Mesečni utrip

Išči
Po letu:
26.04.2017 MESEČNI UTRIP APRIL 2017

Vlada RS je potrdila predlog novele Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018 ter z njim predlagala prilagoditev višine povprečnine za leto 2017 na 533,50 evrov ter ga poslala v potrditev Državnemu zboru RS. V Združenju občin Slovenije s predlagano povprečnino nismo zadovoljni. V skladu z odločitvijo predsedstva ZOS na seji, ki se je 19. aprila odvila v Trbovljah, predlagamo povprečnino v višini 547,50 evrov za leto 2017 ter dobrih 562 evrov za 2018. Opozarjamo, da obseg sredstev občinam ne sledi vedno novim oziroma vedno večjemu obsegu obstoječih zakonskih nalog in njihovemu financiranju. V luči podhranjenosti občinskih financ in glede na ugodne gospodarske razmere je zvišanje povprečnine še toliko bolj utemeljeno. Predlagamo tudi ponovno spremembo glede namena porabe investicijskega transfera iz 21. člena ZFO-1, saj Ministrstvo za finance namreč vztrajno zavrača porabo sredstev za poplačilo kreditov. Predsedstvo ZOS se je opredelilo tudi do aktualnih zakonodajnih predlogov. Zahtevamo upoštevanje pripomb občin in nadaljnja usklajevanja. Vlado RS pa smo pozvali k iskanju sistemskih rešitev glede urejanja lastništva javnih cest. Pisno smo se opredelili do predlogov sprememb predpisov s področja lokalne samouprave: 26. člen ZFO-1, zakonov o lokalni samoupravi in lokalnih volitvah. Ponovno smo se opredelili  tudi do predloga nove Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju. Na MIZŠ smo nadaljevali sicer redne pogovore med ministrstvom in predstavniki občin. Aprilska razprava je bila namenjena razmisleku o ureditvi šolskih prevozov otrok, državna sekretarka pa je podala tudi informacije glede aktualnih zakonodajnih predlogov. V pripravi in obravnavi so številni zakoni in podzakonski akti. Vabljeni, da se z njimi seznanite in tudi podate morebitne pripombe.

 

V aprilu smo izvedli tri izobraževanja, maja pa za vas med drugim organiziramo:

 

 • 11. maja bo v sejni sobi ZOS delavnica Kadrovske evidence, kadrovski načrt, disciplinski postopek in inšpekcija za delo v lokalni samoupravi,
 • 23. maja bo v dvorani Državnega sveta RS Predstavitev smernic za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev in smernic za javno naročanje gradenj,
 • 25. maja bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Mobing: vzroki, posledice in rešitve,
 • 30. maja bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Obvladovanje težavnih strank. 

Ime datotke: MESECNI_UTRIP_APRIL_2017.pdf
Velikost datoteke: 319.31 kB
Prenosov: 26x
Dodano: 26.04.2017 12:56
31.03.2017 MESEČNI UTRIP MAREC 2017

Ministrstvo za javno upravo nadaljuje s prenovo zakonodaje s področja lokalne samouprave. V februarju so nam predstavili predloge sprememb Zakona o financiranju občin, v okviru katerih je zelo problematičen člen, ki ureja sofinanciranje delovanja skupnih občinskih uprav. Tudi na novo besedilo predloga 26. člena ZFO-1 so se usule številne kritike. V pripravi so tudi predlogi sprememb Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o lokalnih volitvah. Po sestanku v prvi polovici marca, ko smo izpostavili problematičnost predlaganih določb, pričakujemo, da bo ministrstvo pripravilo nova besedila členov.

Ministrica za delo je predstavnikom združenj občin predstavila reorganizacijo centrov za socialno delo ter s predlog o načinu predstavništva lokalnih skupnosti v upravljanju CSD-jev po uvedbi reorganizacije. Menimo, da določen način sodelovanja med lokalnimi skupnostmi in CSD je potreben, vendar ostaja odprto vprašanje, na kakšen način to sodelovanje najbolj smotrno urediti.

