Mesečni utrip

Išči
Po letu:
01.10.2020 MESEČNI UTRIP AVGUST-SEPTEMBER 2020

Po mesecu dni poletnega premora, smo za vas pripravili obširnejšo številko elektronskega glasila Mesečni utrip.

Podpisan je dogovor o višini povprečnine za leti 2021 in 2022. Ta bo v letu 2021 znašala 628,20€, za leto 2022 pa je kot izhodišče določen znesek 628,20€.

Podpisan pa je bil še en sporazum, in sicer je ZOS z Ministrstvom za obrambo podpisal sporazum o sodelovanju in podpori projektu uvrščanja vsebin in pridobivanja sredstev za področje zaščite, reševanja in pomoči v dokumentih

evropske kohezijske politike 2014 – 2020, programske dokumente večletnega finančnega okvirja 2021 – 2027 in programe instrumenta za okrevanje – NextGeneration (NG EU), katerega je v imenu Združenja občin Slovenije podpisal predsednik Robert Smrdelj.

Zaradi razmer povezanih s koronavirusom COVID-19 in skladno s priporočili pristojnih, smo na Združenju občin Slovenije pristopili k izvajanju dopisnih sej delovnih teles. Tako smo izvedli dve dopisni seji Predsedstva Združenja občin Slovenije. Na tretji dopisni seji so člani potrjevali predlog Sporazuma o skupnem sodelovanju in podpori projektu uvrščanja vsebin in pridobivanja sredstev za področje zaščite, reševanja in pomoči v dokumentih evropske kohezijske politike 2014 – 2020, programske dokumente večletnega finančnega okvirja 2021 – 2027 in programe instrumenta za okrevanje – NextGeneration (NG EU). Na četrti seji pa so člani predsedstva odločali o podpisu Dogovora o višini povprečnine za leti 2021 in 2022. Člani Odbora za okolje, prostor, urbanizem, promet in komunalno infrastrukturo so obravnavali predlog Gradbenega zakona. Pripombe in stališča k predlogu zakona, smo tudi že posredovali Ministrstvu za okolje in prostor. Članice Odbora za socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in ostale družbene dejavnosti pa so obravnavale predlog  Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je v javni obravnavi do 5. oktobra 2020. Na Združenju občin Slovenije predloge in pripombe občin sprejemamo do 2. oktobra 2020.

V avgustu in septembru se je zvrstilo kar nekaj pomembnih sestankov in srečanj. Tako so se predstavniki Vlade RS na Brdu pri Kranju sestali z župani na temo črpanja evropskih sredstev. Pojasnili so, da ima Slovenija do leta 2030 prek treh različnih mehanizmov na voljo 12 milijard evrov. Župani, ki jih posebej veselita obljubljena debirokratizacija in boljša komunikacija, pa so izpostavili konkretne težave pri pripravi projektov.

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo potekal informativni sestanek, na katerem je bila predstavljena vsebina osnutka predloga novega Zakona o gostinstvu. Sestanka se je s strani Odbora ZOS za turizem udeležila gospa Majda Gazvoda.

Strateški svet za debirokratizacijo, v kateri sodeluje tudi predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj, je za vlado pripravil nabor predlogov ukrepov na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju, ki so usmerjeni v poenostavitev poslovanja in v nekaterih primerih nižje davke.

28. septembra 2020 je potekala 2. seja Delovne skupine za lokalno samoupravo, na dnevnem redu katere je bila priprava proračuna RS za prihodnji dve leti in z njim povprečnina, razprava o predlogu Zakona o finančni razbremenitvi občin, sofinanciranju skupnih občinskih uprav, razpisu za sofinanciranje pametnih mest, priprava novele Zakona o lokalnih volitvah in imenovanje delegacije v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti. Seje sta se udeležila tudi predsednik ZOS Robert Smrdelj in podpredsednik mag. Marko Diaci.

Podanih je bilo kar nekaj pobud in mnenj, med drugim predlog višine povprečnine za prihodnji dve leti ter pripombe k predlogu Gradbenega zakona.

