25.07.2014 Starost: 9 let

ZOS USPEŠEN S POBUDO ZA SPREMEMBO INTERVENCIJSKEGA ZAKONA IN DODELITEV SREDSTEV OBČINAM ZA VZPOSTAVITEV PREVOZNOSTI CEST PO UJMI Z ŽLEDOM

Ljubljana, 22. 7. 2014 - Združenje občin Slovenije je na sestanku na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje doseglo dogovor s predstavniki ministrstva, da bodo v najkrajšem možnem času pristopili k spremembi 23. člena Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14) na način, da bodo občine koncesijsko dajatev, ki jim pripada po Zakonu o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2010 – UPB in 56/10 - ORZSKZ16) lahko namensko porabile tudi za vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti.


Skupna je bila ugotovitev, da je na hitro določen ukrep o ozki namenskosti sredstev koncesnine nesorazmeren in nepremišljen: Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 v 23. členu namreč določa, da morajo občine nakazano koncesnino Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS v letih 2014, 2015 in 2016 nameniti izključno za vzdrževanje gozdnih cest in varstvo gozdov. S tako določbo zakon izrecno posega v avtonomijo občin, da samostojno razpolagajo z lastnimi namenskimi sredstvi za vzdrževanje lokalne javne infrastrukture.

 

Posledice sprejetega zakona namreč najbolj čutijo ravno občine, ki jih je žled v začetku leta najbolj prizadel, saj so imele visoke intervencijske stroške, ki so krepko presegli sredstva proračunske rezerve in so z intervencijskim zakonom hkrati ostale še brez lastnih sredstev (iz naslova koncesijske dajatve) za gradnjo oz. vzdrževanje lokalne javne infrastrukture in, kot da to še ni dovolj, občinam še vedno niso bila sproščena sredstva za sofinanciranje investicij iz 21. člena ZFO-1.

 

Združenje občin Slovenije  je zato na pristojno ministrstvo posredovalo apel k čimprejšnji spremembi zakona. Predstavniki ZOS so se skupaj z predstavniki ministrstva tudi dogovorili, da se v čim krajšem času izvedejo tudi postopki za dodelitev sredstev občinam po  Delnem  programu odprave posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014, dodeljena za namene vzpostavitve prevoznosti na poškodovanih gozdnih in lokalnih cestah.

 


< 67. REDNA SEJA VLADE RS