16.06.2009 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

ZOS SE ZAVZEMA ZA UVRSTITEV KOMUNALNEGA PRISPEVKA V SISTEM DDV

Ljubljana. 16.06.2009 - Konec marca je na pobudo Združenja občin Slovenija (ZOS) Ministrstvo za finance (MF) sklicalo sestanek, na katerem je bila med drugim obravnavana tudi tema komunalni prispevek in DDV. Na sestanku so bili prisotni še predstavniki Ministrstva za okolje in prostor (MOP) ter Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (SVLR).


V okviru tega vprašanja je bilo mnenje predstavnikov MF, da se ob plačilu komunalnega prispevka DDV naj ne bi obračunavalo. Predstavniki ZOS so preko praktičnih primerov osvetlili problem in so na sestanku apelirali, da bi glede na naravo komunalnega prispevka (kaj vse je zajeto v njem) nujno morali razrešiti vprašanje obračunavanja DDV. Dogovorjeno je bilo, da bomo iz ZOS na MOP, MF in SVLR naslovili dopis, v katerem jih bomo prosili za medresorsko reševanje tega problema. To je bilo storjeno, vendar so nas iz MOP prosili še za dodatno obrazložitev naše pobude. Tako smo na vse akterje naslovili dopis v katerem smo predstavili problematiko komunalnega prispevka z vidika DDV. Skladno z 79. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt) je komunalni prispevek plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. S plačilom komunalnega prispevka je zavezancu zagotovljena priključitev na že zgrajeno komunalno opremo oziroma mu je zagotovljeno, da bo ta zgrajena v roku in obsegu, kot to določa program opremljanja.

 

Iz mnenj Davčne uprave Republike Slovenije izhaja, da se občine pri odmeri komunalnega prispevka ne štejejo za DDV zavezance ter tako posledično kot končni potrošniki nimajo pravice do odbitka DDV od svojih nabav v zvezi s tem komunalnim prispevkom. To pomeni, da obračunani DDV od izgradnje komunalne opreme za občine predstavlja direktni strošek, ki ga vsem uporabnikom storitve tudi naprej zaračunajo. Glede na vsebino oziroma naravo komunalnega prispevka prikazujemo praktične primere iz katerih izhaja, da bi v izogib dvojnemu obdavčevanju ter preprečitvi izkrivljanja konkurence komunalni prispevek moral biti v običajnem sistemu DDV.

Namreč, po Zakonu o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ZDDV-1) je davčni zavezanec vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno opravlja katerokoli ekonomsko dejavnost, ne glede na namen ali rezultat opravljanja dejavnosti. Iz pojma davčnih zavezancev so skladno s 5. členom ZDDV-1 načeloma izključeni državni organi in organizacije, organi lokalnih skupnosti ter druge osebe javnega prava v zvezi z dejavnostmi ali transakcijami, ki jih opravljajo kot organi oblasti, tudi če pobirajo takse, prispevke in druge dajatve ter plačila v zvezi s temi dejavnostmi ali transakcijami. Pri opravljanju dejavnosti ali transakcij pa se štejejo za davčne zavezance v zvezi s temi dejavnostmi ali transakcijami, če bi njihova obravnava, kot da niso davčni zavezanci, povzročila znatno izkrivljanje konkurence. V nadaljevanju navajamo primer, ki potrjuje, da so stroški gradnje komunalne opreme oz. komunalnega prispevka v primeru, da je obdavčen z DDV nižji za pravne osebe oziroma enaki za fizične osebe, kot pa v primeru, da komunalni prispevek ni obdavčen z DDV

 

Primer št. 1: Izvajalec izgradnje komunalne opreme je občini izdal račun za 100 enot + 20 DDV. čŒe si občina ne more poračunati vstopnega DDV in si ga ne more odbijati od svoje davčne obveznosti, je dejansko strošek investicije v izgradnjo komunalne opreme za občino v višini 120 enot. Vsem investitorjem, tako fizičnim kot pravnim osebam, občina zaračuna 120 enot, ki si v tem primeru DDV ne morejo poračunati. V kolikor občina od komunalnega prispevka lahko obračuna DDV, ima tudi pravico do odbitka prej omenjenega DDV v višini 20 enot. Posledično bi bil strošek investicije za občino v tem primeru 100 enot. To pa pomeni, da bi občina investitorjem zaračunala 100 + 20 enot DDV, pri čemer je za fizične osebe tako strošek enak 120 enot, medtem ko je za pravne osebe (ki so v glavnem zavezanci za DDV) realni strošek 100 enot. Kar je edino korektno.
V zvezi z DDV implikacijami pri komunalnem prispevku želimo navesti tudi primer iz prakse, ki kaže na anomalijo pri tezi, da se pri komunalnem prispevku naj nebi zaračunaval DDV.

