Seje vlade

V Združenju občin Slovenije po vsaki seji Vlade pripravimo in objavimo povzetke sprejetih zakonov in drugih aktov, ki so pomembni pri delu lokalnih skupnosti.

 

Išči
Po letu:
24.06.2022 5. REDNA SEJA VLADE RS 23. 6. 2022

Vlada RS je na 5. redni seji, ki je potekala 23. 6. 2022, med drugim sprejela mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti, mnenje o predlogu Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in izdala spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Vlada RS je izdala tudi Uredbo o dopolnitvi Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije ter Uredbo o spremembah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije. Prav tako pa je Vlada RS sprejela Stališče glede posebnega ukrepa za zagotovitev izjemne začasne podpore v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) kot odziv na posledice ruske invazije na Ukrajino ter Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju vladne pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

* * *


Ime datotke: 5._REDNA_SEJA_VLADE_RS_24._6._2022.pdf
Velikost datoteke: 144.66 kB
Prenosov: 2x
Dodano: 24.06.2022 12:50
16.06.2022 4. REDNA SEJA VLADE RS 15. 6. 2022

Vlada RS je na  4. redni seji, ki je potekala 15. 6. 2022, med drugim sprejela Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, Uredbo o okoljski dajatvi za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida, Uredbo o dopolnitvi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije ter Uredbo o dopolnitvi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije. Prav tako pa je Vlada RS ministrstvom in vladnim službam naložila pregled pravnih podlag za uvrstitev projektov v letošnji načrt razvojnih programov.

* * *


Ime datotke: 4._REDNA_SEJA_VLADE_RS_15._6._2022.pdf
Velikost datoteke: 142.14 kB
Prenosov: 10x
Dodano: 16.06.2022 10:04
31.05.2022 383. DOPISNA SEJA VLADE RS 30. 5. 2022

Vlada RS je na 383. dopisni seji izdala Uredbo o izvajanju Zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade, Uredbo o dopolnitvi uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ter potrdila predlog Nacionalnega programa za izvajanje Sklada za notranjo varnost v Republiki Sloveniji za obdobje 2021–2027.

* * *


Ime datotke: 383._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_31._5._2022.pdf
Velikost datoteke: 115.80 kB
Prenosov: 8x
Dodano: 31.05.2022 08:10
30.05.2022 382. DOPISNA SEJA VLADE RS 30. 5. 2022

Vlada RS je na  382. dopisni seji izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, sprejela Konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin, podaljšala koncesijo za sežiganje komunalnih odpadkov v Celju in odločila, da bo objavila nov razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja cest na enem od območij. Vlada RS se je seznanila tudi s poročilom Medresorske delovne skupine za spremljanje aktivnosti na področju migracij za obdobje od 30. marca  2021 do 31.  marca  2022, sprejela poročilo o delu Medresorske operativne skupine za usklajevanje humanitarne in tehnične pomoči Ukrajini. Prav tako pa je Vlada RS sprejela sklep o povečanju namenskega premoženja in kapitala Eko sklada, prerazporedila sredstva državnega proračuna, sprejela Stališče do ocene Fiskalnega sveta Republike Slovenije glede Programa stabilnosti 2022 in s sklepom sprejela Poročilo o izvajanju EU makroregionalnih strategij v letu 2021.

* * *


Ime datotke: 382._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_30._5._2022.pdf
Velikost datoteke: 182.24 kB
Prenosov: 6x
Dodano: 30.05.2022 14:33
27.05.2022 381. DOPISNA SEJA VLADE RS 27. 5. 2022

Vlada je na 381. dopisni seji med drugim v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila 12 novih projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 118.78 kB
Prenosov: 7x
Dodano: 27.05.2022 14:13
26.05.2022 380. DOPISNA SEJA VLADE RS 25. 5. 2022

Vlada RS je na  380. dopisni seji sprejela letošnji izvedbeni načrt Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 in razporedila sredstva državnega proračuna. Sprejela je tudi Poročilo o izpolnitvi naloge Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za pripravo predlogov za učinkovitejše varovanje državne meje, preprečevanje ilegalnih migracij in boju proti tihotapljenju ljudi ter se seznanila s Poročilom Sveta za vključevanje tujcev za leto 2020. Prav tako pa je Vlada RS sprejela Enaindvajseto poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji za leta 2017, 2018, 2019 in 2020 ter Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2021.

* * *


Ime datotke: 380_DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_25._5._2022.pdf
Velikost datoteke: 151.63 kB
Prenosov: 13x
Dodano: 26.05.2022 12:34
19.05.2022 378. DOPISNA SEJA VLADE 18.5.2022

Ljubljana, 18. 5. 2022 Vlada je na 378. dopisni seji med drugim sprejela Uredbo o pomožni policiji in Načrt razvoja raziskovalne infrastrukture 2030, sprejela je popravljen Akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027, seznanila se je z informacijo o podpisu tehničnega dogovora za izvedbo vaje Adriatic Strike 2022, ki bo potekala v Sloveniji med 23.5.2022 in 5.6.2022.


Ime datotke: 378._DOPISNA_SEJA_VLADE_18.5.2022.pdf
Velikost datoteke: 187.00 kB
Prenosov: 12x
Dodano: 19.05.2022 08:56
19.05.2022 377. SEJA VLADE 13.5.2022

Ljubljana, 13. 5. 2022 Vlada je na 377. dopisni seji med drugim izdala Uredbo o varstvenih območjih dediščine in sprejela Skupni kadrovski načrt (SKN) organov državne uprave za leti 2022 in 2023.


Ime datotke: 377._DOPISNA_SEJA_VLADE_13.5.2022.pdf
Velikost datoteke: 148.35 kB
Prenosov: 12x
Dodano: 19.05.2022 08:54
12.05.2022 376. SEJA VLADE 11.5.2022

Ljubljana, 12. 5. 2022 Vlada je na 376. dopisni seji izdala Uredbo o načinu ugotavljanja kriterijev za priznanje statusa splošno koristne organizacije cerkvi ali drugi verski skupnosti in za določitev višine namenske državne finančne pomoči za plačilo prispevkov zavarovanca za socialno varnost njihovih uslužbencev. Vlada je med drugim v načrt razvojnih programov uvrstila več projektov s področja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in sprejela mnenje, da določila zakonov, ki urejajo posvojitev otrok niso v neskladju z ustavo.


Ime datotke: 376._DOPISNA_SEJA_VLADE_11.5.2022.pdf
Velikost datoteke: 174.10 kB
Prenosov: 18x
Dodano: 12.05.2022 12:46
11.05.2022 375. DOPISNA SEJA VLADE 11.5.2022

Ljubljana, 11.5.2022 - Vlada se je na današnji 375. dopisni seji med drugim seznanila z informacijo o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju k programu Boxer v okviru OCCAR in soglašala s prevzemom finančnih obveznosti za izvedbo programa Boxer v breme proračunov 2022 do 2026, vlada je potrdila spremembo Odloka o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo.

 


Ime datotke:
Velikost datoteke: 118.78 kB
Prenosov: 14x
Dodano: 11.05.2022 15:16
11.05.2022 374. DOPISNA SEJA VLADE - 10.5.2022

Ljubljana, 10. 5. 2022 - Vlada je na 374. dopisni seji med drugim sprejela Strategijo slovenskega turizma 2022 – 2028, ponovno je uvedla najvišjo dovoljeno maloprodajno in veleprodajno ceno neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva, izdala je Uredbo o opravljanju obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov in Uredbo o spremembi Uredbe o požarni taksi, ki bo višja z oktobrom.


Ime datotke: 374._DOPISNA_SEJA_VLADE_10.5.2022.pdf
Velikost datoteke: 175.25 kB
Prenosov: 14x
Dodano: 11.05.2022 07:39
09.05.2022 373. DOPISNA SEJA VLADE, 7.5.2022

373. DOPISNA SEJA VLADE

Vlada je na  dopisni seji 7. 5. 2022, med drugim  sprejela spremembe Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 in imenovala direktorico Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.


Ime datotke: 373._DOPISNA_SEJA_VLADE_7.5.2022.pdf
Velikost datoteke: 152.47 kB
Prenosov: 12x
Dodano: 09.05.2022 12:45
06.05.2022 372. DOPISNA SEJA VLADE RS 5. 5. 2022

Vlada RS je na  372. dopisni seji, ki je potekala 5. 5. 2022, med drugim sprejela sklep o spremembah posebnega vladnega projekta za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine oziroma otroškega in šolskega dispanzerja in sklep, na podlagi katerega pomoč civilne zaščite pri oskrbi bolnikov s covidom-19 ni več potrebna. Prav tako je prerazporedila sredstva državnega proračuna, v Načrtu razvojnih programov 2022–2025 uvrstila dvema razvojnima projektoma v okviru programa Eurostars namenila pol milijona evrov in se seznanila z Informacijo o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU.

* * *


Ime datotke: 372._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_5._5._2022_01.pdf
Velikost datoteke: 126.48 kB
Prenosov: 25x
Dodano: 06.05.2022 09:27
29.04.2022 122. REDNA SEJA VLADE 28.4.2022


Vlada je na 122. redni seji, ki je potekala 28. 4. 2022, med drugim sprejela Program stabilnosti in Nacionalni reformni program za leto 2022. Podaljšala je trenutno veljavno Uredbo o trošarinah za energente in veljavnost Uredbe o določitvi zneska trošarine za električno energijo v  veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 je uvrstila 25 novih projektov ter spremenila 25 obstoječih projektov.


Ime datotke: 122._REDNA_SEJA_VLADE_28.4.2022.pdf
Velikost datoteke: 198.08 kB
Prenosov: 19x
Dodano: 29.04.2022 10:51
21.04.2022 366. DOPISNA SEJA VLADE RS 20. 4. 2022

Vlada RS je na 366. dopisni seji izdala Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov in z njo, zaradi visokih cen nafte na svetovnih trgih in vojne v Ukrajini ter zaradi zaščite najbolj ranljivih, podaljšala veljavnost sedaj veljavne uredbe za 30 dni.

V uredbi je predlagan enak način oblikovanja cen kurilnega olja, kakor v obdobju pred liberalizacijo cen KOEL aprila 2016. Cene se oblikujejo na podlagi predpisane metodologije v uredbi. Marža distributerjev je določena v absolutnem znesku in znaša 0,0600 eura/liter.

 

Ta uredba je začela veljati 21. aprila 2022.

 

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 118.78 kB
Prenosov: 29x
Dodano: 21.04.2022 11:18
14.04.2022 363. DOPISNA SEJ AVLADE RS 13. 4. 2022

Vlada RS je na  363. dopisni seji, ki je potekala 13. 4. 2022 med drugim določila višino povračila občinam zaradi povečanega nadzora meje, izdala Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 ter sprejela Letni načrt investicij za leto 2022 na podlagi Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031. Vlada RS je izdala tudi Uredbo o spremembah Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, prerazporedila sredstva državnega proračuna ter odprla novo proračunsko postavko pri Uradu Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov.

* * *


Ime datotke: 363._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_13._4._2022.pdf
Velikost datoteke: 160.75 kB
Prenosov: 36x
Dodano: 14.04.2022 09:50
08.04.2022 121. REDNA SEJA VLADE RS 7. 4. 2022

Vlada RS je na 121. redni seji, ki je potekala 7. 4. 2022, med drugim sprejela predlog Zakona o debirokratizaciji obdavčitve unovčenja virtualnih valut in izdala Uredbo o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter, Uredbo o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije ter Uredbo o varovanju tajnih podatkov. Vlada RS je izdala tudi Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 in  sprejela Letni program odprave posledic potresa v Posočju 12. julija 2004 za izvedbo v letu 2022 ter Poročilo o uvedbi začasne zaščite. Vlada RS je v veljavni Načrt razvojnih programov 2022 - 2025 Proračuna Republike Slovenije uvrstila projekt Zagotavljanje najnujnejših prostorskih pogoje in opreme za razvoj ljubiteljske, nevladne in mladinske kulturne dejavnosti v obdobju 2022 - 2027. Prav tak pa je Vlada RS sprejela stališče do predloga Evropske komisije “CARE”.

                                                       * * *


Ime datotke: 121._REDNA_SEJA_VLADE_RS_8.4.2022.pdf
Velikost datoteke: 213.86 kB
Prenosov: 30x
Dodano: 08.04.2022 09:22
05.04.2022 357. DOPISNA SEJA VLADE RS 4. 4. 2022

Vlada RS je na 357. dopisni seji, ki je potekala 4. 4. 2022, podala soglasje k amandmajem k predlogu Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom 2), ki ga je pripravila Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo.

 

Predlagani amandmaji sledijo mnenju Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora RS in so namenjeni predvsem izboljšanju predlaganega zakonskega besedila z vidika zagotavljanja večje jasnosti in določnosti.

 

S predlaganimi amandmaji se med drugim zagotavlja pravna podlaga, ki bo omogočala državno sofinanciranje satelitskega interneta, še zlasti za težje dostopna gospodinjstva, s čimer se bo spodbujala povezljivost.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 118.78 kB
Prenosov: 34x
Dodano: 05.04.2022 09:12
04.04.2022 120. REDNA SEJA VLADE RS 1. 4. 2022

Vlada RS je na 120. redni seji, ki je potekala 1. 4. 2022, med drugim izdala Uredbo o prenehanju uporabe Uredbe o podatkih registra nepremičnin, Uredbo o izračunu višine povračila dela stroškov občinam zaradi povečanega nadzora državne meje, Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter izdala Uredbo o dopolnitvah Uredbe o določitvi cen določenih naftnih derivatov. Vlada RS je tudi sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami 18. julija 2021, Akcijski načrt za leti 2022 in 2023 (AN22‒23) za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018‒2028 (ReNPDZ 18‒28) ter novo poslovno politiko Slovenskega regionalno razvojnega sklada. Vlada RS je odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu, sprejela Mnenje o izpolnjevanju zagotovil akreditacije sistema za operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Vlada RS je podprla predlog novele Zakona o socialnovarstvenih prejemkih in novele Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter potrdila celovito zaključno poročilo o posebnem vladnem projektu Predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021.

                                                        * * *


Ime datotke: 120._REDNA_SEJA_VLADE_RS_1.4.2022.pdf
Velikost datoteke: 209.12 kB
Prenosov: 40x
Dodano: 04.04.2022 08:34
25.03.2022 119. REDNA SEJA VLADE-24.3.2022

 

Vlada je na 119. redni seji med drugim sprejela uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije in Uredbo o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito.

                                                            *  *  *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 118.78 kB
Prenosov: 39x
Dodano: 25.03.2022 07:32
21.03.2022 349. DOPISNA SEJA VLADE RS 18. 3. 2022

Vlada RS je na  349. dopisni seji, ki je potekala 18. 3. 2022 določila besedilo predloga Zakona o upravljanju javnega potniškega prometa.

 


Ime datotke: 349._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_18._3._2022.pdf
Velikost datoteke: 116.21 kB
Prenosov: 36x
Dodano: 21.03.2022 08:06
18.03.2022 118. REDNA SEJA VLADE RS 17. 3. 2022

Vlada RS je na 118. redni seji sprejela predlog Zakona o elektronskih komunikacijah, sklep o ukrepih za izvajanje Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb in potrdila drugi paket ukrepov Strateškega sveta za digitalizacijo. Vlada RS je sprejela informacijo o izvajanju letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije v letih 2020 in 2021, prerazporedila sredstva državnega proračuna in določila kvote pravic porabe neposrednih proračunskih uporabnikov za drugo trimesečje 2022. Vlada RS je tudi sprejela spremembe sklepov o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje. Med drugim pa so bila sprejeta tudi štiri stališča, in sicer do osmega kohezijskega poročila o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji, k Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Strategija EU za standardizacijo - Določitev globalnih standardov v podporo odpornemu, zelenemu in digitalnemu enotnemu trgu EU, k predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/399 o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja ter predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o obravnavanju instrumentalizacije na področju migracij in azila (uredba o instrumentalizaciji).

* * *


Ime datotke: 118._REDNA_SEJA_VLADE_RS_17.3.2022.pdf
Velikost datoteke: 243.01 kB
Prenosov: 42x
Dodano: 18.03.2022 09:16
15.03.2022 346. DOPISNA SEJA VLADE RS 14. 3. 2022

Vlada RS je na 346. dopisni seji sprejela Uredbo o določitvi cen določenih naftnih derivatov in izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah. Sprejela pa je tudi odločitev, da se Slovaški republiki preko mehanizma Unije na področju civilne zaščite pošlje materialno pomoč.

