31.03.2009 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

ZOS NA SESTANKU NA MINISTRSTVU ZA FINANCE

Ljubljana, 31.03.09 - Dne 30.03.2009 je na pobudo ZOS Ministrstvo za finance (MF) sklicalo sestanek na katerem so bile obravnavane naslednje teme: poračunavanje DDV pri investicijah v lokalno infrastrukturo, DDV in komunalni prispevek, DDV neupravičen strošek pri EU projektih in  likvidnostni problemi občin pri financiranju EU projektov. Sestanka so se iz vladne strani poleg predstavnikov MF udeležili tudi predstavniki Službe vlade za lokalno samoupravo (SVLR).


Poračunavanje DDV pri investicijah v lokalno infrastrukturo

Predstavniki ZOS so v zvezi s to problematiko opozorili na dva problema. Prvi problem odraža trenutno stanje, ker so občine investitor komunalne infrastrukture, ki pa jo nato dajo v upravljanje javnemu podjetju. Občine se v tem primeru ne morejo poračunati DDV. Javno podjetje pa amortizacijo, ki je obdavčena z DDV zaračunava v ceni končnemu potrošniku. To pa pomeni, da je pri storitvah individualne komunalne rabe DDV od osnovnih sredstev plačan dvakrat.
Z dnem 01.01.2010, ko bo začela veljati nova ureditev na tem področju (standard) in se ukinjajo sredstva dana v upravljanje javnih podjetjem kar pa ponovno prinaša določene davčne posledice. Predvsem je predstavnike ZOS zanimalo, kako je z investicijami iz preteklih let s katerimi bodo po 1.1. pričele opravljati obdavčeni promet z komunalnim podjetjem, ali bodo upravičene do popravka odbitka DDV za nazaj.
Predstavniki MF so povedali, da jim je problematika poznana in, da bodo skušali najti rešitev. Ko bodo rešitev našli nas bodo o tem obvestili, saj želijo poslovanje občin na tem področju poenotiti. Obenem so nam zagotovili, da če trenutno veljavni Zakon o davku na dodano vrednost ne dopušča rešitve, bodo v postopku sprememb in dopolnitev Zakona o davku na dodano vrednost skušali rešitev uzakoniti. Predlog zakona bo v vladni proceduri najkasneje julija letos.

DDV in komunalni prispevek

V okviru tega vprašanja je bilo mnenje predstavnikov MF enotno, da se ob plačilu komunalnega prispevka DDV-ja naj ne bi obračunavalo. Predstavniki ZOS so preko praktičnih primerov skušali osvetliti problem tako so na sestanku apelirali, da bi glede na naravo komunalnega prispevka (kaj vse je zajeto v njem) vseeno bilo smiselno razmisliti o možnosti obračunavanja DDV-ja. Dogovorjeno je bilo, da bomo iz ZOS na MOP, MF in SVLR naslovili dopis v katerem jih bomo prosili za medresorsko reševanje tega problema. Predstavniki vlade so si bili namreč enotni, da je potrebno spremeniti definicijo komunalnega prispevka. Drugačna definicija komunalnega prispevka bi lahko omogočila morebiten premik k obračunavanju DDV-ja.

DDV neupravičen strošek pri EU projektih

Predstavniki ZOS so predstavnikom MF pojasnili problem, da je po razpisih za EU sredstva DDV neupravičen strošek. Po Uredbi komisije (ES) velja pravilo, da DDV ne predstavlja upravičenih izdatkov, razen kadar ga dejansko in dokončno nosi končni upravičenec ali posamezni prejemnik in si ga v skladu z davčno zakonodajo ne more poračunavati.
V zvezi s to temo smo bili obveščeni, da na SVLR že pripravljajo informacijo za na vlado in iščejo primerno rešitev. Pogovori med SVLR in MF naj bi potekali v smislu, da bi DDV postal opravičen strošek, v kolikor občine v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo niso upravičene do povračila. Glede na to, da je to stvar nacionalne zakonodaje pričakujemo, da bo ta problem čim prej odpravljen. Podrobnosti nam bodo znane 6. aprila, ko se bo vodstvo ZOS sestalo z ministrico Ploštajnerjevo.

Likvidnostni problemi občin pri financiranju EU projektov

Predstavniki ZOS so preko praktičnih primerov pojasnili težave pri likvidnostnem zagotavljanju sredstev za financiranje projektov EU. Občine so se za financiranje EU projektov primorane kratkoročno zadolževati, problemi pa nastajajo ob koncu proračunskega leta, ker ne dobijo pričakovanega sofinanciranja s pristojnih ministrstev, kar posledično pomeni, da kratkoročni kredit prenašajo preko novega leta, kar pa je v nasprotju z zakonodajo.
V zvezi s tem problemom nam je bilo pojasnjeno, da je v zadnji noveli Zakona o izvrševanju proračuna za leti 2008 in 2009 bila vnesena določba, ki deloma to problematiko rešuje. Tako prinaša krajši rok za plačilo obveznosti in sicer 59 dni.


< POSVET VLADE RS IN JAVNEGA SEKTORJA 2009