15.11.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

ZOS PODALO PREDLOGE SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Ljubljana, 15. 11. 2010 - Na Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko smo naslovili predloge sprememb in dopolnitev Zakona o financiranju občin (ZFO-1). ZFO-1 dobro ureja področje financiranja občin in so smiselne morebitne manjše dopolnitve, nikakor pa se ne smejo zgoditi radikalnejše spremembe, menimo v ZOS. SVLR smo tudi pozvali, da nam predstavijo rezultate analize, ki so jo opravili.


 
Predlagamo naslednje konkretne dopolnitve :

 

Spremembo prve alineje prvega odstavka 9. člena Zakona o financiranju občin, ki določa, da občina lahko predpiše občinsko takso za uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev. Ker vsebina omenjene alineje posega in omejuje avtonomijo občin, predlagamo, da se prva alineja spremeni tako, da se bo glasila, da občina lahko predpiše občinsko takso za uporabo javnih površin.

 

Spremembo drugega odstavka 12. člena, ki določa, da povprečnino za naslednje proračunsko leto izračuna ministrstvo, pristojno za finance, na podlagi podatkov iz prejšnjega odstavka za pretekla štiri leta, pri čemer upošteva vsakokratno inflacijo, inflacijo v letu pred letom in v letu, za katero se ugotavlja povprečnina. Predlagamo, da se za izračun povprečnine upoštevajo podatki za pretekli dve leti, kar bi pomenilo, da se višina povprečnine hitreje prilagaja gospodarsko – finančni situaciji v Republiki Sloveniji.

 

Spremembo 23. člena Zakona o financiranju občin, ki določa, da se delež sredstev iz drugega odstavka 21. člena zakona, ki je namenjen za sofinanciranje investicij iz načrta razvojnih programov posamezne občine, določi za vsako proračunsko leto tako, da ga lahko občina porabi v tekočem proračunskem letu na podlagi načrta porabe. Predlagamo, da se ta sredstva občinam nakažejo kot investicijski transfer v treh enakih obrokih (april, avgust, december). Nameni porabe teh sredstev so določeni v zakonu. Občina pa bi ob koncu leta na SVLR posredovala poročilo o porabi teh sredstev. Za izvrševanje kontrole porabe sredstev po 21. členu predlagamo SVLR, ki bi ob primeru kršitev lahko tudi ukrepala. S to spremembo bi zmanjšali administrativne ovire tako v občinah kot v vaši službi.

 

Spremembo 24.a člena Zakona o financiranju občin, ki določa obseg sofinanciranja po ostalih ministrstvih. Iz opozoril mnogih občin vemo, da omenjenega člena zakona ministrstva ne upoštevajo. Torej gre za očitno in v nekaterih primerih celo za namerno kršitev zakona (Ministrstvo za šolstvo in šport), zato predlagamo spremembo tega člena, ki bi na kakšen drugačen način uredil sofinanciranje in bi ga ministrstva bila dolžna izvajati. Predlagamo, da se sestanemo in dorečemo končne rešitve te problematike.

 

Glede na to, da je sedanja Vlada očitno prenehala z aktivnostmi za ustanovitev pokrajin, smatramo, da je potrebno dodatno spodbuditi medobčinsko sodelovanje, zato predlagamo spremembo druge točke 26. člena Zakona o financiranju občin, ki določa skupno opravljanje nalog občinske uprave, tako da se jih razširi v smislu opravljanja oziroma izvajanja zahtevnejših strokovnih, razvojnih in pospeševalnih nalog občin.


< NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 15.11. DO 19.11.2010