25.05.2016 Starost: 7 let

ŽUPANI IN ŽUPANJE NA 18. REDNI LETNI SKUPŠČINI ZOS

Ljubljana, 25. 5. 2016 – Župani in županje občin članic Združenje občin Slovenije so se zbrali na 18. redni letni skupščini in pregledali delo in dosežke združenja v letu 2015 ter v tem okviru sprejeli poročilo o delu in zaključni račun za leto 2015. Na skupščini je bil sprejet tudi program in finančni načrt za leto 2016, skozi katerega so župani določili smernice in politiko delovanja Združenja občin Slovenije v prihodnjem obdobju. Skupščine se je udeležil tudi državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo dr. Nejc Brezovar in predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Marko Drofenik. Predstavnici Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa sta predstavili projekt »Zdravje v občini«. Župani so izpostavili, da si je treba zastaviti skupne in jasne cilje in na ta način občanom in državljanom povrniti zaupanje tako v državo kot občine. Sprejeli pa so tudi sklep, s katerim pozivajo Državni zbor RS, da pospeši postopek za spremembo Ustave RS, tako da zagotovi vpis neodtujljive pravico do vode za vsakogar po dostopni ceni in zaščite vodooskrbe pred privatnimi interesi.


Osrednji del razprave na letošnji skupščini so župani namenili trenutnim in aktualnim nesoglasjem med vlado in občinami. Predsednik ZOS Robert Smrdelj je ob predstavitvi dela ZOS v letu 2015 izpostavil aktivnosti združenja ob pogajanjih za povprečnino, vloženo tožbo proti državi zaradi nespoštovanja dogovora iz januarja 2015. ZOS je v okviru pogajanj o višini povprečnine vztrajal tudi pri investicijskih sredstev za občine, ki so predvsem za manjše občine ključnega pomena. Županom je predsednik predstavil tudi vloženo zahtevo za oceno ustavnosti dela 56. člena ZIPRS1617, in sicer v tistem, delu, ki se navezuje na investicijska sredstva občin. na združenju smo se za vložitev zahteve za oceno ustavnosti odločili zato, ker bi morale občine skladno z zakonom o financiranju občin za vsako proračunsko leto prejeti sredstva za sofinanciranje investicij v višini šestih odstotkov skupne primerne porabe. ZIPRS1617 pa določa to sofinanciranje v višini dveh odstotkov skupne primerne porabe, medtem ko imajo za sofinanciranje v višini treh odstotkov možnost prejeti povratna sredstva. Združenje upa in verjame, da bo Ustavno sodišče RS odločilo v prid občin.

Med prihajajočimi aktivnostmi je predsednik izpostavil pripravo ustavne presoje za višino povprečnine, ki jo bo združenje pripravilo v drugi polovici leta 2016. Združenje bo tudi v prihodnje aktivno zastopalo interese svojih članic napram države, predvsem na področju financiranja občin (povprečnina, investicijska sredstva, javno naročanje itd.). Prav tako pa se bodo intenzivne aktivnosti odvijale na področju črpanja evrospkih sredstev, saj je teh sredstev za občine v tej finančni perspektivi zelo malo, "pa še tistih, ki so predvidena ne znamo na smiseln način začeti uporabljati", je povedal predsednik Smrdelj.

Županje in župani so pohvalili delovanje združenja na področju dela notranje revizijske službe združenja, aktivnosti na zakonodajnem področju in tudi na področju izobraževanja občin.Med sprejetimi sklepi letošnje skupščine združenja je tudi poziv Državnemu zboru RS za vpis neodtuljive pravice do vode za vsakogar v Ustavo RS. Gospodarjenje z vodo in vodovodnim omrežjem ne sme biti predmet pridobitne dejavnosti gospodarskih družb in korporacij, ki se ukvarjajo s pridobivanjem dobička na trgu, zato se morajo vodni viri, ki služijo oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev izkoriščati v obliki neprofitne javne službe. Ureditev univerzalnega dostopa do vode na zakonski ravni ne nudi dovolj zaščite, saj lahko katera koli vlada pod pritiski dokaj enostavno spremeni zakon. Zato je potrebno, da je status vodnih virov urejen v Ustavi RS in s tem zavarovana temeljna človekova pravica dostopa do vode. Z dopolnitvijo Ustave RS bomo zagotovili univerzalen dostop do vode.Županje in župani so s predstavniki ministrstva spregovorili o aktualnih temah s področja lokalne samouprave – Strategija razvoja lokalne samouprave, nižanje stroškov občinam, evropska kohezijska politika in skladni regionalni razvoj.

Državni sekretar Ministrstva za javno upravo dr. Nejc Brezovar se je v pogovoru z župani in županjami osredotočil na Strategijo razvoja lokalne samouprave in zniževanja stroškov občin. Povedal je, da so veseli konstruktivnega sodelovanja združenja in se zahvalil za vse podane pobude s strani združenja, katera se trudijo v čim večji meri upoštevati. Med MJU in občinami so glede vsebine dokumenta velika razhajanja. Ministrstvo pripravlja popravljeno različico Strategije in v zvezi s tem se pričakuje tudi sklic sestanka.

Predsednik ZOS Robert Smrdelj je v zvezi s Strategijo ponovno izpostavil, da je decentralizacija za dobro delovanje države izrednega pomena in da bi moral dokument stremeti k temu in ne k centralizaciji. Prav tako pa je izpostavil pomanjkanje razvojne note v Strategiji, katera bi prav tako morala biti v ospredju. Župani so poudarili, da se je pri pripravi Strategije ubralo napačno pot in da je treba začeti pri ljudeh in si zastaviti jasne cilje. Pred samo pripravo dokumenta pa je nujno treba pripraviti neko jasno analizo sedanjega stanja.

Predstavnici Nacionalnega inštituta za javno zdravje sta ob predstavitvi projekta »Zdravje v občini« poudarili pomen zdravja prebivalcev. Projekt se izvaja v okviru Norveškega mehanizma, in sicer kot pilotni projekt v okviru nekaj občin in bo v prihodnje predstavljen tudi na regijskih nivojih. S projektom želijo spodbuditi k bolj zdravemu načinu življenja.

 

* * *

 


< 19. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS