19.01.2012 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE VSEM POLITIČNIM STRANKAM POSLALO PREDLOGE H KOALICIJSKI POGODBI

Ljubljan, 19. 1. 2012 - Združenje občin Slovenije je na naslove vseh političnih strank, ki so bile na decembrskih volitvah izvoljene v Državni zbor RS, poslalo predloge h koalicijski pogodbi. Na ZOS se nadejamo dobrega sodelovanja s prihodnjo Vlado RS saj menimo, da bi lahko na tem področju s skupnimi močmi prispevamo k boljšemu delovanju občin in oblikovanju ljudem prijazne  lokalne samouprave.


O sodelovanju s prihodnjo vlado Republike Slovenije je razpravljalo Predsedstvo Združenja občin Slovenije že na decembrski redni seji in sprejelo sklep, da se pripravi predloge h koalicijski pogodbi prihodnje vlade.

Predlogov in idej imamo na ZOS veliko, smo pa izmed njih izbrali, tiste, ki sodijo med pomembnejše in jih posredovali političnim strankam, ki so bile na decembrskih volitvah izvoljene v Državni zbor RS.

Tako smo med drugim predlagali ohranitev Službe Vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v sedanji obliki, saj je pomembna vez med občinami in državo. Menimo, da službo lahko uspešno vodi tudi državni sekretar, ki je neposredno podrejen predsedniku vlade. Lahko pa se službo umesti znotraj enega resorja, vendar je izrednega pomena, da ostane pod enotnim vodstvom in da ni razdeljena med različne resorje.

Predlagali smo tudi ustanovitev koordinacijske skupine, katero bi vodil predsednik Vlade RS. V njej pa bi sodelovali župani na eni strani in predstavniki Vlade RS na drugi strani. Namen koordinacijske skupine bi bil razpravljati o aktualnih zadevah s področja lokalne samouprave in priti do hitrejših rešitev pri težavah, s katerimi se srečujejo občine pri vsakodnevnem delu.

Poleg navedenega predlagamo še:
• Racionalizacijo nalaganja obveznosti občinam brez finančnega pokritja, ki je nedopustno. Pri sprejemanju oz. spreminjanju zakonodaje je nujna še dodatna opredelitev pripravljavca o finančnih posledicah za občine. Poleg opredelitve o finančnih posledicah za občine pa mora biti navedeno ali se zmanjšuje oz. povečuje delo občinskih uprav in ali le-ta krepi oz. jemlje pristojnosti lokalni skupnosti;
• Racionalizacijo na različnih področjih (znižanje standardov na področju socialnega varstva, predšolske vzgoje..);
• Pospešitev postopkov in skrajšanje rokov na vseh področjih. Kot nedopustno in nesprejemljivo ocenjujemo tudi sprejemanje predpisov, ki delo na občinah prekomerno in po nepotrebnem birokratizirajo;
• Nujno je treba pospešiti sprejemanje Občinskih prostorskih načrtov. Z postopkovnimi poenostavitvami in z uveljavitvijo načela zaupanja v lokalne skupnosti ter z nujnostjo spoštovanja rokov nosilcev urejanja prostora;
•  Brezplačen prenos vseh zemljišč, ki so oziroma bodo postala stavbna zemljišča na podlagi OPN-jev, iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov na občine zaradi poenostavitve postopkov;
•  Zmanjšanje odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč na tretjino tiste, ki je sedaj določena z zakonom;
•  Ohranitev sistema financiranja občin, ki ga ocenjujemo za primernega, je pa treba opozoriti, da nižanje povprečnine možno samo ob predpostavki, da se občinam predhodno zmanjšajo stroški, ki so povezani z izvajanjem zakonodaje (predšolska in šolska vzgoja, požarno varstvo, oskrba starejših,…).
• Nujno zavezo k spoštovanju zakonske obveze za podpis Dogovora z reprezentativnimi združenji občin za vsakoletno povprečnino;
•  Zakon o financiranju občin predvideva prehodno obdobje za kvoto sredstev za sofinanciranje investicij z 21. členom, kar pa je bilo z intervencijskim zakonom zamrznjeno na 4%. Predlagamo, da se v prihodnjem letu ta kvota sprosti na 5% v 2014 pa na 6%, kot je določeno.
• Spremembo Zakona  o  spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (svet regij je organ odločanja, ki ga tvorijo župani);
•  Prenos vseh nalog iz upravnih enot na občine (v okvir medobčinskih uprav);
• Prenos izdajanja gradbenih dovoljenj iz upravnih enot na občine, s čimer bi se doprineslo k decentralizaciji, in sicer v prvi polovici mandata;
• Vzpostavitev racionalnega sistema cen komunalnih storitev in takojšnja odprava Uredbe o zamrznitvi cen komunalnih storitev. Ocenjujemo, da je nujno treba omogočiti uveljavitev cen, ki bodo krila upravičene stroške javnih komunalnih storitev;
• Prenos sistemske ureditve odlaganja odpadkov na državo, njihovo zbiranje naj ostane javna gospodarska služba občin;
• Občine morajo kot ustanovitelji dobiti nazaj več odločujoče besede v svetih osnovnošolskih javnih zavodov.
•  V vse postopke sprejemanja predpisov, ki se dotikajo lokalnih skupnosti je treba vključiti reprezentativna združenja občin. Vlada RS naj s sprejetjem sklepa k temu zaveže vse pripravljavce zakonodaje;

Poudariti pa velja, da je to samo nekaj predlogov, na katere smo želeli opozoriti vse politične akterje in jih prositi, da jih v čim večji meri upoštevajo tako pri oblikovanju koalicijske pogodbe kot pri nadaljnjem delu.

* * *


< ZOS NA MINISTRSTVU ZA DELO NASLOVILO ŠTEVILNA ODPRTA VPRAŠANJA GLEDE IZVAJANJA ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV