11.03.2019 Starost: 4 let

ŽUPANI ZOS NA SKUPŠČINI V POGOVORU Z MINISTROM MEDVEDOM ENOTNI, DA JE SISTEM LOKALNE SMOUPRAVE DOBER, PROBLEM PA JE NJENO FINANCIRANJE

Litija, 11. 3. 2018 – Župani in županje občin članic Združenje občin Slovenije (ZOS) so se zbrali na 21. redni letni skupščini in med drugim sprejeli poročilo o delu združenja v letu 2018, program dela in finančni načrt za leto 2019, imenovano pa je bilo tudi vodstvo ZOS za novo mandatno obdobje. Županje in župane je nagovoril tudi minister za javno upravo Rudi Medved. V pogovoru je bilo odprtih več tem, med drugimi tudi financiranje občin, plače občinskih funkcionarjev, kohezijska politika, centralizacija in tudi pokrajine. Minister Medved pa je podelil tudi plakete podeljuje županjam in županom z več kot štirimi zaporednimi mandati.


Predsednik Združenja občin Slovenije je v uvodnem pozdravu povedal, da področje lokalne samouprave v Sloveniji dobro funkcionira, eden večjih problemov pa predstavlja njeno financiranje. Zbranim je podal kratko zgodovino združenja, ki deluje že 20 let in poudaril, da je poslanstvo ZOS zagovarjanje interesov občin članic. »V pogovorih in pogajanjih z državo nismo vedno uspešni in se marsikdaj tudi člani ne strinjajo z doseženim, vendar zagotavljam, da je to v danem trenutku največ kar smo lahko storili,« je povedal in dodal, da se bo združenje še naprej zavzemalo za finančno avtonomnost občin.

V nadaljevanju je župan Občine Litija Franci Rokavec, ki je bila tudi gostiteljica skupščine, predstavil nekaj zanimivosti občine. Občina Litija je usmerjena v zeleni turizem in na tem področju se bodo trudili še naprej. Na kratko je predstavil nekaj uspešnih projektov, med katere sodi tudi izgradnja Medgeneracijskega središča Šmelc, v katerem je skupščina tudi potekala. V središču med drugim delujejo tako vrtec, dom starejših občanov, glasbena šola in druge organizacije. Župan Rokavec je še povedal, da je občina uspešna pri prijavah na mednarodne projekte. Prisotne je povabil, da si po koncu skupščine ogledajo nekdanji rudnik Sitarjevec, ki postaja ena izmed pomembnih turističnih atrakcij občine.

V pogovoru z ministrom Medvedom so župani odprli veliko tem in v prijetnem pogovoru je minister podal kar nekaj odgovorov. Minister Medved se je strinjal, da sistem lokalne samouprave deluje dobro, se pa tudi strinja, da so težave pri financiranju. Župani so izrazili zadovoljstvo nad ministrovo pripravljenostjo na pogovore z župani. Največji del razprave je bil tako namenjen povprečnini in novonastalim stroškom občin, ki jih je prinesel sklenjen dogovor med Vlado RS in sindikati javnega sektorja. Minister Medved je še vedno prepričan, da je sklenjen dogovor dober, čeprav je z več strani letelo veliko očitkov na njegovo vsebino. Dodal je, da je bila višina povprečnine najvišji možen kompromis v danem trenutku ter da je bilo ob sklenjenem dogovoru s sindikati jasno, da bo ta vplival na stroške občin. K temu je dodal, da bi bile finančne posledice še višje, če tega ne bi bilo. Minister Medved se zaveda, da povprečnina ne zadostuje, vendar na Ministrstvu za javno upravo resnično delajo na tem, da bi dosegli rezultate.

