14.07.2016 Starost: 6 let

POZIV MINISTRSTVU ZA JAVNO UPRAVO ZA PRIPRAVO PODATKOV O DEJANSKIH UČINKIH VARČEVALNIH UKREPOV

Ljubljana, 14.7.2016 – Združenje občin Slovenije poziva Ministrstvo za javno upravo, da še pred začetkom pogajanj o povprečnini pripravi podatke o dejanskih učinkih varčevalnih ukrepov, podatke o gibanju izdatkov občin za izvajanje zakonskih nalog ter jih tudi predstavi ob začetku pogajanj o povprečnini.


Na ZOS smo 11. 7. 2016 prejeli dopis Ministrstva za javno upravo, v katerem so nas obvestili o napredku na področju zniževanja stroškov za delovanje občin in odpravo administrativnih ovir. Na Združenju smo pripravili odgovor, v katerem smo opozorili, da pregled ukrepov ni celovit. Pričakovali bi namreč, da bi, ob skorajšnjem pričetku pogajanj o financiranju občin za leti 2017 in 2018, prikazali tudi ukrepe, ki dajejo nasprotne učinke, torej povečujejo stroške občin, oziroma predstavili predpise, ki določajo nove finančne, kadrovske in administrativne obveznosti. 


Prav tako bi pričakovali, da bo Ministrstvo za javno upravo pripravilo pregled dejanskih učinkov ukrepov, ki so bili sprejeti v preteklosti in na njihovem temelju tudi argumentirano zniž(ev)anje povprečnine. Naj ob tem izpostavimo razveljavitev ukrepa ukinitve subvencij najemnin v tržnih in hišniških stanovanj, katere občine od 1. 6. 2016 ponovno plačujejo, obveznosti iz naslova dviga mase plač v letu 2016, katerih učinki se niso ustrezno odrazili v povprečnini za leto 2016, povečanje stroškov iz naslova Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe itd., če izpostavimo le najbolj evidentno povečane stroške izvajanja nalog občin. 


 


< 96. REDNA SEJA VLADE RS