropske mladine (OFEM) 2023 v Mariboru.

* * *


Ime datotke: 50._REDNA_SEJA_VLADE_RS_18._5._2023.pdf
Velikost datoteke: 155.44 kB
Prenosov: 8x
Dodano: 19.05.2023 09:33
12.05.2023 48. REDNA SEJA VLADE RS 11. 5. 2023

Vlada RS se je na 48. redni seji med drugim seznanila z Informacijo o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost in podala soglasje k Zaključnemu računu in poročilu o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (SKZG).

* * *


Ime datotke: 48._REDNA_SEJA_VLADE_RS_11._5._2023.pdf
Velikost datoteke: 133.36 kB
Prenosov: 14x
Dodano: 12.05.2023 08:34
04.05.2023 47. REDNA SEJA VLADE RS 4. 5. 2023

Vlada RS je na 47. redni seji med drugim potrdila letni načrt za financiranje in sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo za leto 2023 in izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic ter Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi mejnih prehodov v Republiki Sloveniji. Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 in se seznanila s Poročilom o razvoju 2023 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj. Prav tako pa se Vlada RS seznanila s poročilom Delovne skupine vlade za pripravo osnutka akcijskega načrta za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano in osnutkom akcijskega načrta za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano ter sprejela sklep, da se nemudoma pristopi k aktivnostim za čimprejšnjo ustanovitev Skupine za hitro ukrepanje v primeru ogrožanja življenja ljudi in premoženja po velikih zvereh.    

* * *


Ime datotke: 47._REDNA_SEJA_VLADE_RS_4._5._2023.pdf
Velikost datoteke: 141.89 kB
Prenosov: 16x
Dodano: 04.05.2023 14:45
03.05.2023 87. DOPISNA SEJA VLADE RS 26. 4. 2023

Vlada RS je na 87. dopisni seji med drugim sprejela Program stabilnosti 2023, izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023. Vlada RS pa se je tudi seznanila s Poročilom o izvajanju Načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 in Programa ukrepov za izvedbo načrta razvoja ter s Poročilom o delu Inšpektorata za javni sektor v letu 2022.

* * *


Ime datotke: 87._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_26._4._2023.pdf
Velikost datoteke: 155.00 kB
Prenosov: 31x
Dodano: 03.05.2023 08:10
20.04.2023 46. REDNA SEJA VLADE RS 20. 4. 2023

Vlada RS je na 46. redni seji med drugim potrdila predlog rebalansa državnega proračuna za leto 2023, določila besedilo predloga novele Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024 in sprejela sklep o delnem povračilu stroškov občinam zaradi povečanega nadzora državne meje. Sprejeta je bila tudi Resolucija o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050.

* * *


Ime datotke: 46._REDNA_SEJA_VLADE_RS_20._4._2023.pdf
Velikost datoteke: 146.15 kB
Prenosov: 55x
Dodano: 21.04.2023 08:10
14.04.2023 84. DOPISNA SEJA VLADE RS 14. 4. 2023

Vlada RS je na 84. dopisni seji izdala Uredbo o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Celoten povzetek 84. dopisne seje vlade RS je an vojo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 167.94 kB
Prenosov: 19x
Dodano: 14.04.2023 15:05
14.04.2023 45. REDNA SEJA VLADE RS 13. 4. 2023

Vlada RS je na 45. redni seji, ki je potekala 13. 4. 2023, med drugim sprejela Uredbo o določitvi cene električne energije, Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja ter Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema. Sprejeta je bila tudi novela Uredbe o karti regionalne pomoči za obdobje 2022–2027 in novela Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen ter Nacionalni reformni program 2023. Vlada RS je sprejela tudi mnenje o zahtevi Državnega sveta o ponovnem odločanju o spremembah Zakona o tujcih in se opredelila do sklepov Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ glede uspešnosti Slovenije pri črpanju evropskih sredstev. Prav tako pa je bilo sprejeto Poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leti 2021 in 2022.

