21.01.2019 Starost: 4 let

ŽUPANI PODRAVJA IZPOSTAVILI FINANČNO PODHRANJENOST OBČIN

Slovenska Bistrica, 21. 1. 2019 - Župani Podravskega regijskega sveta Združenja občin Slovenije so se na prvi seji v tem mandatu seznanili z delom ZOS v preteklem mandatnem obdobju in z načrti za delo v prihodnje ter izpostavili težave občin pri financiranju zakonsko določenih nalog.


Župan Občine Slovenska Bistrica je uvodoma na kratko predstavil razvoj občine in glavne težave s katerimi se srečujejo. Občina Slovenska Bistrica je po površini največja slovenska občina z izredno veliko kilometri cest, kar predstavlja velik strošek z vidika vzdrževanja in tudi zagotavljanja zimske službe. Opozoril je tudi na težave občin z vidika stroškov občin na področju predšolske vzgoje.

Župani so Vlado RS pozvali naj povečane stroške iz naslova povišanja plač in tudi socialno varstvenih prejemkov upošteva pri rebalansu državnega proračuna ter kasneje tudi pri določitvi povprečnine.


Prav tako je bil podan apel Vladi RS naj pristopi k ureditvi anomalij na področju plač županov oz. funkcionarjev, saj ponekod plače direktorjev občinskih uprav tudi presegajo plače županov.   

Generalna sekretarka Polonca Drofenik je predstavila ključne aktivnosti in dosežke združenja v preteklem mandatnem obdobju. Izpostavila je delovanje Skupne notranjerevizijske službe, ki v okviru ZOS deluje že od leta 2009 in so občine z njo zelo zadovoljne. V razpravi o določitvi višine povprečnine je izpostavila vsakoletne aktivnosti ZOS v procesu pogajanj z Vlado RS. Župani so si bili enotni, da čeprav je znesek povprečnine višji od prej določenega, ta še vedno ne pokriva vseh stroškov, ki jih občine imajo iz naslova izvajanja zakonsko določenih nalog. Generalna sekretarka ZOS je poudarila, da se vedno zavzemamo za ohranitev investicijskih sredstev, do katerih so občine upravičene na podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin. Vedno je to pogoj za sklenitev dogovora o višini povprečnine, saj gre za sredstva, ki so izrednega pomena predvsem za finančno šibkejše občine. Poudarila je, da se bo združenje še naprej zavzemalo za njihovo ohranitev.

V razpravi o Strategiji razvoja lokalne samouprave je generalna sekretarka povedala, da so vsa tri združenja nasprotovala njenemu sprejemu. Vsebina strategije je vse preveč usmerjena k centralizaciji države in se odmika od ustanovitve pokrajin. Slednje pa so ključne na skladnejši razvoj Slovenije.

Funkciji župana in poslanca nista združljivi in odkar je to uvedeno, so videti posledice tudi pri pripravi različnih razpisov in projektov. Združenje občin Slovenije se zavzema za spremembo zakonodaje, ki ureja nezdružljivost županske funkcije s poslansko in funkcijami v nadzornih svetih javnih zavodov, podjetij, agencij ter skladov. Združenje občin Slovenije tudi predlaga, da se z zakonom vključitev predstavnikov lokalnih skupnosti v vse delovne in pogajalske skupine, ki se pogajajo znotraj organov EU-ja o finančni perspektivi.

 

* * *

 


< SOFINANCIRANJE INVESTICIJ NA PRIMARNI RAVNI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI