Mesečni utrip

Išči
Po letu:
02.12.2019 MESEČNI UTRIP NOVEMBER 2019

Združenje občin Slovenije je pripravilo enajsto izdajo elektronskega glasila Mesečni utrip v letu 2019, v kateri boste našli veliko zanimivih informacij.

Najbolj aktualna tema je nedvomno povprečnina za prihodnji dve leti. Združenje občin Slovenije že vse od meseca julija izvaja veliko aktivnosti na tem področju in vse z namenom, da bi občine končno le dobile sredstva s katerimi bi lahko pokrile dejanske stroške v prihodnjih letih. Čeprav v veliko občinah tudi ta znesek ne bo zadostoval, pa je nedvomno povprečnina v višini 658,80 EUR za leto 2020 ter 668,10 EUR za leto 2021 tista, ki je korektna. Temu je pritrdil Odbor DZ RS za proračun in finance, žal pa temu niso sledili poslanci Državnega zbora. K vložitvi veta smo pozvali tudi Državne svetnike, kateri so nam prisluhnili in izglasovali veto na ZIPRS2021. Tako bo Državni zbor o zakonu moral še enkrat odločati.

V novembru so se že na 8. seji v letošnjem letu sestali člani Predsedstva ZOS in ponovno podprli izračune povprečnine.

Na svoji prvi seji pa so se sestali tudi člani Odbora ZOS za e-poslovanje in informacijske sisteme. Seje se je udeležil tudi predstavnik Ministrstva za javno upravo in se s člani pogovoril o razpisih GOŠO 4, RUNE in WiFi4EU.

Udeležili pa smo se tudi sestanka na Ministrstvu za kulturo, kjer je razprava potekala o predlogu Zakona o medijih, ki je bil v poletnih mesecih v javni obravnavi in je predvideval tudi obvezo za občine, in sicer v oblikovanju proračunske postavke, znotraj katere bi občine morale del sredstev nameniti tudi lokalnim medijem. Slednji pa bi imeli na to tudi možnost vpliva. No, na srečo, so na ministrstvu to namero opustili, tako da zakon teh določb ne bo vseboval.

Z delom pa je nadaljevala tudi vladna delovna skupina, ki je obravnavala predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin in nadaljnje korake pri oblikovanju Zakona o financiranju občin. Stvari ne tečejo tako kot smo si jih vsi želeli, vendar bo skupina z delom nadaljevala in se na naslednji seji sestala predvidoma v začetku meseca decembra.

Prav tako pa smo na pristojna ministrstva posredovali kar nekaj predlogov in mnenj, med drugim tudi na osnutek Stanovanjskega zakona.

V mesecu novembru smo za vas pripravili tri izobraževalne dogodke, v mesecu decembru pa se lahko udeležite dveh, in sicer:

  • Izvedba inventure v javnem sektorju, ki bo 2. 12. 2019 potekal na Ministrstvu za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana
  • Novosti portala javnih naročil in predstavitev portala e-revizija, ki bo 9. 12. 2019 potekal v dvorani Zdravniške zbornice Slovenije, Dunajska 162, Ljubljana.

* * *


Ime datotke: MU_november_2019_www.pdf
Velikost datoteke: 468.21 kB
Prenosov: 7x
Dodano: 02.12.2019 09:01
04.11.2019 MESEČNI UTRIP OKTOBER 2019

Ime datotke: MU_oktober_2019_www.pdf
Velikost datoteke: 563.34 kB
Prenosov: 24x
Dodano: 04.11.2019 12:26
01.10.2019 MESEČNI UTRIP AVGUST IN SEPTEMBER 2019

Ime datotke: MU_september_2019_www.pdf
Velikost datoteke: 367.43 kB
Prenosov: 62x
Dodano: 02.10.2019 07:57
01.08.2019 MESEČNI UTRIP JULIJ 2019

Ime datotke: MU_julij_2019_www.pdf
Velikost datoteke: 437.45 kB
Prenosov: 68x
Dodano: 01.08.2019 11:10
26.06.2019 MESEČNI UTRIP JUNIJ 2019

Na Združenju občin Slovenije smo za vas pripravili šesto izdajo elektronskega glasila Mesečni utrip.

V tokratnem Mesečnem utripu si lahko med drugim preberete več  o srečanju z Varuhom človekovih pravic, o dogajanju na področju predloga Zakona o vrtcih.

Predstavniki Združenja so se srečali z delegacijo županov iz Ukrajine, kjer so izmenjali delovanje občin v obeh državah in pogledali sistem financiranja občin.

Aktiven je bil tudi odbor ZOS za okolje, prostor, urbanizem in infrastrukturo, ki se je srečal na prvi seji in med drugim oblikoval smernice dela v tem mandatnem obdobju ter obravnaval aktualno predlagano zakonodajo.

 Vabimo vas, da aktivnosti ZOS in aktualno dogajanje s področja lokalne samouprave spremljate na spletni strani Združenja občin Slovenije. Če vas kateri od dogodkov posebej pritegne, nas pokličite na 01/230 6330, ali nam pišite na info@zdruzenjeobcin.si.


Ime datotke: MU_junij_2019_www__3_.pdf
Velikost datoteke: 366.53 kB
Prenosov: 77x
Dodano: 26.06.2019 12:12
31.05.2019 MESEČNI UTRIP MAJ 2019

Na Združenju občin Slovenije smo za vas pripravili že peto izdajo elektronskega glasila Mesečni utrip. V mesecu maju, ki je bil precej deževno obarvan, je potekalo veliko aktivnosti.

Tako si lahko v tokratnem Mesečnem utripu med drugim več preberete o aktivnostih vladne delovne skupine, ki se je v mesecu maju sestala na kar osmih sestankih. Z aktivnostmi bo nadaljevala tudi v mesecu juniju, ko bo pripravljeno končno poročilo.

Prav tako so se na tretji seji sestali člani Predsedstva Združenja občin Slovenije in oblikovali smernice dela v prihodnjih mesecih.

Na svojem drugem sestanku se je sestala
koordinacijska skupino za pripravo novele gradbenega zakona in zakona o urejanju prostora. Na tokratnem sestanku so obravnavali spremembe gradbenega zakona.

Na pristojne smo naslovili več dopisov z mnenji in pobudami. Tako smo na Vlado RS naslovili dopis, v katerem pozivamo pristojne, da občine aktivno vključijo v pripravo operativnih programov za naslednjo finančno perspektivo.

Ministrstvu za javno upravo smo poslali dopis, v katerem  naprošamo za posredovanje informacij oz. izračunov o posledicah povišanja stroškov dela na proračune občin. Namreč Vlada RS in reprezentativna združenja občin so konec leta 2018 podpisala dogovor o višini povprečnine v letu 2019.

Prav tako pa smo Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport poslalo pripombe k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Vabimo vas, da aktivnosti ZOS in aktualno dogajanje s področja lokalne samouprave spremljate na spletni strani Združenja občin Slovenije. Če vas kateri od dogodkov posebej pritegne, nas pokličite na 01/230 6330, ali nam pišite na info@zdruzenjeobcin.si.

* * *

 

 

 

 

 


Ime datotke: MU_maj_2019_www.pdf
Velikost datoteke: 369.25 kB
Prenosov: 61x
Dodano: 03.06.2019 09:20
29.04.2019 MESEČNI UTRIP APRIL 2019

Ime datotke: MU_april_2019_www.pdf
Velikost datoteke: 366.73 kB
Prenosov: 84x
Dodano: 03.06.2019 08:50
29.03.2019 MESEČNI UTRIP MAREC 2019

11. marca so se na 21. redni letni skupščini sestali županje in župani občin članic Združenje občin Slovenije in sprejeli poročilo o delu združenja v letu 2018, program dela in finančni načrt za leto 2019, imenovano pa je bilo tudi vodstvo ZOS za novo mandatno obdobje. Povabilu na skupščino se je odzval tudi minister za javno upravo Rudi Medved. S sprejetimi sklepi in stališči Skupščine ZOS smo seznanili tudi Vlado RS in pristojna ministrstva.

V mesecu marcu je z delom nadaljevala vladna delovna skupina za znižanje stroškov občinam. Odvili so se štirje sestanki, katerih sta se udeležili tudi predstavnici ZOS. Nekaj smo se dogovorili, veliko pa se bo še treba.
V aprilu se bodo sestanki nadaljevali s predstavniki ministrstev za zdravje, pravosodje ter gospodarski razvoj in tehnologijo. Prav tako pa bo v aprilu potekal sestanek z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, na katerem bodo pogovori tekli o konkretnih rešitvah, ki prinašajo manj stroškov občinam.

Z ministrom Rudijem Medvedom sta se sestali d
elegaciji Odbora regij in Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope. Razpravljali so o  poročilu opazovalne misije Sveta Evrope na zadnjih rednih lokalnih volitvah v Sloveniji, predsedovanju Republike Slovenije Svetu EU leta 2022 in o imenovanju nadomestnih članic in članov delegacij v primerih, ko jim je po rednih lokalnih volitvah prenehal mandat v občini.

Državni zbor je v mesecu marcu dvakrat odločal o noveli Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019. Ponovno odločanje je bilo potrebno, ker je Državni svet RS vložil veto na zakon.

Na pristojna ministrstva smo poslali tudi nekaj predlogov in pripomb na predlagano zakonodajo. Tako smo na MIZŠ poslali pripombe k predlogu Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, opozorili MF na težave občin pri nakupu premoženja agrarnih skupnosti in MP poslali pripombe k Predlogu zakona o varstvu osebnih podatkov.

Vabimo vas, da se v mesecu aprilu udeležite seminarja z naslovom  Procesni koraki pri občinskih javnih razpisih in najpogostejše napake pri poslovanju občin, ki ga pripravljamo v sodelovanju z Računskim sodiščem RS. Seminar bo 9. 4. 2019 potekal v dvorani Državnega sveta RS.

                                                       * * *


Ime datotke: MU_marec_2019_www__003_.pdf
Velikost datoteke: 422.46 kB
Prenosov: 89x
Dodano: 01.04.2019 11:53
04.03.2019 MESEČNI UTRIP FEBRUAR 2019

Pripravili smo drugo številko Mesečnega utripa, v kateri smo strnili pomembnejše informacije meseca februarja. Mesec februar smo pričeli s prvo sejo Predsedstva ZOS v novi sestavi. Člani predsedstva so pregledali delo preteklega leta in dali usmeritve za delo naprej. Velik del razprave pa je bil namenjen povečanju stroškov dela občin v letu 2019. Člani predsedstva so tako Vlado RS pozvali naj pristopi k povečanju povprečnine za leto 2019.

Z delom je pričela vladna delovna skupina za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin. V prvi fazi so občine posredovale skoraj 60 opozoril in predlogov za zakonske spremembe. Sedaj bomo združenja prečesala vse pripombe in prioritetno določile področja, ki so najbolj pereča. To bodo področja, kjer je zakonodaja določila občinam le obveznosti in so zgolj plačnice storitev, nimajo pa druge vloge in ne sodelujejo kot stranka v postopkih. S strani ZOS se je seje udeležila Mihaela Smrdel.

