Seje vlade

V Združenju občin Slovenije po vsaki seji Vlade pripravimo in objavimo povzetke sprejetih zakonov in drugih aktov, ki so pomembni pri delu lokalnih skupnosti.

 

Išči
Po letu:
16.04.2021 200. DOPISNA SEJA VLADE RS 15. 4. 2021 (COVID-19 VSEBINA)

Vlada RS je na 200. dopisni seji sprejela Nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19, verzijo V,v kateri so na novo oziroma podrobneje so v njej opredeljene prednostne skupine za cepljenje.

V prednostno skupino so dodane osebe, ki zaključujejo izobraževanje v srednjih šolah (maturantje) in zaposleni, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi mature in še niso bili cepljeni.

Osnovni cilj strategije je zmanjšati umrljivost zaradi COVID-19, izboljšati zdravje prebivalstva s preprečevanjem težkega poteka koronavirusne bolezni pri posameznikih, razbremeniti zdravstveni sistem in omogočiti ponoven zagon gospodarstva ter ponovno vzpostaviti izobraževanje, promet, dejavnosti v kulturi in socialno življenje ter ostale aktivnosti, ki so zaradi epidemije omejene.

Glede na navedeno je treba najprej cepiti skupine prebivalstva, pri katerih je večje tveganje za težji potek bolezni in smrt zaradi COVID-19. V čim krajšem času je treba doseči čim boljšo precepljenost prebivalstva oz. vsaj 60 odstotkov (1.200.000 prebivalcev). Za dosego tega cilja pa se sprejema ustrezno nacionalno strategijo cepljenja proti COVID 19, ki opredeljuje procese, naloge in nosilce nalog na področju izvedbe cepljenja proti COVID-19.

                                                            * * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 0x
Dodano: 16.04.2021 09:38
16.04.2021 70. REDNA SEJA VLADE RS 15. 4. 2021

Vlada RS je na 70. redni seji določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o službi v Slovenski vojski. Vlada RS se je seznanila z informacijo o posledicah pozebe na kmetijskih pridelkih od 6. do 8. aprila 2021 ter potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami med 6. in 9. decembrom 2020 na območju Notranjske in Obalne regije. Prav tako pa je Vlada RS odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu, sprejela Mnenje o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji ter potrdila Noveliran načrt realizacije zavez iz Koalicijske pogodbe o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije.

* * *


Ime datotke: 70._REDNA_SEJA_VLADE_RS_15.4.2021.pdf
Velikost datoteke: 259.93 kB
Prenosov: 0x
Dodano: 16.04.2021 08:59
15.04.2021 69. REDNA SEJA VLDE RS 14. 4. 2021 (COVID-19 VSEBINE)

Vlada RS je na 69. redni seji izdala novelo Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, podaljšala izvajanje ukrepov po Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah ter sprejela še sedem odlokov v zvezi z zajezitvijo epidemije COVID-19. Prava tako je odločala o prerazporeditvah znotraj finančnega načrta Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter obravnavala tri poročila - glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2, o izvajanju nadzora cepljenja proti SARS-CoV-2 in o ukrepih policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa.

* * *


Ime datotke: 69._REDNA_SEJA_VLADE_RS_14.4.2021.pdf
Velikost datoteke: 218.83 kB
Prenosov: 0x
Dodano: 16.04.2021 09:01
12.04.2021 198. DOPISNA SEJA VLADE RS 9. 4. 2021 (COVID-19 VSEBINE)

Vlada RS je na 198. dopisni seji sprejela Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19, za 30 dni podaljšala epidemijo in sprejela še enajst odlokov v zvezi z zajezitvijo epidemije COVID-19. Vlada RS pa je tudi podaljšala ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo še za mesec maj, sprejela Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država od 2022 do 2024 in Odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 ter podaljšala ukrep glede prisotnosti javnih uslužbencev na delovnih mestih v organih državne uprave zaradi zajezitve širjenja tretjega vala epidemije.

                                                         * * *


Ime datotke: 198._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_9.4.2021.pdf
Velikost datoteke: 443.08 kB
Prenosov: 4x
Dodano: 12.04.2021 08:56
09.04.2021 197. DOPISNA SEJA VLADE RS 8. 4. 2021

Vlada RS je na 197. dopisni seji izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih in določila besedilo predloga Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, predloga Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o državni upravi ter besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o čezmejnem izvajanju storitev. Vlada RS je določila tudi besedilo predloga Resolucije o spremembah in dopolnitvah Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa do leta 2030 in sprejela Uredbo o embalaži in odpadni embalaži ter Uredbo o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih. Vlada RS je sprejela tudi Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi nekaterih vprašanj glede pridobivanja premoženja države iz naslova dedovanja ter sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi nosilcev sektorjev kritične infrastrukture Republike Slovenije in z njimi sodelujočih državnih organov. Prav tako pa je Vlada RS v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024 uvrstila projekt rescEU – skladiščenje zalog zaščitne opreme in sprejela predlog stališča k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji.

* * *


Ime datotke: 197._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_8.4.2021.pdf
Velikost datoteke: 258.95 kB
Prenosov: 6x
Dodano: 16.04.2021 08:59
29.03.2021 67. REDNA SEJ AVLADE RS 26. 3. 2021

Vlada RS je na 67. redni seji sprejela 13 odlokov v zvezi z zajezitvijo epidemije COVID-19 in sklepe glede opravljanja nujnih nalog v organih državne uprave. Večina ukrepov bo veljala od 1. aprila do vključno 11. aprila 2021.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 6x
Dodano: 29.03.2021 10:44
25.03.2021 66. REDNA SEJA VLADE RS 24. 3. 2021

Vlada RS je na 66. redni seji sprejela Uredbo o ocenjevanju javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19, izdala pet odlokov in dva sklepa z zvezi z zajezitvijo epidemije COVID-19 ter se seznanila s poročili o nadzorih pristojnih služb. Vlada RS se je seznanila z informacijo o aktivnostih ter nastalih intervencijskih stroških Rdečega križa Slovenije pri preprečevanju širjenja virusa SARS-CoV-2 od oktobra do konca leta 2020 ter sprejela četrto verzijo nacionalne strategije cepljenja proti COVID-19. Vlada RS je sprejela Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2021 in mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali. Podano je bilo tudi soglasje k predlogom amandmajev k Stanovanjskemu zakonu, k predlogu amandmaja k dopolnjenemu Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah ter k predlogom amandmajev k noveli Zakona o tujcev. Prav tako pa je Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu in sprejela Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2020.

* * *


Ime datotke: 66._REDNA_SEJA_VLADE_RS_24.3.2021.pdf
Velikost datoteke: 306.11 kB
Prenosov: 12x
Dodano: 31.03.2021 09:30
24.03.2021 190. DOPISNA SEJA VLADE RS 24. 3. 2021

Vlada RS je na 190. dopisni seji potrdila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih. Namreč, pojav novih različic virusa SARS-CoV-2, ki predstavljajo veliko nevarnost za hitrejše širjenje okužbe, zahteva strogo upoštevanje epidemioloških navodil.

Osebe, ki so bile v stiku z okuženo osebo ali prihajajo iz ogroženih območij, morajo ostati v karanteni na domu na način, da niso v stiku z osebami, ki niso člani njihovega gospodinjstva.

 

Novela Zakona uvaja karanteno na domu in nadzor nad njenim izvajanjem. Določa tudi evidence, ki jih vodita Nacionalni inštitut za javno zdravje ter Policija in so potrebne za nadzor in spremljanje ukrepa karantene na domu. Novela Zakona tudi opredeljuje neizvajanje karantene na domu kot prekršek.

 

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 6x
Dodano: 24.03.2021 08:24
19.03.2021 65. REDNA SEJA VLADE RS 18. 3. 2021

Vlada RS je na 65. redni seji določila besedilo predloga Zakona o debirokratizaciji, sprejela tri odloke v zvezi z ukrepi za zajezitev epidemije s COVID-19 in znotraj ministrstev prerazporedila sredstva, med drugim tudi zaradi ukrepov povezanih s COVID-19.

                                                             * * *


Ime datotke: 65._REDNA_SEJA_VLADE_RS_18.3.2021.pdf
Velikost datoteke: 203.26 kB
Prenosov: 13x
Dodano: 19.03.2021 08:52
18.03.2021 64. REDNA SEJA VLADE RS 17. 3. 2021 (COVID-19 VSEBINE)

Vlada RS je na 63. redni seji sprejela spremembe v šestih odlokih, povezanih z epidemijo COVID-19 in odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu. Vlada RS pa se je na seji seznanila tudi s poročili pristojnih služb glede opravljenih nadzorov v zvezi z epidemijo, o izvajanju nadzora cepljenja proti koronavirusu COVID-19, o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2.

