23.12.2021 Starost: 1 let

ZOS PODAL PRIPOMBE K PREDLOGU ZAKONA O CELOSTNEM PROMETNEM NAČRTOVANJU

Ljubljana, 23. 12. 2021 - Združenje občin Slovenije je na Vlado RS naslovilo predlog spremembe predloga Zakona o celostnem prometnem načrtovanju, v katerem predlgamo umik določbe sprejemanja celostne prometne strategije za občine.


Predlog 22. člena v prvem odstavku določa, da »občine sprejmejo petletni temeljni strateški dokument občine o usmerjanju razvoja in upravljanja prometa na njenem območju«.

Občine so do sedaj za pripravo celostne prometne strategije (CPS) lahko kandidirale na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo. Skladno s predlogom Zakona o celostnem prometnem načrtovanju pa to postaja obveza. Ker gre za obvezo, da se dokument sprejema za obdobje petih let, predstavlja to tako veliko administrativno breme in posledično tudi velik strošek občin.

Vse aktivnosti in obveze, ki izhajajo iz CPS občine izvajajo skozi vse projekte, zato ocenjujemo, da je zakonsko določanje te obveze nesmiselno in dejansko predstavlja samo breme (administrativno in finančno) občinam. Zato smopodali predlog za umik navedene določbe iz predloga zakona.

* * *


< PREDLOG NOVELE ZAKONA O NOTARIATU