28.11.2016 Starost: 3 let

ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE VLOŽILO ZAHTEVO ZA OCENO USTAVNOSTI ZAKONA O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI

Ljubljana, 28. 11. 2016 – Združenje občin Slovenije je vložilo zahtevo za oceno ustavnosti Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti zaradi posegov v ustavne pravice samoupravnih lokalnih skupnosti in javni interes v delu, kjer pogrebno dejavnost opredeljuje kot tržno dejavnost, ter zahtevalo začasno zadržanje izvajanja Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti.


Državni zbor RS je 20. septembra 2016 potrdil Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej). Zakon ureja pokopališko dejavnost kot občinsko javno službo, prav tako kot občinsko javno službo opredeljuje 24-dežurno službo (t.i. prvi prevoz), medtem ko se ostale pogrebne dejavnosti, torej večina od njih, prepušča trgu: prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba, priprava pokojnika, upepelitev pokojnika, priprava in izvedba pogreba.

 

V Združenju občin Slovenije smo skozi celoten postopek priprave in sprejemanja Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti nasprotovali opredelitvi pogrebne dejavnosti kot tržne dejavnosti, saj sta v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi urejanje, upravljanje in skrb za lokalne javne službe ter organiziranje opravljanja pokopališke in pogrebne službe izvirni nalogi občine. Ta določba je konkretizacija 140. člena Ustave RS, ki opredeljuje avtonomijo občin: v pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine. Da sta narava pogrebne in pokopališke dejavnosti v veliki meri pogojena s tradicijo in krajevnimi običaji, se je zakonodajalec zavedal že ob sprejemanju Zakona o lokalni samoupravi in določanju izvirnih pristojnosti lokalnih skupnosti, zato smo mnenja, da mora biti lokalna skupnost tista, ki bo opredelila režim izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti na svojem območju.

 

Opozorili smo tudi na minule odločitve Ustavnega sodišča RS na tem področju. Ustavno sodišče RS je že v preteklosti pripoznalo pogrebno in pokopališko dejavnost kot tisti dejavnosti, ki jih iz pietetnih, zdravstvenih in sanitarno-higienskih razlogov ni mogoče zagotavljati na prostem  trgu. Poleg tega je Ustavno sodišče zapisalo, da je odnos do mrtvih eno temeljnih civilizacijskih vprašanj, zato pri normativnem urejanju obstaja močan javnopravni interes, ki od države zahteva varovanje določene civilizacijske ravni glede ravnanja z mrtvimi. Narava teh dejavnosti torej terja, da je pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju javnih potreb, to pa utemeljuje podreditev pogrebne in pokopališke dejavnosti takšnemu režimu, ki bo zasledoval javni interes. Novi zakon javnega interesa ne zasleduje, zasleduje pa interes zasebnih podjetjih po zaslužku.

 

V Združenju občin Slovenije smo predlagali tudi zadržanje izvajanja Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, saj menimo, da zakonodajalec ni v zadostni meri uredil prehodnega obdobja, v katerem lahko pride do resnih konfliktnih situacij. Prav tako bi takojšnja vzpostavitev nove ureditve Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti vodila v razkroj obstoječe ureditve občinskih gospodarskih javnih služb, katerih ponovna vzpostavitev ob ugotovljeni neustavnosti zakona bi lahko imela težke finančne, organizacijske in pravne posledice.

 

 


< NOVEMBRSKA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS