03.07.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

ŽUPANI PRI MINISTRU ZVERU

Ljubljana, 3. 7. 2008 - Z namenom predstavitve najnovejših sprememb na področju šolstva in predšolske vzgoje s poudarkom na novem plačnem sistemu, v zvezi s čimer trenutno poteka največ aktivnosti, je minister Milan Zver na sestanek povabil predsedstvi Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije.


Na sestanku, ki je potekal včeraj, 2. 7. 2008, je minister povedal je, da je s podpisom kolektivne pogodbe tudi v javnih zavodih na področju vzgoje in izobraževanja v mesecu avgustu potrebno pripraviti vse potrebno za prehod na nov plačni sistem. Ministrstvo je že pripravilo niz izobraževanj za ravnatelje in računovodje šol ter vzorce dokumentov in računalniško podporo šolam. Prav tako pa bodo z Ministrstvom za javno upravo poskusili kar najbolje pomagati tudi vrtcem. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>


Naloga občin je seveda pokrivanje stroškov plač na področju predšolske vzgoje ter izdaja soglasja k novi sistematizaciji delovnih mest. Na področju predšolske vzgoje ni večjih sprememb v sitematizaciji delovnih mest, saj gre dejansko le za prevedbo teh v nove nazive, razen za delovno mesto administrativnega delavca, za katerega se po novem zahteva VI. stopnja izobrazbe. V skladu z novim plačnim sistemom se bodo plače zaposlenim na področju vzgoje in izobraževanja nekoliko povečale, vendar v manjšem obsegu kot na drugih področjih, saj so bile plače na tem področju povečane že v preteklih letih z izpogajanimi aneksi h kolektivni pogodbi. Sredstva za nesorazmerje plač pa morajo imeti občine v svojih proračunih že rezervirana, zato ne bi smelo biti težav pri izvajanju nove plačne zakonodaje.<o:p></o:p>


Minister je predstavil tudi nov sistem financiranja investicij na področju šolstva in predšolske vzgoje. Ministrstvo se je odločilo za razpisovanje letnih razpisov, osnovno merilo za prednostno sofinanciranje pa so še naprej demografski podatki oziroma nujnost investicije. Ĺ olsko ministrstvo ima posebej rezervirana tudi sredstva za nujne intervencije, nova zakonodaja pa omogoča tudi oblike javno zasebnega partnerstva. <o:p></o:p>


Predstavniki predsedstva ZOS so poudarili, da predstavlja področje predšolske vzgoje veliko finančno breme za občine, zato je še toliko bolj pomembno, da se vse spremembe pravočasno uskladijo z občinami in da se za to zagotovijo tudi potrebna finančna sredstva.  Ĺ e posebej problematično je to za občine, kjer je strošek predšolske vzgoje nad državnim povprečjem in se zato le-ta znotraj primerne porabe ne pokriva. Združenje je pripravilo raziskavo, v kateri je ugotovilo da se je v letošnjem šolskem letu zelo povečal vpis v programe predšolske vzgoje. Eden od razlogov pa je prav gotovo tudi sicer pozitiven ukrep zagotavljanja brezplačne vzgoje in varstva za drugega otroka. ZOS od šolskega ministrstva pričakuje čimprejšnjo pripravo ocene dejanskih stroškov predšolske vzgoje in da se za to občinam zagotovi potrebna dodatna finančna sredstva. <o:p></o:p>


Prav tako pa so predstavniki ZOS izpostavili, pogosto težavo občin pri zagotavljanju materialnih in drugih pogojev za dejavnosti vzgoje in izobraževanje, in sicer da občine nimajo pregleda nad sredstvi ministrstva ter je zato zelo pomembno dobro delo ravnatelja, pri izbiri le-tega pa kljub zadnji pozitivni spremembi zakonodaje občine v praksi nimajo dovolj velikega vpliva. Po mnenju ZOS-a je tako nujno potrebno, da bi imele občine tudi pregled nad sredstvi ministrstva. <o:p></o:p>


Pohvalili pa so dobro sodelovanje med ZOS in Vlado RS pri pripravi zadnje spremembe Zakona o financiranju občin in rezultate le tega, pri tem pa izrazili zaskrbljenost, ali bo ministrstvo uspelo zagotavljati predviden veliko večji finančni delež pri investicijah. <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Na koncu je bil na predlog predstavnikov ZOS-a sprejet sklep, da bo ministrstvo s posebnim dopisom o vseh aktivnostih v zvezi z uvedbo novega plačnega sistema na področju predšolske vzgoje obvestilo tudi občine, da bodo imele dovolj informacij za opravljanje nalog ustanovitelja. <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

ZAPISALA:<o:p></o:p>

Nataša RUPNIK<o:p></o:p>


< POMURSKI ŽUPANI O OSKRBI Z VODO