* * *


Ime datotke: 346._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_14._3._2022.pdf
Velikost datoteke: 139.06 kB
Prenosov: 38x
Dodano: 15.03.2022 08:21
10.03.2022 117. REDNA SEJA VLADE RS 10. 3. 2022

Vlada RS je na 117. redni seji sprejela Poslovno politiko Eko sklada v obdobju od leta 2021 do leta 2025, predlog stališča Slovenije glede predloga sklepa Sveta o spremembi Sklepa 2020/2053 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije in stališče o predlogu vzpostavitve evropske enotne točke dostopa. Vlada RS je sprejela tudi poročilo nacionalne kontaktne točke o sodelovanju v Evropski migracijski mreži in sklep o začasni zaščiti za razseljene osebe iz Ukrajine. Prav tako pa je Vlada RS sprejela odgovor na pobudo interesne skupine Državnega sveta RS za določitev izjeme od karantene na domu, skrajšanje trajanja karantene in pomoč pri nakupu hitrih testov ter sprejela Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju pogajalskih skupin za pogajanja o normativnih in tarifnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev.

* * *


Ime datotke: 117._REDNA_SEJA_VLADE_RS_10.3.2022.pdf
Velikost datoteke: 246.32 kB
Prenosov: 40x
Dodano: 10.03.2022 08:51
07.03.2022 116. REDNA SEJA VLADE RS

Vlada RS je na 116. redni seji, ki je potekala 3. 3. 2022, med drugim sprejela Uredbo o določitvi sredstev elektronske identifikacije in uporabi centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis. Sprejela je tudi predlog stališča o evropski direktivi glede energijske učinkovitosti stavb in Mnenje o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji. Vlada RS pa je izdala tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

                                                       * * *


Ime datotke: 116._REDNA_SEJA_VLADE_RS_3.3.2022.pdf
Velikost datoteke: 178.28 kB
Prenosov: 44x
Dodano: 07.03.2022 09:03
25.02.2022 115. REDNA SEJA VLADE RS 24. 2. 2022

Vlada RS je na 115. redni seji, ki je potekala 24. 2. 2022, med drugim sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni in Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2021.

 

                                                     * * *


Ime datotke: 115._REDNA_SEJA_VLADE_RS_24.2.2022.pdf
Velikost datoteke: 163.76 kB
Prenosov: 47x
Dodano: 25.02.2022 08:38
24.02.2022 336. DOPISNA SEJA VLADE RS 23. 2. 2022

Vlada RS je na  336. dopisni seji izdala spremembo Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah. Vlada RS pa je sprejela tudi Odgovor na sklep o razglasitvi splošne stavke na področju vzgoje in izobraževanja, ki naj bi se začela 9. marca 2022 ter najave stavke nekaterih sindikatov javnega sektorja za 16. marec 2022.

 

* * *


Ime datotke: 336._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_23._2._2022.pdf
Velikost datoteke: 225.11 kB
Prenosov: 47x
Dodano: 24.02.2022 09:09
23.02.2022 335. DOPISNA SEJA VLADE RS 23. 2. 2022

Vlada RS je na  335. dopisni seji podala soglasje k predlogom amandmajev k predlogu Zakona o varstvu okolja in k predlogu novele Zakona o kmetijstvu.

 

                                                     * * *


Ime datotke: 335._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_23._2._2022.pdf
Velikost datoteke: 74.28 kB
Prenosov: 48x
Dodano: 23.02.2022 13:06
21.02.2022 332. DOPISNA SEJA VLADE RS 19. 2. 2022

Vlada je na  332. dopisni seji, ki je potekala 19. 2. 2022,  sprejela Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Ta določa ukrepe, ki so še potrebni za obvladovanje te bolezni.

* * *


Ime datotke: 332._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_19._2._2022.pdf
Velikost datoteke: 114.69 kB
Prenosov: 52x
Dodano: 21.02.2022 09:30
21.02.2022 114. REDNA SEJA VLADE RS 18. 2. 2022

Vlada RS je na 114. redni seji, ki je potekala 18. 2. 2022, seji izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 ter Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o skrajšanju časa trajanja karantene pri nalezljivi bolezni COVID-19.

 

                                                      * * *


Ime datotke: 114._REDNA_SEJA_VLADE_RS_18.2.2022.pdf
Velikost datoteke: 162.62 kB
Prenosov: 46x
Dodano: 21.02.2022 08:22
18.02.2022 331. DOPISNA SEJA VLADE RS 17. 2. 2022

Vlada je na  331. dopisni seji, ki je potekala 17. 2. 2022, podala soglasje k predlogom amandmajev k Predlogu novele Zakona o spodbujanju investicij in k predlogu Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu.

