Mesečni utrip

Išči
Po letu:
27.10.2017 MESEČNI UTRIP OKTOBER 2017

Pred vami je utrip dogajanja v okviru Združenja občin Slovenije v mesecu oktobru.

Predstavniki združenj so se sestali z ministrico za finance mag. Matejo Vraničar Jerman in ministrom z javno upravo Borisom Koprivnikarjem ter razpravljali o noveli Zakona o financiranju občin. Namen sestanka je bil dogovor o vsebini amandmajev k noveli zakona, ki bi jih bilo mogoče vložiti. Spremembe zakona, vključno s predlaganimi amandmaji, ne zasledujejo interesov občin, prav tako pa trenutna novela vodi k razrahljanju stabilnosti financiranja občin.

Združenje občin Slovenije je v Državni zbor RS vložilo amandmaje k predlogu novele ZFO-1C. Predlagana novela zakona grobo posega v stabilnost in avtonomnost financiranja občin, zato primarno predlagamo umik predloga zakona iz parlamentarne procedure. V kolikor pa vseeno Vlada RS in Državni zbor RS vztrajata na sprejemu nekvalitetne in neusklajene novele Zakona o financiranju občin, sta v izogib preveliki škodi nujni dopolnitvi oz. amandmaja, ki ju predlagamo na združenju.

Državni zbor RS je na svoji 34. redni seji med drugim sprejel paket gradbene in prostorske zakonodaje, novele Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, Zakona o Triglavskem narodnem parku, Zakona o volitvah poslancev iz RS v Evropski parlament, Zakona o glavnem mestu in Predlog zakona o dopolnitvi ZIPRS1718-b. Prav tako pa je Državni zbor RS sklenil, da je Predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin v primeren za drugo obravnavo.

Med aktualnimi zakonodajnimi predlogi, ki so v javni razpravi, velja omeniti predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in financiranju dolgotrajne oskrbe, katerega ključni izziv je vzpostavitev celovitega in integriranega sistema dolgotrajne oskrbe s poudarkom na oskrbi v domačem okolju. V javni razpravi je tudi Strategija razvoja Slovenije 2030, ki je krovni okvir razvoja države, kateremu bodo morale slediti sektorske razvojne politike, programi, operativni in izvedbeni ukrepi. Pripombe na navedena akta in na Osnutek Predloga Zakona o varstvu osebnih podatkov, Predlog zakona o ureditvi lastništva na javnih cestah in Predlog Državnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju nam lahko posredujete v mesecu novembru, dostopni pa so na spletnih straneh Združenja.

V Strassbourgu je potekalo redno plenarno zasedanje KLRO, katerega se je udeležila tudi slovenska delegacija, ki je v Palači Evrope pripravila predstavitev Slovenije in prostovoljnega gasilstva.

V oktobru smo organizirali eno izobraževanja z aktualno in perečo problematiko, novembra pa za vas med drugim organiziramo:

 • 7. novembra 2017 bo v dvorani Državnega sveta RS Vodenje ljudi v občinah,
 • 9. novembra 2017 bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Sofinanciranje in financiranje društev s strani občin.
 • 14. novembra 2017 bo v dvorani Državnega sveta RS Predstavitev revizij financiranje primerne porabe občin v letih 2014/2015 in učinkovitost urejenosti postopka prostorskega načrtovanja občin
 • 23. novembra 2017 bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Razlastitve občinskih javnih cest
 • 28. novembra 2017 bo v sejni sobi Združenja občin Slovenije potekala delavnica Napredovanje in ocenjevanje v letu 2017 – v naziv in plačni razred, odprava anomalij v mesecu oktobru 2017, dodatki, enotna metodologija, plačilne liste, delovna uspešnost, splošni akti občin

Želimo vam prijetno branje.

