Pojasnila

Leto
Iskanje
 • 15.03.2024

  MSP: Dostop do podatkov o lokacijskem faktorju kot elementu neprofitne najemnine

  S strani Ministrstva za solidarno prihodnost smo prejeli obvestilo o dostopu podatkov o lokacijskem faktorju kot elementu neprofitne najemnine. Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnindoloča vpliv lokacije na višino neprofitne najemnine, ki ga je poenoteno določila država(lokacijski faktor). Omenjeni lokacijski faktor se je pričel uporabljati s 1.11.2021.Ministrstvo ponovno pojasnjuje, da je vrednost lokacijskega faktorja fiksna in se ne spreminja.

  Z marcem 2024 je ministrstvo dodalo možnost javnega vpogleda v podatke o lokacijskem faktorju kot elementu neprofitne najemnine.

  Do podatkov o lokacijskem faktorju lahko dostopate:

  1. Kot do sedaj, preko e-pošte:na elektronski naslov stanovanja.msp@gov.si pošljite e-pošto z naslovom: »Zahteva po podatkih o lokacijskem faktorju za občino oz. stanovanje….«. Podatke vam bomo poslali v obliki povratnega odgovora na vašo zahtevo po e-pošti.

  Zahteva po podatkih o lokacijskem faktorju naj vsebuje:

  1.a) navedbo občine (občin), za katere zahtevate podatke o lokacijskem faktorju v kolikor gre za zahtevo po podatkih o lokacijskem faktorju za vsa stanovanja na območju celotne občine;

  1.b) navedbo podatkov o stavbi (naslov / številka stavbe) v kolikor potrebujete podatke o lokacijskem faktorju le za eno ali nekaj stanovanj v posameznih stavbah;

  2. telefonsko številko kontaktne osebe na katero se lahko obrnemo v primeru vprašanj.

  Ministrstvo podatke za zaprosilo pod točko 1.a) distribuira v obliki zapisa datoteke .xlsx ( ms EXCEL – oblika zapisa za Excelov delovni zvezek). V kolikor želite distribucijo v drugi obliki (npr. xls) to sporočite.

  Podatke za zaprosilo pod točko 1.b) ministrstvo distirbuira v obliki pisnega obvestila o lokacijskem faktorju.

  • Preko javnega vpogleda v podatke o lokacijskem faktorju, ki je dostopen v

  Prostorskem informacijskem sistemu (PIS). Ena od vsebin PIS-a so tudi stanovanja, kjer

  je moč najti osnove informacije s stanovanjskega področja.

  Naslov spletne strani z javnim grafičnim vpogledom: Grafični vpogled EVT (gov.si)

  Navodila za uporabo grafičnega vpogleda PIS: Navodila za uporabo grafičnega vpogleda | PIS (gov.si)

  .

  Za vsa dodatna pojasnila ali vprašanja se lahko obrnete na Direktorat za stanovanja Ministrstva za solidarno prihodnost, na tel. št. 01/4787-004 (Matija Polajnar).

 • 13.02.2024

  MSP Dodatno pojasnilo glede izvajanja 59.b člena ZIUOPZP iz avgusta 2023- nadomestilo za strošek bivanja v drugi stanovanjski enoti

  Spoštovani,
  v zvezi z izvajanjem 59.b člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in
  zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23, 117/23 in 131/23 – ZORZFS), ki
  ureja nadomestilo za strošek bivanja v drugi stanovanjski enoti (v nadaljevanju: nadomestilo za
  stroške bivanja), v nadaljevanju MSP podajamo dve dodatni pojasnili.

  1. Na podlagi sedmega odstavka 59.b člena ZIUOPZP občine vložijo zahtevke za povračilo
   nadomestil za stroške bivanja na podlagi tega člena najpozneje do desetega dne v mesecu za
   pretekli mesec.
   Občine dodatno pozivamo, da k vsakemu zahtevku za povračilo nadomestil za stroške bivanja
   poleg dokumentov, navedenih v našem pojasnilu z dne 22. 11. 2023, priložijo tudi dokazilo o
   izvršenem izplačilu nadomestila na račun upravičenca.
  2. Občine obveščamo tudi, da se sredstva, ki so namenjena povračilom nadomestila za stroške
   bivanja, ne zagotavljajo iz proračuna Ministrstva za solidarno prihodnost (v nadaljevanju: MSP),
   ampak na podlagi upravičenih zahtevkov MSP zaprosi za sredstva, ki jih zagotovi Ministrstvo za
   finance iz rezervacije za naravne nesreče. Glede na navedeno zahtevki občin za povračilo
   nadomestila za strošek bivanja iz operativnih razlogov ne morejo biti realizirani v roku 30 dni od
   prejema popolnega zahtevka kot je bilo navedeno v našem obvestilu z dne 22. 11. 2023, temveč
   bodo realizirani v roku 30 dni od izdaje sklepa o povračilu nadomestila za stroške bivanja
   v drugi stanovanjski enoti.
 • 11.01.2024

  Odredba o določitvi datuma, od katerega je v zapuščinskih postopkih, postopkih za ureditev družinskih razmerij in nekaterih postopkih za ureditev osebnih stanj mogoče vlaganje in vročanje po elektronski poti

  Vrhovno sodišče Republike Slovenije je Ministrstvo za pravosodje seznanilo, da so izpolnjeni pogoji za vlaganje in vročanje po elektronski poti v zapuščinskih postopkih in t. i. družinskih postopkih za vse uporabnike. Skladno s 25. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku je ministrica za pravosodje po seznanitvi, da so izpolnjeni tehnični pogoji, izdala Odredbo, ki določa, da je od 15. januarja 2024 mogoče vloge, listine in pisanja vlagati po elektronski poti prek portala e-sodstvo v:

  • zapuščinskih postopkih,
  • postopkih za pridobitev popolne poslovne sposobnosti otroka, ki je postal roditelj,
  • postopkih za dovolitev sklenitve zakonske zveze,
  • postopkih v zakonskih sporih,
  • postopkih za ugotovitev in izpodbijanje očetovstva in materinstva,
  • postopkih za varstvo koristi otroka,
  • postopkih o stanovanjskem varstvu ob razvezi zakonske zveze in – v postopkih po zakonu, ki ureja preprečevanje nasilja v družini.

  Pravtako je od 15. januarja 2024 v navedenih postopkih mogoče vročanje po elektronski poti.

  Na podlagi izdane odredbe bodo torej lahko tudi občine, ki sodelujejo v zapuščinskih postopkih, vloge, listine in pisanja na zapuščinsko sodišče vlagale po elektronski poti prek portala e-sodstvo; v takem primeru jim bo zapuščinsko sodišče vročalo pisanja po varni elektronski poti.

  * * *

  Prenesi datoteko
 • 05.01.2024

  Zneski regresa za prehrano med delom

  Ministrstvo za javno upravo je pripravilo obvestilo v zvezi z zneski regresa za prehrano med delom, nadomestila za ločeno življenje, dnevnice za službeno potovanje v državi, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči.

  Od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 bo regres za delo znašal 6,90 evra.

  Zneski povračil nadomestila za ločeno življenje, dnevnic za službena potovanja v državi, jubilejnih
  nagrad in solidarnostne pomoči za obdobje od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2024 znašajo:

  1. Nadomestilo za ločeno življenje: 169,45 evra.
  2. Dnevnica za službena potovanje v državi:
   – nad 12 ur: 25,79 evra,
   – nad 8 do vključno 12 ur: 12,87 evra,
   – od 6 do vključno 8 ur: 7,06 evra.
  3. Jubilejna nagrada:
   – za 10 let delovne dobe: 348,14 evra,
   – za 20 let delovne dobe: 522,20 evra,
   – za 30 let delovne dobe: 696,27 evra,
   – za 40 let delovne dobe: 696,27 evra.
  4. Solidarnostna pomoč: 696,27 evra.

  Skladno s prvim in drugim odstavkom 8. člena ZSPJS-AA pripadajo funkcionarjem povračila
  stroškov in drugi prejemki v zvezi z delom v enaki višini in pod enakimi pogoji, kot to velja za
  javne uslužbence.

  * * *

  Prenesi datoteko
 • 14.12.2023

  MF: Analiza zaključnih računov občinskih proračunov za leto 2022

  Ministrstvo za finance (v nadaljevanju: Ministrstvo) je v letošnjem letu ponovno analiziralo vseh
  212 zaključnih računov občinskih proračunov za leto 2022.
  Kljub javnofinančnim predpisom, ki se uporabljajo tako za pripravo proračuna kot zaključnega
  računa proračuna, Priročniku za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna, Pravilniku
  o predložitvi zaključnih računov občinskih proračunov (Ul RS 157/22) in Navodilu o pripravi
  zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o
  doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS,
  št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10) na Ministrstvu ugotavljamo, da občine zaključne račune še
  vedno pripravljajo na različnih strokovnih in kakovostnih ravneh.
  Z namenom čim bolj poenotenega pristopa občin pri pripravi zaključnih računov Ministrstvo
  predlaga, da se občine z analizo seznanijo in usmeritve Ministrstva upoštevajo pri pripravi svojih
  zaključnih računov v prihodnje.

  Prenesi datoteko
 • 06.12.2023

  Informacija o odstranjevanju naplavin in plavja

  SV za obnovo po poplavah in plazovih nam je ponovno posredovala informacijo v zvezi z naplavinami in plavjem zaradi dodatnih vprašanj, ki jih prejemajo s strani občin. V priponkah vam posredujemo informacije o možnostih odstranjevanja naplavin in plavja v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.

  Hkrati vam v prilogi pošiljamo tudi delni seznam izvajalcev mletja lesnih sekancev, ki so ga pripravili na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

  Informacija je objavljena tudi na spletni strani Službe Vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih.

  Prenesi datoteko
 • 22.11.2023

  Obvestilo o novostih, ki jih je novela Zakona  interventnih o ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 prinesla na stanovanjskem področju

  S strani Ministrstva za solidarno prihodnost smo prejeli obvestilo o novostih, ki jih je na stanovanjskem področju prinesla novela Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, ki je bila sprejeta 20. 11. 2023 in je začela veljati 21. 11. 2023 (v nadaljevanju: Zakon).

  Novosti se navezujeta na:

  • 59. a člen ZIUOPZP (pridobivanje osebnih podatkov)

  Za namen hitrejšega in enostavnejšega načina pridobivanja podatkov o izpolnjevanju pogojev zaupravičenost do izjemne dodelitve neprofitnih stanovanj v najem je občinam in javnim stanovanjskim skladom omogočeno pridobivanje podatkov izdveh zbirk podatkov, in sicer:

  • centralnega registra prebivalstva (osebno ime, EMŠO, stalno in začasno prebivališče) in
  • okrajnih sodišč (podatke o lastništvu nepremičnin posamezne osebe).

  S tem se močno olajša postopek odločanja o upravičenosti do izjemne dodelitve neprofitnega stanovanja v najem, saj dokazila pridobi organ sam in jih ne zahteva od prosilca.

  • 59. b člen ZIUOPZP (nadomestilo za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti)

  Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati osebe, da so upravičene do nadomestila za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti so naslednji:

  • so bile zaradi poplav in plazov stanovanjske enote, v katerih so ob poplavah in plazovih dejansko prebivale, uničene ali huje poškodovane, tako da bivanje v njih ni mogoče in je za njihovo obnovo ter ponovno vselitev potreben daljši čas;
  • po poplavah in plazovih upravičene osebe in člani njihovega gospodinjstva začasno bivajo v drugi stanovanjski enoti, z uporabo katere nastanejo stroški bivanja.

  Do nadomestila za stroške bivanja pa ni upravičena oseba, ki živi v drugi stanovanjski enoti v njeni lasti ali v lasti oseb, ki živijo v istem gospodinjstvu.

  Nadomestilo za stroške bivanja lahko prosilci uveljavljajo neodvisno od drugih pravic po ZIUOPZP, o katerih odloča pristojen center za socialno delo. O dodelitvi nadomestila za stroške bivanja odloča občina stalnega prebivališča prosilca za nadomestilo za stroške bivanja, ki dodeljeni znesek tudi izplačuje upravičencu. Iz sredstev proračuna Republike Slovenije pa se navedeni znesek povrne občinam. Občine vložijo zahtevke za povračilo nadomestil za stroške bivanja najpozneje do desetega dne v mesecu za pretekli mesec.

  Celoten dopis je na voljo v priponki.

