Pobude

Leto
Iskanje
 • 26.06.2024

  Pobuda za ureditev plač funkcionarjem, direktorjem in javnim uslužbencem na področju lokalne samouprave

  Z nedavno sprejeto dopolnilno odločbo glede sodniških plač je ustavno sodišče določilo način določitve plač sodnikov rednih sodišč, ki je izven veljavne plačne lestvice oz. je za sodnike določilo posebno plačno lestvico. Razmerje med nosilci vseh treh vrhov oblasti bo po realizaciji dopolnilne odločbe popolnoma porušeno, opozarja vlada. V Združenju občin Slovenije  ugotavljamo, da so porušena tudi razmerja na področju lokalne samouprave, zato pristojnemu resorju predlagamo, da tudi funkcionarjem torej županom in podžupanom zagotovi sorazmeren dvig plač. Enako rešitev pričakujemo tudi pri plačah direktorjev in javnih uslužbencev. Po izračunih ZOS bi povišanje moralo biti v višini 14,34 odstotka.

  Prenesi datoteko
 • 14.06.2024

  Pobuda za pripravo okrožnice zdravstvenim domovom in občinam.

  Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za zdravje posredovalo pobudo za pripravo okrožnice zdravstvenim domovom in občinam.

  ZOS izpostavlja problematiko pomanjkanja družinskih zdravnikov in zdravnikov drugih specializacij ter načine kako se občine spopadajo s tem. Tako kot so si občine med seboj različne, so različni tudi načini kako le-te rešujejo težave na tem področju. Vsem pa je skupno to, da je del rešitve tudi v podeljevanju koncesij. Skupno pa je tudi to, da ni enotne prakse, kar pa občine pogrešajo.

  Nujno potrebno je doseči enotno prakso na tem področju. Menimo, da za dosego tega ni potrebna sprememba zakonodaje, zadostovala bi okrožnica Ministrstva za zdravja, ki bi tako zdravstvenim domovom kot občinam dala jasne usmeritve kako doseči večjo vključenost zdravnikov koncesionarjev v
  dežurne službe in službe nujne medicinske pomoči. S tem bi naredili velik korak v smeri zmanjševanja odhodov zdravnikov kot tudi v smeri zmanjševanja podeljevanja koncesij, saj bi s tem zagotovili boljše delovne pogoje zdravnikom v zdravstvenih domovih.

  ***

  Prenesi datoteko
 • 14.06.2024

  Problematika vodotokov in protipoplavnih zaščit

  Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za naravne vire in prostor ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrani posredovalo dopis v zvezi s problematiko vodotokov in protipoplavnih zaščit.

  ZOS poziva, da se nemudoma pristopi k odpravi administrativnih bremen, ki zavirajo
  učinkovito izvajanje del na področju urejanja vodotokov in protipoplavnih nasipov z
  jasnim ciljem preventive pred novimi poplavami.

  ***

  Prenesi datoteko
 • 13.06.2024

  Investicijska sredstva v primarno zdravstvo

  Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za zdravje posredovalo dopis v zvezi z investicijskimi sredstvi v primarno zdravstvo.

  ZOS poziva k preučitvi sprememb kriterijev sofinanciranja, v kolikor pa se izkaže za nujno potrebno, pa tudi k spremembi področne zakonodaje.

  ***

  Prenesi datoteko
 • 10.06.2024

  Podpora pobudi o spremembi Uredbe o zelenem javnem naročanju

  Združenje občin Slovenije je pristojne organe posredovalo podporo pobudi o spremembi Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki jo je pripravilo Združenje ravnateljev vrtcev Slovenije.

  Združenje ravnateljev vrtcev Slovenije poziva k nujni prilagoditvi zakonodaje glede naročanja ekoloških živil in živil iz shem kakovosti v javnih zavodih, katerega so pripravili na podlagi analize stanja svojih zavodov (vrtcev, osnovnih šol in domov za starejše občane) ter dostopnih podatkov.

