25.08.2021 Starost: 1 let

ZOS ŽE OBLIKOVAL PREDLOG VIŠINE POVPREČNINE ZA PRIHODNJI DVE LETI IN PRISTOJNIMA MINISTRSTVOMA PODAL POBUDO ZA ZAČETEK POGOVOROV O NJENI DOLOČITVI

Ljubljana, 25. 8. 2021 - Združenje občin Slovenije je danes na Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za finance naslovilo dopis, v katerem podajamo predlog višine povprečnine za leti 2022 in 2023. Predlagamo, da se povprečnina za leto 2022 določi v višini 661,67€, za leto 2023 pa v višini 670,97€. Hkrati pa smo pozvali tudi k pričetku pogovorov o določitvi višine povprečnine za prihodnji dve leti.


Konec meseca junija je združenje s strani Ministrstva za finance prejelo predlog izračuna stroškov za financiranje občinskih nalog za leti 2022 in 2023. S predlaganim načinom izračuna stroškov se ne strinjamo, saj ta ne zajema vseh stroškov dela, predvsem pa ne zajema dejanskih stroškov občin, temveč povprečje zadnjih štirih let. Združenje občin Slovenije k spremembam izračuna poziva že vrsto let. V dopisu smo opozorili na problematiko zajema stroškov dela v izračunu povprečnih stroškov, konkretno stroškov dela za leto 2021, ocenjenih stroškov dela za leto 2022 in ocenjenih stroškov za leto 2023, ko gre za višino povprečnine v letu 2023. Tovrstni stroški imajo zelo velik vpliv na občinske proračune, niso pa realno zajeti v izračunih. Poudarili smo, da je treba povečane stroške dela, da katerih je prišlo v letu 2021 in bo prišlo tudi v prihodnjih letih, opredeliti na popolnoma enak način kot stroške novih nalog.

V predlogu posredovanega  izračuna stroškov za financiranje občinskih nalog za leti 2022 in 2023 so povprečni stroški zmanjšani za naloge, katere, na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin, prevzema država, in sicer v znesku 21,56€. Temu ne oporekamo, menimo pa, da je treba vsekakor upoštevati rast plač tako v letošnjem kot v prihodnjih  letih.


Združenje občin Slovenije je opravilo analizo stroškov dela  občin in občinskih posrednih proračunskih uporabnikov in na tej podlagi podalo predlog, da se pri povprečnini za leto 2022 upošteva skupno 33,5€ novih obveznosti iz naslova stroškov dela, za leto 2023 pa se zaradi večjih stroškov dela  upošteva 42,8€.

Glede na navedeno je Združenje občin Slovenije podalo predlog, da se povprečnina za leto 2022 določi v višini 661,67€, za leto 2023 pa v višini 670,97€ in pristojni ministrstvi pozvalo k sklicu sestanka, na katerem bi podrobno pojasnili izračune in stališča združenja ter pričeli s pogovori o dogovoru višine povprečnine za leti 2022 in 2023.

                                                      * * *


< PREDSTAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE UGODNIH POSOJIL OBČINAM