Župani so bili enotni, da znesek povprečnine nikakor ne zadostuje za kritje zakonsko določenih nalog. Minister se je strinjal z njimi in dodal, da je treba s skupnimi močmi priti do točke, ko se za povprečnino ne bo treba več pogajati, ampak jo bo določala formula. Skladno z Dogovorom o višini povprečnine pa je z delom pričela vlada delovna skupina za nižanje stroškov občin. Da je bila ustanovljena na nivoju vlade je, po besedah ministra Medveda, pokazatelj tega, da ima vlada resne namene pri iskanju rešitev, ki bi občinam nižale stroške poslovanja. Po preteku 6 mesecev bi morali biti vidni določeni rezultati dela.

V pogovoru o plačah funkcionarjev, predvsem županov, je bilo s strani županov izpostavljeno, da je treba najti način kako odpraviti nesorazmernost med plačami županov in direktorji občinskih uprav in javnih zavodov v lasti občin. Župani so tisti, ki nosijo breme odgovornosti in prav je, da se to prepozna tudi v plačah. Minister Medved je v zvezi s tem povedal, da je javni sektor ves čas krize nosil največje breme in prav je, da se vlaga tudi v ljudi. Strinjal se je, da prihaja do plačnih nesorazmerij, vendar opozoril na kompleksnost problema, ki zajema tudi druge funkcionarje. Povedal je še, da bodo na ministrstvu pristopili k spremembi zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Da so pokrajine nujno potrebne so se strinjali tako župani kot minister Medved. Župani poudarjajo, da je za dosego skladnega regionalnega razvoja nujno potrebno pristopiti k ustanovitvi pokrajin. Minister Medved je podpornik ustanovitve pokrajin in se strinja, da je prišel čas, ko je treba narediti korak naprej. Na MJU so pripravljene podlage za njihovo ustanovitev, vendar je politična volja tista ki je ključna. Ključno je tudi to koliko naj jih bo in kje bodo njihovi sedeži.

Župani so ministra opozorili na težave pri črpanju evropskih sredstev in pozvali naj se občine vključi v razpravo ob oblikovanju programov nove finančne perspektive. Treba je dati prednost infrastrukturnim projektom pred t.i. mehkimi vsebinami. Slednje so koristne, vendar je treba najprej poskrbeti na ustrezno infrastrukturno opremljenost države. Minister Medved se je strinjal z župani in dodal, da bodo vztrajali na tem, da nova perspektiva ne bo perspektiva mehkih vsebin.

Župani so izpostavili tudi na težave ob zapiranju krajevnih uradov, poštnih in bančnih poslovalnic. Gre za centralizacijo države, ki je za župane nesprejemljiva. Minister je v zvezi s tem povedal, da je nasprotnik centralizma in zagotovil, da do zapiranja krajevnih uradov ne bo več prišlo, prej obratno. Zaveda se težav občin ob zapiranju poštnih in bančnih poslovalnic, vendar po njegovih besedah, vlada tu ne more narediti dosti.

V nadaljevanju skupščine je minister Medved podelil plakete županjam in županom z več kot štirimi zaporednimi mandati. Ob tem jim je čestital in zaželel uspešno delo še naprej.

V drugem delu skupščine so župani sprejeli poročilo o delu ZOS v letu 2019 in sprejeli program dela za leto 2019. Združenje je uspešno zaključilo, tako v programskem kot finančnem smislu. Ob sprejetju programa dela za leto 2019 pa so bile oblikovane smernice za delovanje združenja v prihodnje, med katerimi velja izpostaviti aktivnosti na področju določitve povprečnine za leti 2020 in 2021, ustanovitve pokrajin, spremembi Zakona o financiranju občin, oblikovanja nove finančne perspektive 20221-2028 in druga pomembna področja.

Županje in župani pa so izvolili tudi vodstvo za novo mandatno obdobje. Tako je bil za predsednika ZOS imenovan Robert Smrdelj, župan Občine Pivka, za podpredsednika pa sta bila imenovana mag. Marko Diaci, župan Občine Šentjur in Uroš Brežan, župan Občine Tolmin.

 

* * *


< 22. REDNA SEJA VLADE RS