* * *


Ime datotke: MU_oktober_2017.pdf
Velikost datoteke: 272.31 kB
Prenosov: 15x
Dodano: 06.11.2017 08:27
29.09.2017 MESEČNI UTRIP SEPTEMBER 2017

Pred vami je utrip dogajanja v okviru Združenja občin Slovenije v avgustu in septembru. V tam času so se odvili trije krogi pogovorov o financiranju občin v prihodnjih dveh letih, konec meseca septembra pa so se predsedniki vseh treh združenj sestali še s predsednikom vlade. Posledica tega je nekoliko izboljšan, po navedbah finančne ministrice tudi končni, vladni predlog: povprečnina 551 evrov v 2018 in 558 evrov v 2019, presežek nad primerno porabo v 85 % deležu oz. celoten POs v 2019, investicijski transfer v višini 3 % primerne porabe in 3 % povratnega dela. Finančno ministrstvo oz. vlada pričakuje odziv združenj, ali je možen dogovor o povprečnini. Predsedstvo ZOS je na dveh sejah v avgustu in septembru sprejelo jasno zahtevo, da hočemo povprečnino v zakonski višini, pričakujemo pa tudi napredek pri investicijskem transferu.

Z združenji občin ni usklajen niti predlog novele Zakona o financiranju občin, ki so ga sicer poslanci že potrdili v prvem branju. Pred drugo obravnavo in vlaganjem amandmajev je predvideno dodatno usklajevanje z ministrom Koprivnikarjem. To smo tudi vseskozi zahtevali v ZOS, torej vsaj kompromisno uskladitev zakona, v nasprotnem primeru pa umik iz zakonodajnega postopka. V državnozborskem postopku je tudi predlog novele Zakona o lokalnih volitvah, ki med drugim predvideva določitev stalnega termina rednih lokalnih volitev.

Čeprav je Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti v presoji na Ustavnem sodišču, pa poteka priprava podzakonskih aktov. S predstavniki MGRT smo se sestali na temo metodologije za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe. V pripravi je tudi metodologija za evidentiranje dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture. Na vlado in pristojno ministrstvo smo naslovili pobudo za zagotovitev (dodatnih) sredstev za sofinanciranje investicij na področju osnovnega šolstva in športne infrastrukture, zahtevamo sestanek s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS glede problematike izdaje potrdil o namenski rabi zemljišč in prenosov zemljišč, podali smo pripombe na osnutek novega Zakona o varstvu okolja in ponovno tudi na Predlog zakona o javnih financah, podali smo negativno mnenje na predlog novele Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

V avgustu in septembru smo organizirali štiri izobraževanja z aktualno in perečo problematiko, oktobra in novembra pa za vas med drugim organiziramo:

 • 9. oktobra bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Organizacija delovnega časa in sestankov (Kje izgubljamo produktiven čas?),
 • 23. oktobra bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Zakon o splošnem upravnem postopku - osvežitveni seminar,
 • 7. novembra bo v dvorani Državnega sveta RS Vodenje ljudi v občinah,
 • 9. novembra bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Sofinanciranje in financiranje društev s strani občin.

Ime datotke: MESECNI_UTRIP_SEPTEMBER_2017.pdf
Velikost datoteke: 509.62 kB
Prenosov: 54x
Dodano: 29.09.2017 13:50
28.07.2017 MESEČNI UTRIP JULIJ 2017

Začenjajo se pogajanja o financiranju občin v prihodnjih dveh letih. Izhodišča, ki jih bo Ministrstvo za finance predstavilo na sestanku v začetku avgusta, so sicer že znana:

- povprečnina za leto 2018 se določi v višini 546 € na prebivalca, za leto 2019 pa 550 € na prebivalca,

- investicijski transfer: v letu 2018 - nepovratna sredstva v višini 3 % in 2 % skupne primerne porabe občin v obliki odobritve dodatnega zadolževanja občin v proračunu države. Enako za leto 2019;

- občine, ki jim pripada presežek nad primerno porabo, dobijo ½ POS.

Vodstvom združenj občin je bil predstavljen Predlog pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnih stroškov za financiranja nalog občin. Predlog je v medresorski obravnavi, njegov sprejem pa je predviden v kratkem, saj naj bi bil že podlaga za določitev povprečnine v prihodnjem letu in s tem že za jesenska pogajanja.

Na drugem sestanku se je sestala medresorska delovna skupina za uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo RS. Ministrstvu za okolje in prostor je bilo naloženo, da do oktobra pripravi koncept nove ureditve.

Na Upravi RS za zaščito in reševanje so predstavnikom občin obrazložili način obveščanja posameznih oškodovancev o pozebi, ki je bila 21. in 22. aprila 2017, in postopek dodelitve sredstev. Na delovnem srečanju v okviru Partnerstva za zeleno gospodarstvo je beseda tekla o sodelovanju z občinami na področju krožnega gospodarstva z namenom osvetlitve vprašanj financiranja in nalog oz. pristojnosti občin. Ministrstvo za zdravje nam je predstavilo predlog sistemske ureditve dolgotrajne oskrbe in njenih finančnih posledic.

Prejeli smo (pričakovan) odziv ministra Koprivnikarja na poziv skupščine ZOS za prenovo strategije lokalne samouprave. Državnemu zboru smo naslovili mnenja na Predlog gradbenega zakona, Predlog zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti, Predlog zakona o urejanju prostora. Prav tako smo podali mnenja na predlog novele ZFO-1C oz. podali zahtevo za njegov umik iz državnozborskega postopka. Ob zaključku javne obravnave so bile podane tudi pripombe na predloga novel Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o lokalnih volitvah. Vlado RS oz. koalicijske partnerje smo pozvali k potrditvi predloga novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Podane so bile pripombe oz. dodatne predloge na predlog novele Zakona o osnovnem šolstvu.

V juliju smo za vas organizirali posvet na temo NUSZ, avgusta pa za vas med drugim organiziramo:

-        10. in 31. avgusta bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Sklenjen dogovor o odpravi anomalij s področja plač  – nujna sprememba sistemizacij že v avgustu 2017,

-     29. avgusta bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Novosti za občine v novem zakonu o športu in procesni koraki pri občinskih javnih razpisih.

 


Ime datotke: MESECNI_UTRIP_JULIJ_2017.pdf
Velikost datoteke: 406.50 kB
Prenosov: 72x
Dodano: 28.07.2017 12:15
29.06.2017 MESEČNI UTRIP JUNIJ 2017

V začetku junija so se županje in župani občin članic Združenja občin Slovenije sestali na 19. redni skupščini na Razkrižju. Skupščina je pregledala delo ZOS v preteklem letu in začrtala smer delovanja združenja v prihodnjem obdobju. Župani pozivajo predsednika vlade in ministra Koprivnikarja k spremembi Strategije razvoja lokalne samouprave RS do leta 2020 in k odpravi finančne podhranjenosti lokalne samouprave. V juniju sta bila v javni obravnavi predloga novel Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o lokalnih volitvah. Še pred zaključkom javne obravnave smo se predstavniki občin dobili s pripravljavci predpisov in opozarjali na pasti predlaganih rešitev, posebej pa  poudarili, da ni smiselno siliti v rešitve, ki bodo v upor spravljale ljudi, predvsem kar se tiče ožjih delov občin. V ZOS tudi nismo zadovoljni s spremembami  glede nabora podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine. MJU smo pozvali, da naredijo dodaten napor in z ostalimi resorji pregledajo zakonodajo in v pravilnik vključijo vse dodatne naloge občin oz. podprograme, ki bi se upoštevali pri ugotavljanju povprečnine. Računsko sodišče RS je objavilo revizijsko poročilo o financiranju primerne porabe občin, izvedlo pa je tudi revizijo učinkovitosti urejenosti postopka prostorskega načrtovanja občin. Na podlagi poziva Ustavnega sodišča RS je ZOS podal odgovor na Odgovor Državnega zbora RS ter stališče na Mnenje Vlade RS o Zahtevi ZOS za oceno ustavnosti Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. V juniju smo izvedli delavnico in soorganizirali seminar, pripravljamo pa tudi že izobraževanja za jesenski čas. O vseh vas bomo pravočasno obveščali. Predvidoma 11. julija pa bo v dvorani Državnega sveta RS seminar na temo izvajanja priporočil NUSZ in potrebnih aktivnosti za prihodnja leta. Ker smo redakcijo Mesečnega utripa zaključili 23. junija, si lahko o ostalih aktivnostih v juniju preberete v prihodnji številki Mesečnega utripa.

 


Ime datotke: MESECNI_UTRIP_JUNIJ_2017.pdf
Velikost datoteke: 319.06 kB
Prenosov: 70x
Dodano: 29.06.2017 09:20
31.05.2017 MESEČNI UTRIP MAJ 2017

Državni zbor je sprejel novelo Zakona o izvrševanju proračunov, s katero na novo določa višino povprečnine za 2017, in sicer v višini 533,50 evrov. Verjetno ni potrebno poudarjati, pa vendar, da s sprejeto višino nismo zadovoljni, saj, kot že dolgo opozarjamo, navedena povprečnina ne pokriva dejanskih stroškov občin. Našemu argumentiranemu stališču so sledili tudi državni svetniki, ki so izglasovali veto na novelo ZIPRS1718.

 

Sicer pa se na področju financiranja občin dogajajo še druge spremembe. V vladnem postopku se nadaljuje postopek sprejemanja predloga novele Zakona o financiranju občin, s katerim se med drugim spreminja enačba za izračun primerne porabe občin in način sofinanciranja delovanja skupnih občinskih uprav. V Združenju občin Slovenije navedenim spremembam nasprotujemo, saj slabijo položaj šibkejšim občinam. Pripravlja se tudi sprememba Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine. Vse te spremembe zakonodaje so po našem mnenju nesmiselne, če višina povprečnine ne bo določena v skladu z veljavno zakonodajo.

 

Dogajajo se še druge pomembne zakonodajne spremembe. Vlada RS je potrdila in v državnozborski postopek poslala predloge nove prostorske in gradbene zakonodaje. Sestala se je medresorska delovna skupina za uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo RS. Glede na ustavno ureditev bo treba dogovoriti, kaj so pristojnosti države in občin na področju oskrbe s pitno vodo.

 

Ministrstvo za delo smo opozorili na ne dovolj domišljeno reorganizacijo centrov za socialno delo, ponovno smo jim podali tudi pobudo za spremembo Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Podali smo pripombe na Predlog zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter predloge ukrepov na lokalni ravni v okviru priprav zakona o spodbujanju razvoja investicij.

 

Slovenska delegacija se je udeležila 123. plenarnega zasedanja Odbora regij.

 

Predsedstvo ZOS je na dopisni seji potrdilo izvedbena dejanja za 19. redno skupščino ZOS, ki bo 6. junija v Razkrižju. Županje in župani občin članic povabljeni, da se je udeležite.

 

V maju smo izvedli dve izobraževanji, junija pa za vas med drugim organiziramo:

 

 • 7. junija bo v konferenčni dvorani Ministrstva za kulturo strokovni posvet Priprava občinskih predpisov – transparentnost in zakonodajna sled,
 • 8. junija bo v sejni sobi ZOS delavnica Kadrovske evidence, kadrovski načrt, disciplinski postopek in inšpekcija za delo v lokalni samoupravi,
 • 15. junija bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Aktualna praksa Državne revizijske komisije.

