01.09.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

ZOS PODALO AMANDMA K PREDLOGU NOVELE ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH

Ljubljana, 1. 9. 2011 - Združenje občin Slovenije je na pristojni delovni telesui Državnega zbora RS in Državnega sveta RS posredovalo predlog amandmaja k predlogu novele Zakona o interventnih ukrepih, ki ga je Vlada RS sprejela na julijski dopisni sejiPoslanke, poslance

in državne svetnike ter svetnice smo opozorili na poseg v osnovno ustavno

načelo lokalne samouprave, in sicer v avtonomijo občin, predvsem z vidika

predlogov členov zakona, ki določajo omejitve v zvezi z zaposlovanjem v

lokalnih skupnostih.

Sicer se v občinah zavedamo, da so sedaj časi primerni za

varčevanje tudi pri zaposlovanju, vendar smo želeli opozoriti, da je sistem

določbe z vidika že navedenega, ustavno sporen. Prav tako so te določbe, če se

je država že odločila poseči v avtonomijo občin, procesno pomanjkljive. Ĺ e večji

problem pa občinam predstavlja poseg v investicijska sredstva, zato smo predlagali, da se upošteva predlagan amandma k 3. členu predloga novele Zakona o

interventnih ukrepih.

Predlagali smo, da se 3. člen

v celoti črta. ZOS nasprotuje določbi, ki

občinam v letošnjem letu zmanjšuje sredstva za investicije. Ta sredstva so

namenjena investiranju projektov in razvoju območja ter posledično tudi

gospodarstva. V predlogu zakona se predvideva zamik

izplačila sredstev, ki  jih občine

pridobivajo na podlagi 21. in 23. člena Zakon o financiranju občin. Občine so

za ta sredstva, ki so namenjena investicijam in razvoju, deloma s strani Službe

Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko že prejele podpisane

sklepe, kar pomeni, da imajo pravno podlago za njihovo črpanje. Gre za

investicije, ki so ali v teku ali pa so že zaključene in občine morajo za

dokončno pridobitev sredstev septembra na pristojno ministrstvo posredovati

zahtevke za izplačila.

Naj dodamo, da so ta sredstva vezana tudi na t.i.

evropske projekte, kjer so občine pridobile sofinancerske deleže s strani

Evropske unije in se ob prijavah zavezale k uresničevanju določenih ciljev, med

drugim k novim zaposlovanjem. V vseh primerih bodo v skladu z zapisanimi

cilji projekta področni javni zavodi morali na novo zaposlovati ljudi, v nasprotnem

primeru se bo to štelo kot nedoseganje cilja in posledično vračanje evropskih

sredstev.

Na ZOS se

zavedamo, da je finančna situacija v državi težka, vendar so ta sredstva za

občine izrednega pomembna, saj so vezana na že podpisane pogodbe z izvajalci

del na posameznih projektih. Pri tem naj opozorimo, da gre za iztožljive

zneske.

 * * *< NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 29. 8. DO 2. 9. 2011