16.09.2015 Starost: 7 let

ZOS PODAL PRIPOMBE NA PREDLOG NOVELE ZAKONA O PREKRŠKIH

Ljubljana, 16. 9. 2015 - Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za pravosodje poslalo pripombe na Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1J).


Na Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1J) je Združenje občin Slovenije podalo sledečo pripombo:

"Občina članica je podala pobudo za spremembe v poglavju 14 »Stroški postopka«: spremembo v 143. členu, v 144. členu, v 147. členu ali drugi sorodni zakonski določbi. Gre za dejstvo, sodno prakso in razlage nekaterih strokovnjakov, da mora prekrškovni organ v primeru izreka opomina (21. člen ZP-1) v vsakem primeru določiti najmanj sodno takso za opomin v znesku 30 EUR po tarifni številki 8112 Zakona o sodnih taksah, na podlagi prvega odstavka 143. člena v zvezi s prvim odstavkom 144. člena in drugim odstavkom 58. člena ZP-1. Sodna praksa okrajnih sodišč pa je pokazala, da sodniki v primeru izreka opomina ne določijo sodne takse in se sklicujejo na določbe 2. odstavka 147. člena ZP-1. Za prekrškovne organe pa obstaja razlaga, da je to obveza, katere opustitev bi pomenila celo protipravno ravnanje prekrškovnega organa.

Zavedati se je potrebno, da pri kršitvah, za katere so zagroţene globe do 100 EUR (teh je vsaj v predpisih lokalnih skupnosti veliko) in moţnosti plačila »polovičke« (oziroma po tem predlogu »tretjine«), prekrškovni organ smiselno in razumsko sploh nima na razpolago določb 21. člena ZP-1, saj stroški presegajo samo globo."

* * *


< INFORMACIJA MNZ O PRIPRAVAH NA MOREBITEN PRIHOD VEČJEGA ŠTEVILA MIGRANTOV V SLOVENIJO