  Prenesi datoteko
 • 02.11.2023

  Pojasnila Uprave RS za zaščito in reševanje glede uveljavitve znižane stopnje davka za gasilce

  Na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo zasledili pojasnilo v zvezi z vprašanji gasilskih organizacij, ki se nanašajo na uveljavljanje posebne nižje stopnje davka na dodano vrednost pri nakupu gasilske opreme

  Minister za finance je v soglasju z ministrom za obrambo dne, 15. 9. 2023, izdal Pravilnik o določitvi seznama tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščitne in reševalne opreme ter orodij za opravljanje nalog gasilstva, za katere se davek na dodano vrednost (DDV) obračunava in plačuje po posebni nižji stopnji petih odstotkov od davčne osnove.

  V času izvajanja navedenega pravilnika so bila izpostavljena nekatera vprašanja, med drugim tudi, ali gasilske zveze lahko uveljavljajo znižano stopnjo DDV.

  Na spletni strani Finančne uprave RS je objavljena dopolnitev podrobnejšega opisa »Stopnje DDV«, v katero so vključeni odgovori na vprašanja glede posebne nižje stopnje DDV za gasilske organizacije. Med njimi je pod točko 4.7 tudi odgovor o možni uveljavitvi znižane pet odstotne stopnje DDV za gasilske zveze.

 • 02.11.2023

  Priporočila Ministrstva za naravne vire in prostor glede postavitve začasnega nujnega objekta

  Ministrstvo je z namenom, da občinam pomaga pri vprašanjih povezanih z možnostjo postavitve »začasnega nujnega objekta«, ki ga omogoča Gradbeni zakon (GZ-1), pripravilo nekaj splošnih usmeritev pri uporabi tega novega zakonodajnega instrumenta.

  Priporočila so strnili v štiri sklope:

  • Kdaj se lahko postavi začasni nujni objekt?

  Ministrstvo priporoča, da občina za učinkovito obvladovanje razmer postavi oziroma dopusti postavitev začasnih nujnih objektov, kot npr. začasnega nujnega vrtca, šole ali celo individualne enostanovanjske stavbe samo v primerih, ko druge ustreznejše rešitve ni. Postavitev začasnih objektov je treba razumeti kot zadnji, skrajni ukrep, saj ti objekti lahko v prostoru ob upoštevanju predpisov ostanejo le določen čas.

  • Kaj je treba upoštevati pri postavitvi začasnega nujnega objekta?

  Ministrstvo priporoča, naj imajo prednost lokacije, ki so znotraj stavbnih zemljišč; so že utrjene površine; imajo urejeno komunalno oskrbo oz. je izvedba novih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo enostavna in ekonomična; ne ležijo na varovanih območjih.

  • Se začasne nujne objekte lahko obdrži kot stalne objekte?

  Če bi se želelo začasne objekte ohraniti kot stalne objekte, bi bilo treba pred pretekom obdobja dovoljene postavitve teh objektov pridobiti gradbeno dovoljenje, izdelati prijavo začetka gradnje z ustrezno dokumentacijo in pridobiti uporabno dovoljenje.

  • Ali se kot začasni objekt lahko postavi individualna mobilna enota?

  Ministrstvo med drugim pojasnjuje, da uporaba mobilne enote kot začasnega nujnega objekta ne sme biti prva izbira občine, saj mobilne bivalne enote praviloma ne dosegajo enakega standarda varnosti in uporabnosti, kot je zahtevan za stalno grajene objekte (npr. praviloma enote nimajo zadostne energetske učinkovitosti, njihova pritrditev na stalno mesto, ker gre za začasne objekte ni enaka stalnim, površina na osebo je majhna).

  Prenesi datoteko
 • 11.10.2023

  Pojasnilo in priporočilo Ministrstva za javno upravo glede zahtev za odmero komunalnega prispevka

  S strani MJU smo v vednost prejeli dopis MNVP, v katerem opozarjajo na problematiko občin, katere so opozorile na težavo pri obračunavanju komunalnega prispevka. Namreč opozarjajo, da za isto zadevo prejemajo tako zahtevo investitorja za odmero komunalnega prispevka kot tudi obvestilo upravnega organa za gradbene zadeve, na podlagi katerega so občine po uradni dolžnosti dolžne odmeriti komunali prispevek. V praksi tako prihaja do podvajanja zadev in tudi dvojnega obračunavanja komunalnega prispevka.

  V izogib težavam tako MNVP priporoča upravnim enotam, da do vzpostavitve sistema eGraditev v celoti, pri investitorju preverijo, ali je bila zahteva za odmero komunalnega prispevka na občino že vložena.

  * * *