03.01.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

ZOS VLOŽIL ZAHTEVO ZA OCENO USTAVNOSTI 42. ČLENA ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV ZA LETI 2011 IN 2012

Ljubljana, 3. 1. 2011 - Združenje občin Slovenije je danes na Ustavno sodišče Republike Slovenije vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 42. člena Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2011 in 2012 (Ur. l. RS, št. 96/2010, v nadaljevanju: ZIPRS1112).


 

 

ZOS v svoji zahtevi izpodbija 42. člen ZIPRS1112, ki se glasi:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

42. člen<o:p></o:p>

(povprečnina)<o:p></o:p>

(1)             čŒe vlada z reprezentativnimi združenji občin ne doseže dogovora iz prvega odstavka 11. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08, v nadaljnjem besedilu ZFO-1), se v predlog proračuna vključi povprečnina, ki jo določi vlada. Vlada pri določitvi povprečnine upošteva stroške za financiranje na novo z zakonom določenih nalog, ki jih bodo občine začele opravljati v naslednjem proračunskem letu, in izračun ministrstva, pristojnega za finance, v katerem upošteva stroške nalog, ki so jih občine že opravljale na podlagi zakonov, pred letom za katerega se določa povprečnina.<o:p></o:p>

(2)             Povprečnina, določena v skladu s prejšnjim odstavkom znaša: <o:p></o:p>

-          za proračunsko leto 2011: 554,50 eura in<o:p></o:p>

-          za proračunsko leto 2012: 554,50 eura.<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

ZOS meni, da izpodbijana določba ZIPRS1112 v neskladju z 9., 138., <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:metricconverter w:st="on" ProductID="140. in">140. in</st1:metricconverter> 142. členom Ustave Republike Slovenije, <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="3. in">3. in</st1:metricconverter> 9. členom Evropske listine lokalne samouprave (MELLS) ter 12. členom Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/2006, 101/2007 Odl. US U-I-24/07-66, št. 57/2008; v nadaljevanju ZFO-1), zato je Ustavnemu sodišču RS predlagal, da oceni ustavnost izpodbijane določbe, ugotovi njeno neskladnost z Ustavo RS, jo razveljavi ter Vladi RS naloži ustrezno izvajanje 12. člena ZFO-1 (Ur. l. RS, št. 123/06). <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

Obrazložitev:<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

Tako kot v preteklem letu  ZOS meni, da pravna ureditev, po kateri država samoiniciativno določa višino povprečnine, občinam ne omogoča celovitega financiranja nalog iz državne pristojnosti. ZFO-1 pri določanju povprečnine določa obvezen dogovor z občinami, kar občinam nudi zadosten vpliv na določanje višine povprečnine ter eventualno korekcijo izračunane povprečnine po formuli ministrstva, medtem ko v skladu z ureditvijo ZIPRS1011 in ZIPRS1112 sklenitev dogovora med Vlado RS in predstavniki reprezentativnih združenj občin sploh ni več potrebna, ampak ima Vlada možnost, da popolnoma mimo predlogov in potreb občin določa višino povprečnine, ne oziraje se na dejanske finančne posledice, ki so (bodo) občini nastale zaradi izvajanja naloge.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

V letošnjem letu pa poleg omenjenega Vlada pri izračunu višine povprečnine ni upoštevala vseh spremenljivk, kot ji nalaga veljavna zakonodaja. Pri izračunu višine povprečnine Vlada ni upoštevala inflacije, kar ji narekuje 2. odstavek 12. člena ZFO-1. Posledice takšnega izračuna se bodo občinskim proračunom še kako poznale, saj tako izračunana povprečnina za leto 2011 znaša 554,50 EUR namesto 570 EUR, kolikor bi znašala ob upoštevanju inflacije, kot predpisuje ZFO-1. Dodati je potrebno tudi, da je bila povprečnina za 2011 že določena v ZIPRS1011, in sicer v višini 564,30 EUR. Vlada pa je v letošnjem letu v predlogu ZIPRS1112 to enostransko in brez ustrezne utemeljitve spremenila in predlagala povprečnino v višini 554,50 EUR. <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

