04.02.2011 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

ZOS VLOŽIL ZAHTEVO ZA OCENO USTAVNOSTI 35. ČLENA ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE

Ljubljana, 4. 2. 2011 - Združenje občin Slovenije je danes na Ustavno sodišče Republike Slovenije vložilo zahtevo za oceno ustavnosti 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.


 

ZOS meni, da izpodbijana določba ZIntPK v neskladju z 43. in 74. členom Ustave Republike Slovenije, zato je Ustavnemu sodišču RS predlagalo, da oceni ustavnost izpodbijane določbe, ugotovi njeno neskladnost z Ustavo RS, jo razveljavi ter Vladi RS naloži ustrezno urejanje omenjenega področja.

 

Na ZOS menimo, da 35. člen ZIntPK prekomerno posega v ustavno pravico enake volilne pravice, natančneje v pravico biti voljen, in v ustavno pravico do svobodne gospodarske pobude. Tako prvi kot drugi odstavek po našem mnenju predstavljata zelo veliko izključenost določenih sektorjev prebivalstva. S prvim odstavkom se onemogoča poslovanje z družbami, v katerih ima funkcionar ali njegov družinski član več kot pet odstotni delež v družbi, drugi odstavek 35. člena pa predstavlja velike omejitve pri aktivnem sodelovanju kmečkega prebivalstva v slovenski lokalni politiki.

 


< NAPOVEDANO NADALJEVANJE REFORM V JAVNEM SEKTORJU