* * *


Ime datotke: 45._REDNA_SEJA_VLADE_RS_13._4._2023_01.pdf
Velikost datoteke: 182.65 kB
Prenosov: 15x
Dodano: 14.04.2023 08:36
31.03.2023 43. REDNA SEJA VLADE RS 30. 3. 2023

Vlada RS se je na 43. redni seji, ki je potekala 30. 3. 2023, med drugim seznanila z osnutkom besedila Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju in določila besedilo novele Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo ter besedilo novele Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije. Vlada RS je ponovno obravnavala in sprejela predlog novele Zakona o javnih financah ter izdala Uredbo o izvajanju podukrepa podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 in Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja. Vlada RS je ter sprejela tudi Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti (NZPO) 2023-2027, potrdila aktivnosti in ukrepe  za reševanje oskrbe s pitno vodo slovenske Istre in kraškega zaledja ter se seznanila s predlogom Komisije za preprečevanje korupcije za sprejem priporočil v zvezi z upravljanjem korupcijskih tveganj povezanih z imenovanjem oseb zaposlenih na zaupanje v svete javnih zavodov.

* * *


Ime datotke: 43._REDNA_SEJA_VLADE_RS_30._3._2023.pdf
Velikost datoteke: 164.18 kB
Prenosov: 33x
Dodano: 31.03.2023 07:57
27.03.2023 42. REDNA SEJA VLADE RS 23. 3. 2023

Vlada RS je na 42. redni seji, ki je potekala 23. 3. 2023, med drugim sprejela izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega državnega proračuna in določila besedilo predloga sprememb in dopolnitev Zakona o informacijski varnosti ter predloga novele Zakona o javnih financah. Sprejeta pa je bila tudi Strategija Digitalna Slovenija 2030.

* * *


Ime datotke: 42._REDNA_SEJA_VLADE_RS_23._3._2023.pdf
Velikost datoteke: 127.96 kB
Prenosov: 27x
Dodano: 27.03.2023 07:57
23.03.2023 78. DOPISNA SEJA VLADE RS 22. 3. 2023

Vlada RS je na 78. dopisni seji, ki je potekala 22. 3. 2023, v luči priprave rebalansa letošnjega državnega proračuna odločila, da s 23. marcem 2023 začasno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov na integralnih postavkah državnega proračuna.

Celoten povzetek 78. dopisne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 167.94 kB
Prenosov: 25x
Dodano: 23.03.2023 14:24
20.03.2023 77. DOPISNA SEJA VLADE RS 17. 3. 2023

Vlada RS je na 77. dopisni seji, ki je potekala 17. 3. 2023, sprejela izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o prenovi plačnega sistema in odpravi nesorazmerij v osnovnih.

* * *


Ime datotke: 77._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_17._3._2023.pdf
Velikost datoteke: 143.45 kB
Prenosov: 30x
Dodano: 20.03.2023 07:27
16.03.2023 41. REDNA SEJA VLADE RS 16. 3. 2023

Vlada RS je na 40. redni seji med drugim sprejela izhodišča za pripravo prilagoditve Načrta za okrevanje in odpornost, Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav z neurji 2. junija 2022 in stališče o Direktivi o vodni politiki.

 

* * *


Ime datotke: 41._REDNA_SEJA_VLADE_RS_16._3._2023.pdf
Velikost datoteke: 127.30 kB
Prenosov: 34x
Dodano: 16.03.2023 15:20
10.03.2023 39. REDNA SEJA VLADE RS 9. 3. 2023

Vlada RS se je na 39. redni seji, ki je potekala 9. 3. 2023, med drugim seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020, določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih in sprejela dodatek k načrtu razvoja gigabitne infrastrukture do leta 2030. Vlada RS je podala odgovor na sklep Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino. Prav tako pa je Vlada RS sprejela sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za pripravo Predloga zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja in podala soglasja k aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest novoustanovljenih ministrstvih.

* * *


Ime datotke: 39._REDNA_SEJA_VLADE_RS_9._3._2023.pdf
Velikost datoteke: 148.13 kB
Prenosov: 29x
Dodano: 10.03.2023 08:24
02.03.2023 38. REDNA SEJA VLADE

Vlada RS se je na 38. redni seji, ki je potekala 2. 3. 2023, med drugim se je seznanila z Informacijo o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost, sprejela poročilo o državnih pomočeh in stališče v zvezi s Predlogom direktive Evropskega parlamenta in Sveta o čiščenju komunalnih odpadnih voda ter se seznanila z drugim poročilom GRECO o napredku Slovenije.

