18.01.2016 Starost: 6 let

ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE VLAGA ZAHTEVO ZA OCENO USTAVNOSTI DELA PRVEGA ODSTAVKA 56. ČLENA ZIPRS1617 GLEDE VIŠINE INVESTICIJSKEGA TRANSFERJA

Ljubljana, 18. 1. 2016 - Združenje občin Slovenije bo danes na Ustavno sodišče RS vložilo zahtevo za oceno ustavnosti dela 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617), ki določa višino sredstev za sofinanciranje investicij v občinah. Ustavnemu sodišču predlagamo tudi, da se zahteva obravnava absolutno prednostno.


 

ZIPRS1617 v prvem odstavku 56. člena določa višino sredstev občinam za sofinanciranje investicij, in sicer v višini dveh odstotkov skupne primerne porabe občin. S tem neposredno posega v 21. člen Zakona o financiranju občin, ki določa, da se sredstva občinam za vsako proračunsko leto zagotovijo v višini šestih odstotkov skupne primerne porabe občin.

V Združenju občin Slovenije smo prepričani, da gre za neustaven poseg v sistem financiranja občin. Z navedenim ukrepom se sredstva v nesorazmernem obsegu jemljejo najšibkejšim območjem Slovenije, s tem pa se v neenakopraven položaj postavlja prebivalce različnih občin, saj jih omenjeni varčevalni ukrep prizade v zelo neenakomernem obsegu.

Naj navedemo nekaj primerov v trenutni situaciji, ko so sredstva za sofinanciranje investicij zmanjšana s šestih na dva odstotka skupne primerne porabe občin. Izguba direktnih prihodkov pomeni na primer za Občino Ilirska Bistrica 10,45 % oziroma 62,64 evrov na prebivalca, Občino Bovec 23,60 % oziroma 200,80 evrov na prebivalca, Občino Solčava 29,59 % prihodkov oziroma 382,91 evrov na prebivalca, medtem ko občine z večjim razvojnim potencialom, kot so na primer Mestna občina Ljubljana 0,43 % oziroma 1,93 evra na prebivalca, Občina Trzin 0,60 % oziroma 2,82 evra na prebivalca, Občina Šempeter-Vrtojba 1,29 % oziroma 5,88 evra na prebivalca, izgubljajo bistveno manj.

Obseg sofinanciranja investicij posamezne občine se določi na podlagi meril razvitosti občin, ogroženosti in razvojnih možnosti občine, kot so število delovnih mest v občini, indeks staranja prebivalstva, stopnja registrirane brezposelnosti, delež prebivalcev, ki imajo priključek na javno kanalizacijo, število kulturnih spomenikov, poseljenost občine itd.

S tem so v institut sredstev za sofinanciranje investicij občin vgrajeni tudi ukrepi za spodbujanje skladnejšega razvoja celotnega ozemlja Slovenije: šibkejšim, razvojno slabšo razvitim lokalnim skupnostim se zagotavlja dodatna sredstva za izenačevanje razlik pri prihodkovnih možnostih.

Navedena sredstva občine uporabljajo za sofinanciranje investicij, kot so zgradbe osnovnega šolstva, vrtcev, za zdravstveno dejavnost na primarni ravni, javna športna in kulturna infrastruktura, vodovodi, kanalizacija, čistilne naprave, občinske ceste, gasilski domovi idr., torej za izgradnjo osnovne infrastrukture, ki je potrebna za izvajanje temeljnih nalog občin. Poseg v sredstva za sofinanciranje investicij tako pomeni poseg v avtonomijo občin.

Združenje občin Slovenije Ustavnemu sodišču RS predlaga, da ugotovi neustavnost varčevalnega ukrepa in razveljavi del prvega odstavka 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017.

V Združenju občin Slovenije predlagamo občinam članicam, da tudi same preko občinskih svetov pristopite k vložitvi zahteve za oceno ustavnosti navedene določbe. V primeru, da se boste odločili za vložitev zahteve, nam pošljite sporočilo v tajništvo ZOS (po elektronski pošti  ali na telefon) in vam bomo posredovali vse potrebno. Potrebno bo le prilagoditi določene vsebine zahteve glede na vašo občino.

 

* * *

 


< NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 18. DO 22. JANUARJA 2016