V dveh mesecih smo za zaposlene na občinskih upravah in za drugo zainteresirano javnost organizirali pet spletnih seminarjev. Za vas pa smo že razpisali sledeča izobraževanja:

• Konkretno o izvajanju pogodb o javnem naročanju in epidemija COVID-19 – 8. 10. 2020

• Ureditev varstva osebnih podatkov zaposlenih po GDRP – 15. 10. 2020ember 2020

• Prepoznavanje mobina na delovnem mestu in njegovo preprečevanje – 20. 10. 2020

• Razlastitve in lastninske pravice – 21. 10. 2020

• Pregled stanja po uveljavitvi Gradbenega zakona – 22. 10. 2020

• Učinkovita komunikacija in reševanje konfl iktov – 12. 11. 2020

• Pravilna priprava akta o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest, izdelava kadrovskega načrta ter

zgledna ureditev kadrovskih map in drugih kadrovskih evidenc – 26. 11. 2020

• Pravilna izvedba inventure v občinah – 15. 12. 2020

Vabimo vas, da aktivnosti ZOS in aktualno dogajanje s področja lokalne samouprave spremljate na spletni strani Združenja občin Slovenije.

Če vas kateri od dogodkov posebej pritegne ali imate kakršnokoli vprašanje, nas pokličite na 01/230 63 32 ali nam pišite na info@zdruzenjeobcin.si.

Želimo vam prijetno branje in ostanite zdravi.


Ime datotke: MU_avgust-september_2020_www.pdf
Velikost datoteke: 1652.90 kB
Prenosov: 20x
Dodano: 01.10.2020 12:11
03.08.2020 MESEČNI UTRIP JULIJ 2020

Za nami je prvi počitniški mesec, ki je bil na Združenju občin Slovenije precej aktiven. Tako so se na svoji 2. redni seji v letu 2020 sestali člani Predsedstva Združenja občin Slovenije in med drugim že oblikovali tudi predlog višine povprečnine za prihodnji dve leti, in sicer 673,62€ za leto 2021 ter v letu 2022 v višini 673,62€ plus dvig plač v letu 2022.

21. julija so voditelji držav EU sprejeli večletni finančni okvir EU za obdobje 2021 - 2027 in inštrument okrevanja po epidemiji COVID-19. Slovenija bo tako v prihodnjih sedmih letih iz celotnega svežnja prejela 10,5 milijarde evrov, od tega na 6,6 milijarde evrov nepovratnih sredstev. V prihodnjih sedmih letih naj bi Slovenija v okviru svoje nacionalne ovojnice prejela 2,9 milijarde evrov na področju kohezijske politike in 1,6 milijarde evrov sredstev v okviru skupne kmetijske politike in še dodatnih 350 milijonov evrov za Zahodno Slovenijo. Kohezijska regija Vzhodna Slovenija bo upravičena do trinajst odstotkov več sredstev, kot jih prejema v obstoječem finančnem obdobju.

Predstavniki ZOS so se udeležili tudi drugih sestankov, med drugim sestanka na okoljskem ministrstvu na temo novele Stanovanjskega zakona in delovnega sestanka na temo priprave Resolucije o nacionalnem programju izobraževanja odraslih za obdobje 2021-2030.

Pristojnim ministrstvom smo poslali več predlogov in pripomb. Med drugim predloge za odpravo birokratskih ovir, ki ne samo, da pomenijo veliko izgubo časa, pomenijo tudi finančne obremenitve za občine. Ministrstvu za javno upravo smo poslali predloge sprememb in dopolnitev Zakona o finančni razbremenitvi občin. Da je sprejetje zakona več kot nujno, smo v letošnjem letu pristojne že večkrat opozorili

Podali smo tudi pripombe na predlog sprememb Zakona o vrtcih, ki med drugim predvideva uvedbo brezplačnega vrtca za drugega in vse naslednje otroke iz istega gospodinjstva, ki istočasno obiskujejo vrtec ter večji nadzor nad delovanjem zasebnih vrtcev. Oboje na ZOS pozdravljamo.

Tudi v juliju smo z veliko intenzivnostjo nadaljevali z izvajanjem spletnih seminarjev. Tako smo v juliju izvedli tri izjemno uspešne seminarje.

Za vas smo že razpisali sledeča izobraževanja:

                                                                     * * *


Ime datotke: MU_julij_2020_www.pdf
Velikost datoteke: 530.25 kB
Prenosov: 53x
Dodano: 03.08.2020 10:53
01.07.2020 MESEČNI UTRIP JUNIJ 2020

Za vas smo pripravili novo, že šesto letošnjo številko Mesečnega utripa. Še vedno je precej pozornosti usmerjene k preprečevanju širitve koronavirusa COVID-19, blaženju posledic epidemije in okrevanju gospodarstva.

Kar nekaj aktivnosti pa je potekalo tudi na Združenju občin Slovenije. Tako so bili s strani ZOS v vladno delovno skupino za lokalno samoupravo imenovani trije predstavniki, in sicer predsednik ZOS Robert Smrdelj in oba podpredsednika mag. Marko Diaci in Uroš Brežan. Delovna skupina se je že sestala in obravnavala tudi vsebino predloga Zakona o fi nančni razbremenitvi občin.