 

 


Ime datotke: MESECNI_UTRIP_MAJ_2017.pdf
Velikost datoteke: 315.61 kB
Prenosov: 74x
Dodano: 31.05.2017 13:51
26.04.2017 MESEČNI UTRIP APRIL 2017

Vlada RS je potrdila predlog novele Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018 ter z njim predlagala prilagoditev višine povprečnine za leto 2017 na 533,50 evrov ter ga poslala v potrditev Državnemu zboru RS. V Združenju občin Slovenije s predlagano povprečnino nismo zadovoljni. V skladu z odločitvijo predsedstva ZOS na seji, ki se je 19. aprila odvila v Trbovljah, predlagamo povprečnino v višini 547,50 evrov za leto 2017 ter dobrih 562 evrov za 2018. Opozarjamo, da obseg sredstev občinam ne sledi vedno novim oziroma vedno večjemu obsegu obstoječih zakonskih nalog in njihovemu financiranju. V luči podhranjenosti občinskih financ in glede na ugodne gospodarske razmere je zvišanje povprečnine še toliko bolj utemeljeno. Predlagamo tudi ponovno spremembo glede namena porabe investicijskega transfera iz 21. člena ZFO-1, saj Ministrstvo za finance namreč vztrajno zavrača porabo sredstev za poplačilo kreditov. Predsedstvo ZOS se je opredelilo tudi do aktualnih zakonodajnih predlogov. Zahtevamo upoštevanje pripomb občin in nadaljnja usklajevanja. Vlado RS pa smo pozvali k iskanju sistemskih rešitev glede urejanja lastništva javnih cest. Pisno smo se opredelili do predlogov sprememb predpisov s področja lokalne samouprave: 26. člen ZFO-1, zakonov o lokalni samoupravi in lokalnih volitvah. Ponovno smo se opredelili  tudi do predloga nove Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju. Na MIZŠ smo nadaljevali sicer redne pogovore med ministrstvom in predstavniki občin. Aprilska razprava je bila namenjena razmisleku o ureditvi šolskih prevozov otrok, državna sekretarka pa je podala tudi informacije glede aktualnih zakonodajnih predlogov. V pripravi in obravnavi so številni zakoni in podzakonski akti. Vabljeni, da se z njimi seznanite in tudi podate morebitne pripombe.

 

V aprilu smo izvedli tri izobraževanja, maja pa za vas med drugim organiziramo:

 

 • 11. maja bo v sejni sobi ZOS delavnica Kadrovske evidence, kadrovski načrt, disciplinski postopek in inšpekcija za delo v lokalni samoupravi,
 • 23. maja bo v dvorani Državnega sveta RS Predstavitev smernic za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev in smernic za javno naročanje gradenj,
 • 25. maja bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Mobing: vzroki, posledice in rešitve,
 • 30. maja bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Obvladovanje težavnih strank. 

Ime datotke: MESECNI_UTRIP_APRIL_2017.pdf
Velikost datoteke: 319.31 kB
Prenosov: 128x
Dodano: 26.04.2017 12:56
31.03.2017 MESEČNI UTRIP MAREC 2017

Ministrstvo za javno upravo nadaljuje s prenovo zakonodaje s področja lokalne samouprave. V februarju so nam predstavili predloge sprememb Zakona o financiranju občin, v okviru katerih je zelo problematičen člen, ki ureja sofinanciranje delovanja skupnih občinskih uprav. Tudi na novo besedilo predloga 26. člena ZFO-1 so se usule številne kritike. V pripravi so tudi predlogi sprememb Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o lokalnih volitvah. Po sestanku v prvi polovici marca, ko smo izpostavili problematičnost predlaganih določb, pričakujemo, da bo ministrstvo pripravilo nova besedila členov.

Ministrica za delo je predstavnikom združenj občin predstavila reorganizacijo centrov za socialno delo ter s predlog o načinu predstavništva lokalnih skupnosti v upravljanju CSD-jev po uvedbi reorganizacije. Menimo, da določen način sodelovanja med lokalnimi skupnostmi in CSD je potreben, vendar ostaja odprto vprašanje, na kakšen način to sodelovanje najbolj smotrno urediti.

Ministrstvo za javno upravo nadaljuje s prenovo uslužbenske zakonodaje: tokrat so nam predstavili predlog sprememb Uredbe o  plačah direktorjev v javnem sektorju.

Odbor ZOS za družbene dejavnosti je obravnaval aktualno predlagano zakonodajo in pripravil pripombe na Predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Predlog zakona o izobraževanju odraslih ter predlog sprememb Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Do vseh predlogov smo v ZOS zelo kritični, saj prinašajo nove naloge in finančne obveznosti za občine. Pisne pripombe so bile  ali še bodo posredovane ministrstvom.

Slovenski delegaciji sta se udeležili rednih zasedanj Odbora regij oz. Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti.

V marcu smo izvedli delavnico in dva seminarje, izveden je bil posvet skupnih občinskih uprav, aprila in maja pa za vas med drugim organiziramo:

 

 • 4. aprila bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Izdelava uporabnega načrta promocije zdravja na delovnem mestu,
 • 19. aprila bo v Avstrija trend hotelu posvet Izvajanja Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti,
 • 20. aprila bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Odpoved pogodbe o zaposlitvi in odškodninska odgovornost javnih uslužbencev in funkcionarjev,
 • 24. aprila bo v sejni dvorani Ministrstva za infrastrukturo seminar Čari protokola – priprava na poslovni in slavnostni dogodek,
 • 23. maja bo v dvorani Državnega sveta RS predstavitev Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev in smernice za javno naročanje gradenj.

Ime datotke: MESECNI_UTRIP_MAREC_2017.pdf
Velikost datoteke: 482.68 kB
Prenosov: 106x
Dodano: 31.03.2017 14:10
28.02.2017 MESEČNI UTRIP FEBRUAR 2017

Po dveh usklajevalnih sestankih v januarju nam je Ministrstvo za finance v začetku februarja sporočilo znesek prilagoditve višine povprečnine za leto 2017 zaradi učinkov plačnega dogovora med Vlado RS in sindikati javnega sektorja. Predlagajo dodatnih 3,5 evrov za celotno leto 2017. V ZOS z navedenim nismo zadovoljni. Med drugim smo opozorili na številne ukrepe, ki so v zadnjih letih povečevali stroške občinam in se niso odrazili v povprečnini. Predlagana povprečnina je občutno prenizka, da bi krila stroške občinam iz naslova izvajanje zakonskih nalog. Zahtevamo prilagoditev višine povprečnine tudi za leto 2018. Sredi februarja se je iztekla  javna obravnava predloga novele Zakona o financiranju občin. V ZOS ne moremo pristati na spremembe formule primerne porabe, s katero bi se prerazporejala sredstva v škodo šibkejšim občinam, niti ne pristajamo na spremembe, ki bi občinam zmanjševale obseg sredstev za sofinanciranje skupnih občinskih uprav. Glede slednjega je bil izveden tudi že delovni sestanek. MJU vztraja na spremembah sistema sofinanciranja skupnih občinskih uprav, zato smo iskali smo variante še sprejemljivih prilagoditev. V ZOS smo predlagali, da se v predlog ZFO-1 vključi poenostavitev postopka porabe sredstev za sofinanciranje investicij. V pripravi so spremembe Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o lokalnih volitvah. Predlagane rešitve si lahko preberete v nadaljevanju. Predsedstvo ZOS se je februarja sestalo na prvi redni seji v 2017. Obravnavani so bili aktualni zakonodajni predlogi. Ob informaciji, da se bo spreminjal Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ZOS poziva k prilagoditvi programskih dokumentov finančne perspektive 2014-2020 na način, da se zagotovijo sredstva za investicijske potrebe lokalnih skupnosti. V februarju so se odvili tudi številni sestanki. Na Ministrstvu za javno upravo smo skupaj s predstavniki različnih ministrstev iskali rešitve glede subvencioniranja najemnin, problematična je obveznost sporočanja podatkov o najemninah Fursu. Ministrstvo za obrambo nam je predstavilo osnutek novega Zakona o gasilstvu, usklajevanja s posameznimi deležniki se bodo nadaljevala v marcu. Poleg že zgoraj omenjenih zakonodajnih predlogov so bile ponovno podane pripombe na predlog novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, glede predloga novega Zakona o javnih financah zahtevamo dodaten usklajevalni sestanek. Podane so bile pripombe na predlog novele Zakona o socialnem varstvu, ki predvideva reorganizacijo centrov za socialno delo. Člani slovenskih delegacij v Odboru regij in Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti so se udeležili zasedanj ter v njih tudi aktivno sodelovali.