 

Primer št. 2:. Občina komunalno opremi območje stavbnih zemljišč, pri čemer so nekatera v zasebni lasti druga pa v lasti občine. Slednja bo občina prodala kot komunalno opremljena zemljišča, zato je dolžna ob prodaji obračunati DDV. Za stroške izgradnje komunalne opreme v del zemljišč v zasebni lasti pa bo občina le-tem obračunala komunalni prispevek, od katerega pa DDV ne sme obračunati. Ker je občina del stroškov gradnje komunalne opreme uporabila za opravljanje svoje obdavčene dejavnosti, ima od tega dela pravico do odbitka DDV. Od preostalega dela stroškov, ki se nanašajo na zemljišča, ki niso v lasti občine, pa občina pravice do odbitka nima. Dilema je, kako določiti višino odbitnega DDV, še hujša dilema pa je kako podjetju, ki je lastnik zemljišča obrazložiti, da je strošek njegove komunalne opreme za 20% višji kot za tiste investitorje, ki so opremljeno zemljišče kupili od občine.

Tretji primer je urbanistična pogodba Primer št. 3: Občina z urbanistično pogodbo odda investitorju (zasebniku) pooblastilo, da v svojem imenu in za svoj račun izdela projekte komunalne opreme ter zgradi javno lokalno in ostalo infrastrukturo na določenem območju. Zemljišča na katerih gradi komunalno infrastrukturo so lahko v lasti občine ali zasebni lasti. Stroški komunalne infrastrukture znašajo 100 enot, oziroma 120 enot z DDV. Zasebni investitor si lahko od situacij za gradnjo komunalne infrastrukture poračuna DDV v višini 20 enot, saj bo komunalno infrastrukturo prodal kasnejšim kupcem zemljišč oz. stanovanj ter pri tem zaračunal DDV. Za zemljišča v lasti občine zasebni investitor ravno tako proda delež stroškov komunalne infrastrukture z DDV občini. Investitor ki s prevzemom investicije v komunalno opremo po urbanistični pogodbi, sam investira v komunalno opremo ima zaradi tega oprostitev plačila dela stroškov komunalne infrastrukture oziroma komunalnega prispevka in sicer v višini investiranih stroškov skupaj z DDV, kar je seveda popolnoma enaka višina kot znaša vrednost komunalnega prispevka, saj le ta predstavlja natančen izračun na podlagi dejanskih stroškov. Iz navedenega torej izhaja, da v kolikor je investitor javne komunalne infrastrukture podjetje v zasebni lasti, da ima le-ta pravico do odbitka DDV pri izgradnji komunalne infrastrukture oziroma pravico do zaračunavanja DDV na stroške izgradnje komunalne infrastrukture, v kolikor pa dejavnost izvaja občina, slednja te pravice nima.

Da ne bi prihajajo do (po našem mnenju) neupravičenega kopičenja DDV oziroma dvojnega zaračunavanja DDV, bi bilo treba z vidika DDV plačilo za komunalni prispevek opredeliti kot dobavo blaga oziroma storitev, ki jih občina kot davčni zavezanec opravi v okviru opravljanja svoje ekonomske dejavnosti na ozemlju Slovenije za plačilo. Ker gre po vsebini dejansko za storitev izgradnje komunalne opreme – cest, javne razsvetljave, vodovoda in kanalizacije do objektov, je po našem prepričanju, komunalni prispevek plačilo za dobavo storitev. Posledično tudi menimo, da bi bilo verjetno potrebno komunalni prispevek izključiti iz javnofinančnih prihodkov občine. Prav tako moramo opomniti, da ne glede na to, da se komunalni prispevek odmeri z odločbo, po naravi komunalni prispevek dejansko ni dajatev občini, temveč povračilo stroškov izgradnje komunalne infrastrukture, za katerega je podlaga izračun stroškov, ki so v skladu s programom opremljanja opredeljeni za določeno območje in se le ti v deležih zaračunavajo končnim uporabnikom, to je lastnikom stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov na tem območju.

 

V dopisu smo povzeli argumente s katerimi pristojne želimo prepričati, da proučijo možnost vključitve komunalnega prispevka v sistem DDV. V kolikor ocenjujejo, da so v obstoječih predpisih nejasnosti ali neskladja z obravnavanjem komunalnega prispevka v običajnem sistemu DDV pasmo jih prosili za natančno definiranje oz. navedbo teh ovir in za predlog uskladitve predpisov. Upamo, da se bomo s pristojnimi čimprej srečali.


< RAZPIS ZA FINANCIRANJE OBČINSKIH MUZEJEV IZ PRORAČUNAODPRT DO PETKA