Da je sprejem predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin nujen, smo predsednika Državnega zbora RS v mesecu juniju opozorila vsa tri združenja občin.

Sredi junija je potekal sestanek Strateškega sveta za debirokratizacijo, katerega člani so tudi predstavniki občin.

Na delovni skupini je bilo dogovorjeno, da občine posredujejo predloge za odpravo birokratskih ovir na vseh področjih svojega delovanja.

V začetku junija je na Upravi RS za zaščito in reševanje potekal sestanek, katerega tema je bila predstavitev aktivnosti za realizacijo izplačila dodatka, ki izhaja iz Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19. Združenje občin Slovenije je pristojne zaprosilo za pripravo jasnih in nedvoumnih navodil kako naj občine postopajo pri izvajanju določb 66. člena ZIUOOPE in na kakšen način se bo sredstva za dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve tudi črpalo. URSZR je že pričela z izvajanjem aktivnosti.

Izvedeni pa so bili tudi trije spletni seminarji. Povratne informacije s strani udeležencev so odlične, tako da bomo z izvajanjem spletnih izobraževanj nadaljevali tudi v poletnih mesecih. Pripravljamo pa seveda tudi izvedbe klasičnih seminarjev »v živo«.

Za vas smo že razpisali sledeča izobraževanja:

  • Postopki zaposlovanja v lokalni skupnosti z izvedbo zaposlitvenega razgovora – 7. 7. 2020
  • Javno računovodstvo znotraj javnih fi nanc – 9. 9. 2020
  • Nomotehnika teoretično in praktično – 17. 9. 2020

Celoten Mesečni utrip je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 102.40 kB
Prenosov: 39x
Dodano: 01.07.2020 10:10
01.06.2020 MESEČNI UTRIP MAJ 2020

Za vas smo pripravili peto številko glasila Mesečni utrip. Mesec maj se je končal z 80 dnevnim obdobjem epidemije s COVID-19, katera je bila v Sloveniji razglašena 12. 3. 2020. V tem času je bilo uvedenih veliko ukrepov in omejitev, ki pa so se v mesecu maju postopoma začela sproščati.

S 1. 5. 2020 je pričel veljati Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), ki v 32. členu spreminja višino povprečnine na 623,96 eura. V 49. členu pa dopolnjuje 35. člen Zakona o lokalni samoupravi tako, da omogoča sklicevanje videokonferenčne seje občinskega sveta. Člen se uporablja neposredno, zanj ni treba spreminjati poslovnika občinskega sveta.

V mesecu maju je potekala prva dopisna Skupščina Združenja občin Slovenije od njegove ustanovitve dalje. Da bo tokratna skupščina potekala dopisno, je na svoji drugi dopisni seji odločilo Predsedstvo Združenja občin Slovenije. Tej odločitvi pa je botrovala epidemija COVID-19. 

Konec meseca maja je bil sprejet tretji protikorona paket. Združenje občin Slovenije je k Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) podalo dva amandmaja in bili smo uspešni. Tako je med sprejetimi ukrepi je tudi dvig zadolževanja občin iz 8% na 10% in sprememba 86.a člana ZLS, ki omogoča, da ste županje in župani lahko v organih združenja. Temu je oporekala KPK. 

V mesecu maju smo bili resnično aktivni in podali vrsto predlogov in sprememb, tudi imenovanj v delovne skupine.

Prav tako smo izvedli tri uspešne spletne seminarje. Izkazalo se je, da gre za resnično praktično obliko izobraževanja, ki zaposlenim za občinam prihrani izredno veliko dragocenega časa, saj se jim ni treba nikamor peljati. Prejeli smo vrsto pozitivnih odzivov, zato bomo spletne seminarje organizirali tudi v prihodnje.

Za vas v prihajajočem mesecu načrtujemo sledeči izobraževanji:

  • Učinkovita komunikacija in reševanje konfliktov4. 6. 2020 
  • Oblikovna (Ne)usklajenost in obveznost pravilne uporabe zastav v občinah v Sloveniji – 15. 6. 2020

* * *


Ime datotke: MU_maj_2020_www_01.pdf
Velikost datoteke: 516.19 kB
Prenosov: 60x
Dodano: 02.06.2020 08:51
04.05.2020 MESEČNI UTRIP APRIL 2020

Za vas smo pripravili novo številko glasila Mesečni utrip, ki je tudi tokrat zapolnjena predvsem z vsebinami povezanimi z epidemijo COVID-19. Seveda pa so na voljo tudi druge koristne informacije.

