25.09.2013 Starost: 10 let

ZOS NASPROTUJE ZMANJŠANJU SREDSTEV ZA INVESTICIJE OBČIN

Ljubljana, 25. 9. 2013 - Združenje občin Slovenije je danes na predsednico Vlade RS naslovilo odprto pismo, v katerem smo izrazili odločno nasprotovanje nameri Vlade RS, da v proračunih države za leti 2014 in 2015 zmanjša oziroma odpravi delež za sofinanciranje investicij po 21. členu Zakona o financiranju občin.


V Združenju občin Slovenije smo pripravili izračun, kolikšen delež prihodkov občin predstavljajo sredstva po 21. členu Zakona o financiranju občin. Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 predvideva zmanjšanje sredstev za sofinanciranje investicij na 2% skupne primerne porabe občin oziroma ukinja sredstva za investicije za leto 2015, kar bo najbolj prizadelo ravno najšibkejša območja Slovenije. 4% sredstev kvote primerne porabe se med posamezne občine razdeli po indeksu razvojne ogroženosti, kar je tudi razvidno iz deleža tega prihodka v proračunih posamezne občine. Naj navedemo nekaj primerov. Direktne prihodke iz naslova Zakona o financiranju občin izgubljajo na primer Občina Ilirska Bistrica 9,2%, Občina Bovec 19,3%, Občina Solčava 23% prihodkov, medtem ko občine z večjim razvojnim potencialom, kot so na primer Mestna občina Ljubljana 0,4%, Občina Trzin 0,6%, Občina Šempeter-Vrtojba 0,9%, izgubljajo bistveno manj. Podatki nazorno kažejo nepremišljenost predloga.

Iz navedenega je razvidno, da bi ta varčevalni ukrep finančno opustošil ravno najbolj šibka območja oziroma občine, kar je gotovo v neskladju z ustavnim načelom sorazmernosti.

Predsednico vlade smo opozorili, da  način varčevanja, kot je predlagan za leti 2014 in 2015, za občine ni sprejemljiv. Veljavni Zakon o financiranju občin ima med seboj soodvisne člene, ki določajo financiranje občin (povprečnina in investicijski transfer), in se s spreminjanjem enega ali črtanjem drugega rušijo razmerja med občinami in njihovimi financami. Zato pavšalno zmanjševanje ali črtanje enega ali drugega pomeni večanje razkoraka med občinami, med različnimi območji v državi, kjer so razvojne razlike že tako zelo velike. V kolikor so nujni rezi tudi v občinske prihodke, je potrebno to narediti uravnoteženo, brez da se ruši temeljna razmerja na lokalni ravni. Z nameravanim posegom bi dejansko še spodbudili razvojne razlike, kar pa je preprosto nedopustno, smo opozorili.

Initiates file downloadOdprto pismo predsednici vlade s priloženimi izračuni

Pojasnilo: Predlog zakona o izvrševanju proračunov namreč predvideva ohranitev višina povprečnine za leto 2014 v višini 536 evrov, hkrati pa za leto 2014 predlagajo znižanje deleža sredstev za sofinanciranje investicij na 2% skupne primerne porabe. Za leto 2015 Vlada RS predlaga dve alternativni rešitvi: ali ohranitev višine povprečnine na 536 evrov in znižanje deleža sredstev za sofinanciranje investicij na 0% ali sredstva za investicije v višini 2% ter ustrezno znižanje povprečnine.

 


< MINISTRSTVO ZA FINANCE PREDSTAVILO PREDLOG PRORAČUNA, NADALJEVANJE USKLAJEVANJ GLEDE DAVKA NA NEPREMIČNINE