Ministrstvo za javno upravo nadaljuje s prenovo uslužbenske zakonodaje: tokrat so nam predstavili predlog sprememb Uredbe o  plačah direktorjev v javnem sektorju.

Odbor ZOS za družbene dejavnosti je obravnaval aktualno predlagano zakonodajo in pripravil pripombe na Predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Predlog zakona o izobraževanju odraslih ter predlog sprememb Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Do vseh predlogov smo v ZOS zelo kritični, saj prinašajo nove naloge in finančne obveznosti za občine. Pisne pripombe so bile  ali še bodo posredovane ministrstvom.

Slovenski delegaciji sta se udeležili rednih zasedanj Odbora regij oz. Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti.

V marcu smo izvedli delavnico in dva seminarje, izveden je bil posvet skupnih občinskih uprav, aprila in maja pa za vas med drugim organiziramo:

 

 • 4. aprila bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Izdelava uporabnega načrta promocije zdravja na delovnem mestu,
 • 19. aprila bo v Avstrija trend hotelu posvet Izvajanja Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti,
 • 20. aprila bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Odpoved pogodbe o zaposlitvi in odškodninska odgovornost javnih uslužbencev in funkcionarjev,
 • 24. aprila bo v sejni dvorani Ministrstva za infrastrukturo seminar Čari protokola – priprava na poslovni in slavnostni dogodek,
 • 23. maja bo v dvorani Državnega sveta RS predstavitev Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev in smernice za javno naročanje gradenj.

Ime datotke: MESECNI_UTRIP_MAREC_2017.pdf
Velikost datoteke: 482.68 kB
Prenosov: 25x
Dodano: 31.03.2017 14:10
28.02.2017 MESEČNI UTRIP FEBRUAR 2017

Po dveh usklajevalnih sestankih v januarju nam je Ministrstvo za finance v začetku februarja sporočilo znesek prilagoditve višine povprečnine za leto 2017 zaradi učinkov plačnega dogovora med Vlado RS in sindikati javnega sektorja. Predlagajo dodatnih 3,5 evrov za celotno leto 2017. V ZOS z navedenim nismo zadovoljni. Med drugim smo opozorili na številne ukrepe, ki so v zadnjih letih povečevali stroške občinam in se niso odrazili v povprečnini. Predlagana povprečnina je občutno prenizka, da bi krila stroške občinam iz naslova izvajanje zakonskih nalog. Zahtevamo prilagoditev višine povprečnine tudi za leto 2018. Sredi februarja se je iztekla  javna obravnava predloga novele Zakona o financiranju občin. V ZOS ne moremo pristati na spremembe formule primerne porabe, s katero bi se prerazporejala sredstva v škodo šibkejšim občinam, niti ne pristajamo na spremembe, ki bi občinam zmanjševale obseg sredstev za sofinanciranje skupnih občinskih uprav. Glede slednjega je bil izveden tudi že delovni sestanek. MJU vztraja na spremembah sistema sofinanciranja skupnih občinskih uprav, zato smo iskali smo variante še sprejemljivih prilagoditev. V ZOS smo predlagali, da se v predlog ZFO-1 vključi poenostavitev postopka porabe sredstev za sofinanciranje investicij. V pripravi so spremembe Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o lokalnih volitvah. Predlagane rešitve si lahko preberete v nadaljevanju. Predsedstvo ZOS se je februarja sestalo na prvi redni seji v 2017. Obravnavani so bili aktualni zakonodajni predlogi. Ob informaciji, da se bo spreminjal Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ZOS poziva k prilagoditvi programskih dokumentov finančne perspektive 2014-2020 na način, da se zagotovijo sredstva za investicijske potrebe lokalnih skupnosti. V februarju so se odvili tudi številni sestanki. Na Ministrstvu za javno upravo smo skupaj s predstavniki različnih ministrstev iskali rešitve glede subvencioniranja najemnin, problematična je obveznost sporočanja podatkov o najemninah Fursu. Ministrstvo za obrambo nam je predstavilo osnutek novega Zakona o gasilstvu, usklajevanja s posameznimi deležniki se bodo nadaljevala v marcu. Poleg že zgoraj omenjenih zakonodajnih predlogov so bile ponovno podane pripombe na predlog novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, glede predloga novega Zakona o javnih financah zahtevamo dodaten usklajevalni sestanek. Podane so bile pripombe na predlog novele Zakona o socialnem varstvu, ki predvideva reorganizacijo centrov za socialno delo. Člani slovenskih delegacij v Odboru regij in Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti so se udeležili zasedanj ter v njih tudi aktivno sodelovali.