Državni zbor RS je na 35. izredni seji s 54 glasovi za in 1 proti potrdil Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, ki prinaša tudi zvišanje povprečnine na 623,96 evra. Zvišanje bo veljajo za nazaj, od 1. januarja dalje, razliko pa bodo občine prejele do konca maja. To je vsekakor dobra novica, bo pa treba vložiti še veliko truda za dosego drugih, še večjih sprememb.

V začetku aprila je na Brdu pri Kranju potekalo srečanje vladne delovne skupine za lokalno samoupravo, katero vodi minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Delovna skupina je začela s pripravami predlogov dopolnitev že sprejetega Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (PKP#1) ter s pripravo predlogov za naslednje svežnje ukrepov. Razpravljali pa so tudi o dvigu povprečnine. Srečanja se je udeležil tudi predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj.

Na Vlado RS in pristojna ministrstva smo naslovili več vprašanj, pobud in predlogov, ki smo jih prejeli s strani občin in se nanašajo na soočenje in ukrepanje ob različnih situacijah v času epidemije s korona virusom COVID-19.

Nekaj pobud je bilo s strani pristojnih upoštevanih in tudi vključenih v predloge interventnih zakonov za blažitev posledic epidemije s korona virusom COVID-19. V kolikor imate še kakšno vprašanje, dilemo kako postopati v določeni situaciji, nam le-to pošljite na elektronski naslov info(at)zdruzenjeobcin.si.

Pristopili smo k organizaciji spletnih izobraževanj in smo v mesecu aprilu že izvedli spletno klepetalnico, h kateri ste predstavniki občin pristopili zelo aktivno. S spletnim načinom izobraževanj bomo nadaljevali tudi v prihodnjih mesecih. Zaenkrat načrtujemo izvedbo sledečih:

Želimo vam prijetno branje.

* * *


Ime datotke: MU_april_2020_www.pdf
Velikost datoteke: 517.24 kB
Prenosov: 92x
Dodano: 04.05.2020 19:41
01.04.2020 MESEČNI UTRIP MAREC 2020

Ime datotke: MU_marec_2020_www__002_.pdf
Velikost datoteke: 444.34 kB
Prenosov: 191x
Dodano: 01.04.2020 14:45
02.03.2020 MESEČNI UTRIP FEBRUAR 2020

Za vas smo pripravili drugo izdajo Mesečnega utripa v letu 2020. Čeprav je mesec februar najkrajši mesec v letu, je potekalo kar nekaj aktivnosti.

V začetku meseca februarja smo izdali novo številko tiskanega glasila Združenja občin Slovenije, ki ste ga občine že prejele na svoje naslove, dostopen pa je tudi na spletni strani Združenja občin Slovenije.

Tako so se na svoji prvi seji v letu 2020 sestali člani Predsedstva Združenja občin Slovenije in oblikovali smernice dela v letošnjem letu.

Poslanke in poslance smo pozvali, da še pred oblikovanjem nove vlade sprejmejo Zakon o finančni razbremenitvi občin, ki bi občinam prinesel prihranke v predvideni višini 31 milijonov evrov.

Na zadnji seji se je sestala tudi vladna delovna skupina za znižanje stroškov občin, katere se je udeležila tudi predstavnica Združenja občin Slovenije Mihaela Smrdel. Na svoji prvi seji pa so se sestali tudi člani Delovne skupine za pripravo predloga Resolucije o Nacionalnem programu socialnega varstva v Sloveniji za obdobje 2021-2027. Na sestanku je razprava potekala o izvajanju sedanje Resolucije o Nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 in o ciljih nove resolucije.

Oblikovali smo pripombe na predlog novele Zakona o zaščiti živali ter na Ministrstvo za okolje in prostor poslali pripombe k predlog Uredbe o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane.

Županje in župani občin so koalicijske stranke pozvali k tvornemu sodelovanju in k umestitvi lokalne samouprave na listo prioritet v novi koalicijski pogodbi. Spomnili so, da je pomembna politika sodelovanja in ne izključevanja. Koalicijske stranke nove Vlade RS so že podpisale koalicijsko pogodbo in veseli nas, da ta med drugim predvideva tudi dvig povprečnine.


Ime datotke: MU_februar_2020_www.pdf
Velikost datoteke: 485.22 kB
Prenosov: 90x
Dodano: 03.03.2020 10:34
03.02.2020 MESEČNI UTRIP JANUAR 2020

Ime datotke: MU_januar_2020_www.pdf
Velikost datoteke: 439.19 kB
Prenosov: 97x
Dodano: 03.02.2020 13:47