V lanskem letu smo na Ustavno sodišče oddali zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti, saj smo bili mnenja, da občine skupaj z reprezentativnimi združenji občin tako nimajo nobenega formalnega vpliva na soodločanje o številnih z zakonom naloženih obveznosti iz državne pristojnosti, prav tako pa tudi ne na določanje povprečnine, ki je namenjena financiranju teh prenesenih obveznosti. V letošnjem letu pa smo ugotovili tudi, da Vlada ne upošteva predpisane metodologije in povprečnino ne izračuna na ustrezen način in jo določa povsem arbitrarno.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Vpliv in omogočanje sodelovanja občin in njihovih reprezentativnih združenj pri pripravi in sprejemu dogovora o višini povprečnine je tako ključnega pomena za ohranitev finančne avtonomije občin, kot jim pripada po Ustavi RS in ratificiranih mednarodnih dokumentih. Finančna avtonomija kot taka pa je temeljni predpogoj samoupravnosti lokalnih skupnosti. Sodelovanje občin in njihovih reprezentativnih združenj pri določitvi višine povprečnine je nujno potrebno za skladnost predpisov, kot je ZIPRS1112, z ustavnim načelom lokalne samouprave in s pravico lokalnih skupnosti do uresničevanja lokalne samouprave. <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Na tem mestu bi še enkrat povedali, da je lokalna samouprava pravica in sposobnost lokalne oblasti, da v mejah Ustave in zakonov predpiše in ureja pomemben delež javnih zadev lokalne narave z lastno odgovornostjo in v interesu lokalnega prebivalstva. Za lokalno skupnost je izredno pomembno, da ima določen organizacijski status, status avtonomije od državne oblasti, ker ji olajšuje izvajanje njenih nalog in ji omogoča nastop navzven, zlasti tudi nasproti državni oblasti sami. Ko zakonodajalec pri normativnem urejanju javnih zadev nalogo določi kot izvirno pristojnost občine, mora lokalni skupnosti omogočiti, da vsaj deloma odloča o izvrševanju te naloge. Določitev novih nalog kot izvirnih pristojnosti občin na način, ki ne omogoča občini, da bi vsaj delno samostojno urejala z zakoni določene naloge in obveznosti, je v neskladju s prvim odstavkom 140. člena Ustave RS.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Lokalna samouprava je tako lahko samo zunanji videz, v kolikor ne predstavlja finančne avtonomije, ki je posledica zadostnih finančnih virov. Finančni viri so bistvenega pomena za presojo stvarnosti lokalne samouprave. Lokalne oblasti morajo imeti visoko stopnjo avtonomije glede svojih pristojnosti ter načine in sredstva za njihovo uresničevanje in potrebne vire za njihovo izpolnjevanje. Da bi se izognili tveganju, da bi lokalni organi ostali brez sredstev za opravljanje nalog, ki jim jih nalaga zakon, morajo biti finančna sredstva, ki jim pripadajo, določena ob istem času kot njihove pristojnosti. Zakonodajalec lahko izbere dve možnosti: ali hkrati občinam zagotovi pokritje stroškov za izvajanje naloge tako, da to ne vpliva na delovanje občinske uprave, ali pa ne dodeli nobenih sredstev za ta namen in omogoči občinam, da same predpišejo davščine za pokritje stroškov. čŒe država dodeli občini nove naloge, ne da bi prišlo do državnega pokritja povečane občinske porabe, to pomeni poseganje v uravnoteženi sistem, ki je zagotovljen z občinskimi davki in državnimi finančnimi subvencijami. Določitev novih ali razširitev obstoječih nalog brez ustreznega nadomestila pomeni za občine neposredno odvzemanje finančnih sredstev in poseg v njihovo avtonomijo.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Po mnenju ZOS bi ob pravilnem izračunu morala biti povprečnina bistveno višja, kot jo predvideva ZIPRS1112. Z napačnim izračunom povprečnine se tako izdatno vpliva na izračun primerne porabe in se posledično občinam ne omogoča ustreznega financiranja z ustavo in zakoni  naloženih nalog. Po podatkih Ministrstva za finance (Konsolidirana realizacija proračunov občin za obdobje od 1. 1. 2008 do 31. 12. <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="2008 in">2008 in</st1:metricconverter> od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009) je povprečen strošek občin za opravljanje obveznih nalog v letu 2008 znašal 548 € na prebivalca, v letu 2009  pa že 589 € na prebivalca.  Glede na trende in vpliv gospodarske krize na lokalne skupnosti ocenjujemo, da je povprečen strošek občin v letu 2010 že presegel 600 € na prebivalca. V ZIPRS1112 je določena povprečnina za leto 2011 v višini 554,50 €. Ta bi omogočala nemoteno  delovanje lokalnih skupnosti v letu 2008, ne pa v letih <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="2011 IN">2011 in</st1:metricconverter> 2012.<o:p></o:p>

Na koncu bi dodali še dejstvo, da sta se reprezentativni združenji s predstavniki vlade na temo pogajanj o višini povprečnine za leti <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="2011 IN">2011 in</st1:metricconverter> 2012 sestali samo enkrat, in sicer na sestanku, ki je 16. 9. 2010 potekal v prostorih Ministrstva za finance. Na sestanku je bilo predsedstvo ZOS s strani predstavnikov vlade zgolj seznanjeno z višino povprečnine, ki jo je Vlada nameravala posredovati v državni zbor. Pogajanj na temo višine povprečnine nismo opravili, ker je Vlada na podlagi izkušnje iz prejšnjega leta ocenila, da lahko povprečnino enostransko določi. Predstavniki vlade so nas tako z višino povprečnine le seznanili in nam predlagali, da dogovor podpišemo takšen, kot so ga enostransko pripravili na Ministrstvu za finance.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Vlada v postopku priprave ZIPRS1112 v letu 2010 tako ponovno ni sklenila dogovora o višini povprečnine z reprezentativnima združenjema, prav tako pa ni upoštevala formule izračuna povprečnine, ki jo določa Uredba o metodologiji za izračun povprečnine, in tudi ni upoštevala predvidene višine inflacije, kot to določa drugi odstavek 12. člena ZFO-1.


< 114. REDNA SEJA VLADE