V februarju smo izvedli tri seminarje, marca in aprila pa za vas med drugim organiziramo:

 

 • 9. marca bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v letu 2017,
 • 14. marca bo v dvorani Državnega sveta RS predstavitev novega Zakona o lekarniški dejavnosti,
 • 22. marca bo v Novi Gorici X. posvet delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji,
 • 23. marca bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Obdavčitev občin in javnih zavodov,
 • 4. aprila bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Izdelava uporabnega načrta promocije zdravja na delovnem mestu. 

Ime datotke: MESECNI_UTRIP_FEBRUAR_2017.pdf
Velikost datoteke: 327.87 kB
Prenosov: 41x
Dodano: 28.02.2017 13:39
31.01.2017 MESEČNI UTRIP JANUAR 2017

Za nami je prvi mesec leta 2017, ki pa ga je zaznamovalo zelo pestro dogajanje. Zavrnitev novele Zakona o lokalni samoupravi in odpoklica župana po drugem glasovanju v Državnem zboru nas navdaja z zadovoljstvom. Veliko truda in vztrajnosti je bilo potrebnega, številni medijski  nastopi, pisni pozivi, udeležbe na sejah delovnih teles DZ, protest županov v DZ, pisma poslancem in še mnogo drugega je poslance le nagnilo k trezni odločitvi in zavrnitvi zakona. (Redne) volitve tako ostajajo temeljni preizkusni kamen županovega dela.

 

Z manj optimizma nas navdajajo ponovni pogovori o povprečnini. Vlada je pripravljena povprečnino prilagoditi le za finančne učinke dogovora s sindikati, ob tem pa vedno znova presliši, da je osnovna težava prenizka povprečnina in da je to, kar bo dodala za plače, le drobiž. Nič bolje ne kaže s predlogom novele Zakona o financiranju občin: sprememba enačbe izračuna primerne porabe ne bo rešila osnovne težave, to je, da povprečnina ne sledi stroškom, ki jih občine imajo z izvajanjem zakonskih nalog. Tudi sprememba sistema sofinanciranja skupnih občinskih uprav bo po mnenju ZOS dala nasprotne učinke od želenih. ZOS bo zato podal negativno mnenje na novelo ZFO-1.

 

Na MOP smo usklajevali dve ključni odprti vprašanji nove prostorske in gradbene zakonodaje, in sicer vprašanje trenutka odmere komunalnega prispevka in vprašanje izvajanja nadzora nad t.i. enostavnimi objekti. Tudi predlog novega Zakona o javnih financah je bil še deležen usklajevanj in popravkov, prav tako predlog novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Spremembe se pripravljajo tudi na področju izobraževanja ter na področju uslužbenske zakonodaje, na sestanku smo usklajevali delovna mesta občinskih redarjev.

 

V januarju smo izvedli delavnico in dva seminarja, februarja im marca pa za vas med drugim organiziramo:

-       6. februarja bo v veliki dvorani Slovenijalesa seminar Čari protokola – priprava na poslovni in slavnostni dogodek (zasedeno),

-       9. februarja bo v dvorani Državnega sveta RS osvežitveni seminar na temo Zakona o splošnem upravnem postopku,

-       16. februarja bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Konkretno o koriščenju sredstev po ZFO-1 v letu 2017 in najpogostejše nepravilnosti pri dosedanjem izvajanju,

-       9. marca bo v dvorani Državnega sveta seminar Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v letu 2017,

-       22. marca bo v Novi Gorici X. posvet delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji.

 


Ime datotke: MESECNI_UTRIP_JANUAR_2017_01.pdf
Velikost datoteke: 369.67 kB
Prenosov: 69x
Dodano: 31.01.2017 12:33