Mesečni utrip

Išči
Po letu:
28.02.2017 MESEČNI UTRIP FEBRUAR 2017

Po dveh usklajevalnih sestankih v januarju nam je Ministrstvo za finance v začetku februarja sporočilo znesek prilagoditve višine povprečnine za leto 2017 zaradi učinkov plačnega dogovora med Vlado RS in sindikati javnega sektorja. Predlagajo dodatnih 3,5 evrov za celotno leto 2017. V ZOS z navedenim nismo zadovoljni. Med drugim smo opozorili na številne ukrepe, ki so v zadnjih letih povečevali stroške občinam in se niso odrazili v povprečnini. Predlagana povprečnina je občutno prenizka, da bi krila stroške občinam iz naslova izvajanje zakonskih nalog. Zahtevamo prilagoditev višine povprečnine tudi za leto 2018. Sredi februarja se je iztekla  javna obravnava predloga novele Zakona o financiranju občin. V ZOS ne moremo pristati na spremembe formule primerne porabe, s katero bi se prerazporejala sredstva v škodo šibkejšim občinam, niti ne pristajamo na spremembe, ki bi občinam zmanjševale obseg sredstev za sofinanciranje skupnih občinskih uprav. Glede slednjega je bil izveden tudi že delovni sestanek. MJU vztraja na spremembah sistema sofinanciranja skupnih občinskih uprav, zato smo iskali smo variante še sprejemljivih prilagoditev. V ZOS smo predlagali, da se v predlog ZFO-1 vključi poenostavitev postopka porabe sredstev za sofinanciranje investicij. V pripravi so spremembe Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o lokalnih volitvah. Predlagane rešitve si lahko preberete v nadaljevanju. Predsedstvo ZOS se je februarja sestalo na prvi redni seji v 2017. Obravnavani so bili aktualni zakonodajni predlogi. Ob informaciji, da se bo spreminjal Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ZOS poziva k prilagoditvi programskih dokumentov finančne perspektive 2014-2020 na način, da se zagotovijo sredstva za investicijske potrebe lokalnih skupnosti. V februarju so se odvili tudi številni sestanki. Na Ministrstvu za javno upravo smo skupaj s predstavniki različnih ministrstev iskali rešitve glede subvencioniranja najemnin, problematična je obveznost sporočanja podatkov o najemninah Fursu. Ministrstvo za obrambo nam je predstavilo osnutek novega Zakona o gasilstvu, usklajevanja s posameznimi deležniki se bodo nadaljevala v marcu. Poleg že zgoraj omenjenih zakonodajnih predlogov so bile ponovno podane pripombe na predlog novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, glede predloga novega Zakona o javnih financah zahtevamo dodaten usklajevalni sestanek. Podane so bile pripombe na predlog novele Zakona o socialnem varstvu, ki predvideva reorganizacijo centrov za socialno delo. Člani slovenskih delegacij v Odboru regij in Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti so se udeležili zasedanj ter v njih tudi aktivno sodelovali.

V februarju smo izvedli tri seminarje, marca in aprila pa za vas med drugim organiziramo:

 

  • 9. marca bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v letu 2017,
  • 14. marca bo v dvorani Državnega sveta RS predstavitev novega Zakona o lekarniški dejavnosti,
  • 22. marca bo v Novi Gorici X. posvet delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji,
  • 23. marca bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Obdavčitev občin in javnih zavodov,
  • 4. aprila bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Izdelava uporabnega načrta promocije zdravja na delovnem mestu. 

Ime datotke: MESECNI_UTRIP_FEBRUAR_2017.pdf
Velikost datoteke: 327.87 kB
Prenosov: 18x
Dodano: 28.02.2017 13:39
31.01.2017 MESEČNI UTRIP JANUAR 2017

Za nami je prvi mesec leta 2017, ki pa ga je zaznamovalo zelo pestro dogajanje. Zavrnitev novele Zakona o lokalni samoupravi in odpoklica župana po drugem glasovanju v Državnem zboru nas navdaja z zadovoljstvom. Veliko truda in vztrajnosti je bilo potrebnega, številni medijski  nastopi, pisni pozivi, udeležbe na sejah delovnih teles DZ, protest županov v DZ, pisma poslancem in še mnogo drugega je poslance le nagnilo k trezni odločitvi in zavrnitvi zakona. (Redne) volitve tako ostajajo temeljni preizkusni kamen županovega dela.

 

Z manj optimizma nas navdajajo ponovni pogovori o povprečnini. Vlada je pripravljena povprečnino prilagoditi le za finančne učinke dogovora s sindikati, ob tem pa vedno znova presliši, da je osnovna težava prenizka povprečnina in da je to, kar bo dodala za plače, le drobiž. Nič bolje ne kaže s predlogom novele Zakona o financiranju občin: sprememba enačbe izračuna primerne porabe ne bo rešila osnovne težave, to je, da povprečnina ne sledi stroškom, ki jih občine imajo z izvajanjem zakonskih nalog. Tudi sprememba sistema sofinanciranja skupnih občinskih uprav bo po mnenju ZOS dala nasprotne učinke od želenih. ZOS bo zato podal negativno mnenje na novelo ZFO-1.

 

Na MOP smo usklajevali dve ključni odprti vprašanji nove prostorske in gradbene zakonodaje, in sicer vprašanje trenutka odmere komunalnega prispevka in vprašanje izvajanja nadzora nad t.i. enostavnimi objekti. Tudi predlog novega Zakona o javnih financah je bil še deležen usklajevanj in popravkov, prav tako predlog novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Spremembe se pripravljajo tudi na področju izobraževanja ter na področju uslužbenske zakonodaje, na sestanku smo usklajevali delovna mesta občinskih redarjev.

 

V januarju smo izvedli delavnico in dva seminarja, februarja im marca pa za vas med drugim organiziramo:

-       6. februarja bo v veliki dvorani Slovenijalesa seminar Čari protokola – priprava na poslovni in slavnostni dogodek (zasedeno),

-       9. februarja bo v dvorani Državnega sveta RS osvežitveni seminar na temo Zakona o splošnem upravnem postopku,

-       16. februarja bo v dvorani Državnega sveta RS seminar Konkretno o koriščenju sredstev po ZFO-1 v letu 2017 in najpogostejše nepravilnosti pri dosedanjem izvajanju,

-       9. marca bo v dvorani Državnega sveta seminar Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v letu 2017,

-       22. marca bo v Novi Gorici X. posvet delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji.

 


Ime datotke: MESECNI_UTRIP_JANUAR_2017_01.pdf
Velikost datoteke: 369.67 kB
Prenosov: 38x
Dodano: 31.01.2017 12:33