18.11.2015 Starost: 7 let

ŽUPANI NA TISKOVNI KONFERENCI OPOZORILI NA NEVZDRŽNO FINANČNO STANJE

Ljubljana, 18. 11. 2015 - Župani so na današnji tiskovni konferenci predstavili problematiko financiranja občin in opozorili na nevzdržno finančno stanje, saj Vlada RS v pogajanjih o višini povprečnine v letih 2106 in 2017 ni prisluhnila zahtevam občinam.


Danes se je več kot 100 županov zbralo na tiskovni konferenci v dvorani Državnega sveta RS z namenom, da bi opozorili na nevzdržno stanje na področju financiranja, saj jim država vsako leto odvzame dodatna sredstva, ne zagotovi pa ustreznih mehanizmov, ki bi zmanjševali stroške občinam.

Na novinarski konferenci so predsedniki vseh treh združenj spregovorili o pogajanjih z Vlado RS, ki so potekala vse od novembra 2014. Predsednik Združenja občin Slovenije je uvodoma sicer pozdravil napore Vlade RS, da bi se znižali stroški občini, na drugi strani pa teh učinkov ni zaznati. Opozoril je, da izračun povprečnine niso zgolj neke prazne kalkulacije, temveč so na zakonski podlagi pridobljene številke. Občine morajo izvajat  naloge, ki jim jih nalaga država in tako bi mogla država na drugi strani za te naloge zagotavljati ustrezna sredstva. 525€, ki jih je Vlada RS ponudila občinam je vsekakor premalo, saj je znesek 536€, od katerega občine ne odstopajo, tisti, ki še zagotavlja neko minimalno vzdržnost na strani občin.

Predsednik ZOS Robert Smrdelj je opozoril na različna tolmačenja 21. člena ZFO, do katerih prihaja vsako leto in vsakokrat, ko se zamenja Vlada RS. Spet govorimo o zakonsko določenih odstotkih, o katerih se občine vsako leto pogajajo z Vlado RS. Ti odstotki so določeni in se jih ne bi smelo obravnavat k kontekstu, če so, jih bodo občine dobile, če pa sredstev ni, jih pa ne bodo. To je nesprejemljivo, saj gre za sredstva, ki so namenjena investicijam in posledično tudi razvoju občin. Z zmanjševanjem tega vira največ izgubljajo najšibkejše občine, kar je gotovo v neskladju z ustavnim načelom sorazmernosti.

Z vložitvijo amandmaja na predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, ki je bil sprejet na Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, smo združenja občin predlagala kompromis glede višine sredstev za sofinanciranje investicij iz 21. člena ZFO-1. Kljub legitimni zahtevi, po kateri bi v skladu z veljavnim ZFO-1 investicijski transfer moral znašati 6 %, smo združenja, zavedajoč se (še vedno) težke javnofinančne situacije v državi, predlagala polovico zakonsko določene višine transfera (3 %) ter dodatni odstotek kot izpolnitev zaveze iz Dogovora o višini povprečnine za leto 2015, v katerem se je Vlada RS zavezala k izplačilo 1 % investicijskega transfera v letu 2016. sprejeto je bilo tudi to, da se lahko ta sredstva uporabijo za plačilo DDV na kohezijskih projektih in za vračilo obveznosti iz naslova zadolževanja za te namene. Ali bodo poslanci sprejeli predlagani amandma, pa je žal malo verjetno.

Predsednik Smrdelj je opozoril še na nekaj, in sicer kaj za občinske proračune pomeni zmanjševanje povprečnine. To pomeni vsaj 20 % manj proračunskih sredstev, to pa posledično pomeni manj sredstev za vrtce, društva, socialne transferje, skratka manj sredstev za občane.

Predsednik Združenja mestnih občin Bojan Kontič je zbrane opozoril na probleme občin v povezavi s 54. členom predloga ZIPRS1617, ki določa, da se občinam v letu 2016 in 2017 zagotavljata dohodnina in finančna izravnava do višine primerne porabe. Z uveljavitvijo tega člena se občinam, pri katerih primerni obseg sredstev presega primerno porabo, dodatno jemlje sredstva za financiranje zakonskih nalog, kar pa tudi ni bilo dogovorjeno z reprezentativnimi združenji občin. Ta določba tudi neposredno posega v sistemsko ureditev financiranja občin, kar je nesprejemljivo oz. ustavno sporno. Župan Kontič je opozoril na dejstvo, da je bil to začasen ukrep, ki pa s sprejetjem ZIPRS1617 žal postaja trajen ukrep. Kot nesprejemljivo je označil pogojevanje Vlade RS, ki je občinam ponujala povprečnino v višini 525€ v zameno za podpis dogovora.

Predsednik Skupnosti občin Slovenije dr. Ivan Žagar je spregovoril o nesprejemljivem nižanju sredstev občinam iz naslova povprečnine. Tu so razhajanja med Vlado RS in občinami zelo velika. Člani predsedstev ZOS, SOS in ZMOS so na skupni seji predsedstev, ki je 16. 11. 2015 potekala v Dobovi, sprejeli sklep,
da občine ne morejo pristati na ponudbo Vlade RS, da višina povprečnine v letu 2016 znaša 525€. Za financiranje občin v letu 2016 je potrebnih najmanj 536€ na prebivalca, razlika do te vsote pa se naj zagotovi iz sredstev resornih ministrstev, ki so bila zadolžena, da znižajo stroške za delovanje občin skozi zakonodajne spremembe, pa tega niso storila. Šele v kolikor bodo ministrstva svojo nalogo opravila in skozi zakonodajne spremembe zagotovila realiziran prihranek, se lahko temu prilagodi višina povprečnine. Opozoril je, da so ocene Vlade RS glede prihrankov pri stroških občin napačne, saj jih ocenjujejo na 20 mio, medtem, ko jih občine na 7 mio.

Država bi morala občine obravnavati kot partnerje in jih ne obravnavati kot nasprotnika. Vlada RS bi se morala zavedati, da so državljani v prvi vrsti občani in da denar ne jemlje županom ali občinskim upravam, temveč svojim državljanom, v katerih službi je.

Po koncu tiskovne konference so se župani udeležili seje Državnega zbora RS, ki je pričel z obravnavo ZIPRS1617. Župani so sejo v eni uri protestno zapustili.

 

 

* * *

 

 

 

 

 < 63. REDNA SEJA VLADE RS