* * *


Ime datotke: 331._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_17._2._2022.pdf
Velikost datoteke: 70.09 kB
Prenosov: 47x
Dodano: 18.02.2022 08:05
17.02.2022 330. DOPISNA SEJA VLADE RS 16. 2. 2022

Vlada je na  330. dopisni seji, ki je potekala 16. 2. 2022, med drugim izdala Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah ter spremembo Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 ter sprejela Poslovni in finančni načrt za leti 2022 in 2023 Slovenskega regionalno razvojnega sklada. Vlada RS je tudi podala soglasje k predlogom amandmaja k predlogu Zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov, predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih, k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih, k predlogu amandmaja k Predlogu zakona o spremembi Zakona o divjadi in lovstvu. Prav tako pa je sprejela stališče do mnenja Državnega sveta RS k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-G).

* * *


Ime datotke: 330._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_16._2._2022.pdf
Velikost datoteke: 152.71 kB
Prenosov: 76x
Dodano: 18.02.2022 08:05
14.02.2022 326. DOPISNA SEJA VLADE RS 10. 2. 2022

Vlada je na 326. dopisni seji med drugim sprejela predlog Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, informacijo o trenutnem in prihodnjem izvajanju evropske kohezijske politike v Slovenije in program razvojnih spodbud za obmejna problemska področja.

* * *


Ime datotke: 326._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_10._2._2022.pdf
Velikost datoteke: 106.59 kB
Prenosov: 49x
Dodano: 14.02.2022 08:18
04.02.2022 113. REDNA SEJA VLADE RS 3. 2. 2022

Vlada RS je na 113. redni seji, ki je potekala 3. 2. 2022, določila besedilo novele Zakona o državni upravi in novele Zakona o spodbujanju investicij. Vlada RS je izdala tudi spremembe Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije, spremembe Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju ter Odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2022. Izdana je bila tudi Uredba o karti regionalne pomoči za 2022–2027, Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini ter Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19. Prav tako pa je Vlada določila izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in sprejela dopolnjena izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati za sklenitev Aneksa k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike.

* * *


Ime datotke: 113._REDNA_SEJA_VLADE_RS_3.2.2022.pdf
Velikost datoteke: 209.84 kB
Prenosov: 52x
Dodano: 04.02.2022 08:46
01.02.2022 323. DOPISNA SEJA VLADE RS 31. 1. 2022

Vlada RS je na 323. dopisni seji, ki je potekala 31. 1. 2022, izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

 

 

                                                       * * *


Ime datotke: 323._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_31.1.2022.pdf
Velikost datoteke: 154.05 kB
Prenosov: 49x
Dodano: 01.02.2022 08:13
31.01.2022 112. REDNA SEJA VLADE RS 29. 1. 2022

Vlada RS je na 112. redni seji, ki je potekala 29. 1. 2022, določila besedilo predloga Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, predloga Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu ter predloga Zakona o interventnih ukrepih za podporo trgu dela. Vlada RS pa je izdala tudi Uredbo o določitvi zneska trošarine za električno energijo in Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente.

* * *

 

 


Ime datotke: 112._REDNA_SEJA_VLADE_RS_30.1.2022.pdf
Velikost datoteke: 194.80 kB
Prenosov: 54x
Dodano: 31.01.2022 08:41
28.01.2022 111. REDNA SEJA VLADE RS 27. 1. 2022

Vlada RS je na 111. redni seji sprejela Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2022 in Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2022. Vlada RS je sprejela tudi Sklep o podaljšanju ukrepa pomoči za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje. Prav tako pa je Vlada RS začela z obravnavo ukrepov za zajezitev vpliva visokih cen energentov.

* * *


Ime datotke: 111._REDNA_SEJA_VLADE_RS_27.1.2022.pdf
Velikost datoteke: 176.44 kB
Prenosov: 55x
Dodano: 28.01.2022 08:52
21.01.2022 110. REDNA SEJA VLADE RS 20. 1. 2022

Vlada RS je na 110. redni seji določila besedilo predloga Zakona o dopolnitvi Zakona o nadzoru državne meje, besedilo predloga novele Zakona o kmetijstvu in izdala Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov. Vlada RS je sprejela odločitev o povečanje namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2020. Vlada RS je sprejela tudi posodobljen Akcijski program za alternativna goriva v prometu za leti 2022 in 2023 ter se seznanila s Poročilom o izvajanju Akcijskega programa za alternativna goriva v prometu v letu 2020.

* * *


Ime datotke: 110._REDNA_SEJA_VLADE_RS_20.1.2022.pdf
Velikost datoteke: 211.93 kB
Prenosov: 58x
Dodano: 21.01.2022 09:07
17.01.2022 321. DOPISNA SEJA VLADE RS 17. 1. 2022

Vlada RS je na današnji 321. dopisni seji izdala novelo Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 in novelo Odloka izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19.

Celoten povzetek 321. dopisne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 118.78 kB
Prenosov: 59x
Dodano: 17.01.2022 12:11
17.01.2022 320. DOPISNA SEJA VLADE RS 14. 1. 2022

Vlada je na 320. dopisni seji sprejela spremembo Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki določa, da oseba ki je ob vstopu v Slovenijo napotena v karanteno na domu, le te ne more več predčasno prekiniti z negativnim testom PCR.

Zaradi skrajšanja trajanja karantene na domu z deset na sedem dni je črtana možnost predčasne prekinitve karantene z negativnim testom PCR. Oseba, ki jo policija ob vstopu v Slovenijo napoti v karanteno na domu, karantene ne more več predčasno prekiniti z negativnim testom PCR in traja polnih sedem dni.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 118.78 kB
Prenosov: 63x
Dodano: 17.01.2022 08:13
14.01.2022 109. REDNA SEJA VLADE RS 13. 1. 2022

Vlada RS je na 109. redni seji določila besedilo predloga Zakona o cestah, besedilo predloga novele Zakona o gasilstvu in novele Zakona o varstvu pred požarom. Vlada RS je določila tudi besedilo predloga Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022 – 2030, sprejela Akcijski načrt za izvajanje resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027 v drugem triletnem obdobju ter podala soglasje Uradu za okrevanje in odpornost za dodatno prevzemanje in plačevanje obveznosti v letu 2022. Prav tako pa je Vlada RS sprejela Letno poročilo o dejavnosti in poslovanju Eko sklada za leto 2020.  

                                                     * * *


Ime datotke: 109._REDNA_SEJA_VLADE_RS_13.1.2022.pdf
Velikost datoteke: 211.65 kB
Prenosov: 55x
Dodano: 14.01.2022 08:56
10.01.2022 318. DOPISNA SEJA VLADE RS 7. 1. 2022

Vlada RS je na 317. dopisni seji, ki je potekala 7. 1. 2022, je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 ter sklep o določitvi trajanja karantene na domu pri nalezljivi bolezni COVID-19.

 

                                                           * * *


Ime datotke: 318._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_7.1.2022.pdf
Velikost datoteke: 193.83 kB
Prenosov: 70x
Dodano: 10.01.2022 08:48
07.01.2022 317. DOPISNA SEJA VLADE RS 6. 1. 2022

Vlada RS je na 317. dopisni seji izdala spremembo Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 in sprejela tri sklepe o podaljšanju že veljavnih ukrepov za izvajalce socialno varstvenih storitev institucionalno varstvo. Prav tako pa je Vlada RS sprejela tudi Strategijo digitalne transformacije gospodarstva, ki je del reformnih ukrepov v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

                                                        * * *


Ime datotke: 317._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_6.1.2022_01.pdf
Velikost datoteke: 218.53 kB
Prenosov: 102x
Dodano: 07.01.2022 08:48
03.01.2022 316. DOPISNA SEJA VLADE RS 31. 12. 2021

Vlada RS je na 316. dopisni seji, ki je potekala 31. 12. 2021, izdala Uredbo o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju turizma.

* * *


Ime datotke: 316._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_31.12.2021.pdf
Velikost datoteke: 156.36 kB
Prenosov: 63x
Dodano: 03.01.2022 09:58
03.01.2022 315. DOPISNA SEJA VLADE RS 30. 12. 2021

Vlada RS je na 315. dopisni seji, ki je potekala 30. 12. 2021, izdala Uredbo o razvojnih spodbudah za turizem, Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2022 in 2023, Uredbo o obnovljivih virih energije v prometu, Uredbo o spremembah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži ter Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta. Vlada RS pa je sprejela tudi sklepa o podaljšanju veljavnosti ukrepa iz 23. in 82. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19.

* * *


Ime datotke: 315._DOPISNA_SEJA_VLADE_RS_30.12.2021_01.pdf
Velikost datoteke: 174.65 kB
Prenosov: 65x
Dodano: 03.01.2022 10:13