02.09.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

ZOS IN SOS NASPROTUJETA PREDLOGOM MINISTRSTVA ZA FINANCE GLEDE VIŠINE POVPREČNINE ZA LETI 2012 IN 2013

Ljubljana, 2. 9. 2011 - Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije sta danes na Ministrstvo za finance, skladno s sklepom sestanka z dne 24. 8. 2011 posredovali stališče do predstavljenih predlogov ministrstva o višini povprečnine za leti 2012 in 2013. Združenji odločno nasprotujeta obema predlogoma, saj bi v obeh primerih občine prejele bistveno manj sredstev, kot bi jih morale po Zakonu o financiranju občin.    Ministrstvo za

finance je na sestanku združenjema predstavilo dva predloga višine povprečnine.

Po izračunih finančnega ministrstva naj bi višina povprečnine za leto 2012

znašala  579,36€, ki bi jo zmanjšali za maso rasti palač v

občinah v zadnjem obdobju in podali tako predlog povprečnine v znesku

578,45€. Zaradi predstavljene nuje po znižanju sredstev

občinam so predlagali tudi, da se odpravijo sredstva za investicije po 21.

in  23. členu ZFO kar predstavlja 4%

povprečnine. Kot drugo možnost pa so predlagali, da se v določenem

procentu znižajo sredstva za povprečnino in v sorazmernem deležu ohranijo

sredstva za sofinanciranje investicij.

 Združenji poudarjata, da je

uveljavljeni Zakon o financiranju občin prinesel nekaj med seboj soodvisnih

členov, ki določajo financiranje občin in se tako s spreminjanjem enega ali

črtanjem drugega rušijo razmerja med občinami in njihovimi financami. Zato tako

pavšalno črtanje enega ali drugega pomeni večanje razkoraka med enimi in

drugimi občinami, med enimi in drugimi območji v državi, kjer so razvojne

razlike že tako in vedno velike.

Tako kot povprečnina opredeljuje financiranje

nalog občin, ki jih je

nanje s sprejeto zakonodajo prenesla država,

tako so 4% povprečnine za investicijska sredstva sestavni del koncepta in

uravnoteženja prihodkov občin. Z dodatnim manjšanjem tega vira, ki je

zakonsko dodeljen občinam na podlagi indeksa razvojne ogroženosti posamezne

občine, bi najbolj prizadeli ravno najšibkejše občine in jim zmanjšali prihodke

celo do 22,5% (primer Občina Solčava).

Nižanje povprečnine pa bi posledično

prineslo nesposobnost občin, da opravljajo naloge, ki so jih nanjo prenesli

zakoni. Naj ob tem ponovno poudarimo, da se navkljub težki socialni in

gospodarski krizi nekatera ministrstva niso sposobna, niti pripravljena

uokviriti v razpoložljiva finančna sredstva, ki so omejena ne samo za državo,

temveč tudi občine. Tako so samo zakoni sprejeti v zadnjih nekaj mesecih

preteklega leta in mesecih iz začetka tega leta ponovno občinam povzročili nove

in dodatne ali povečane naloge, ki so večinoma finančno zelo zahtevne (Zakon o

zemljiški knjigi, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakona o javnem naročanju,…).

Navkljub nasprotovanju obeh združenj in navkljub opozarjanju, da ni čas za

takšno poigravanje z javnimi sredstvi so bila ministrstva popolnoma gluha za

naša opozorila.

Obe združenji sta tako ugotavljali, da

je Ministrstvo za finance občinam zaradi finančne in gospodarske krize že

znižalo pripadajoča finančna sredstva, in sicer:
·  znižanje

v ZFO za leto 2012 za investicije predvidenih 6% primerne porabe na 4%
·  neupoštevanje inflacije pri izračunu povprečnine za leto 2011.

Na podlagi izračunov narejenih skladno

ZFO bi morala višina povprečnine za leto 2012 znašati  609€.  Obe združenji sta si bili edini, da je

mogoče prav zaradi finančne in gospodarske krize pristati tudi na znižanje

povprečnine za 5%, vendar od v skladu z zakonom izračunanega zneska, to je 609

EUR.

O možnosti še kakšne druge in drugačne

spremembe povprečnine pa se je mogoče dogovarjati šele takrat, ko se bodo

pokazali konkretni in izvršljivi predlogi za znižanje stroškov občin. Samo

zagotovilo, da med nekaterimi resorji vlade obstaja pripravljenost na

spreminjanje zakonodaje, ki bi prinesla nižanje dejanskih stroškov občin, po

naših izkušnjah ni več dovolj. Vendar pripravljenost združenj, na  spremembe obstaja, povezana pa je s

pripravljenostjo na spremembe tudi na državni ravni.

Združenji tako predlagata, da se v

najkrajšem možnem času pripravijo nujne spremembe naslednjih zakonov, s

katerimi bi lahko zmanjšali ali omejili stroške občin:
·  Zakon

o zemljiški knjigi,
·  Zakon

o kmetijskih zemljiščih;
·  Zakon

o prostorskem načrtovanju;
· Zakon

o vrtcih s prilagoditvijo sedaj veljavnih normativov za omejeno časovno obdobje;
· Sprosti

zamrznitev cen komunalnih storitev oz. omogočijo popravki cen v situacijah, ko

morajo občine iz proračunov kriti razliko do ekonomske cene komunalnih storitev.Obe združenji tudi pričakujeta, da se

predlagane rešitve v zakonu o gradbeni inšpekciji ne sprejmejo, prav tako pa

nasprotujeta možnosti, da bi občinam zaradi prenosa kadrov iz občin na Centre

za socialno delo odvzeli finančna sredstva. Opozarjamo, da občine za zaposlene

nikoli niso prejele dodatnih finančnih sredstev, prav tako pa tudi opozarjamo,

da nekatere občine ne bodo prenašale zaposlenih, saj so ti na postopkih delali

le delno.

Ponovno smo tudi opozorili, da

pričakujemo, da bo predsednik Vlade RS Borut Pahor omejil nove in nove ambicije

nekaterih ministrstev, ki navkljub težavam, v katerih država je, z vsako

zakonodajno spremembo za občine uveljavljajo nove obveznosti ali nova birokratska

opravila, ki ne prinašajo nobene dodane vrednosti.

Ministrstvu za finance in

Vladi RS smo še predlagali, da del finančne sanacije realizira z

znižanjem stroškov za plače v javnem sektorju in sicer, da se masa  plač v javnem sektorju  takoj zniža za 5%, upoštevajoč plače

funkcionarjev.

Združenji sta še predlagali, da se pod

okriljem Ministrstva za finance in Službe Vlade za lokalno samoupravo in

regionalno politiko oblikuje delovna skupina, ki bi čim prej pričela s pripravo

konkretnih ukrepov znižanja stroškov, ki jih imajo občine v okviru

zakonsko danih nalog.

 * * *


< ZOS PODALO AMANDMA K PREDLOGU NOVELE ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH