24.07.2014 Starost: 9 let

ZOS ZASKRBLJEN NAD RAVNANJEM DRŽAVE IN NASPROTUJE PRENAŠANJU BREMEN NA OBČINSKE PRORAČUNE

Ljubljana, 24. 7. 2014 - V Združenju občin Slovenije z zaskrbljenostjo spremljamo ravnanje države oziroma pristojnih ministrstev v zvezi s poplačilom tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev in ostro nasprotujemo prenašanju bremena poplačila na javne zavode oziroma na občinske proračune.


Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport smo že večkrat opozorili na nezakonito ravnanje v navedeni situaciji. Proračunskih sredstev zavodov namreč ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, ki jih določa Zakon o javnih financah in zakon o izvrševanju državnega proračuna, oziroma odlok, s katerim se sprejeme občinski proračun, upoštevaje strukturo predloga proračuna.

Od javnih zavodov je bila  v skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport zahtevana nenamenska poraba sredstev, kar je nesprejemljivo. 81. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa, da se sredstva za plače s prispevki in davki ter drugi osebni prejemki na podlagi sistemizacije in zasedbe delovnih mest, kamor sodijo tudi sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij, zagotavljajo iz sredstev državnega proračuna in ne presežkov zavoda ali sredstev ustanovitelja (občine).

Združenje občin Slovenije zato od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pričakuje, da bo ravnalo v skladu z veljavno zakonodajo in zagotovilo vsa potrebna sredstva za izplačilo tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah za zaposlene, za katere se sredstva za plače zagotavljajo iz državnega proračuna.

* * *


< POBUDA ZOS ZA SODELOVANJE OBČIN IN VLADE V NOVEM MANDATU