20.04.2017 Starost: 5 let

ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE ZAHTEVA VIŠJO POVPREČNINO

Trbovlje, 19. 4. 2017 - Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je v Trbovljah sestalo na svoji 2. redni seji v letošnjem letu. V Združenju občin Slovenije pozivamo Državni zbor RS k zvišanju povprečnine na 547,50 evrov za 2017 oz. 562,14 evrov za 2018. Predsedstvo ZOS se je opredelilo do aktualnih zakonodajnih predlogov. Zahtevamo upoštevanje pripomb občin in nadaljnja usklajevanja. Vlado RS pa tudi pozivamo k iskanju sistemskih rešitev glede urejanja lastništva javnih cest.


Vlada RS je na seji 6. aprila 2017 potrdila besedilo novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, v katerem predlaga dvig povprečnine v 2017 za 3,50 evrov (na 533,50 evrov), in ga poslala v nadaljnjo obravnavo v Državni zbor RS. V luči vse višjih stroškov, ki jih imajo občine, tudi iz naslova dviga plač v javnem sektorju, in v luči ugodnih gospodarskih kazalcev poslanke in poslance v Združenju občin Slovenije pozivamo, da potrdijo povprečnino v višini 547,50 evrov za leto 2017 oz. 562,14 evrov za leto 2018.

Predsedstvo je obravnavalo tudi aktualne zakonodajne predloge novel s področja lokalne samouprave: Zakon o financiranju občin, Zakon o lokalni samoupravi in Zakon o lokalnih volitvah. V Združenju občin Slovenije ne moremo pristati na spremembe, ki bi slabile avtonomijo občin. Ne pristajamo na zakonske spremembe, s katerimi se želi prerazporejati sredstva med občinami in slabiti že tako slab položaj šibkejših občin, neurbanih območij.

Predsedstvo ZOS je obravnavalo tudi druge zakonodajne predloge, med drugim tudi predlog novega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Na sejo predsedstva smo povabili predstavnike Ministrstva za zdravje, vendar se je le-ti niso udeležili. Zato ministrico pozivamo k takojšnjemu usklajevanju s predstavniki občin. Iz predloga ZZVZZ-1 namreč ni razbrati, kakšne bodo finančne obveznosti novega zakona za občine.

Predsedstvo pa se je seznanilo tudi s problematiko urejanja lastništva javnih cest. Zadnje sodbe Upravnega sodišča RS s tega področja namreč občinam zelo otežujejo razreševanje navedene problematike. Pristojno ministrstvo pozivamo k sprejetju ustreznih zakonskih podlag, ki bodo občinam poenostavile evidentiranje parcelacije in urejanje lastništva javnih cest.

 


< VABILO MEDIJEM NA 2. SEJO PREDSEDSTVA ZOS