* * *


Ime datotke: 64._REDNA_SEJA_VLADE_RS_17.3.2021.pdf
Velikost datoteke: 240.83 kB
Prenosov: 21x
Dodano: 18.03.2021 09:00
17.03.2021 186. DOPISNA SEJA VLADE RS 16. 3. 2021

Vlada RS je na 186. dopisni seji do 18. aprila 2021 podaljšala ukrep odloga izvršbe in ukrep posebnih pravil na področju davčne izvršbe.

                                                           * * *


Ime datotke: 186._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_16.3.2021.pdf
Velikost datoteke: 156.88 kB
Prenosov: 10x
Dodano: 17.03.2021 08:45
15.03.2021 184. DOPISNA SEJA VLADE RS 12. 3. 2021

Vlada RS je na svoji 184. dopisni seji sprejala posodobljeno Nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19, verzija III.

Vlada RS je 3. decembra 2020 sprejela nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19. Zaradi novih okoliščin je bila strategija 1. marca 2021 posodobljena.

Zaradi nekaterih novih strokovnih okoliščin v zvezi s cepivi in uskladitve dela besedila s PKP7, je vlada obstoječo strategijo ponovno posodobila in sicer:

  • poglavje o financiranju je dopolnjeno z besedilom iz PKP7 tako, da je cepljenje zagotovljeno za vse, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in ne samo za državljane Republike Slovenije,
  • v prilogi 2 so posodobljeni podatki o cepivih (v skladu z informacijami Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP),
  • v prilogi 3 je med cepilne centre dodan Onkološki inštitut Ljubljana,
  • v prilogi 6 je med prednostne skupine za cepljenje v peti alineji poleg policije dodana tudi Slovenska vojska.

Posodobljena strategija je dostopna TU.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 8x
Dodano: 15.03.2021 11:44
15.03.2021 63. REDNA SEJA VLADE RS 11. 3. 2021

Vlada RS je na 63. redni seji sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo, Dolgoročno strategijo energetske prenove stavb do leta 2050 in poslovno politiko Stanovanjskega sklada Republike Slovenije do leta 2025. Sprejet je bil tudi sklep o uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov za obdobje 2021- 2024 in določeno besedilo Predloga Resolucije o spremembah in dopolnitvah Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030. Prav tako pa je Vlada RS začela z obravnavo Predloga zakona o debirokratizaciji, ki jo bo nadaljevala predvidoma na naslednji seji.

* * *

 


Ime datotke: 63._REDNA_SEJA_VLADE_RS_11.3.2021.pdf
Velikost datoteke: 202.84 kB
Prenosov: 7x
Dodano: 15.03.2021 11:37
12.03.2021 183. DOPISNA SEJa VLADE 11.3.2021

Na 183. dopisni seji vlade, dne 11.3.2021,  je Vlada sprejela spremembe zakona o izvrševanju proračunov, spremembe Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (ki določa, da zaščitna maska ni obvezna pri izvajanju pouka športne vzgoje in pouku športa) ter spremembo Poslovnika Vlade Republike Slovenije.

Več si lahko preberete TU.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 15x
Dodano: 15.03.2021 11:06
05.03.2021 61. REDNA SEJA VLADE RS 4. 3. 2021

Vlada RS je na 61. redni seji izdala dva odloka iz t.i. COVID vsebin in ministrstvom razporedila proračunska sredstva za kritje obveznosti iz naslova interventnih ukrepov zaradi COVID-19. Prav tako je Vlada RS sprejela  Uredbo o spremembah in dopolnitvi uredbe o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov ter Uredbo o dopolnitvi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu. Vlada RS je sprejela tudi spremembe Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021.

* * *


Ime datotke: 61._REDNA_SEJA_VLADE_RS_4.3.2021_01.pdf
Velikost datoteke: 284.16 kB
Prenosov: 13x
Dodano: 05.03.2021 09:26
04.03.2021 60. REDNA SEJA VLADE RS 3. 3. 2021 (COVID VSEBINE)

Vlada je na 60. redni seji sprejela tri odloke s področja zajezitve epidemije s COVID-19. Tako se v šole vračajo dijaki, osnovnošolci od 6. razreda dalje pa bodo morali obvezno nositi maske tudi v matičnih učilnicah. Vlada RS pa se je seznanila tudi s tremi poročili – Poročilom glede opravljenih nadzorih Zdravstvenega inšpektorata RS v zvezi z nadzorom (SARS-CoV-2), Poročilom o izvajanju nadzora cepljenja proti (SARS-CoV-2) in Poročilom o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja (SARS-CoV-2).

* * *


Ime datotke: 60._REDNA_SEJA_VLADE_RS_3.3.2021.pdf
Velikost datoteke: 207.64 kB
Prenosov: 17x
Dodano: 05.03.2021 09:12
26.02.2021 177. DOPISNA SEJA VLADE

Vlada je na 177. dopisni seji (25.2.2021), spremenila Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, s katerim se omejuje gibanje v Obalno-kraški regiji. Sprejela je tudi novelo Uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj.

Od sobote velja omejitev gibanja v Obalno-kraški regiji

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 27. februarja in velja do 5. marca 2021.

V Obalno-kraški statistični regiji se gibanje omeji na to regijo, razen za izjeme, dovoljeno pa je prehajanje med občinami znotraj te regije.

Celoten povzetek seje si lahko ogledate TU.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 18x
Dodano: 26.02.2021 07:48
25.02.2021 59. REDNA SEJA VLADE

Vlada je na 59. seji dne, 24.2.2021, med drugim sprejela predlog novele Zakona o trošarinah in predlog Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank. Spremenila je tudi nekatere odloke, povezane z obvladovanjem epidemije COVID-19.

 Vlada je sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, s katerim se podaljšuje obdobje veljavnosti obstoječega odloka, kar pomeni, da se izjeme v statističnih regijah z bolj ugodno epidemiološko sliko ohranijo. Zaradi poslabšanih epidemioloških razmer v Obalno-kraški statistični regiji pa se oži izjeme na način, kot je določeno za rdečo fazo sproščanja ukrepov.

Z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji se ohranjajo enake izjeme kot so določene v veljavnem odloku, pri čemer se glede cepljenja zoper COVID-19 določa, da osebam in potrošnikom ni treba opraviti testiranja, če imajo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni. Prav tako se obveznost testiranja izvajalcev in potrošnikov podaljšuje iz 72 ur na sedem dni.

 

Z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se začasno omeji in določi način izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije. Javni linijski prevoz potnikov v medkrajevnem in mestnem avtobusnem prevozu potnikov, javni železniški prevoz potnikov v notranjem prometu, stalni izvenlinijski prevozi potnikov, občasni prevoz potnikov in avtotaksi prevozi se lahko izvajajo le skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Za avtotaksi prevoze je določeno, da so dovoljeni le pod pogojem, da voznik avtotaksi vozila poskrbi za ustrezno dezinfekcijo vozila, uporabo zaščitnih mask ter enkrat tedensko opravi testiranja na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali s testom HAG. Voznik avtotaksi vozila lahko opravlja prevoze le, če ima negativen rezultat testa. Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH. Enkrat tedenska obveznost testiranja se uvaja tudi za voznike v JPP in spremljevalno osebje v železniškem prometu.

 

Spremembe Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov se nanašajo na pogoje, pod katerimi se športniki, člani njihovih ekip in drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, lahko udeležijo tekmovanj.

 

Ukrepi, ki jih določa Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, pri vstopu v Slovenijo ostajajo, spremembe so le pri seznamih držav.

 

Povzetek v celoti si lahko ogledate TU.

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 18x
Dodano: 25.02.2021 13:08
22.02.2021 175. DOPISNA SEJA VLADE RS - 18. 2. 2021

Vlada RS je na 175. dopisni seji sprejela seji sprejela štiri odloke, povezane z obvladovanjem epidemije COVID-19, v katerih se glede ukrepov ohranja enake izjeme kot doslej, natančneje pa so določeni pogoji glede cepljenja.

* * *


Ime datotke: 175._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_18.2.2021.pdf
Velikost datoteke: 203.58 kB
Prenosov: 15x
Dodano: 22.02.2021 09:02
18.02.2021 58. REDNA SEJA VLADE RS 17. 2. 2021 (COVID VSEBINE)

Vlada je na 58. redni seji izdala tri odloke v zvezi z zajezitvijo epidemije COVID-19, prerazporedila sredstva državnega proračuna in se seznanila s Poročilom glede opravljenih nadzorov, Poročilom o cepljenju Zdravstvenega inšpektorata RS ter Poročilom o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa. Prav tako pa je Vlada RS v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 uvrstila nov projekt z nazivom »LIFE NARCIS – naravovarstveni informacijski sistem«.

                                                       * * *


Ime datotke: 58._REDNA_SEJA_VLADE_RS_17.2.2021.pdf
Velikost datoteke: 215.36 kB
Prenosov: 18x
Dodano: 18.02.2021 09:16
12.02.2021 57. REDNA SEJA VLADE RS 11. 2. 2021

Vlada RS je na svoji 57. redni seji med drugim izdala sedem odlokov v zvezi z zajezitvijo epidemije COVID-19, prerazporedila proračunska sredstva in odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu. Vlada RS je sprejela predlog amandmaja k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor, izdala Odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2021 ter potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z vetrom in točo 30. avgusta 2020 na območju Gorenjske, Koroške, Ljubljanske, Notranjske, Podravske, Pomurske, Posavske,  Severnoprimorske, Vzhodnoštajerske in Zahodnoštajerske regije. Prav tako pa je Vlada RS sprejela Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2019.

* * *


Ime datotke: 57._REDNA_SEJA_VLADE_RS_11.2.2021.pdf
Velikost datoteke: 274.02 kB
Prenosov: 21x
Dodano: 12.02.2021 09:34
11.02.2021 56. REDNA SEJA VLADE RS 10. 2. 2021 (COVID-19 VSEBINE)

Vlada je na 56. redni seji podaljšala veljavnost odlokov, sprejetih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih in veljavnost Odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19. Vlada RS je sprejeta tudi Uredbo o dopolnitvi Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in se seznanila s Poročilom glede opravljenih nadzorov in Poročilom o cepljenju Zdravstvenega inšpektorata, Poročilom o izvajanju nadzora cepljenja proti (SARS-CoV-2) in Poročilom o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega koronavirusa (SARS-CoV-2) ter se seznanila o razpoložljivih inšpektorjih, nujnih nalogah inšpekcij ter izrečenih ukrepih in opravljenih nadzorih na inšpektorja v obdobju od 1. do 7. februarja 2021 in sicer v zvezi z izvajanjem inšpekcijskega nadzora na podlagi določb Zakona o nalezljivih boleznih.

* * *


Ime datotke: 56._REDNA_SEJA_VLADE_RS_10.2.2021.pdf
Velikost datoteke: 187.47 kB
Prenosov: 20x
Dodano: 11.02.2021 12:14
09.02.2021 171. DOPISNA SEJA VLADE RS 5. 2. 2021

Vlada RS je na 171. dopisni seji sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji ter Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19.

* * *


Ime datotke: 171._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_5.2.2021.pdf
Velikost datoteke: 230.67 kB
Prenosov: 28x
Dodano: 22.02.2021 09:00
05.02.2021 55. REDNA SEJA VLADE RS 4. 2. 2021

Vlada je na 55. redni seji izdala novelo Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini in sprejela Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021 ter predlog stališča Republike Slovenije k Strategiji EU za trajnostno in pametno mobilnost – usmerjanje evropskega prometa na pravo pot za prihodnost. Vlada RS pa je sprejela tudi štiri odloke v povezavi z epidemijo COVID-19.

* * *


Ime datotke: 55._REDNA_SEJA_VLADE_RS_4.2.2021.pdf
Velikost datoteke: 192.83 kB
Prenosov: 21x
Dodano: 05.02.2021 08:55
04.02.2021 54. REDNA SEJA VLADE RS 3. 2. 2021

Vlada je na 54. redni seji sprejela Sklep o sofinanciranju prostovoljnih gasilskih društev za blažitev posledic izpada dohodka zaradi epidemije COVID-19 in Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Z obravnavo ukrepov za zamejitev širjenja bolezni COVID-19 bodo člani vlade nadaljevali na jutrišnji redni seji. Seznanila se je tudi s poročiloma Zdravstvenega inšpektorata glede opravljenih nadzorov in o cepljenju, s Poročilom o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa ter opravila pregled razpoložljivosti inšpektorjev, nujnih nalog inšpekcij ter izrečenih ukrepih in nadzorih na inšpektorja. Prav tako pa Vlada RS soglašal s predlogom amandmaja k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi.