  ***

  Prenesi datoteko
 • 04.06.2024

  Poziv k ureditvi področja šolskih prevozov

  Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za javno upravo posredovalo poziv za ureditev področja šolskih prevozov.

  ***

  Odgovor Ministrstva za infrastrukturo:

  “Prejeli smo vaš dopis številka 371-1/2024 z dne, 3.6.2024 v katerih nas opozarjate na določbe 110.c člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP). Ta v točki (1) določa, da »V primeru povišanja ali znižanja cene energenta, ki ga prevoznik uporablja za prevoz, za deset odstotkov se prevoznina poveča ali zniža za tri odstotke od prvotno dogovorjene cene.«

  Kot že sami ugotavljate, pa je v točki (2) navedeno da se »Prejšnji odstavek ne uporablja za javni linijski prevoz potnikov v cestnem prometu.«

  Glede na to, da šolski prevozi spadajo v kategorijo posebnih linijskih prevozov, zanje to določilo ne  velja, pač pa je določilo 110.c člena ZPCP v osnovi namenjeno le za tovorni promet.”

  Prenesi datoteko
 • 26.04.2024

  Zahteve ZOS na dopolnitev povabila DRR

  Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj posredovalo zahteve za dopolnitev povabila za Dogovor za razvoj regij (DRR). Podrobna razprava o tem je bila opravljena na zadnji seji predsedstva in na tej podlagi oblikovane zahteve dopolnitev DRR. Ključno je, da so projekti pripravljeni na način, da se nanje lahko prijavijo tudi manjše občine.

  Prenesi datoteko
 • 25.04.2024

  Prevozi gibalno oviranih oseb

  Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za infrastrukturo posredovalo dopis, v katerem opozarjamo na problematiko prevoza gibalno oviranih oseb.

  To področje nima ustrezne sistemske ureditve in financiranje le-teh preveč zajeda sredstva društev.

  Prav tako pa nivoju celotne države ni zagotovljena enaka dostopnost do javnega prevoza za osebe z gibalno oviranostjo, kar je nedopustno. Zveze in društva opozarjajo na nepravilnosti pri dostopnosti javnega potniškega prevoza, na nedostopnost in neprilagojenost linijskih avtobusnih prevozov in železniškega prometa.

  Vse to označujemo za diskriminatorno in pozivamo k nujnosti sistemske ureditve zgoraj navedene problematike. Vsi smo del družbe in država mora stremeti k temu, da so vsem zagotovljene enake pravice, ne glede na kraj bivanja in ne glede na morebitno stopnjo gibalne oviranosti.

  * * *

  Prenesi datoteko
 • 25.04.2024

  Nujnost zagotovitve sredstev za investicije v vrtce in osnovne šole

  Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje posredovalo poziv k zagotovitvi dodatnih sredstev za javne razpise za investicije v vrtce in osnovne šole.

  Razumemo, da je bilo zaradi lanskoletnih katastrofalnih poplav treba sprejeti določene ukrepe in narediti rez tudi v odhodke, vendar krčenje sredstev za investicije v vrtce in osnovne šole ni prava smer. Ne samo, da bi država morala zagotoviti sredstva, treba bi bilo prav tako pripraviti večletne javne razpise, s katerimi bi zagotovili kontinuirano financiranje in občine bi nedvomno lažje pripravljale projekte ter urejale vso pripadajočo dokumentacijo. Tako pa se iz leta v leto ne ve ali javni razpis sploh bo.

  Menimo tudi, da bi bilo smiselno, da se občine vključi že v samo pripravo javnih razpisov in se na ta način omogoči kandidiranje čim večjemu številu občin. Še pred tem pa je treba izvesti analizo potreb občin po finančnih sredstvih na tem področju.

  * * *

  Prenesi datoteko
 • 25.04.2024

  Javni razpisi v športno infrastrukturo

  Združenje občin Slovenije je Ministsrtvu za gospodarstvo, turizem in šport posredovalo dopis, v katerem opozarja na nujnost zagotovitve več sredstev za javne razpise za investicije v športnoinfrastrukturo.

  * * *

  Prenesi datoteko