V februarju smo izvedli tri seminarje, marca in aprila pa za vas med drugim organiziramo:

 

 • 9. marca bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v letu 2017,
 • 14. marca bo v dvorani Državnega sveta RS predstavitev novega Zakona o lekarniški dejavnosti,
 • 22. marca bo v Novi Gorici X. posvet delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji,
 • 23. marca bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Obdavčitev občin in javnih zavodov,
 • 4. aprila bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Izdelava uporabnega načrta promocije zdravja na delovnem mestu. 

Ime datotke: MESECNI_UTRIP_FEBRUAR_2017.pdf
Velikost datoteke: 327.87 kB
Prenosov: 122x
Dodano: 28.02.2017 13:39
31.01.2017 MESEČNI UTRIP JANUAR 2017

Za nami je prvi mesec leta 2017, ki pa ga je zaznamovalo zelo pestro dogajanje. Zavrnitev novele Zakona o lokalni samoupravi in odpoklica župana po drugem glasovanju v Državnem zboru nas navdaja z zadovoljstvom. Veliko truda in vztrajnosti je bilo potrebnega, številni medijski  nastopi, pisni pozivi, udeležbe na sejah delovnih teles DZ, protest županov v DZ, pisma poslancem in še mnogo drugega je poslance le nagnilo k trezni odločitvi in zavrnitvi zakona. (Redne) volitve tako ostajajo temeljni preizkusni kamen županovega dela.

 

Z manj optimizma nas navdajajo ponovni pogovori o povprečnini. Vlada je pripravljena povprečnino prilagoditi le za finančne učinke dogovora s sindikati, ob tem pa vedno znova presliši, da je osnovna težava prenizka povprečnina in da je to, kar bo dodala za plače, le drobiž. Nič bolje ne kaže s predlogom novele Zakona o financiranju občin: sprememba enačbe izračuna primerne porabe ne bo rešila osnovne težave, to je, da povprečnina ne sledi stroškom, ki jih občine imajo z izvajanjem zakonskih nalog. Tudi sprememba sistema sofinanciranja skupnih občinskih uprav bo po mnenju ZOS dala nasprotne učinke od želenih. ZOS bo zato podal negativno mnenje na novelo ZFO-1.

 

Na MOP smo usklajevali dve ključni odprti vprašanji nove prostorske in gradbene zakonodaje, in sicer vprašanje trenutka odmere komunalnega prispevka in vprašanje izvajanja nadzora nad t.i. enostavnimi objekti. Tudi predlog novega Zakona o javnih financah je bil še deležen usklajevanj in popravkov, prav tako predlog novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Spremembe se pripravljajo tudi na področju izobraževanja ter na področju uslužbenske zakonodaje, na sestanku smo usklajevali delovna mesta občinskih redarjev.

 

V januarju smo izvedli delavnico in dva seminarja, februarja im marca pa za vas med drugim organiziramo:

-       6. februarja bo v veliki dvorani Slovenijalesa seminar Čari protokola – priprava na poslovni in slavnostni dogodek (zasedeno),

-       9. februarja bo v dvorani Državnega sveta RS osvežitveni seminar na temo Zakona o splošnem upravnem postopku,

-       16. februarja bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Konkretno o koriščenju sredstev po ZFO-1 v letu 2017 in najpogostejše nepravilnosti pri dosedanjem izvajanju,

-       9. marca bo v dvorani Državnega sveta seminar Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v letu 2017,

-       22. marca bo v Novi Gorici X. posvet delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji.

 


Ime datotke: MESECNI_UTRIP_JANUAR_2017_01.pdf
Velikost datoteke: 369.67 kB
Prenosov: 165x
Dodano: 31.01.2017 12:33