* * *


Ime datotke: 54._REDNA_SEJA_VLADE_RS_3.2.2021.pdf
Velikost datoteke: 219.78 kB
Prenosov: 23x
Dodano: 05.02.2021 08:56
26.01.2021 163. DOPISNA SEJA VLADE RS 25. 1. 2021

Vlada RS je na 163. dopisni seji določila besedilo predloga Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP8) in odločila o prerazporeditvah in razporeditvah proračunskih sredstev po posameznih ministrstvih.

* * *


Ime datotke: 163._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_25.1.2021.pdf
Velikost datoteke: 197.98 kB
Prenosov: 22x
Dodano: 26.01.2021 08:55
22.01.2021 51. REDNA SEJA VLADE RS 21. 1. 2021

Vlada je na 51. redni seji sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, se seznanila z osnutkom Predloga zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 in določila besedilo novele Zakona o vodah. Vlada RS je odprla tudi novo proračunsko postavko Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin ter sprejela mnenji k predlogu novele Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor in predlogu novele Zakona o volitvah v državni zbor.

* * *


Ime datotke: 51._REDNA_SEJA_VLADE_RS_21.1.2021.pdf
Velikost datoteke: 174.73 kB
Prenosov: 40x
Dodano: 22.01.2021 10:10
22.01.2021 50. REDNA SEJA VLADE RS 20. 1. 2021

Vlada je na 50. redni seji sprejela odloke, ki naslavljajo posamezne ukrepe za zajezitev in obvladovanja epidemije COVID-19 in se seznanila s poročilom o izvajanju nadzora cepljenja proti COVID-19, poročilom inšpekcijskih služb ter Policije.


Ime datotke: 50._REDNA_SEJA_VLADE_RS_20.1.2021.pdf
Velikost datoteke: 210.60 kB
Prenosov: 86x
Dodano: 22.01.2021 10:06
15.01.2021 49. REDNA SEJA VLADE- 14.1.2021

 

 

14. 1. 2021 - Vlada je na seji sprejela spremembo Odloka o ustanovitvi in nalogah Urada za demografijo, s katero je podaljšala datum začetka uporabe odloka za tri mesece. Poleg tega je Jelka Kacina imenovala za državnega sekretarja v Kabinetu predsednika vlade. Jelko Kacin bo usklajeval logistični del akcije množičnega cepljenja zoper Covid19 v organizaciji Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter skrbel za ažurno izmenjavo informacij in podatkov v povezavi s cepljenjem.

POVZETEK V CELOTI.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 19x
Dodano: 15.01.2021 10:07
15.01.2021 48. SEJA VLADE RS- COVID VSEBINE-13.1.2021

13.1.2021 je Vlada  na  seji z odlokom podaljšala epidemijo za 60 dni. Med izjeme za prehod meje je dodala dvolastnike zemljišč ter sklenila, da se karantena na domu lahko prekine tudi s hitrim testom. Poleg tega je sprejela oz. podaljšala odloke, ki naslavljajo posamezne ukrepe za zajezitev in obvladovanja epidemije COVID-19.

 

POVZETEK V CELOTI.


Ime datotke:
Velikost datoteke: 106.50 kB
Prenosov: 20x
Dodano: 15.01.2021 10:05
08.01.2021 47. REDNA SEJA VLADE RS 7. 1. 2021

Vlada je na 47. redni seji izdala enajst odlokov v zvezi z epidemijo koronavirusa COVID-19 ter jih objavila v Uradnem listu RS. Vlada RS je podala soglasje k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih, določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E) ter besedilo predloga Zakona o katastru nepremičnin. Vlada RS je sprejela dokončen seznam upravičenih občin, ki imajo evidentirana romska naselja, Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022, Uredbo o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov ter Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021–2024. Vlada RS je potrdila besedilo Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Mestno občino Ljubljana v skladu z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije za obdobje 2020 – 2023, podaljšala uporabo podrobnih varstvenih ciljev in ukrepov za njihovo doseganje, določenih v Operativnem programu – Programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015–2020 ter Evropski investicijski banki dala pozitivno mnenje pri odobritvi kredita Javnemu skladu Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja. Prav tako se je Vlada RS seznanila s poročilom delovne skupine za učinkovitejše varovanje državne meje, sprejela Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2021.

* * *


Ime datotke: 47._REDNA_SEJA_VLADE_RS_7.1.2021.pdf
Velikost datoteke: 241.29 kB
Prenosov: 40x
Dodano: 08.01.2021 09:52