* * *


Ime datotke: 38._REDNA_SEJA_VLADE_RS_2._3._2023.pdf
Velikost datoteke: 139.83 kB
Prenosov: 43x
Dodano: 02.03.2023 13:58
24.02.2023 37. REDNA SEJA VLADE RS 23. 2. 2023

Vlada RS je na 37. redni seji, ki je potekala 23. 2. 2023, med drugim določila besedilo predloga Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu ter besedilo predloga Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije.

* * *


Ime datotke: 37._REDNA_SEJA_VLADE_RS_23._2._2023.pdf
Velikost datoteke: 144.43 kB
Prenosov: 38x
Dodano: 02.03.2023 13:57
17.02.2023 36. REDNA SEJA VLADE

Vlada je na 36. redni seji dne 16. 2. 2023, sprejela spremembo Odloka o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike,  Mnenje vlade o 61. členu Zakona o urejanju prostora in Uredba o izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027.

 Sprememba Odloka o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike

Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike (Odbor za spremljanje SKP), ki se objavi v Uradnem listu RS.

 Sprememba Odloka o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike je potrebna zaradi reorganizacije Vlade RS, ki bo naknadno s sklepom imenovala člane v Odbor za spremljanje SKP.

 V Odloku, ki je bil 6. januarja letos objavljen v Uradnem listu RS, je naveden seznam organov in partnerjev. Njihovi predstavniki se imenujejo za člane v Odbor za spremljanje SKP. Temu predseduje državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V Odbor se imenujejo tudi člani relevantnih ministrstev in vladnih služb.

 Mnenje vlade o 61. členu Zakona o urejanju prostora

Vlada je sprejela mnenje o zahtevi Upravnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti 61. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3), ki v 61. členu ureja sodno varstvo prostorskih izvedbenih aktov pred upravnim sodiščem. Zakon je začel je veljati 31. decembra 2021 in se uporabljati 1. junija 2022.

 Vsebina 61. člena ZUreP-3 je materialnopravno v bistvenem podobna vsebini 58. člena ZUreP-2, ki ga je ustavno sodišče razveljavilo 20. januarja 2022. Ustavno sodišče je v tej odločbi ugotovilo, da je 58. člen ZUreP-2 z določitvijo, da o zakonitosti prostorskih aktov države ali občine kot splošnih pravnih aktov odloča upravno sodišče, posegel v pristojnost ustavnega sodišča. Zaradi navedenega se vlada strinja, da je 61. člen ZUreP-3 domnevno v nasprotju s 160. členom ustave in dodaja, da se bo ob prvih spremembah in dopolnitvah pristopilo k ustrezni spremembi ZUreP-3.

 

Uredba o izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027

Vlada je sprejela uredbo o izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta. S tem so vzpostavljeni zakonski pogoji za koriščenje evropskih kohezijskih sredstev iz proračuna EU.

 Uredba podrobneje ureja izvajanje evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v obdobju 2021–2027. Med drugim določa udeležence evropske kohezijske politike in njihove naloge - od načina izbora operacij ter njihovega potrjevanja in izvajanja do izplačil iz in povračil v državni proračun, načina preverjanj in področja komuniciranja. Še bolj podrobno bodo sistem izvajanja uredila navodila organa upravljanja, ki bodo pripravljena v marcu oziroma aprilu 2023.

 V primerjavi s programskim obdobjem 2014–2020 uredba uvaja tudi nekatere novosti in poenostavitve, katerih cilj je še bolj učinkovito in hitrejše koriščenje evropskih sredstev. Glavne novosti so: povsem nov Sklad za pravični prehod za dve premogovniški regiji (Zasavje in Savinsko-Šaleško regijo), drugačna stopnja sofinanciranja za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija ter upoštevanje dokumentov, kot so Listina o temeljnih pravicah, Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov ter načela novega evropskega Bauhausa. Uredba omogoča tudi poenostavljeno izvajanje finančnih instrumentov in tehnične pomoči, administrativna preverjanja na vzorcu, možnosti poenostavljenega obračunavanja stroškov, enostavnejši sistem prenosa med skladi in instrumenti, poenostavitve na področju komuniciranja, Evropska komisija tudi ne odloča več o t. i. velikih projektih in manjših finančnih prerazporeditvah v okviru programa ipd.