Poleg 1. seje vladne delovne skupine pa je potekalo tudi še nekaj drugih sestankov, ki smo se jih udeležili tudi predstavniki ZOS.  Tako je na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je potekal drugi sestanek delovne skupine za pripravo sprememb oz. dopolnitev Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Na sestanku so bile pregledane pripombe k predlogu Pravilnika, ki so jih oblikovala združenja občin na skupnem delovnem sestanku odborov združenj za šolsko in predšolsko vzgojo. Potekal je tudi je sestanek skupine za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, sestanek v zvezi z ureditvijo nadomestne parkirnine in sestanek, na katerem so združenjem občin predstavili možnost vključevanja  občinskih elektronskih vlog na državnih portalih – eUprava in SPOT (eVem).

V fazi sprejemanja se nahaja Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019. K predlogu je svoje mnenje podalo tudi Združenje občin Slovenije in ga poslalo Državnemu svetu RS. Ta je predlog rebalansa že zavrnil in hkrati napovedal tudi morebitni veto.

Prav tako pa smo se Združenju občin Slovenije, na podlagi pobud s strani občin članic združenja odločili, da pristojnim ministrstvom podamo predlog za spremembo Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

V mesecu februarju smo za vas pripravili dve izobraževanji, v mesecu marcu pa se lahko udeležite sledečih:

  • 8. 3. 2019 bo v dvorani Državnega sveta RS potekal seminar z naslovom »Javno računovodstvo«
  • 14. 3. 2019 bo v dvorani Državnega sveta RS potekal seminar z naslovom »Postopek do izdaje odločb«
  • 19. 3. 2019 bo v dvorani Ministrstva za kulturo potekal seminar z naslovom »Vloga in položaj nadzornega odbora občine«

Več si preberite TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 73x
Dodano: 04.03.2019 11:01
01.02.2019 MESEČNI UTRIP JANUAR 2019

Leto 2019 smo na Združenju občin Slovenije pričeli zelo aktivno. Izvedli smo 12 sej regijskih svetov, katerih namen je bil pregled dela ZOS v preteklem mandatnem obdobju in imenovanje predstavnikov regije v predsedstvo ZOS.

Župane in županje smo seznanili s ključnimi dosežki združenja v obdobju 2014-2018. Pohvalili so delo združenja in zavzemanje za interese občin članic. Veliko pohval pa smo prejeli na račun Skupne notrenjerevizijske službe, ki je bila ustanovljena v letu 2009.

Predsednik združenja Robert Smrdelj se je sestal z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandro Pivec in ministrom za javno upravo Rudijem Medvedom. Z ministrico Pivec je predsednik spregovoril o odprtih zadevah s področja kmetijstva in gozdarstva, ki zadevajo občine in kako stvari urediti na način, da bo bolje za vse strani. Z ministrom Medvedom pa sta se med drugim pogovorila o aktivnostih pri izvajanju zavez iz Dogovora o višini povprečnine za leto 2019, prihodnosti Strategije lokalne samouprave, uvedbi pokrajin in tudi o plačah v javnem sektorju. Prav tako pa je predsednik Smrdelj ministra Medveda povabil na letno Skupščino Združenja občin Slovenije, ki bo potekala 1. marca 2019.

Na Upravi za Združenje občin Slovenije je na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potekal sestanek, katerega namen je bil razprava o predlogu sprememb Zakona o zaščiti živali. Opozorili smo na občutno povečanje stroškov občin in pozvali k zagotovitvi dodatnih sredstev.

Državnemu zboru RS je združenje poslalo mnenje k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o gasilstvu. Opozorili smo na povečanje stroškov občin in zaprosili za zagotovitev dodatnih finančnih sredstev za kritje obveznosti občin oziroma prilagoditev višine povprečnine


V mesecu februarju smo za vas pripravili dve izobraževanji:

  • 12. 2. 2019 bo v dvorani Državnega sveta RS potekal seminar z naslovom »FIDIC pogodbe za občine«
  • 19. 2. 2019 bo v dvorani Državnega sveta RS potekal seminar z naslovom »DDV pri poslovanju občin in aktualne spremembe«

Celoten Mesečni utrip je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 205x
Dodano: 01.02.2019 15:14