Mesečni utrip

Išči
Po letu:
30.11.2018 MESEČNI UTRIP NOVEMBER 2018

Mesec november je bil v znamenju lokalnih volitev in pa pogajanj o določitvi višine povprečnine za leto 2019.

Vsem izvoljenim županom, županjam, občinskim svetnikom in svetnicam izrekamo iskrene čestitke in želimo obilico dobre volje, potrpljenja in uspehov v novem mandatnem obdobju.

V sredini meseca novembra so predsedniki združenj občin in minister za finance podpisali Pismo o nameri za določitev povprečnine v letu 2019, ki je povprečnino določil pri višini 573,50 evra. Skladno z sedaj veljavnim ZIPRS1819 bi povprečnina v letu 2019 znašala 558 evra. Pred podpisom pisma o nameri so se sestali člani Predsedstva ZOS in odločali o tem ali združenje pristopi k podpisu ali ne. Enotni so si bili, da je predlog ministrstva še vedno ne zadošča za kritje zakonsko določenih nalog, vendar s podpisom Vladi RS podajamo roko v zameno za dobro sodelovanje v prihodnje.

Precej aktivnosti je bilo na področju priprav pripomb in mnenj k predlaganim predpisom. Tako smo med drugim podali pripombe k predlogu Zakona o zaščiti živali, ki določa podaljšanje namestitve živali v zavetiščih iz 30 na 45 dni. Temu odločno nasprotujemo, saj bi to v praksi pomenilo 50 odstotno povečanje finančnih obveznosti občin, kar je nesprejemljivo. Prav tako smo opozorili na finančne posledice, ki jih prinaša predlog Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe in predlagali, da bi morala stroške iz 14. člena Pravilnika, ko se ne more določiti prebivališče pokojnika, nositi država in ne občina.

Glede na dejstvo, da skoraj vsak predlog predpisa, ki ga prejmemo, prinaša nove naloge in finančne obveznosti občinam, smo združenja na Vlado RS naslovila dopis, v katerem predlagamo moratorij na sprejem predpisov, ki imajo vpliv na delovanje občin.

V novembru se je svoji četrti seji sestal tudi Odbora za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo. Člani so pregledali delo v tem mandatnem obdobju in podali predloge za naprej.

V mesecu decembru se nam pridružite na sledečih izobraževanjih:

 • Seminarju z naslovom »Portal javnih naročil - objava obvestil, odločitev o oddaji naročila, pogodb in njihovih dodatkov ter ESPD«, ki bo 11. decembra 2018 potekal v Palači Smelt, Dunajska 160, Ljubljana
 • Seminarju z naslovom »Nov dogovor s sindikati, ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev«, ki bo 14, decembra 2018 potekal v dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4, Ljubljana.

Celoten Mesečniutrip je na voljo TU.

* * *


Ime datotke:
Velikost datoteke: 98.30 kB
Prenosov: 2x
Dodano: 30.11.2018 14:10
30.10.2018 MESEČNI UTRIP OKTOBER 2018

Pripravili smo oktobrsko izdajo mesečnega utripa. V mesecu oktobru smo se dvakrat sestali z ministrom za finance Andrejem Bertoncljem in ministrom za javno upravo Rudijem Medvedom. Namen sestankov je bil doseči dogovor o višini povprečnine za leto 2019. Stališč še nismo zbližali.

Na drugi dopisni seji je Predsedstvo ZOS odločalo o vsebini predloga Dogovora o višini povprečnine za leto 2019. Dopisna seja se je sklicala zaradi kratkih rokov, ki so na voljo tako združenju kot Vladi RS, da uskladi proračun za prihodnje leto. Člani predsedstva so potrdili predlog dogovora.

V začetku meseca oktobra je potekal 2. Kongres slovenskih občin, katerega se je udeležil tudi predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj in v uvodnem nagovoru zbranim poudaril pomen »vloge združenj občin, da z argumenti vplivamo in prispevamo k pametnim odločitvam, ki naj krepijo avtonomijo in stabilnost lokalne samouprave in ne obratno."

Pripravljavci zakonskih in podzakonskih predpisov so na s v tem mesecu kar malo zasuli s predlogi. Tako smo med drugim ponovno dobili na mizo predlog Zakona o zaščiti živali, predlog Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih in še mnogo drugih. Prosimo vas, da predloge predpisov preučite in nam posredujete morebitne pripombe in mnenja.

Združenje je podalo nekaj mnenj in pobud na predlagano zakonodajo. Tako smo med drugim Državnemu Svetu RS poslali nestrinjanje s predlaganim Zakonom o intervencijskih ukrepih, ki prinaša občinam dodatna finančna bremena.

Prav tako pa smo na Vlado RS in Novo Ljubljansko banko poslali dopis, v katerem izražamo nestrinjanje z zaprtjem petnajstih poslovalnic te banke. Strinjamo se z župani in jih absolutno podpiramo v nameri, da želijo preprečit zaprtje poslovalnic NLB. Nerazumljivo je, da se lahko storitve tako na nivoju države kot bank (ne samo NLB) in Pošte Slovenije oddaljuje od ljudi.

Poleg sestankov na temo povprečnine, so se predstavniki Združenja občin Slovenije srečali tudi z ministrom za okolje in prostor Juretom Lebnom in razpravljali o odprtih vprašanjih občin s področja okoljskega ministrstva. Z ministrom za javno upravo Rudijem Medvedom pa se je srečala tudi delegacija KLRO in razpravljala o delu v tem mandatu ter o vizijah za prihodnje delo.

Na spletni strani Združenja občin Slovenije smo pod rubriko Aktualno dodali zavihek z naslovom »REDNE VOLITVE V OBČINSKE SVETE IN REDNE VOLITVE ŽUPANOV«, kjer bomo objavili vsa navodila, obrazce in druge aktualne informacije povezane s prihajajočimi lokalnimi volitvami.

V mesecu novembru se nam pridružite na sledečih izobraževanjih:

 

* * *


Ime datotke: MU_oktober_2018_www.pdf
Velikost datoteke: 315.81 kB
Prenosov: 26x
Dodano: 30.10.2018 13:28
28.09.2018 MESEČNI UTRIP SEPTEMBER 2018

Pred vami je septembrska izdaja Mesečnega utripa, v kateri smo za vas zbrali koristne informacije preteklih dveh mesecev. V tem času je bila imenovana nova, 13. Vlada RS in predstavniki združenj smo se že sestali s predstavniki ministrstev na temo povprečnine v letih 2019 in 2020. Ministrstvo za finance je za leto 2019 predlagalo povprečnino v višini 564,75€ za leto 2020 pa v višini 575€. To je za ZOS nesprejemljivo. Pogajanja se bodo nadaljevala v prvem tednu oktobra.

Člani predsedstva ZOS so se sestali na svoji četrti seji in oblikovali predlog višine povprečnine, ki bi moral biti določen najmanj v višini 608,78€. Višina je utemeljena na višini dejanskih stroškov občin za leto 2017, rasti stroškov življenjskih potrebščin v 2017  ter stroških ki jih prinašajo nove naloge za leto 2018. Prepričani smo, da bodo občine za izvajanje zakonsko določenih nalog imele stroške najmanj v tej višini, zato želimo, da se to upošteva pri določitvi povprečnine. 

Združenja občin smo predsedniku Vlade RS Marjanu Šarcu poslala poziv za sklic sestanka, na katerem bi se pogovorili o vzpostavitvi medsebojnega sodelovanja.

V začetku avgusta se je na strokovni ekskurziji v Sloveniji mudila  Delegacija 25 županov, deželnih svetnikov in predstavnikov razvojnih agencij Združenja županov regije Pinzgau. Sestali so se tudi s predsednikom Združenja občin Slovenije, Robertom Smrdeljem.

Na ministrstva smo poslali nekaj pobud in pripomb na predlagane predpise. Tako smo med drugim Ministrstvu za finance poslali dopis s stališčem na izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog za leti 2019 in 2020. Menimo, da izračun ne zajema vseh podatkov, ki bi povprečnino postavili na raven dejanskih stroškov občin in pozivamo pristojne k temeljitejšo preverbi katere naloge in obveznosti bodo občine morale izvajati in kje vse se bodo povečali stroški. Temu pa naj sledi priprava nabora dejanskih dodatnih stroškov občin.

Ministrstvu za okolje in prostor smo posredovali pobudo za spremembo oz. dopolnitev 191. člena Zakona o urejanju prostora. Predlagali smo, da se ponovno določi institut izjave (potrdila) o neuveljavljanju predkupne pravice, ki bi ga nato občine lahko vključile že v samo potrdilo o namenski rabi zemljišča. Prejeli pa smo tudi že odgovor ministrstva.

Prav tako pa smo ministrstvo za okolje in prostor zaprosili za pojasnila v zvezi s pridobitvijo uporabnega dovoljenja za stanovanjske objekte, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano po ZGO-1. Tam je namreč navedeno, da so stanovanjske hiše manj zahtevni objekti, za katere pred začetkom uporabe ni potrebno pridobivati uporabnega dovoljenja.

Na spletni strani Združenja občin Slovenije smo pod rubriko Aktualno dodali zavihek z naslovom »REDNE VOLITVE V OBČINSKE SVETE IN REDNE VOLITVE ŽUPANOV«, kjer bomo objavili vsa navodila, obrazce in druge aktualne informacije povezane s prihajajočimi lokalnimi volitvami.

V mesecu septembru smo za vas pripravili štiri izobraževanja, v mesecu oktobru pa se nam lahko pridružite na:

 

* * *


Ime datotke: MU_SEPTEMBER_2018.pdf
Velikost datoteke: 322.79 kB
Prenosov: 35x
Dodano: 01.10.2018 11:45
31.07.2018 MESEČNI UTRIP JULIJ 2018

Pred vami je julijska izdaja Mesečnega utripa, v kateri smo za vas zbrali koristne informacije tekočega meseca. Čeprav je julij počitniško obarvan, je potekalo kar nekaj aktivnosti.

Konec meseca junija so člani Predsedstva Združenja občin Slovenije za dobo pet let imenovali za vodjo Skupne notranjerevizijske službe imenovali Natašo Ahačič.

Na Ministrstvu za javno upravo je potekalo srečanje s predstavniki Sveta Evrope
, katerega namen je bil natančnejša predstavitev vsebin projektnega sodelovanja med Svetom Evrope in Slovenijo oziroma združenji občin v okviru Programa za podporo strukturnim reformam.

Na spletni strani Združenja občin Slovenije smo pod rubriko Aktualno dodali zavihek z naslovom »REDNE VOLITVE V OBČINSKE SVETE IN REDNE VOLITVE ŽUPANOV«, kjer bomo objavili vsa navodila, obrazce in druge aktualne informacije povezane s prihajajočimi lokalnimi volitvami.

Združenja občin in Zbornica komunalnega gospodarstva smo na Vlado RS, Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za zdravje naslovili dopis, v katerem ponovno zahtevamo sklic sestanka v čim krajšem roku.

Na poziv Ministrstva za kulturo in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo v Koordinacijsko skupino za izvajanje arhitekturne politike in Svet za socialno ekonomijo imenovali svoja predstavnika.

V mesecu avgustu ne načrtujemo nobenih izobraževanj, v mesecu septembru pa se nam lahko pridružite na:

* * *


Ime datotke: MU_JULIJ_2018.pdf
Velikost datoteke: 362.95 kB
Prenosov: 50x
Dodano: 31.07.2018 13:00
02.07.2018 MESEČNI UTRIP JUNIJ 2018

Za vas smo pripravili šesto številko Mesečnega utripa v letu 2018, v njej pa nanizali vrsto koristnih informacij.  V začetku junija se je Združenju občin Slovenije pridružila nova občina članica – Občina Jezersko, kateri izrekamo prisrčno in iskreno dobrodošlico. Zahvaljujemo se za izkazano zaupanje in verjamemo v dobro sodelovanje.

Prvo nedeljo meseca junija so potekale predčasne državnozborske volitve, novoizvoljeni poslanci in poslanke pa so na ustanovni seji Državnega zbora RS, dne 22. 6. 2018,  tudi uradno nastopili štiriletni mandat. Vsem poslanskim skupinam smo že poslali dopis, v katerem jih pozivamo k tvornemu sodelovanju in povezovanju.

27. junija 2018 so se sestali predsedniki Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije z namenom opozoriti parlamentarne stranke, da v okviru pogajanj o sestavi vlade v koalicijsko pogodbo nujno vključijo tudi vsebine s področja lokalne samouprave.

Predstavnica Združenja občin Slovenije se je 20. junija 2018 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije udeležila sestanka, na katerem je razprava tekla o problematiki  prevzemanja odpadne embalaže in nagrobnih sveč. Gre za perečo problematiko, na katero je Zbornica komunalnega gospodarstva prek medijev opozorila v začetku meseca junija.

Prav tako pa smo v mesecu juniju na pristojna ministrstva poslali nekaj pripomb na predlagane podzakonske akte. Tako smo med drugim na
Ministrstvo za okolje in prostor smo poslali pripombe k osnutku Uredbe o skladiščenju trdih gorljivih odpadkov na prostem. Na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo poslalo dopis s pripombami, v katerem med drugim opozarjamo da imajo občine skladno z veljavnimi predpisi pripravljene nabore potrebnih projektov in glede na obseg sredstev, ki jih dobijo v okviru povprečnine ne morejo zagotavljati potrebne gradnje nove komunale infrastrukture.


V javni obravnavi je kar nekaj predlogov predpisov, ki ste jih prejeli na splošne elektronske naslove občin. Preglejte predloge in nam posredujte vaše morebitne pripombe.


V mesecu juniju smo za občine ponovno izvedli uspešno izobraževanje, za čas po dopustih pa že pripravljamo pester nabor izobraževanj o katerih vas bomo pravočasno obvestili.

 

        * * *


Ime datotke: MU_junij_2018_www__004_.pdf
Velikost datoteke: 362.73 kB
Prenosov: 58x
Dodano: 03.07.2018 11:30
31.05.2018 MESEČNI UTRIP MAJ 2018

Ime datotke: MU_maj_2018_www.pdf
Velikost datoteke: 335.40 kB
Prenosov: 111x
Dodano: 31.05.2018 13:32
26.04.2018 MESEČNI UTRIP APRIL 2018

Za vas smo pripravili četrto izdajo elektronskega glasila Mesečni utrip, v katerem si lahko več preberete o aktualnem dogajanju meseca aprila.

Z vidika sestankov in različnih usklajevanj s predstavniki ministrstev lahko mesec april ocenimo za mirnega, pa vendar to ne pomeni, da se ni nič dogajalo. V mesecu aprilu so se na svoji drugi redni seji sestali člani Predsedstva Združenja občin Slovenije in med drugim sprejeli sklepe na podlagi katerih bodo izpeljane vse potrebne aktivnosti za izvedbo 20. redne letne Skupščine Združenja občin Slovenije. Skupščina bo potekala 23. maja 2018 v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi.

Na 60. izredni seji se je sestal Državni zbor RS in sprejel novelo Zakona o lokalni samoupravi, ki med drugim Združenju mestnih občin podeljuje status reprezentativnosti.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 14. aprila 2018 razpisal datum predčasnih državnozborskih volitev. Te bodo potekale 3. junija 2018.

 

S strani občin članic smo prejeli pripombe in predloge na predlog Uredbe o razvrščanju objektov. Te smo zbrali in jih posredovali Ministrstvu za okolje in prostor.

 

V tajništvu Združenja občin Slovenije smo v mesecu aprilu pripravljali tiskano glasilo Glas občin, ki ga lahko na vaših mizah pričakujete v naslednjih dneh. V njem boste našli mnogo zanimivih prispevkov, tudi s strani občin članic. Za slednje se še posebej zahvaljujemo.

 

V aprilu smo za občine ponovno izvedli štiri uspešna izobraževanja, za mesec maj pa smo pripravili:

 • Seminar »Glavne veščine javnega nastopanja«, ki bo 8. 5. 2018 potekal v dvorani Državnega sveta RS;
 • Seminar »Pogodba o izvedbi javnega naročila in vpliv nove gradbene zakonodaje na javno naročanje«, ki bo 18. 5. 2018 potekal v dvorani Državnega zbora RS;
 • Seminar »Poslovni protokol in osebni protokol z roko v roki«, ki bo 28. 5. 2018 potekal d dvorani Ministrstva za infrastrukturo;
 • Delavnica: Dobre prakse za uspešno izvedbo projektov«, ki bo 31. 5. 2018 potekala v sejni sobi Združenja občin Slovenije.

Ime datotke: MU_april_2018_www-ok.pdf
Velikost datoteke: 344.37 kB
Prenosov: 88x
Dodano: 31.05.2018 13:32
03.04.2018 MESEČNI UTRIP MAREC 2018

V Mesečnem utripu meseca marca si lahko med drugim več preberete o pobudi Združenje občin Slovenije za spremembo Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1).

Prav tako smo Vladi RS poslali dopis, v katerem pozivamo k zagotovitvi denarne pomoči oz dodelitvi izrednih finančnih sredstev za kritje izrednih stroškov nastalih na področju zimskih služb.

V Državni zbor RS pa smo poslali dve mnenji, in sicer mnenje k Predlogu Zakona o javno zasebnem partnerstvu ter mnenje k Predlogu Zakona o postopkih za podeljevanja koncesij.

Mesec marec pa je zaznamoval tudi odstop predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja, o čemer se je že seznanil tudi Državni zbor RS. Vlada RS bo tako do izvolitve nove opravljala le tekoče posle.

Za občine smo v marcu  izvedli štiri uspešna izobraževanja, za mesec april pa smo pripravili:

 • Seminar »Kako zgledno urediti kadrovske mape in evidence ter pravilno pripraviti kadrovski načrt ter izvesti postopek zaposlitve« – 10. 4. 2018, sejna soba Poslovne stavbe SMELT, Dunajska 160 Ljubljana
 • Seminar: »Omogočanje trajnostne mobilnosti ranljivih skupin  - izzivi za občine in državo« - 12. 4. 2018, dvorana Državnega svet RS, Šubičeva 4, Ljubljana
 • Seminar: »Pripravite se na uporabo Zakona o urejanju prostora« - 17. 4. 2018, dvorana Državnega sveta RS, Šubičeva 4, Ljubljana
 • Seminar: »Aktualni razpisi Eko sklada za občine« -24. 4. 2018, dvorana Državnega sveta RS, Šubičeva 4, Ljubljana

* * *


Ime datotke: MESECNI_UTRIP_MAREC_2018.pdf
Velikost datoteke: 346.50 kB
Prenosov: 147x
Dodano: 03.04.2018 10:29
28.02.2018 MESEČNI UTRIP FEBRUAR 2018

V tokratnem glasilu Mesečni utrip si lahko med drugim več preberete o predlagani zakonodaji, ki jo pripravljavci objavljajo kot po tekočem traku. V zvezi s tem smo na Združenju občin Slovenije tako Vlado RS kot Državni zbor RS pozvali, da se še pred sprejemom aktov pripravi njihovo ustrezno finančno ovrednotenje. Slednje pa naj se upošteva tudi pri določitvi višine povprečnine.

V iztekajočem se mesecu se je na svoji prvi redni seji sestalo Predsedstvo Združenja občin Slovenije in med drugim sprejelo sklep o začasnem občutnem znižanju letne članarine. Obravnavali so tudi predlog poročila o delu za leto 217 in program dela za leto 2018.

Združenje je v drugem mesecu leta 2018 podalo veliko število pripomb in mnenj na predlagano zakonodajo in pri tem predvsem opozarjali na finančne posledice, ki jih predlogi prinašajo občinskim proračunom.

Vlado RS smo opozorili, da
občine na ravni države nimajo svojega predstavnika v posebni vladni pogajalski skupini za razrešitev stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Pozvali smo k pravilnemu ovrednotenju vseh finančnih posledic dogovora in k zagotovitvi potrebnih finančnih sredstev občinam z višjo povprečnino.

Občinam članicam smo poslali dva dopisa, in sicer smo jim v prvem predlagali da zdravstvene domove pozovejo, da izdajo zahtevke, ki bodo izkazovali realno stanje in v kolikor ti niso v celoti plačani, naj sprožijo ustrezne postopke. V drugem pa smo  naprošamo za izkaz interesa o tem, da bi bila pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov imenovana s strani združenja. V kolikor bo izkazan zadosten interes, bomo na Združenju občin Slovenije pristopili k izvedbi ustreznih postopkov.

Konec meseca februarja je v prostorih Združenja občin Slovenije potekalo srečanje predstavnikov Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti (KLRO) s člani slovenske delegacije v KLRO in predstavniki združenj občin. V času dvodnevnega obiska so opravili kontrolo oziroma nadzor o demokraciji na lokalni in regionalni ravni.

Za občine smo v februarju izvedli dve uspešni izobraževanji, za mesec marec pa smo pripravili dve novi, in sicer:

 • 6. 3. 2018 – »Na katere davčne novosti v 2018 je treba biti še posebej pozoren?« - dvorana Državnega sveta RS, Šibičeva 4, Ljubljana
 • 27. 3. 2018 – »Nomotehnika teoretično in praktično« - dvorana Državnega sveta RS, Šubičeva 4, Ljubljana

* * *


Ime datotke: MU_februar_2018_www-ok.pdf
Velikost datoteke: 375.98 kB
Prenosov: 212x
Dodano: 28.02.2018 13:20
31.01.2018 MESEČNI UTRIP JANUAR 2018

V tokratnem Mesečnem utripu si lahko več preberete o izobraževanjih, ki smo jih pripravili v prvem mesecu leta 2018, o podanih mnenjih na aktualno predlagano zakonodajo ter še o mnogočem drugem.

Vse zainteresirane pa vabimo , da se nam v mesecu februarju 2018, natančneje 15. 2. 2018, pridružite na seminarju z naslovom »Novosti Uredbe o upravnem poslovanju«. Seminar, na katerem bodo predstavljene tudi novosti Uredbeo upravnem poslovanju, ki je trenutno še v javni obravnavi, bo potekal v dvorani Državnega sveta RS.

Želimo vam prijetno branje!

* * *


Ime datotke: MU_januar_2018_www.pdf
Velikost datoteke: 377.04 kB
Prenosov: 227x
Dodano: 31.01.2018 14:04