 

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 167.94 kB
Prenosov: 35x
Dodano: 17.02.2023 12:42
10.02.2023 66. DOPISNA SEJA VLADE 9.2.2023

Ljubljana, 10.2.2023 – Vlada je na dopisni seji, ki je potekala 9.2.2023, sprejela predlog novele Zakona o zavarovalništvu in uredbi o neposrednih plačilih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike ter o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov. Potrdila je tudi izredno začasno podporo kmetom ter malim in srednjim podjetjem zaradi ruske invazije na Ukrajino in sprejela Program Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti v javnem sektorju 2023 – 2026.

POVZETEK V CELOTI


Ime datotke:
Velikost datoteke: 167.94 kB
Prenosov: 39x
Dodano: 10.02.2023 10:22
02.02.2023 35. REDNA SEJA VLADE RS 2. 2. 2023

Vlada RS se je na 35. redni seji seznanila z Informacijo o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost, izdala Odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2023 ter sprejela Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Vlada RS je tudi določila besedilo predloga novele Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah in besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu. Prav tako pa je Vlada RS iz zakonodajnega postopka umaknila Predlog zakona o začasnem dodatku sodnikov in državnih tožilcev.

* * *


Ime datotke: 35._REDNA_SEJA_VLADE_RS_2._2._2023.pdf
Velikost datoteke: 148.22 kB
Prenosov: 68x
Dodano: 02.02.2023 15:39
27.01.2023 34. REDNA SEJA VLADE RS 26. 1. 2023

Vlada RS je na 34. redni seji izdala Uredbo o dopolnitvah Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema in Uredbo o izvajanju uredbe (EU) o skupnih določbah o skladih na področju evropske kohezijske politike v delu, ki ureja ustanovitev Odbora za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027. Vlada RS je sprejela tudi sklep o dodatnih sredstvih organizacijam sodelujočih pri gašenju požarov v naravnem okolju na območju Socerba avgusta 2021 in določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi. Izdan pa je bil tudi Odlok o ustanovitvi Odbora za spremljanje programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter sprejet Nacionalni strateški načrt za razvoj akvakulture v Republiki Sloveniji za obdobje 2021-2030. Prav tako pa je Vlada RS sprejela Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za letošnje leto.

* * *


Ime datotke: 34._REDNA_SEJA_VLADE_RS_26_1._2023_01.pdf
Velikost datoteke: 140.98 kB
Prenosov: 59x
Dodano: 27.01.2023 11:36
24.01.2023 58. DOPISNA SEJA VLADE RS 24. 1. 2023

Vlada RS je na 58. dopisni seji sprejela Uredbo o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja in Uredbo o subvencijah za nakup lesnih peletov. Vlada RS pa je sprejela tudi posebni vladni projekt za plačno skupino J v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva.

* * *


Ime datotke: 58._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_24._1._2023.pdf
Velikost datoteke: 123.33 kB
Prenosov: 49x
Dodano: 24.01.2023 15:42
19.01.2023 32. REDNA SEJA VLADE RS 19. 1. 2023

Vlada RS je na 32. redni seji izdala Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2023 ter Uredbo o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih izvajalcev bistvenih storitev. Vlada RS pa je potrdila tudi končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 15. in 18. septembrom lani.

* * *


Ime datotke: 32._REDNA_SEJA_VLADE_RS_19._1._2023.pdf
Velikost datoteke: 131.84 kB
Prenosov: 45x
Dodano: 19.01.2023 15:28
12.01.2023 31. REDNA SEJA VLADE RS 12. 1. 2023

Vlada RS je na svoji 31. redni seji med drugim potrdila besedilo novele Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti in predloga novele Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Sprejela pa je tudi izhodišča za poganja za sklenitev Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji in se seznanila s parafiranim sporazumom o rešitvi stavkovnih zahtev FIDES, Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

* * *

 


Ime datotke: 31._REDNA_SEJA_VLADE_RS_12._1._2023.pdf
Velikost datoteke: 130.78 kB
Prenosov: 65x
Dodano: 12.01.2023 15:42