13.06.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE Z MINISTROM ŽEKŠEM

Ljubljana, 13. 6. 2011 – čŒlani predsedstva Združenja občin Slovenije so se na letošnji tretji tematski seji sestali z ministrom odgovornim za Slovence v zamejstvu in po svetu, pooblaščenim za opravljanje nalog ministra odgovornega za lokalno samoupravo in regionalno politikodr. Boštjanom Žekšem. Na seji so z ministrom med drugim spregovorili o aktualnih zadevah s področja lokalne samouprave, implementaciji Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in o aktivnostih na področju 6. javnega razpisa.



čŒlani

predsedstva ZOS so z ministrom najprej spregovorili o problematiki črpanja evropskih

sredstev in predsednik ZOS Robert Smrdelj je predlagal, da se temu

področju nameni več pozornosti. Smrdelj je predlagal sodelovanje ZOS in s SVLR,

katerega rezultat bi bilo boljše črpanje sredstev. ZOS bo v zvezi s tem na

pristojne naslovilo pobudo v zvezi s problematiko črpanja evropskih sredstev s

predstavitvijo težav in predlogi rešitev.

Pri

razpravi o implementaciji novega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega

razvoja je minister pojasnil, da je treba sprejeti še nekaj podzakonskih aktov

in preoblikovati oziroma uskladiti delovanje institucij. čŒlani predsedstva so

izpostavili dve težavi, s katerimi se srečujejo občine pri

svojem delu, in sicer je prva področje prenosov nepremičnin na občine, druga pa

razvojni ukrepi za degradirana območja. V zvezi s tem je bil sprejet dogovor,

da ZOS v sodelovanju s SVLR pripravi delavnice, na katerih bo podrobneje

predstavljena navedena problematika. 

V

zvezi z aktivnostmi na področju 6. javnega razpisa je minister pojasnil, da si

bo SVLR prizadevala čim prej objaviti tudi šesti javni razpis za predložitev

vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni

razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« v okviru Operativnega

programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013. Aktivnosti naj

bi se začele že v poletnem času, razpis pa bo objavljen predvidoma jeseni. Ĺ e

vedno pa je v obdelavi kar 27 projektov iz 5. Javnega razpisa. čŒlani

predsedstva ZOS so v zvezi s 6. javnim razpisom dodali, da bi bilo

smiselno razmisliti tudi o sedmem razpisu, ker interes in projekti so.

Dotaknili pa so se tudi vedno aktualne teme,

povprečnine. Predsednik Smrdelj je ministru dr. Žekšu predstavil problematiko

na tem področju in nanj naslovil prošnjo, da bi imele občine na strani SVLR sogovornika

oz. pomoč pri pogajanjih o višini povprečnine.

čŒlani predsedstva pa so izpostavili tudi težave, s

katerimi se občine srečujejo pri gradnji in sanaciji vrtcev. Predsednik je

poudaril, da je treba priti do vira, da se zagotovi sredstva za investicije.

Predlagal je, da bi se na trajnostni energiji to vključilo v okvir sanacije. Do

so šla vsa sredstva za objekte, ki so v državni lasti. Občine so predlagale, da

gre del sredstev tudi v vrtce. čŒlani predsedstva so prepričani, da je rešitev

možno najti. Na tem področju občinam primanjkuje sredstev, šolsko ministrstvo

pa je za to namenilo 20 mio evrov, kar zadostuje za cca. tri vrtce. čŒlani

predsedstva so prepričani, da je možno pridobiti kohezijska sredstva in

zagotovo je za 150 mio evrov projektov.  


 * * *

 



< 138. REDNA SEJA VLADE